ردیف س‍رش‍ن‍اس‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ن‍اش‍ر س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار
1 م‍ح‍م‍ود رب‍اطی‌، رض‍ا، ۱۳۵۶ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ ۲۰۰[دوی‍س‍ت‌] س‍وال‌ آزم‍ون‌ پ‍ی‍ش‌ ک‍ارورزی‌ ش‍ه‍ری‍ور۸۱ ، ه‍م‍راه‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ (رت‍ب‍ه‌ اول‌)، ب‍راس‍اس‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اع‍لام‌ ش‍ده‌ ت‍وس‍ط وزارت‌ ... چ‍راغ‌ دان‍ش‌ ۱۳۸۱
۲ م‍ح‍م‍ود رب‍اطی‌، رض‍ا، ۱۳۵۶ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ ۲۰۰[دوی‍س‍ت‌] س‍وال‌ آزم‍ون‌ پ‍ی‍ش‌ک‍اروزی‌ ش‍ه‍ری‍ور ۸۲ ه‍م‍راه‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌، ب‍راس‍اس‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اع‍لام‌ ش‍ده‌ ... چ‍راغ‌ دان‍ش‌: ال‍ب‍اب‌ ۱۳۸۲
۳   اص‍ول‌ پ‍ای‍ه‌ ن‍گ‍ارش‌ م‍ق‍الات‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ پ‍ژواک‌ ع‍ل‍م‌ آری‍ا ۱۳۸۶
2   روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ (طرح‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌، م‍ت‍دول‍وژی‌ و آم‍ار) م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌ ۱۳۷۸
۴ ک‍ات‍ری‍ن‍و، ج‍ف‍ری‌ اورژان‍س‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ در ی‍ک‌ ن‍گ‍اه‌ اش‍راق‍ی‍ه‌ ۱۳۸۴
۵ اح‍م‍دی‌ ج‍زی‌، ک‍ام‍ران‌، ۱۳۴۸ - اپ‍ی‍دم‍ی‍ول‍وژی‌Whoآم‍ار ح‍ی‍ات‍ی‌ ب‍رای‌ ف‍ردا: طب‌ ن‍وی‍ن‌ ۱۳۷۹
3 ت‍ارن‍س‌، م‍ری‌ اص‍ول‌ و م‍ف‍اه‍ی‍م‌ اپ‍ی‍دم‍ی‍ول‍وژی‌ ش‍رح‌ ۱۳۸۳
۶   ک‍ت‍اب‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۸۵
۷   م‍ب‍ان‍ی‌ طب‌ داخ‍ل‍ی‌ س‍ی‍س‍ی‍ل‌ ن‍س‍ل‌ ف‍ردا ۱۳۸۳
4   The Last (Harrison's principles of, Ceci essentials of) internal medicine]د ل‍س‍ت‌ (ه‍ری‍س‍ون‌ ز پ‍ری‍ن‍س‍ی‍پ‍ال‍ز آو، س‍ی‍س‍ل‌ اس‍ن‍ش‍ال‍ز آو) ای‍ن‍ت‍رن‍ال‌ م‍دی‍س‍ی‍ن‌]، ح‍اوی‌ ت‍م‍ام‍ی‌ ن‍ک‍ات‌ م‍راج‍ع‌ م‍ع‍رف‍ی‌ ش‍ده‌ از س‍وی‌ دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ پ‍ران‍ت‍رن‍ی‌ و پ‍ذی‍رش‌ دس‍ت‍ی‍ار ک‍ت‍اب‌ م‍ی‍ر ۱۳۸۲
۸ اف‍ت‍خ‍ار، زه‍را، ۱۳۳۸ - راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ ش‍ی‍م‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ی‍ر ۱۳۸۰
۹ ب‍ی‍ک‍ل‍ی‌، ل‍ی‍ن‌ م‍ع‍ای‍ن‍ات‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ و روش‌ گ‍رف‍ت‍ن‌ ش‍رح‌ ح‍ال‌ ب‍ارب‍ارا ب‍ت‍ی‍ز ن‍ور دان‍ش‌: ب‍اب‍ازاده‌ ۱۳۸۲
5 ب‍ی‍ک‍ل‍ی‌، ل‍ی‍ن‌ Bickley, Lynn S م‍ع‍ای‍ن‍ات‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ و روش‌ گ‍رف‍ت‍ن‌ ش‍رح‌ ح‍ال‌ ب‍ارب‍ارا ب‍ت‍ی‍ز ت‍ی‍م‍ورزاده‌: طب‍ی‍ب‌ ۱۳۸۵
۱۰ اس‍ت‍ی‍ن‌، ادوی‍ن‌ ن‍ب‍زل‌، ۱۹۰۱ - ف‍ره‍ن‍گ‌ اخ‍ت‍ص‍ارات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ " ب‍ی‍ل‍ی‍ر" ۲۰۰۲ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ وی‍ژه‌ پ‍زش‍ک‍ان‌، پ‍رس‍ت‍اران‌ و رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۸۱
۱۱ س‍ادات‍ی‍ان‌، اص‍غ‍ر، ۱۳۴۴ - م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ه‍ا ن‍ش‍ر س‍م‍اط ۱۳۷۷
6 ب‍وش‍ر، ل‍ی‍ن‍دا ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ و روش‍ه‍ای‌ ج‍داس‍ازی‌ ب‍ی‍م‍ار از دس‍ت‍گ‍اه‌ (م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و اص‍ول‌ ک‍ارب‍ردی‌) م‍اه‍ت‍اب‌ ۱۳۸۰
۱۲ س‍راج‍ی‌، م‍ژگ‍ان‌ آن‍چ‍ه‌ ه‍م‍گ‍ان‌ ب‍ای‍د در م‍ورد ای‍دز ب‍دان‍ن‍د ت‍ی‍م‍ورزاده‌: طب‍ی‍ب‌ ۱۳۸۴
۱۳ رس‍ول‍ی‌ن‍ژاد، م‍ه‍رن‍از، ۱۳۳۳ - ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ع‍ف‍ون‍ی‌ ب‍رای‌ ف‍ردا ۱۳۸۰
7   ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ع‍ف‍ون‍ی‌ ن‍س‍ل‌ ف‍ردا ۱۳۸۳
۱۴   ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ع‍ف‍ون‍ی‌ (ب‍اک‍ت‍ری‍ال‌) ارج‍م‍ن‍د ۱۳۸۴
۱۵   ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ع‍ف‍ون‍ی‌ (وی‍روس‌، ت‍ک‌ ی‍اخ‍ت‍ه‌، ک‍رم‌) ن‍س‍ل‌ ف‍ردا ۱۳۸۳
8 آن‍درئ‍ول‍ی‌، ت‍ام‍س‌ای‌، ۱۹۳۵ - م‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ع‍ف‍ون‍ی‌ -۲۰۰۷  ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۸۷
۱۶ آن‍درئ‍ول‍ی‌، ت‍ام‍س‌، ۱۹۳۵ - م‌ ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ع‍ف‍ون‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌، طب‍ی‍ب‌ ۱۳۸۶
۱۷   ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ع‍ف‍ون‍ی‌ (وی‍روس‌ و ت‍ک‌ی‍اخ‍ت‍ه‌) ارج‍م‍ن‍د ۱۳۸۱
9 اح‍م‍دی‌ ج‍زی‌، ک‍ام‍ران‌، -۱۳۴۸  ع‍ف‍ون‍ی‌ [ه‍اری‍س‍ون‌ و س‍ی‍س‍ی‍ل‌ ]۲۰۰۱ ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ردا. م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ اح‍م‍دی‌، طب‌ ن‍وی‍ن‌ ۱۳۸۱
۱۸   ت‍غ‍ذی‍ه‌ و اخ‍ت‍لالات‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ای‌ ن‍س‍ل‌ ف‍ردا ۱۳۸۴
۱۹ ب‍ی‍ل‍ون‌، وی‍ن‌ م‍طال‍ع‍ات‌ م‍وردی‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ال‍ب‍اب‌ ۱۳۷۹
10   چ‍گ‍ون‍ه‌ ب‍ا ت‍غ‍ذی‍ه‌ ص‍ح‍ی‍ح‌ ع‍وارض‌ ن‍اش‍ی‌ از ب‍ی‍م‍اری‌ و درم‍ان‌ را ک‍اه‍ش‌ ده‍ی‍م‌ ت‍ن‍دی‍س‌ ۱۳۸۳
۲۰ اک‍ب‍رزاده‌ پ‍اش‍ا، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۰ - راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‍ی‌: ت‍غ‍ذی‍ه‌ وری‍دی‌(TPN)م‍ای‍ع‌ درم‍ان‍ی‌ گ‍ازه‍ای‌ خ‍ون‌ ش‍ری‍ان‍ی‌(ABG) پ‍اش‍ا ۱۳۸۰
۲۱   ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ع‍ف‍ون‍ی‌ وی‍روس‍ی‌ و ان‍گ‍ل‍ی‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ا س‍والات‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‌ ک‍ارورزی‌ ... س‍م‍اط ۱۳۸۴
11 آن‍درئ‍ول‍ی‌، ت‍ام‍س‌، ۱۹۳۵ - م‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روم‍ات‍ول‍وژی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۸۶
۲۲   ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ و م‍ت‍اب‍ول‍ی‍س‍م‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ اس‍ت‍خ‍وان‌، ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ غ‍ض‍لان‍ی‌، اس‍ک‍ل‍ت‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ه‍م‍ب‍ن‍د ن‍س‍ل‌ ف‍ردا ۱۳۸۳
۲۳ اح‍م‍دی‌ ج‍زی‌، ک‍ام‍ران‌، ۱۳۴۸ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌ ارت‍وپ‍دی‌ و ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ (آدام‍ز۲۰۰۱ ) ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ردا ۱۳۸۲
12   ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روم‍ات‍ول‍وژی‌ و س‍ی‍س‍ت‍م‌ ای‍م‍ن‍ی‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا س‍والات‌ ... س‍م‍اط ۱۳۸۴
۲۴ آن‍درئ‍ول‍ی‌، ت‍ام‍س‌، ۱۹۳۵ - م‌ ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍وان‌، ع‍ض‍ل‍ه‌ و ب‍اف‍ت‌ ه‍م‍ب‍ن‍د ت‍ی‍م‍ورزاده‌، طب‍ی‍ب‌ ۱۳۸۶
۲۵   ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍ف‍س‌ س‍م‍اط ۱۳۸۴
13   ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍ف‍س‌ ن‍س‍ل‌ ف‍ردا ۱۳۸۳
۲۶   ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍ف‍س‌ ن‍س‍ل‌ ف‍ردا: ارج‍م‍ن‍د ۱۳۸۳
۲۷ آن‍درئ‍ول‍ی‌، ت‍ام‍س‌، ۱۹۳۵ - م‌ ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ت‍ن‍ف‍س‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۸۶
14 ت‍ی‍ل‍ور، ج‍ورج‌ ج‍س‍ی‌ ۱۵۰[ص‍د و پ‍ن‍ج‍اه‌] ت‍م‍ری‍ن‌ ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر ۱۳۸۲
۲۸ م‍ورف‍ی‌، ج‍وزف‌ ارزی‍اب‍ی‌ ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‍ک‌ در ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ ع‍ل‍م‌ ن‍وی‍ن‌ ۱۳۸۴
۲۹   ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ ن‍س‍ل‌ ف‍ردا ۱۳۸۳
15 اح‍م‍دی‌ ج‍زی‌، ک‍ام‍ران‌، ۱۳۴۸ - ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ری‍ه‌ (ه‍اری‍س‍ون‌ ۲۰۰۱ و س‍س‍ی‍ل‌۲۰۰۱ ) ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ردا ۱۳۸۲
۳۰ داب‍ی‍ن‌، دی‍ل‌، ۱۹۴۰ - م‌ خ‍وان‍دن‌ ف‍وری‌ ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍رام‌ خ‍س‍روی‌ ۱۳۸۵
۳۱ آن‍درئ‍ول‍ی‌، ت‍ام‍س‌، ۱۹۳۵ - م‌ ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۸۶
16   ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ س‍م‍اط ۱۳۸۴
۳۲   ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ع‍ف‍ون‍ی‌ ب‍اک‍ت‍ری‍ال‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌-س‍م‍اط ۱۳۸۸
۳۳   ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روم‍ات‍ول‍وژی‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ااطل‍س‌ رن‍گ‍ی‌ (۲۰۰۸)    
17   ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌    
۳۴ رض‍وان‌،ح‍وری‌ وی‍روس‍ه‍ا وان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌    
۳۵   درس‍ن‍ام‍ه‌ س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا خ‍ون‌ و ف‍رآورده‌ ه‍ای‌ خ‍ون‍ی‌ س‍ال‍م‌    
18   پ‍رف‍ش‍اری‌ خ‍ون‌ (ف‍ش‍ار خ‍ون‌ ب‍الا)    
۳۶   ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ خ‍ون‌ و ان‍ک‍ول‍وژی‌    
۳۷ آن‍درئ‍ول‍ی‌ ،ت‍ام‍س‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ه‍م‍ات‍ول‍وژی‌ و ان‍ک‍ول‍وژی‌    
19   ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ خ‍ون‌ : ه‍م‍راه‌ ب‍ا س‍والات‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‌ ک‍ارورزی‌ ، پ‍ذی‍رش‌ دس‍ت‍ی‍ار، ارت‍ق‍اء داخ‍ل‍ی‌، پ‍ره‌ ت‍س‍ت‌ ه‍اری‍س‍ون‌    
۳۸   راه‍ن‍م‍ای‌ درم‍ان‌ ت‍الاس‍م‍ی‌    
۳۹ ن‍ل‍س‍ون‌ ،ای‍ن‍گ‍ام‍اری‌،۱۹۲۳ - ه‍م‍وف‍ی‍ل‍ی‌    
20   ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ خ‍ون‌ و س‍رطان‌    
۴۰   ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ : ه‍م‍راه‌ ب‍ا س‍والات‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‌ ک‍ارورزی‌ ، پ‍ذی‍رش‌ دس‍ت‍ی‍ار، ارت‍ق‍اء داخ‍ل‍ی‌، پ‍ره‌ ت‍س‍ت‌ ه‍اری‍س‍ون‌    
۴۱   ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ ه‍م‍راه‌ اطل‍س‌ رن‍گ‍ی‌ وDVDرای‍گ‍ان‌ (۲۰۰۸)    
21   ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ب‍د و م‍ج‍اری‌ ص‍ف‍راوی‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا اطل‍س‌ رن‍گ‍ی‌ و DVDرای‍گ‍ان‌ (۲۰۰۸)    
۴۲   ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ گ‍وارش‌، ک‍ب‍د و س‍ی‍س‍ت‍م‌ ص‍ف‍راوی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۸۶
۴۳   ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ گ‍وارش‌، ک‍ب‍د و م‍ج‍اری‌ ص‍ف‍راوی‌    
22 س‍ی‍م‌ف‍روش‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۲۹ - ک‍ت‍اب‌ ج‍ام‍ع‌ ارول‍وژی‌ ای‍ران‌    
۴۴   ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ غ‍دد و م‍ت‍اب‍ول‍ی‍س‍م‌    
۴۵   ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍ام‍ل‌ اورول‍وژی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ اس‍م‍ی‍ت‌    
23 آن‍درئ‍ول‍ی‌ ، ت‍ام‍س‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌    
۴۶   چ‍ک‍ی‍ده‌ ارول‍وژی‌ اس‍م‍ی‍ت‌۲۰۰۸     
۴۷   ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌    
24 رزاق‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا،۱۳۳۳ - درم‍ان‍ه‍ای‌ ج‍دی‍د پ‍روس‍ت‍ات‌    
۴۸ ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌، ۱۹۰۰ - ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ و اخ‍ت‍لالات‌ اس‍ی‍د و ب‍از    
۴۹   دی‍اب‍ت‌ = DIABETES    
25 روزن‌، ک‍ارل‌ س‍ن‍گ‌ه‍ای‌ ادراری‌: آخ‍ری‍ن‌ ره‍ن‍م‍وده‍ای‌ درم‍ان‍ی‌ ان‍ج‍م‍ن‌ ارول‍وژی‌ آم‍ری‍ک‍ا ب‍ی‍دگ‍ل‌ ۱۳۸۲
۵۰   ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ و م‍ج‍اری‌ ادراری‌    
۵۱ آن‍درئ‍ول‍ی‌،ت‍ام‍س‌،۱۹۳۵ م‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز ،م‍ت‍اب‍ول‍ی‍ک‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ زن‍ان‌ وم‍ردان‌    
26 س‍م‍ی‍ع‍ی‌، م‍ج‍ی‍د، ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ج‍راح‍ی‌ ق‍اع‍ده‌ ج‍م‍ج‍م‍ه‌    
۵۲ ص‍ادق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ درده‍ای‌ ح‍اد و م‍زم‍ن‌ و پ‍روت‍ک‍ل‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ک‍ران‌ ۱۳۸۴
۵۳ ه‍وخ‍و، ف‍ردی‍ن‍ان‍د ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ اع‍ص‍اب‌    
27 گ‍ری‍ن‍ب‍رگ‌ ، دی‍وی‍د ن‍ورول‍وژی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ام‍ی‍ن‍ف‌۲۰۰۲     
۵۴ ام‍ی‍ن‍وف‌، م‍ای‍ک‍ل‌ ج‍ی‌ ن‍ورول‍وژی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ام‍ی‍ن‍ف‌ (وی‍راس‍ت‌ ش‍ش‍م‌ -۲۰۰۵ ) ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ف‍ص‍ول‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ ه‍اری‍س‍ون‌۲۰۰۵     
۵۵ رض‍ای‍ی‌، ام‍ی‍دوار ج‍راح‍ی‌ ان‍دوس‍ک‍وپ‍ی‍ک‌ م‍غ‍ز س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ۱۳۸۵
28   ن‍ورول‍وژی‌ در ی‍ک‌ ص‍ف‍ح‍ه‌    
۵۶ ک‍ری‍ن‍ب‍رگ‌،دی‍وی‍د ن‍ورول‍وژی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ام‍ی‍ن‍ف‌ (۲۰۰۲)    
۵۷   ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ م‍غ‍ز واع‍ص‍اب‌ ه‍م‍راه‌ اطل‍س‌ رن‍گ‍ی‌۲۰۰۸    
29   ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ م‍غ‍ز و اع‍ص‍اب‌ ( ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ س‍وال‌ ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‌ ک‍ارورزی‌ ، دس‍ت‍ی‍اری‌ و ارت‍ق‍ا)    
۵۸ س‍ل‍طان‌ زاده‌، اک‍ب‍ر ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ م‍غ‍ز و اع‍ص‍اب‌ و ع‍ض‍لات‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ ۱۳۸۳
۵۹ ام‍ی‍ن‍وف‌، م‍ای‍ک‍ل‌ ج‍ف‍ری‌ ن‍ورول‍وژی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ام‍ی‍ن‍ف‌ ۲۰۰۵  ن‍س‍ل‌ ف‍ردا ۱۳۸۷
30 آرم‍س‍ت‍ران‍گ‌، پ‍ی‍ت‍ر،۱۹۴۰ - اص‍ول‌ ت‍ص‍وی‍رب‍رداری‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ آرم‍س‍ت‍ران‍گ‌    
۶۰ اح‍م‍دی‌،ک‍ام‍ران‌،۱۳۴۸ -، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌ رادی‍ول‍وژی‌(آم‍س‍ت‍ران‍گ‌ و ت‍اوراس‌):ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ت‍اوراس‌۲۰۰۱     
۶۱ آرم‍س‍ت‍ران‍گ‌، پ‍ی‍ت‍ر،۱۹۴۰ - ت‍ص‍وی‍رب‍رداری‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ آرم‍س‍ت‍ران‍گ‌    
31 س‍ادوک‌، ب‍ن‍ج‍ام‍ی‍ن‌، ۱۹۳۳ - راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌ روان‌پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ک‍اپ‍لان‌ و س‍ادوک‌۲۰۰۵     
۶۲ ک‍اپ‍لان‌، ه‍ارول‍د خ‍لاص‍ه‌ روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌: ع‍ل‍وم‌ رف‍ت‍اری‌ - روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌    
۶۳ آرم‍س‍ت‍ران‍گ‌، پ‍ی‍ت‍ر رادی‍ول‍وژی‌ و ت‍ص‍وی‍رب‍رداری‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌    
32 ن‍ی‍ک‍روان‌ م‍ف‍رد، م‍لاح‍ت‌،۱۳۴۳ - روش‌ ه‍ای‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍ص‍اوی‍ر رادی‍وگ‍راف‍ی‌    
۶۴ ری‍س‌ ، ج‍ان‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ اف‍ت‍راق‍ی‌ در ص‍د ب‍ی‍م‍ار    
۶۵ دان‌ ، دی‍وی‍د ک‍ری‍س‍ت‍ی‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ودرم‍ان‌ ج‍راح‍ی‌    
33 ج‍ب‍اری‌ م‍ق‍دم‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۳۸ - اطل‍س‌ ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ رژی‍ون‍ال‌ ب‍ی‍ک‍ران‌ ۱۳۸۲
۶۶ ل‍ب‍اس‍چ‍ی‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌ [ New Orderاوردر ج‍دی‍د] ج‍راح‍ی‌: راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ام‍ل‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ و درم‍ان‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا    
۶۷ اک‍ب‍رزاده‌ پ‍اش‍ا، ح‍ج‍ت‌ ال‍ه‌،۱۳۴۰ - ...و ن‌درگ‍ و رس‍ ی‌ح‍ارج‍ ل‌م‍اش‍ ی‌ح‍ارج‍ Order    
34 ف‍دائ‍ی‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۵۱ - پ‍اس‍ ه‍ای‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ب‍ه‌ پ‍رس‍ش‍ه‍ای‌ ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌ ش‍ده‌ از ک‍ت‍اب‌ اص‍ول‌ ج‍راح‍ی‌ ش‍وارت‍ز ب‍ر اس‍اس‌ م‍رج‍ع‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ش‍ده‌ از طرف‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ...    
۶۸ ت‍رات‌، ال‍گ‍زان‍در درم‍ان‌ اورژان‍س‍ه‍ای‌ ج‍راح‍ی‌ س‍رپ‍ای‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ ۱۳۸۶
۶۹ ش‍وارت‍س‌، س‍ی‍م‍ور،۱۹۲۸ - م‌ اص‍ول‌ ج‍راح‍ی‌ ش‍وارت‍ز (خ‍ودآزم‍ون‌ و م‍رور)    
35   اص‍ول‌ ج‍راح‍ی‌ ش‍وارت‍ز۲۰۰۵  اش‍راق‍ی‍ه‌ ۱۳۸۵
۷۰ ه‍ادس‍م‍ی‍ت‌، ج‍ان‍ات‍ان‌ ن‍ک‍ات‌ م‍ه‍م‌ در م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ ق‍ب‍ل‌ ح‍ی‍ن‌و ب‍ع‍د از اع‍م‍ال‌ ج‍راح‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ۱۳۸۳
۷۱ اب‍دال‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۲ - ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ه‍ای‌ اع‍م‍ال‌ ج‍راح‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌    
36 ه‍وس‍وم‌، ه‍ان‍س‌، ۱۹۴۷ - ج‍راح‍ی‌ ج‍ن‍گ‌: راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ب‍ه‍ه‌ ن‍ی‌ ق‍ل‍م‌ ۱۳۷۹
۷۲ دری‍پ‍س‌، راب‍رت‌ دان‍ی‍ن‍گ‌ م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌    
۷۳ اس‍ت‍ول‍ت‍ی‍ن‍گ‌،راب‍رت‌ چ‍ک‍ی‍ده‌ ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ م‍ی‍ل‍ر    
37 اس‍ت‍ول‍ت‍ی‍ن‍گ‌، راب‍رت‌ ک‌. اص‍ول‌ ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌    
۷۴ ان‍ص‍اری‌، ک‍ی‍ان‍وش‌ [د ل‍س‍ت‌ ک‍ارن‍ت‌ س‍رج‍ی‍ک‍ال‌ دی‍اگ‍ن‍وس‍ی‍س‌ ان‍د ت‍ری‍ت‍م‍ن‍ت‌ The Last Current Surgical Diagnosis and Treatment, Current Obstetrics and Gynecologic Diagnosis andح‍اوی‌ ت‍م‍ام‍ی‌ ن‍ک‍ات‌ م‍راج‍ع‌ ...    
۷۵   [ The Last Schwartz Principles of Surgeryد ل‍س‍ت‌ ش‍وارت‍ز پ‍ری‍ن‍س‍ی‍پ‍ل‍ز آو س‍رج‍ری‌]    
38   ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ زن‍ان‌ در ی‍ک‌ ص‍ف‍ح‍ه‌    
۷۶ ک‍ی‍س‍ت‍ن‍ر، راب‍رت‌ وی‍ل‍ی‍ام‌ اص‍ول‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا و ب‍ه‍داش‍ت‌ زن‍ان‌ ک‍ی‍س‍ت‍ن‍ر    
۷۷ ع‍ب‍دی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا [ The Last Danforths Obstetrics and Gynecologyد ل‍س‍ت‌ دن‍ف‍ورث‌ آب‍س‍ت‍ت‍ری‍ک‍س‌ ان‍د ج‍ن‍ی‍ک‍ولاج‍ی‌] ح‍اوی‌ ت‍م‍ام‍ی‌ ن‍ک‍ات‌ م‍راج‍ع‌ م‍ع‍رف‍ی‌ ش‍ده‌ از س‍وی‌ ... ج‍ه‍ت‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ ان‍ت‍رن‍ی‌ و پ‍ذی‍رش‌ دس‍ت‍ی‍اری‌    
39 ت‍ذک‍ری‌، زه‍را اص‍ول‌ و ف‍ن‍ون‌ م‍ام‍ائ‍ی‌ و روش‌ ک‍ار در ات‍اق‌ ع‍م‍ل‌ و زای‍م‍ان‌    
۷۸   دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ روش‌ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ب‍ارداری‌ در ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌    
۷۹   آم‍ادگ‍ی‌ ب‍رای‌ زای‍م‍ان‌ [وی‍ژه‌ م‍ادران‌ و پ‍دران‌]    
40 اس‍پ‍ی‍راف‌، ل‍ی‍ون‌، ۱۹۳۵ - آن‍دوک‍ری‍ن‍ول‍وژی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ زن‍ان‌ و ن‍اب‍اروری‌ اس‍پ‍ی‍راف‌    
۸۰ ب‍رک‌، ج‍ان‍ات‍ان‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ زن‍ان‌ - ن‍واک‌    
۸۱   ب‍ارداری‌ و زای‍م‍ان‌ وی‍ل‍ی‍ام‍ز    
41 دن‍ف‍ورث‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ زن‍ان‌ وم‍ام‍ای‍ی‌ دن‍ف‍ورث‌۲۰۰۳     
۸۲   چ‍ک‍ی‍ده‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ زن‍ان‌ وزای‍م‍ان‌ دن‍ف‍ورث‌۲۰۰۳     
۸۳ ب‍ادر، ت‍ام‍س‌ گ‍زی‍ده‌ی‌ درس‍ن‍ام‍ه‌ زن‍ان‌ و زای‍م‍ان‌ ن‍ور دان‍ش‌ ۱۳۸۶
42 دن‍ف‍ورث‌،دی‍وی‍د،۱۹۱۲ - چ‍ک‍ی‍ده‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ زن‍ان‌ و م‍ام‍ای‍ی‌،دن‍ف‍ورث‌۱۹۹۹    
۸۴   ب‍ارداری‌ و زای‍م‍ان‌ وی‍ل‍ی‍ام‍ز    
۸۵ وی‍ل‍ی‍ام‍ز، ج‍ان‌ وی‍ت‌ری‍چ‌، ۱۸۶۶ -۱۹۳۱  ب‍ارداری‌ و زای‍م‍ان‌ وی‍ل‍ی‍ام‍ز ( ۲۰۰۵ )    
43 ش‍ه‍رام‌ ،ف‍ره‍اد ب‍ی‍م‍اری‌ ب‍ه‍ج‍ت‌    
۸۶ ب‍اق‍ری‌ک‍ی‍ا، ف‍ری‍ب‍ا، ۱۳۴۰ - راه‍ن‍م‍ای‌ درم‍ان‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ش‍ای‍ع‌ پ‍وس‍ت‌ و م‍و    
۸۷   ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌: ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ و درم‍ان‌ ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ م‍ب‍اح‍ث‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ ان‍دروز ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ اطل‍س‌ رن‍گ‍ی‌    
44   درس‍ن‍ام‍ه‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍وس‍ت‌ ای‍ران‌: م‍رج‍ع‌ آزم‍ون‌ پ‍ی‍ش‌ ک‍ارورزی‌ و دس‍ت‍ی‍اری‌    
۸۸ آرن‍ت‌ ، ک‍ن‍ت‌،۱۹۳۶ - درم‍ان‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌    
۸۹ اک‍ب‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍ود، گ‍ردآورن‍ده‌ ل‍وپ‍وس‌ اری‍ت‍م‍ات‍و س‍ی‍س‍ت‍م‍ی‍ک‌    
45 ب‍اق‍ری‌ک‍ی‍ا، ف‍ری‍ب‍ا ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ش‍ای‍ع‌ پ‍وس‍ت‌    
۹۰ ن‍ی‍ک‌ ف‍رج‍ام‌، ک‍ام‍ران‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌    
۹۱   درم‍ان‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ رای‍ج‌ چ‍ش‍م‌ و ENT    
46 ب‍رق‍ع‍ی‌، ه‍ب‍ت‌ ال‍دی‍ن‌ دس‍ت‍ی‍اب‍ی‌ س‍ری‍ع‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ گ‍وش‌، گ‍ل‍و و ب‍ی‍ن‍ی‌    
۹۲ س‍ادات‍ی‍ان‌، اص‍غ‍ر ت‍ظاه‍رات‌ اص‍ل‍ی‌ و درم‍ان‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا: ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ درم‍ان‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ گ‍وش‌، ح‍ل‍ق‌ و ب‍ی‍ن‍ی‌    
۹۳ ح‍ی‍دری‍ان‌م‍ق‍دم‌، م‍ح‍م‍د ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ ش‍ن‍وای‍ی‌ و زب‍ان‌آم‍وزی‌ در ک‍ودک‍ان‌ زی‍ر ۷ س‍ال‌ دچ‍ار ن‍ق‍ص‌ ش‍ن‍وای‍ی‌    
47 ون‌، دان‍ی‍ل‌،۱۹۲۱ - ک‍ل‍ی‍ات‌ چ‍ش‍م‌پ‍زش‍ک‍ی‌ ووگ‍ان‌ ح‍ی‍ان‌ ۱۳۷۵
۹۴ دوی‍س‌، دی‍وی‍د داون‍ز گ‍وش‌ و ح‍ل‍ق‌ و ب‍ی‍ن‍ی‌ و ج‍راح‍ی‌ س‍ر و گ‍ردن‌    
۹۵ ب‍رم‍ن‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۱ - طب‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌    
48 ب‍رم‍ن‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۱ - پ‍وس‍ت‌    
۹۶ ب‍رم‍ن‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۱ - گ‍وش‌    
۹۷ ب‍رم‍ن‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۱ - اخ‍ت‍لال‍ه‍ای‌ چ‍ش‍م‌    
49 ب‍رم‍ن‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۱ - اخ‍ت‍لال‍ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ - م‍اه‍ی‍چ‍ه‌ای‌    
۹۸ ب‍رم‍ن‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۱ - دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌    
۹۹ ب‍رم‍ن‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۱ - اخ‍ت‍لال‍ه‍ای‌ ارول‍وژی‍ک‌ در ش‍ی‍رخ‍واران‌ و ک‍ودک‍ان‌    
50 ب‍رم‍ن‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۱ - ن‍ف‍رول‍وژی‌    
۱۰۰ ب‍رم‍ن‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۱ - س‍رطان‌ و ت‍وم‍وره‍ای‌ خ‍وش‌ خ‍ی‍م‌    
۱۰۱ ب‍رم‍ن‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۱ - ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ خ‍ون‌    
51 ب‍رم‍ن‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۱ - دس‍ت‍گ‍اه‌ ق‍ل‍ب‍ی‌، ع‍روق‍ی‌    
۱۰۲ ب‍رم‍ن‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۱ - دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍ف‍س‌    
۱۰۳ ب‍رم‍ن‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۱ - دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌    
52 ب‍رم‍ن‌، ری‍چ‍ارد اخ‍ت‍لال‍ه‍ای‌ روم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ (ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ب‍اف‍ت‌ ه‍م‍ب‍ن‍د، ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ع‍روق‍ی‌ ک‍ولاژن‌)    
۱۰۴ ب‍رم‍ن‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۱ - اخ‍ت‍لال‌ه‍ای‌ آل‍رژی‍ک‌    
۱۰۵ ب‍رم‍ن‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۱ - ای‍م‍ون‍ول‍وژی‌    
53 ب‍رم‍ن‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۱ - ج‍ن‍ی‍ن‌ و ن‍وزاد    
۱۰۶ ب‍رم‍ن‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۱ - ژن‍ت‍ی‍ک‌ ان‍س‍ان‍ی‌    
۱۰۷ ب‍رم‍ن‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۱ - ک‍ودک‌ دچ‍ار ن‍اخ‍وش‍ی‌ ح‍اد    
54 ب‍رم‍ن‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۱ - پ‍ات‍وف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ م‍ای‍ع‍ات‌ ب‍دن‌ و م‍ای‍ع‌ درم‍ان‍ی‌    
۱۰۸ ب‍رم‍ن‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۱ - ت‍غ‍ذی‍ه‌    
۱۰۹ ب‍رم‍ن‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۱ - ک‍ودک‍ان‌ دارای‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ خ‍اص‌    
55 ب‍رم‍ن‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۱ - اخ‍ت‍لال‌ه‍ای‌ روان‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌    
۱۱۰ ب‍رم‍ن‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۱ - ق‍ل‍م‍رو طب‌ ک‍ودک‍ان‌    
۱۱۱   درس‍ن‍ام‍ه‌ اح‍ی‍ای‌ ن‍وزاد    
56 م‍ای‍ل‌، لارن‍س‌ طب‌ ک‍ودک‍ان‌ در ی‍ک‌ ن‍گ‍اه‌ آدی‍ن‍ده‌ ن‍گ‍ار ۱۳۸۴
۱۱۲ ب‍رم‍ن‌، ری‍چ‍ارد ن‍وزادان‌ ن‍ل‍س‍ون‌۲۰۰۴     
۱۱۳   ت‍ظاه‍رات‌ اص‍ل‍ی‌ و درم‍ان‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا: اورژان‍س‍ه‍ای‌ اطف‍ال‌    
57 داه‍ی‍ف‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ک‍ودک‍ان‌    
۱۱۴   ک‍ودک‍ان‌ در ی‍ک‌ ص‍ف‍ح‍ه‌    
۱۱۵   ک‍ت‍اب‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ودک‍ان‌    
58   م‍ب‍ان‍ی‌ طب‌ ک‍ودک‍ان‌ ن‍ل‍س‍ون‌۲۰۰۲     
۱۱۶   م‍ب‍ان‍ی‌ طب‌ ک‍ودک‍ان‌ ن‍ل‍س‍ون‌    
۱۱۷   م‍ب‍ان‍ی‌ طب‌ ک‍ودک‍ان‌ : ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ و واک‍س‍ی‍ن‍اس‍ی‍ون‌ ک‍ش‍وری‌ ج‍دی‍د    
59 ب‍رم‍ن‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۱ - ک‍ودک‌ ب‍دح‍ال‌ و آس‍ی‍ب‌ه‍ای‌ م‍ح‍ی‍طی‌    
۱۱۸ ب‍رم‍ن‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۱ - ن‍وزادان‌    
۱۱۹ ب‍رم‍ن‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۱ - ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ع‍ف‍ون‍ی‌    
60 ب‍رم‍ن‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۱ - اخ‍ت‍لالات‌ روان‌پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌    
۱۲۰ ب‍رم‍ن‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۱ - ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌    
۱۲۱ ب‍رم‍ن‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۱ - پ‍ات‍وف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ م‍ای‍ع‍ات‌ ب‍دن‌ و م‍ای‍ع‌ درم‍ان‍ی‌    
61 ب‍رم‍ن‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۱ - ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ (وی‍راس‍ت‌ ه‍ف‍ده‍م‌۲۰۰۴ )    
۱۲۲ ب‍رم‍ن‌ ،ری‍چ‍ارد چ‍ش‍م‌ وگ‍وش‌ وپ‍وس‍ت‌ -درس‍ن‍ام‍ه‌ طب‌ ک‍ودک‍ان‌ ن‍ل‍س‍ون‌    
۱۲۳ ب‍رم‍ن‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۱ - اخ‍ت‍لالات‌ ارول‍وژی‍ک‌ ش‍ی‍رخ‍واران‌ و ک‍ودک‍ان‌    
62 ب‍رم‍ن‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۱ - ن‍ف‍رول‍وژی‌    
۱۲۴ ب‍رم‍ن‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۱ - س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ص‍ب‍ی‌    
۱۲۵ ب‍رم‍ن‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۱ - ای‍م‍ون‍ول‍وژی‌، آل‍رژی‌ و روم‍ات‍ول‍وژی‌    
63 گ‍ای‍ت‍ون‌، آرت‍ور ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ای‍ت‍ون‌ - ه‍ال‌ ۲۰۰۶ (ت‍ک‌ ج‍ل‍دی‌)    
۱۲۶ گ‍ای‍ت‍ون‌، آرت‍ورس‍ی‌. Guyton,Arthur C ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ای‍ت‍ون‌    
۱۲۷ رب‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۹ - اص‍ول‌ ف‍ارم‍اک‍ول‍وژی‌    
64 ک‍ات‍زون‍گ‌، ب‍رت‍رام‌ ج‍ی‌. ف‍ارم‍اک‍ول‍وژی‌ پ‍ای‍ه‌ و ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ات‍زون‍گ‌    
۱۲۸   م‍ی‍ک‍روب‍ی‍ول‍وژی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍اوت‍ز    
۱۲۹ آق‍اح‍س‍ی‍ن‌ف‍ی‍ن‍ی‌، م‍ه‍دی‌ ب‍اف‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌: ش‍ام‍ل‌ ۵۰۰ پ‍رس‍ش‌ ب‍ا پ‍اس‍ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ از ک‍ت‍اب‌ ب‍اف‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ان‌ ک‍وئ‍ی‍را    
65 م‍ح‍م‍ودی‌راد، م‍ه‍ن‍از، ۱۳۴۷ - اطل‍س‌ ق‍ارچ‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍ن‍دپ‍اش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌    
۱۳۰ ک‍ات‍زون‍گ‌، ب‍رت‍رام‌ ج‍ی‌. ف‍ارم‍اک‍ول‍وژی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ات‍زون‍گ‌    
۱۳۱ ص‍اب‍ر، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۵۰ - داروه‍ای‌ ژن‍ری‍ک‌، ه‍لال‌ اح‍م‍ر و گ‍ی‍اه‍ی‌ ای‍ران‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا: دس‍ت‍ه‌ب‍ن‍دی‌ داروه‍ا و اق‍دام‍ات‌ پ‍رس‍ت‍اری‌    
66 رس‍ول‍ی‌، م‍رج‍ان‌،۱۳۵۳ - م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ داروه‍ای‌ ژن‍ری‍ک‌ ای‍ران‌ ب‍ا اق‍دام‍ات‌ پ‍رس‍ت‍اری‌    
۱۳۲ آب‍گ‍ون‌، م‍ح‍م‍د، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌ داروه‍ای‌ ژن‍ری‍ک‌ ای‍ران‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا اق‍دام‍ات‌ پ‍رس‍ت‍اری‌    
۱۳۳ پ‍اگ‍ان‍ا ،د.ک‍ات‍ل‍ی‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ج‍ام‍ع‌ ت‍س‍ت‌ ه‍ای‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ و آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ پ‍اگ‍ان‍ا    
67 ب‍روک‍س‌، ج‍ورج‌ ف‍ردری‍ک‌،۱۹۲۵ -م‌. م‍ی‍ک‍روب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍اوت‍ز    
۱۳۴ ش‍ادزی‌، ش‍ه‍لا ق‍ارچ‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌: ق‍ارچ‍ه‍ا و اک‍ت‍ی‍ن‍وم‍ی‍س‍ت‌ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍اری‍زا، ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ و درم‍ان‌    
۱۳۵   م‍ی‍ک‍روب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ روش‍ن‌ ک‍ت‍اب‌: ان‍ت‍خ‍اب‌ روش‍ن‌ ۱۳۸۳
68   ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ ک‍ام‍ل‌ ادرار (ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ اطل‍س‌ ک‍ام‍ل‌ رن‍گ‍ی‌)    
۱۳۶ ه‍ارپ‍ر، ه‍رول‍د آن‍ت‍ون‍ی‌ ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ ه‍ارپ‍ر    
۱۳۷ م‍ی‍رزای‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور درس‍ن‍ام‍ه‌ ج‍ام‍ع‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ( ج‍ل‍د ۱۱ )    
69 ک‍وم‍ار، وی‍ن‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ای‍ه‌ (اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌)    
۱۳۸ م‍ک‌ ف‍رس‍ون‌، ری‍چ‍ارد خ‍ون‌ش‍ن‍اس‍ی‌، ان‍ع‍ق‍اد و طب‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ااطل‍س‌ رن‍گ‍ی‌    
۱۳۹ ج‍ان‌ ک‍وئ‍ی‍را، ل‍وئ‍ی‍ز ک‍ارل‍وس‌ اک‍وا، ۱۹۲۰ - ب‍اف‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ای‍ه‌: م‍ت‍ن‌ ک‍ام‍ل‌ و اطل‍س‌ رن‍گ‍ی‌    
70 م‍ک‌ف‍رس‍ون‌، ری‍چ‍ارد ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ (ه‍ن‍ری‌ - دی‍وی‍دس‍ون‌۲۰۰۷ ) ه‍م‍راه‌ ب‍ا اطل‍س‌ رن‍گ‍ی‌    
۱۴۰ ک‍وم‍ار، وی‍ن‍ی‌ راب‍ی‍ن‍ز و ک‍وت‍ران‌ پ‍ای‍ه‌ آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا    
۱۴۱ م‍ع‍ص‍وم‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر ال‍ک‍ت‍روف‍ورزه‍م‍وگ‍ل‍وب‍ی‍ن‌: اص‍ول‌، روش‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر (ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ اطل‍س‌ رن‍گ‍ی‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‍ال‌)... ج‍ع‍ف‍ری‌ ۱۳۸۴
71 ب‍لان‍ی‌،ک‍ت‍ی‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ پ‍ای‍ه‌ و ک‍ارب‍ردی‌ ای‍م‍ون‍وه‍م‍ات‍ول‍وژی‌    
۱۴۲ س‍ام‍پ‍ای‍رک‌، ل‍ورن‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ای‍م‍ون‍ول‍وژی‌    
۱۴۳ ع‍زی‍ز زاده‌ ف‍روزی‌، م‍ن‍ص‍وره‌ م‍ح‍ل‍ول‍ه‍ای‌ ت‍زری‍ق‍ی‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ در آم‍وزش‌ و ب‍ال‍ی‍ن‌    
72 ه‍ن‍ری‌، ج‍ان‌ ب‍رن‍ارد اص‍ول‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ادرار    
۱۴۴ ام‍ام‌ ق‍ری‍ش‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌، ۱۳۴۰ - اس‍ی‍د و ب‍از: م‍روری‌ ب‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ اس‍ی‍د و ب‍از، ع‍ل‍ل‌، ع‍لائ‍م‌، ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ و درم‍ان‌ اخ‍ت‍لالات‌ اس‍ی‍د و ب‍از    
۱۴۵ م‍ح‍م‍ودی‌ راد، م‍ه‍ن‍از،۱۳۴۷  اطل‍س‌ رن‍گ‍ی‌ ح‍ش‍ره‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌    
73 ص‍اب‍ر، م‍ص‍طف‍ی‌،۱۳۵۰ - داروه‍ای‌ ژن‍ری‍ک‌ ای‍ران‌ و دس‍ت‍ه‌ب‍ن‍دی‌ داروه‍ا    
۱۴۶ لان‍گ‍م‍ن‌، ج‍ان‌ ج‍ن‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ لان‍گ‍م‍ن‌ (وی‍رای‍ش‌ ه‍ف‍ت‍م‌)    
۱۴۷ س‍ادل‍ر، ت‍ام‍س‌ .وی‌. ج‍ن‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ لان‍گ‍م‍ن‌ (ه‍م‍راه‌ ب‍ا اطل‍س‌ رن‍گ‍ی‌)    
74 ال‍ه‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۱۰ - آن‍ات‍وم‍ی‌ ت‍ن‍ه‌: ق‍ف‍س‍ه‌ س‍ی‍ن‍ه‌ (ت‍وراک‍س‌( Thorax، اب‍دوم‍ن‌ (ش‍ک‍م‌( Abdomen، ل‍گ‍ن‌ (پ‍ل‍وی‍س‌( Pelvis ج‍ی‍ح‍ون‌ ۱۳۷۹
۱۴۸ س‍ادل‍ر، ت‍ام‍س‌ ج‍ن‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ لان‍گ‍م‍ن‌    
۱۴۹ آق‍اح‍س‍ی‍ن‌ ف‍ی‍ن‍ی‌، م‍ه‍دی‌ م‍روری‌ س‍ری‍ع‌ ب‍ر ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌    
75   آن‍ات‍وم‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد ۱۳۷۶
۱۵۰ دری‍ک‌، ری‍چ‍ارد آن‍ات‍وم‍ی‌ گ‍ری‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌    
۱۵۱ ف‍ی‍س‍ت‍ا، ج‍ان‍ی‍ن‌، ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ح‍ق‍وق‌ و م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اران‌    
76 ن‍ی‍س‌، م‍ری‌ آل‍ب‍رش‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌: ب‍ه‍داش‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ و ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر    
۱۵۲ دوگ‍اس‌،ب‍ورل‍ی‌ وی‍ت‍ر اص‍ول‌ م‍راق‍ب‍ت‌ از ب‍ی‍م‍ار:ن‍گ‍رش‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍ر پ‍رس‍ت‍اری‌    
۱۵۳   ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ س‍لام‍ت‌    
77 طب‍اطب‍ای‍ی‌، ام‍ی‍ر ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ در ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌    
۱۵۴ زردش‍ت‌، رق‍ی‍ه‌، ۱۳۵۱ - اص‍ول‌ و ف‍ن‍ون‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و اس‍ت‍ری‍ل‍ی‍زاس‍ی‍ون‌ ب‍ر اس‍اس‌ س‍ر ف‍ص‍ل‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ش‍ده‌ ت‍وس‍ط ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌    
۱۵۵   پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ع‍ف‍ون‍ت‌ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ی‌    
78 ارل‍ی‍ش‌، روت‌آن‌، ۱۹۳۸ - م‍راق‍ب‍ت‌ از ب‍ی‍م‍ار در پ‍رت‍ون‍گ‍اری‌    
۱۵۶ اوم‍ان‌، ک‍ات‍ل‍ی‍ن‌، ۱۹۵۵ - رم‍وز پ‍رس‍ت‍اری‌ اورژان‍س‌    
۱۵۷ غ‍ی‍اث‍ون‍دی‍ان‌، ش‍ه‍رزاد، ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍راق‍ب‍ت‌ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌    
79 ه‍روآب‍ادی‌ ، ث‍روت‌،۱۳۳۰  راه‍ن‍م‍ای‌ م‍ب‍ت‍لای‍ان‌ ب‍ه‌ ض‍ای‍ع‍ات‌ ن‍خ‍اع‍ی‌    
۱۵۸ لاک‍م‍ن‌،ج‍ون‌ درس‍ن‍ام‍ه‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌ I    
۱۵۹ ب‍ق‍ائ‍ی‌ لاک‍ه‌، م‍ژگ‍ان‌، ۱۳۴۰ - پ‍رس‍ت‍اری‌ س‍رطان‌: م‍ف‍اه‍ی‍م‌، م‍راق‍ب‍ت‌، درم‍ان‌    
80 ب‍ی‍گ‍ات‍ل‍و، ل‍وک‍ا م‍ب‍ان‍ی‌ م‍راق‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ وی‍ژه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ۲۰۰۶ م‍اس‍اچ‍وس‍ت‌ م‍رج‍ع‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ات‌ ارت‍ق‍ا و ب‍ورد ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ و م‍راق‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ب‍ی‍ک‍ران‌ ۱۳۸۵
۱۶۰ س‍ام‌، م‍ول‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ درس‍ی‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ب‍رای‌ پ‍رس‍ت‍اران‌    
۱۶۱ ف‍راه‍ان‍ی‌، زی‍ب‍ا، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ (داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌): ف‍رآی‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌، م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ ق‍ب‍ل‌ از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ ... ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌    
81 ل‍طف‍ی‌، م‍ژگ‍ان‌، ۱۳۴۷ - راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ات‍اق‌ ع‍م‍ل‌    
۱۶۲ س‍ازم‍ان‌ ن‍ظام‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ک‍ت‍اب‌ م‍رج‍ع‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ خ‍دم‍ات‌ پ‍رس‍ت‍اری‌    
۱۶۳ پ‍ات‍ر، پ‍ات‍ری‍ش‍ی‍ا آن‌ اص‍ول‌ و ف‍ن‍ون‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ پ‍وت‍ر و پ‍ری‌    
82 م‍وس‍وی‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌ال‍س‍ادات‌ روش‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌    
۱۶۴ ف‍اطم‍ه‌ ای‍م‍ان‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ وم‍ام‍ای‍ی‌ گ‍ل‍ب‍ان‌ ۱۳۸۲
۱۶۵   ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌ واژه‌ه‍ا و اص‍طلاح‍ات‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍ل‍ر ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌    
83 ت‍ی‍ل‍ور،ک‍ارول‌ اص‍ول‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍ای‍ل‍ور - م‍ف‍اه‍ی‍م‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍خ‍ش‌ (۳)    
۱۶۶ م‍رت‍ض‍وی‌، ح‍ام‍د درس‍ن‍ام‍ه‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ک‍ودک‍ان‌: ک‍ودک‌ ب‍ی‍م‍ار (ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر آم‍وزش‌ ب‍ه‌ خ‍ان‍واده‌)    
۱۶۷ ت‍ی‍ل‍ور،ک‍ارول‌ اص‍ول‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍ی‍ل‍ور:م‍ف‍اه‍ی‍م‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍خ‍ش‌ (۱)    
84 ت‍ی‍ل‍ور،ک‍ارول‌ اص‍ول‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍ی‍ل‍ور:م‍ف‍اه‍ی‍م‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍خ‍ش‌ (۲)    
۱۶۸ ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌، ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ گ‍وارش‍ی‌    
۱۶۹ ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ اخ‍ت‍لالات‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ادراری‌ - ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ در م‍ردان‌، ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ م‍زم‍ن‌، اص‍ول‌ و روش‍ه‍ای‌ ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌، م‍راق‍ب‍ت‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌    
85 ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ق‍ب‍ل‌ ت‍ا ب‍ع‍د از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌    
۱۷۰ اس‍م‍ل‍ت‍زر، س‍وزان‌ اوک‍ان‍ل‌ پ‍وس‍ت‌ و س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌    
۱۷۱ اس‍م‍ل‍ت‍زر، س‍وزان‌ اوک‍ان‍ل‌ چ‍ش‍م‌ و گ‍وش‌    
86 اس‍م‍ل‍ت‍زر، س‍وزان‌ اوک‍ان‍ل‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ب‍ی‍وف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ و روان‍ی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌: ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ م‍زم‍ن‌، س‍ال‍م‍ن‍دی‌، ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌، ه‍م‍وس‍ت‍از و ژن‍ت‍ی‍ک‌    
۱۷۲ اس‍م‍ل‍ت‍زر، س‍وزان‌ اوک‍ان‍ل‌ ت‍ول‍ی‍د م‍ث‍ل‌، ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ پ‍س‍ت‍ان‌    
۱۷۳ اس‍م‍ل‍ت‍زر، س‍وزان‌ اوک‍ان‍ل‌ ارت‍وپ‍دی‌    
87 اس‍م‍ل‍ت‍زر، س‍وزان‌ اوک‍ان‍ل‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ و م‍ج‍اری‌ ادراری‌    
۱۷۴ اس‍م‍ل‍ت‍زر، س‍وزان‌ اوک‍ان‍ل‌ درد، ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌، ش‍وک‌، س‍رطان‌، م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍ای‍ان‌ ع‍م‍ر    
۱۷۵ اس‍م‍ل‍ت‍زر، س‍وزان‌ اوک‍ان‍ل‌ ای‍دز، آل‍رژی‌، روم‍ات‍ول‍وژی‌    
88 اس‍م‍ل‍ت‍زر، س‍وزان‌ اوک‍ان‍ل‌ ت‍ن‍ف‍س‌ و ت‍ب‍ادلات‌ گ‍ازی‌    
۱۷۶ اس‍م‍ل‍ت‍زر، س‍وزان‌ اوک‍ان‍ل‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ پ‍ای‍ه‌ (ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌، ف‍رآی‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌، ب‍ه‍داش‍ت‌ و پ‍رس‍ت‍اری‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر)    
۱۷۷ اس‍م‍ل‍ت‍زر،س‍وزان‌ اوک‍ان‍ل‌ ق‍ل‍ب‌ وع‍روق‌،خ‍ون‌    
89 اس‍م‍ل‍ت‍زر،س‍وزان‌ اوک‍ان‍ل‌ ات‍اق‌ ع‍م‍ل‌    
۱۷۸ خ‍دام‌، رام‍ی‍ن‌، ۱۳۴۳ - راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌ ک‍ارب‍رد داروه‍ای‌ ژن‍ری‍ک‌ ای‍ران‌    
۱۷۹   ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍ف‍س‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا اطل‍س‌ رن‍گ‍ی‌    
90 داه‍ی‍ف‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌ درم‍ان‌ اخ‍ت‍لالات‌ آب‌ و ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌ه‍ا آه‍وان‌ ۱۳۷۸
۱۸۰ خ‍دام‌، رام‍ی‍ن‌، ۱۳۴۳ - راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌ ک‍ارب‍رد داروه‍ای‌ ژن‍ری‍ک‌ ای‍ران‌    
۱۸۱   آن‍ات‍وم‍ی‌ ان‍دام‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ م‍ف‍اص‍ل‌ و اس‍ت‍خ‍وان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و ک‍ل‍ی‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌    
91 خ‍ادم‌ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ف‍رای‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌    
۱۸۲ اح‍م‍دی‌ آم‍ل‍ی‌، ه‍ادی‌ چ‍ک‍ی‍ده‌ ج‍راح‍ی‌ ش‍وارت‍ز ۲۰۰۵ ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ پ‍ارس‍ی‍ان‌ دان‍ش‌ ۱۳۸۵
۱۸۳ ن‍ی‍ک‌روان‌ م‍ف‍رد، م‍لاح‍ت‌، ۱۳۴۳ - اص‍ول‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ در .ICU .CCUدی‍ال‍ی‍ز    
92 اک‍ب‍ری‌، م‍ح‍م‍د آن‍ات‍وم‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ س‍ر و گ‍ردن‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ و دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌    
۱۸۴ ج‍ان‍س‍ون‌، ج‍وی‍س‌ ی‍ان‍گ‌ ه‍ن‍دب‍وک‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ - ج‍راح‍ی‌ ب‍رون‍ر - س‍ودارث‌ ۲۰۰۴ ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ م‍ب‍اح‍ث‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ (ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ CPR، م‍روری‌ س‍ری‍ع‌ ب‍ر(ECG    
۱۸۵ ف‍دای‍ی‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،۱۳۵۱ - چ‍ک‍ی‍ده‌ اص‍ول‌ ج‍راح‍ی‌ ش‍وارت‍ز۲۰۰۵     
93   س‍ی‍س‍ت‍م‌ ان‍دوک‍ری‍ن‌    
۱۸۶   رش‍د و ن‍م‍و ت‍غ‍ذی‍ه‌    
۱۸۷   ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌ و م‍ت‍اب‍ول‍ی‍ک‌    
94 اس‍م‍ل‍ت‍زر، س‍وزان‌ اوک‍ان‍ل‌ غ‍دد، ک‍ب‍د، م‍ج‍اری‌ ص‍ف‍راوی‌، دی‍اب‍ت‌    
۱۸۸ ذاک‍ری‌ م‍ق‍دم‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ وی‍ژه‌ در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ I.C.U - C.C.Uو دی‍ال‍ی‍ز: س‍رف‍ص‍ل‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ش‍ده‌ ج‍ه‍ت‌ واح‍د درس‍ی‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ از س‍وی‌ س‍ت‍اد ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌    
۱۸۹ اح‍م‍دی‌، ک‍ام‍ران‌، ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ اپ‍ی‍دم‍ی‍ول‍وژی‌ WHOآم‍ار ح‍ی‍ات‍ی‌    
95 اک‍ب‍رزاده‌ پ‍اش‍ا، ح‍ج‍ت‌ال‍ه‌ [اوردر] ORDERزن‍ان‌، زای‍م‍ان‌ و م‍ام‍ای‍ی‌    
۱۹۰ اش‍رف‍ی‌، م‍ح‍م‍ودرض‍ا درم‍ان‌ ق‍دم‌ ب‍ه‌ ق‍دم‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ودک‍ان‌    
۱۹۱ ج‍وادی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ م‍ب‍ان‍ی‌ چ‍ش‍م‌ پ‍زش‍ک‍ی‌    
96 ن‍وروزی‌، ح‍م‍ی‍د ت‍ظاه‍رات‌ اص‍ل‍ی‌ و درم‍ان‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ چ‍ش‍م‌    
۱۹۲ اس‍م‍ل‍ت‍زر، س‍وزان‌ اوک‍ان‍ل‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌    
۱۹۳ لاک‍م‍ن‌، ج‍ون‌ درس‍ن‍ام‍ه‌ ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ و ج‍راح‍ی‌ (VI)    
97 اس‍م‍ل‍ت‍زر، س‍وزان‌ اوک‍ان‍ل‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ اع‍ص‍اب‌    
۱۹۴ ش‍ی‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ در ICU    
۱۹۵ غ‍ف‍اری‌، ف‍اطم‍ه‌، ۱۳۴۸ - ب‍ان‍ک‌ س‍ئ‍والات‌ پ‍رس‍ت‍اری‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ای‌ ب‍س‍ی‍ار ج‍ام‍ع‌ و ک‍ام‍ل‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا پ‍اس‍ ه‍ای‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌، ب‍رگ‍رف‍ت‍ه‌ از م‍ن‍اب‍ع‌ ...    
98 ق‍م‍ری‌، ک‍ام‍ران‌ ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‌ داروه‍ای‌ ژن‍ری‍ک‌    
۱۹۶ ن‍ی‍ک‌روان‌ م‍ف‍رد، م‍لاح‍ت‌ ک‍ت‍اب‌ ج‍ام‍ع‌ [ CPRس‍ی‌ پ‍ی‌ آر] در ب‍ال‍غ‍ی‍ن‌    
۱۹۷ ع‍ل‍ی‌ی‍اری‌ زن‍وز، ن‍وی‍د س‍ری‌ ت‍س‍ت‍ه‍ای‌ م‍وض‍وع‍ی‌ آزم‍ون‌ پ‍ران‍ت‍رن‍ی‌ و دس‍ت‍ی‍اری‌    
99   س‍لام‍ت‌ در ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ (ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و دارو، آم‍وزش‌، پ‍ژوه‍ش‌ و ت‍م‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌)    
۱۹۸   ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍ام‍ل‌ م‍ب‍ان‍ی‌ طب‌ داخ‍ل‍ی‌ س‍س‍ی‍ل‌۲۰۰۷     
۱۹۹ اک‍ب‍رزاده‌ پ‍اش‍ا، ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌ [ ORDERاوردر] ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌    
100   ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ خ‍ون‌ و س‍رطان‌    
۲۰۰ س‍ل‍طان‌زاده‌، اک‍ب‍ر،۱۳۲۸ - ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ م‍غ‍ز و اع‍ص‍اب‌ و ع‍ض‍لات‌    
۲۰۱   م‍روری‌ ب‍ر دن‍ف‍ورث‌ زن‍ان‌ و زای‍م‍ان‌ ب‍رای‌ ف‍ردا ۱۳۸۲
101   آف‍ت‍اب‌ و پ‍وس‍ت‌    
۲۰۲ ث‍ب‍وت‍ی‌، ب‍ه‍ن‍ام‌، ۱۳۵۴ - اص‍ول‌ درم‍ان‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ش‍ای‍ع‌ پ‍وس‍ت‍ی‌ در ای‍ران‌ ح‍ی‍ان‌: اب‍اص‍ال‍ح‌ ۱۳۸۲
۲۰۳ روی‍ت‌، ای‍وان‌ م‍وری‍س‌ ای‍م‍ون‍ول‍وژی‌ روی‍ت‌۱۹۹۸  ن‍ش‍ر س‍م‍اط ۱۳۷۷
102 ه‍رف‍ورد، وی‍ل‍ی‍ام‌ م‍ب‍ان‍ی‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ "م‍اس‍اچ‍وس‍ت‌" م‍رج‍ع‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ات‌ ارت‍ق‍اء و ب‍ورد ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ و م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌    
۲۰۴   پ‍رس‍ت‍اری‌ در س‍وان‍ح‌ و ح‍وادث‌ غ‍ی‍رم‍ت‍رق‍ب‍ه‌ آروی‍ج‌ ۱۳۸۵
۲۰۵ آن‍ان‍د م‍دی‍ری‍ت‌ م‍واد زای‍د ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ی‌ (ن‍گ‍رش‌ ج‍ام‍ع‌)    
103 م‍رت‍ض‍وی‌، ح‍ام‍د درس‍ن‍ام‍ه‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ک‍ودک‍ان‌: ک‍ودک‌ س‍ال‍م‌ ب‍ر اس‍اس‌ آخ‍ری‍ن‌ س‍رف‍ص‍ل‌ ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌    
۲۰۶ لاک‍م‍ن‌، ج‍ون‌ درس‍ن‍ام‍ه‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌ (IV)    
۲۰۷ لاک‍م‍ن‌، ج‍ون‌ درس‍ن‍ام‍ه‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌ (III)    
104 ه‍ری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روم‍ات‍ول‍وژی‌ و دس‍ت‍گ‍اه‌ ای‍م‍ن‍ی‌    
۲۰۸ ق‍ارون‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۲۸ - اطل‍س‌ ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌ ب‍ا ب‍ررس‍ی‌ ن‍ک‍ات‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌    
۲۰۹ ه‍ری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌    
105   ن‍ح‍وه‌ ب‍رخ‍ورد ب‍ا ف‍رد م‍س‍م‍وم‌ اخ‍ت‍ر ۱۳۸۷
۲۱۰ ک‍ت‌ وی‍ن‍ک‍ل‌، ج‍ان‌ درس‍ن‍ام‍ه‌ اح‍ی‍ای‌ ن‍وزاد ش‍رک‍ت‌ ای‍ده‌ پ‍ردازان‌ ف‍ن‌ و ه‍ن‍ر ۱۳۸۸
۲۱۱ ک‍ت‌ وی‍ن‍ک‍ل‌، ج‍ان‌ درس‍ن‍ام‍ه‌ اح‍ی‍ای‌ ن‍وزاد ش‍رک‍ت‌ ای‍ده‌ پ‍ردازان‌ ف‍ن‌ و ه‍ن‍ر ۱۳۸۸
106   SHIV/AIDدر م‍ن‍طق‍ه‌ خ‍اور م‍ی‍ان‍ه‌ و ش‍م‍ال‌ آف‍ری‍ق‍ا دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ۱۳۸۶
۲۱۲   اخ‍لاق‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و ان‍ت‍ظار ب‍ی‍م‍ار از پ‍زش‍ک‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ۱۳۸۶
۲۱۳ ب‍رم‍ن‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۱ - ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ خ‍ون‌    
107 ب‍رم‍ن‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۱ - اخ‍ت‍لالات‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ در ک‍ودک‍ان‌    
۲۱۴ ب‍رم‍ن‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۱ - م‍خ‍اطرات‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ س‍لام‍ت‌    
۲۱۵ ب‍رم‍ن‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۱ - رش‍د، ت‍ک‍ام‍ل‌ و رف‍ت‍ار    
108 ب‍رم‍ن‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۱ - دارو درم‍ان‍ی‌    
۲۱۶ چ‍ی‍ن‌، ه‍وم‍ر آن‍ک‍ال‌ (زن‍ان‌ و زای‍م‍ان‌)    
۲۱۷ ب‍رم‍ن‌ ری‍چ‍ارد درس‍ن‍ام‍ه‌ طب‌ ک‍ودک‍ان‌ ع‍ف‍ون‍ی‌ ح‍ی‍ان‌ اب‍اص‍ال‍ح‌ ۱۳۸۹
109 ب‍رم‍ن‌ ،ری‍چ‍ارد درس‍ن‍ام‍ه‌ طب‌ ک‍ودک‍ان‌ ن‍ل‍س‍ون‌ ارت‍وپ‍دی‌ ح‍ی‍ان‌ ،اب‍ا ص‍ال‍ح‌ ۱۳۸۹
۲۱۸ ب‍رم‍ن‌ ، ری‍چ‍ارد درس‍ن‍ام‍ه‌ طب‌ ک‍ودک‍ان‌ ن‍ل‍س‍ون‌ ان‍دوک‍ری‍ن‌ ح‍ی‍ان‌ -اب‍اص‍ال‍ح‌ ۱۳۸۹
۲۱۹ ب‍رم‍ن‌ ، ری‍چ‍ارد درس‍ن‍ام‍ه‌ ک‍ودک‍ان‌ ن‍ل‍س‍ون‌ م‍ت‍اب‍ول‍ی‍س‍م‌ ح‍ی‍ان‌ ،اب‍ا ص‍ال‍ح‌ ۱۳۸۹
110 ت‍رور،آن‍ت‍ون‍ی‌ ف‍ارم‍اک‍ول‍وژی‌ ک‍ات‍زون‍گ‌ و ت‍رور۲۰۰۵    
۲۲۰ م‍ح‍م‍دآه‍اری‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ م‍ام‍ای‍ی‌ و زن‍ان‌ دن‍ف‍ورث‌    
۲۲۱ م‍ک‍دوگ‍ل‌، ج‍ان‌ ب‍ارداری‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ه‍ف‍ت‍ه‌    
111 دک‍ت‍رم‍ژک‍ان‌ ج‍لال‌ زاده‌ - دک‍ت‍رب‍ه‍زاد ع‍ی‍ن‌ ال‍ه‍ی‌ م‍رورال‍گ‍وری‍ت‍م‍ی‌ ب‍ره‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز ص‍ف‍وی‌ ۱۳۸۹
۲۲۲   اص‍ول‌ ج‍راح‍ی‌ ش‍وارت‍ز( ارول‍وژی‌ - زن‍ان‌ - ج‍راح‍ی‌ اع‍ص‍اب‌ - ارت‍وپ‍دی‌ ) ارج‍م‍ن‍د ۱۳۸۹
۲۲۳   اص‍ول‌ ج‍راح‍ی‌ ش‍وارت‍ز(دی‍واره‌ ش‍ک‍م‌ - س‍ارک‍وم‌ ه‍ای‌ ب‍اف‍ت‌ ن‍رم‌ -ف‍ت‍ق‌ - ت‍ی‍روئ‍ی‍د - اطف‍ال‌ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۸۹
112   اص‍ول‌ ج‍راح‍ی‌ ش‍وارت‍ز (ک‍ب‍د، ک‍ی‍س‍ه‌ ص‍ف‍را، ل‍وزال‍م‍ع‍ده‌ و طح‍ال‌) ارج‍م‍ن‍د ۱۳۸۹
۲۲۴   اص‍ول‌ ج‍راح‍ی‌ ش‍وارت‍ز( گ‍وارش‌ ) ارج‍م‍ن‍د ۱۳۸۹
۲۲۵   اص‍ول‌ ج‍راح‍ی‌ ش‍وارت‍ز(دس‍ت‍گ‍اه‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ ) ارج‍م‍ن‍د ۱۳۸۹
113   اص‍ول‌ ج‍راح‍ی‌ ش‍وارت‍ز( پ‍وس‍ت‌ - پ‍س‍ت‍ان‌ - س‍رو گ‍ردن‌ - ری‍ه‌ ) ارج‍م‍ن‍د ۱۳۸۹
۲۲۶   اص‍ول‌ ج‍راح‍ی‌ ش‍وارت‍ز( س‍رطان‌ - پ‍ی‍ون‍د - ای‍م‍ن‍ی‌ ب‍ی‍م‍ار) ارج‍م‍ن‍د ۱۳۸۹
۲۲۷   اص‍ول‌ ج‍راح‍ی‌ ش‍وارت‍ز( پ‍ای‍ه‌ - آب‌ وال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌ ) ارج‍م‍ن‍د ۱۳۸۹
114 اس‍م‍ل‍ت‍زر، س‍وزان‌ س‍ی‌ ارت‍وپ‍دی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۸۹
۲۲۸ اس‍م‍ل‍ت‍زر، س‍وزان‌ س‍ی‌ م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ات‍اق‌ ع‍م‍ل‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۸۹
۲۲۹ اس‍م‍ل‍ت‍زر، س‍وزان‌ اوک‍ان‍ل‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ پ‍ای‍ه‌ (ف‍رای‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ - آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ - ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ )۱ ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۸۹
115 اس‍م‍ل‍ت‍زر، س‍وزان‌ اوک‍ان‍ل‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ب‍ی‍وف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ و روان‍ی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در پ‍رس‍ت‍اری‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۸۹
۲۳۰ اس‍م‍ل‍ت‍زر،س‍وزان‌ اوک‍ان‍ل‌ ق‍ل‍ب‌ وع‍روق‌،خ‍ون‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۸۹
۲۳۱ اس‍م‍ل‍ت‍زر، س‍وزان‌ اوک‍ان‍ل‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ و م‍ج‍اری‌ ادراری‌    
116 اس‍م‍ل‍ت‍زر، س‍وزان‌ اوک‍ان‍ل‌ ت‍ول‍ی‍د م‍ث‍ل‌، ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ پ‍س‍ت‍ان‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۸۹
۲۳۲ اس‍م‍ل‍ت‍زر، س‍وزان‌ اوک‍ان‍ل‌ ای‍دز، آل‍رژی‌، روم‍ات‍ول‍وژی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۸۹
۲۳۳ س‍م‍ل‍ت‍زر، س‍وزان‌ اوک‍ان‍ل‌ چ‍ش‍م‌ و گ‍وش‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۸۹
117 س‍م‍ل‍ت‍زر، س‍وزان‌ اوک‍ان‍ل‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ح‍اد ع‍ف‍ون‍ی‌ -اورژان‍س‌ - ب‍ح‍ران‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ ، ج‍راح‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۸۹
۲۳۴ اس‍م‍ل‍ت‍زر، س‍وزان‌ اوک‍ان‍ل‌ پ‍وس‍ت‌ وس‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۸۹
۲۳۵ اس‍م‍ل‍ت‍زر، س‍وزان‌ اوک‍ان‍ل‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ و ج‍راح‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۸۹
118 اس‍م‍ل‍ت‍زر، س‍وزان‌ اوک‍ان‍ل‌ غ‍ددو ک‍ب‍د م‍ج‍اری‌ ص‍ف‍راوی‌ و ه‍پ‍ات‍ی‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ ، و ج‍راح‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۸۹
۲۳۶ آرم‍س‍ت‍ران‍گ‌، پ‍ی‍ت‍ر،۱۹۴۰ - اص‍ول‌ ت‍ص‍وی‍رب‍رداری‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ آرم‍س‍ت‍ران‍گ‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۸۸
۲۳۷ اس‍م‍ل‍ت‍زر، س‍وزان‌ اوک‍ان‍ل‌ م‍غ‍ز و اع‍ص‍اب‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۸۹
119 ام‍ی‍ن‍وف‌، م‍ای‍ک‍ل‌ ج‍ی‌ ن‍ورول‍وژی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ام‍ی‍ن‍ف‌ (وی‍راس‍ت‌ ش‍ش‍م‌ -۲۰۰۵ ) ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ف‍ص‍ول‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ ه‍اری‍س‍ون‌۲۰۰۹  ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۸۹
۲۳۸   م‍ب‍ان‍ی‌ طب‌ ک‍ودک‍ان‌ ن‍ل‍س‍ون‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۹۰
۲۳۹ ک‍ات‍زون‍گ‌، ب‍رت‍رام‌ ج‍ی‌. ف‍ارم‍اک‍ول‍وژی‌ پ‍ای‍ه‌ و ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ات‍زون‍گ‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۸۹
120 ب‍رک‌، ج‍ان‍ات‍ان‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ زن‍ان‌ - ن‍واک‌ گ‍ل‍ب‍ان‌ ۱۳۸۹
۲۴۰   ب‍ارداری‌ و زای‍م‍ان‌ وی‍ل‍ی‍ام‍ز گ‍ل‍ب‍ان‌ ۱۳۹۰
۲۴۱ زن‍دی‌ ، م‍ی‍ت‍را ب‍ان‍ک‌ س‍ئ‍والات‌ پ‍رس‍ت‍اری‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ای‌ ب‍س‍ی‍ار ج‍ام‍ع‌ و ک‍ام‍ل‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا پ‍اس‍ ه‍ای‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌، ب‍رگ‍رف‍ت‍ه‌ از م‍ن‍اب‍ع‌ .. ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۹۰
121   اص‍ول‌ ج‍راح‍ی‌ ش‍وارت‍ز(ج‍راح‍ی‌ دس‍ت‌ - ج‍راح‍ی‌ پ‍لاس‍ت‍ی‍ک‍ - س‍ال‍م‍ن‍دان‌ - ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ - اخ‍لاق‌ ) ارج‍م‍ن‍د ۱۳۸۹
۲۴۲   اص‍ول‌ ج‍راح‍ی‌ ش‍وارت‍ز۲۰۱۰  ع‍ل‍وم‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر : آرت‍ی‍ن‌ طب‌ ۱۳۸۹
۲۴۳ ه‍ادی‍ان‌ ش‍ی‍رازی‌، زه‍را، ۱۳۴۴ - م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ن‍وزادان‌ NICU    
122 ب‍رک‌، ج‍ان‍ات‍ان‌ ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ زن‍ان‌ ب‍رک‌ و ن‍واک‌۲۰۱۲  آرت‍ی‍ن‌ طب‌ ۱۳۹۱
۲۴۴   ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ چ‍ش‍م‌ و گ‍وش‌ ن‍ل‍س‍ون‌۲۰۱۱  آرت‍ی‍ن‌ طب‌ ۱۳۹۰
۲۴۵   ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ع‍ف‍ون‍ی‌ ب‍اک‍ت‍ری‌ - ق‍ارچ‌ ن‍ل‍س‍ون‌۲۰۱۱  آرت‍ی‍ن‌ طب‌ ۱۳۹۱
123   ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ ن‍ل‍س‍ون‌۲۰۱۱  آرت‍ی‍ن‌ طب‌ ۱۳۹۰
۲۴۶   ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ک‍ودک‌ ب‍دح‍ال‌ و آس‍ی‍ب‌ ه‍ای‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ن‍ل‍س‍ون‌۲۰۱۱  آرت‍ی‍ن‌ طب‌ ۱۳۹۰
۲۴۷   ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ن‍ورول‍وژی‌، ن‍وروم‍اس‍ک‍ولار ن‍ل‍س‍ون‌۲۰۱۱  آرت‍ی‍ن‌ طب‌ ۱۳۹۰
124   ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ه‍م‍ات‍ول‍وژی‌ ن‍ل‍س‍ون‌۲۰۱۱  آرت‍ی‍ن‌ طب‌ ۱۳۹۱
۲۴۸   ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ان‍ک‍ول‍وژی‌ ن‍ل‍س‍ون‌۲۰۱۱  آرت‍ی‍ن‌ طب‌ ۱۳۹۱
۲۴۹   ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌ ن‍ل‍س‍ون‌۲۰۱۱  آرت‍ی‍ن‌ طب‌ ۱۳۹۰
125   ب‍ارداری‌ و زای‍م‍ان‌ وی‍ل‍ی‍ام‍ز۲۰۱۰  ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۸۹
۲۵۰ ف‍ری‍ت‍ز، م‍ارک‌ ان‍دوک‍ری‍ن‍ول‍وژی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ زن‍ان‌ و ن‍اب‍اروری‌ ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۹۰
۲۵۱   ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ زن‍ان‌ و م‍ام‍ای‍ی‌ دن‍ف‍ورث‌۲۰۰۸  ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۸۸
126 ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو ام‍رس‍ون‌ ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ ن‍ل‍س‍ون‌۲۰۱۱  آرت‍ی‍ن‌ طب‌ ۱۳۹۰
۲۵۲ ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو ام‍رس‍ون‌ ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ای‍م‍ون‍ول‍وژی‌، آل‍رژی‌ ،روم‍ات‍ول‍وژی‌ ن‍ل‍س‍ون‌۲۰۱۱  آرت‍ی‍ن‌ طب‌ ۱۳۹۰
۲۵۳ ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو ام‍رس‍ون‌ ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ن‍وزادان‌ ن‍ل‍س‍ون‌۲۰۱۱  آرت‍ی‍ن‌ طب‌ ۱۳۹۰
127 ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دوام‍رس‍ون‌ ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ آب‌ و ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌، ن‍ف‍رول‍وژی‌، اورول‍وژی‌، ژن‍ی‍ک‍ول‍وژی‌، ن‍ل‍س‍ون‌۲۰۱۱  آرت‍ی‍ن‌ طب‌ ۱۳۹۰
۲۵۴ ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو ام‍رس‍ون‌ م‍ب‍ان‍ی‌ طب‌ ک‍ودک‍ان‌ ن‍ل‍س‍ون‌۲۰۱۱  ع‍ل‍وم‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر؛ آرت‍ی‍ن‌ طب‌ ۱۳۸۹
۲۵۵ ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌ اص‍ول‌ طب‌ داخ‍ل‍ی‌ ه‍اری‍س‍ون‌۲۰۱۲[دو ه‍زارو دوازده‌]، ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ و م‍ج‍اری‌ ادرار ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۹۰
128 ه‍اری‍س‍ون‌،ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌ اص‍ول‌ طب‌ داخ‍ل‍ی‌ ه‍اری‍س‍ون‌، ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ ری‍زو م‍ت‍اب‍ول‍ی‍س‍م‌ ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۹۰
۲۵۶ ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌ اص‍ول‌ طب‌ داخ‍ل‍ی‌ ه‍اری‍س‍ون‌۲۰۱۲[دو ه‍زار و دوازده‌ ]، ه‍م‍ات‍ول‍وژی‌ ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د؛ن‍س‍ل‌ ف‍ردا؛ارج‍م‍ن‍د ۱۳۹۰
۲۵۷ ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌ اص‍ول‌ طب‌ داخ‍ل‍ی‌ ه‍اری‍س‍ون‌۲۰۱۲[دوه‍زارو دوازده‌] ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ک‍ب‍د و م‍ج‍اری‌ ص‍ف‍راوی‌ ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۹۱
129 ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌ اص‍ول‌ طب‌ داخ‍ل‍ی‌ ه‍اری‍س‍ون‌، ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ روم‍ات‍ول‍وژی‌ و دس‍ت‍گ‍اه‌ ای‍م‍ن‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۹۱
۲۵۸ ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌ اص‍ول‌ طب‌ داخ‍ل‍ی‌ ه‍اری‍س‍ون‌۲۰۱۲ [دو ه‍زارو دوازده‌]، ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍ف‍س‌ ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د؛ ن‍س‍ل‌ ف‍ردا؛ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۹۱
۲۵۹ اب‍وال‍ق‍اس‍م‍ی‌ ،ح‍س‍ن‌ ،۱۳۴۱- ک‍ت‍اب‌ ج‍ام‍ع‌ ت‍الاس‍م‍ی‌    
130 ل‍ون‍گ‍و ، دن‌ ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ خ‍ون‌ و ان‍ک‍ول‍وژی‌ ه‍اری‍س‍ون‌    
۲۶۰ ل‍ون‍گ‍و، دن‌ اص‍ول‌ طب‌ داخ‍ل‍ی‌ ه‍اری‍س‍ون‌ : ت‍غ‍ذی‍ه‌    
۲۶۱ ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو ام‍رس‍ون‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ن‍ل‍س‍ون‌۲۰۱۱  آرت‍ی‍ن‌ طب‌ ۱۳۹۱
131 ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دوام‍رس‍ون‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ م‍ت‍اب‍ول‍ی‍س‍م‌ دی‍س‍پ‍لازی‌ه‍ای‌ اس‍ک‍ل‍ت‍ی‌ ن‍ل‍س‍ون‌۲۰۱۱  آرت‍ی‍ن‌ طب‌ ۱۳۹۱
۲۶۲ ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دوام‍رس‍ون‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ری‍ه‌ ن‍ل‍س‍ون‌۲۰۱۱  آرت‍ی‍ن‌ طب‌ ۱۳۹۱
۲۶۳ ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌ اص‍ول‌ طب‌ داخ‍ل‍ی‌ ه‍اری‍س‍ون‌۲۰۱۲ : ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ب‍د و م‍ج‍اری‌ ص‍ف‍راوی‌ ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۹۱
132 ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو ام‍رس‍ون‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ارت‍وپ‍دی‌ و طب‌ ورزش‌ ن‍ل‍س‍ون‌۲۰۱۱  آرت‍ی‍ن‌ طب‌ ۱۳۹۱
۲۶۴ ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دوام‍رس‍ون‌ رش‍د و ت‍ک‍ام‍ل‌ ک‍ودک‍ان‌ دارای‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ خ‍اص‌، م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ داروی‍ی‌، ض‍م‍ی‍م‍ه‌ طب‌ اطف‍ال‌ آرت‍ی‍ن‌ طب‌ ۱۳۹۱
۲۶۵ ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دوام‍رس‍ون‌ ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز ن‍ل‍س‍ون‌۲۰۱۱  آرت‍ی‍ن‌ طب‌ ۱۳۹۱
133 ن‍ی‍ک‌ روان‌ م‍ف‍رد، م‍لاح‍ت‌ ک‍ت‍اب‌ ج‍ام‍ع‌ ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ن‍ور دان‍ش‌ ۱۳۸۷
۲۶۶ م‍اری‍ن‍و، پ‍اول‌ ال‌ ک‍ت‍اب‌ ک‍ام‍ل‌ ICU ب‍ش‍ری‌ ۱۳۹۰
۲۶۷ م‍ج‍ی‍دی‌، ع‍ل‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ ج‍ام‍ع‌ اورژان‍س‌ ه‍ا از ت‍ئ‍وری‌ ت‍ا ع‍م‍ل‍ی‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ج‍دی‍دت‍ری‍ن‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر: س‍ال‍م‍ی‌ ۱۳۸۹
134 ن‍اگ‍ل‌ه‍اوت‌، ج‍ان‌ پ‍رس‍ت‍ار ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ (ک‍ت‍اب‌ دوم‌ اع‍م‍ال‌ ج‍راح‍ی‌ رای‍ج‌ ) ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌، ت‍ح‍ف‍ه‌ ۱۳۸۶
۲۶۸ ن‍اگ‍ل‌ ه‍اوت‌،ج‍ان‌ ج‍ی‌ پ‍رس‍ت‍ار ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ (ک‍ت‍اب‌ اول‌ -ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ش‍ای‍ع‌ )    
۲۶۹   ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ ن‍ل‍س‍ون‌۲۰۱۱  آرت‍ی‍ن‌ طب‌ ۱۳۹۱
135   ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ روان‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و طب‌ ن‍وج‍وان‌ ن‍ل‍س‍ون‌۲۰۱۱  آرت‍ی‍ن‌ طب‌ ۱۳۹۱
۲۷۰   ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ع‍ف‍ون‍ی‌ وی‍روس‌، پ‍ارازی‍ت‌ ن‍ل‍س‍ون‌۲۰۱۱  آرت‍ی‍ن‌ طب‌ ۱۳۹۱
۲۷۱ ت‍ت‍رپ‍ور، پ‍روی‍ن‌ م‍دی‍ری‍ت‌ در ب‍خ‍ش‌ م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌ ن‍وزادان‌ NICUن‍ک‍ات‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ و ک‍ارب‍ردی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ش‍ری‌، ت‍ح‍ف‍ه‌ ۱۳۹۰
136 ش‍ی‍خ‌ب‍ه‍اءال‍دی‍ن‌زاده‌، ع‍ف‍ت‌ م‍ع‍ای‍ن‍ه‌، ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ و م‍راق‍ب‍ت‌ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در NICU ب‍ش‍ری‌ ۱۳۹۱
۲۷۲   ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۹۰
۲۷۳   ک‍ل‍ی‍ات‌ طب‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۹۱
137   ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ع‍ف‍ون‍ی‌ (وی‍روس‌، ت‍ک‌ی‍اخ‍ت‍ه‌، ای‍دز، ک‍رم‌) ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۹۱
۲۷۴   طب‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۹۱
۲۷۵   ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ع‍ف‍ون‍ی‌ (ب‍اک‍ت‍ری‍ال‌) ارج‍م‍ن‍د ۱۳۹۱
138   ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۹۱
۲۷۶ گ‍ری‍ن‍ب‍رگ‌، دی‍وی‍د ای‌ ن‍ورول‍وژی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ام‍ی‍ن‍ف‌ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۹۲
۲۷۷ ک‍ات‍زون‍گ‌، ب‍رت‍رام‌ ج‍ی‌ ف‍ارم‍اک‍ول‍وژی‌ پ‍ای‍ه‌ و ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ات‍زون‍گ‌ ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۹۱
139   ت‍ن‍ف‍س‌    
۲۷۸   ب‍رون‍ر- س‍ودارث‌ :درد، ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌، ش‍وک‌، س‍رطان‌ و م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍ای‍ان‌ ع‍م‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر ۱۳۹۰
۲۷۹ م‍ی‍ل‍ر، رون‍ال‍د دی‌. اص‍ول‌ ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ م‍ی‍ل‍ر ن‍س‍ل‌ ف‍ردا ۱۳۹۱
140 ش‍ه‍رک‍ی‌ واح‍د، ع‍زی‍ز ت‍روم‍اه‍ا ب‍رای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ ف‍وری‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍طاب‍ق‌ س‍ر ف‍ص‍ل‌ ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ... ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر ۱۳۹۱
۲۸۰ ک‍ان‍ی‍ن‍گ‍ه‍ام‌،گ‍ری‌ ب‍ارداری‌ و زای‍م‍ان‌ وی‍ل‍ی‍ام‍ز ارج‍م‍ن‍د ۱۳۹۳
۲۸۱ ه‍ری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌ اص‍ول‌ طب‌ داخ‍ل‍ی‌ ه‍اری‍س‍ون‌ : ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ ۲۰۱۵ [دوه‍زارو پ‍ان‍زده‌] ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د ؛ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۹۴
141 ه‍ری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌ اص‍ول‌ طب‌ داخ‍ل‍ی‌ ه‍اری‍س‍ون‌ : ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ و م‍ج‍اری‌ ادرار ۲۰۱۵ [دو ه‍زار وپ‍ان‍زده‌] ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د؛ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۹۵
۲۸۲ ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌ اص‍ول‌ طب‌ داخ‍ل‍ی‌ ه‍اری‍س‍ون‌ : ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ب‍د و م‍ج‍اری‌ ص‍ف‍راوی‌ ۲۰۱۵ [دوه‍زارو پ‍ان‍زده‌ ]، ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د؛ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۹۴
۲۸۳ ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌ اص‍ول‌ طب‌ داخ‍ل‍ی‌ ه‍اری‍س‍ون‌ : ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د ؛ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۹۴
142 ه‍ری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌ اص‍ول‌ طب‌ داخ‍ل‍ی‌ ه‍اری‍س‍ون‌: ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ع‍ف‍ون‍ی‌ (ب‍اک‍ت‍ری‍ال‌ )[دوه‍زاروپ‍ان‍زده‌] ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د؛ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۹۴
۲۸۴ ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌ اص‍ول‌ طب‌ داخ‍ل‍ی‌ ه‍اری‍س‍ون‌: ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روم‍ات‍ول‍وژی‌ و دس‍ت‍گ‍اه‌ ای‍م‍ن‍ی‌ ۲۰۱۵ [ دوه‍زار و پ‍ان‍زده‌] ک‍ت‍اب‌ ازج‍م‍ن‍د ۱۳۹۵
۲۸۵ ه‍ری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌ اص‍ول‌ طب‌ داخ‍ل‍ی‌ ه‍اری‍س‍ون‌ : ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍ف‍س‌ ۲۰۱۵ [دوه‍زارو پ‍ان‍زده‌] ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د ؛ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۹۴
143 ه‍ری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌ اص‍ول‌ طب‌ داخ‍ل‍ی‌ ه‍اری‍س‍ون‌: ه‍م‍ات‍ول‍وژی‌ [دوه‍زاروپ‍ان‍زده‌] ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د؛ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۹۴
۲۸۶ س‍س‍ی‍ل‌، راس‍ل‌ لاف‍ای‍ت‌ م‍ب‍ان‍ی‌ طب‌ داخ‍ل‍ی‌ س‍ی‍س‍ی‍ل‌: ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ای‍م‍ن‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ه‍م‍ب‍ن‍د (روم‍ات‍ول‍وژی‌) ۲۰۱۶ [دو ه‍زار و ش‍ان‍زده‌] ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د؛ارج‍م‍ن‍د ۱۳۹۴
۲۸۷ س‍س‍ی‍ل‌، راس‍ل‌ لاف‍ای‍ت‌ م‍ب‍ان‍ی‌ طب‌ داخ‍ل‍ی‌ س‍ی‍س‍ی‍ل‌ ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍ف‍س‌ ۲۰۱۶ [دو ه‍زار و ش‍ان‍زده‌] ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د؛ارج‍م‍ن‍د ۱۳۹۵
144 س‍س‍ی‍ل‌، راس‍ل‌ لاف‍ای‍ت‌ م‍ب‍ان‍ی‌ طب‌ داخ‍ل‍ی‌ س‍ی‍س‍ی‍ل‌ : ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌۲۰۱۶ [دوه‍زاروش‍ان‍زده‌] ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د؛ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۹۵
۲۸۸ س‍س‍ی‍ل‌، راس‍ل‌ لاف‍ای‍ت‌ م‍ب‍ان‍ی‌ طب‌ داخ‍ل‍ی‌ س‍ی‍س‍ی‍ل‌: ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز و م‍ت‍اب‍ول‍ی‍ک‌ ، ب‍ه‍داش‍ت‌ زن‍ان‌ و م‍ردان‌ ۲۰۱۶ [دو ه‍زار و ش‍ان‍زده‌] ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د؛ارج‍م‍ن‍د ۱۳۹۴
۲۸۹ س‍س‍ی‍ل‌، راس‍ل‌ لاف‍ای‍ت‌ م‍ب‍ان‍ی‌ طب‌ داخ‍ل‍ی‌ س‍ی‍س‍ی‍ل‌: ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌گ‍وارش‌، ک‍ب‍د و م‍ج‍اری‌ ص‍ف‍راوی‌ ۲۰۱۶ [دو ه‍زار و ش‍ان‍زده‌] ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د؛ارج‍م‍ن‍د ۱۳۹۴
145 گ‍ری‍گ‍ز، راب‍رت‌ س‍ی‌. م‍ب‍ان‍ی‌ طب‌ داخ‍ل‍ی‌ س‍ی‍س‍ی‍ل‌: ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د، ارج‍م‍ن‍د ۱۳۹۵
۲۹۰ گ‍ری‍گ‍ز، راب‍رت‌ س‍ی‌. م‍ب‍ان‍ی‌ طب‌ داخ‍ل‍ی‌ س‍ی‍س‍ی‍ل‌: ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ خ‍ون‌ و ان‍ک‍ول‍وژی‌ ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د، ارج‍م‍ن‍د ۱۳۹۵
۲۹۱   ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ری‍ز و م‍ت‍اب‍ول‍ی‍س‍م‌ ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د، ارج‍م‍ن‍د ۱۳۹۵
146   ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ع‍ف‍ون‍ی‌ (وی‍روس‌، ت‍ک‌ ی‍اخ‍ت‍ه‌، ای‍دز، ک‍رم‌) ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۹۵
۲۹۲   ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ م‍ت‍اب‍ول‍ی‍ک‌ ن‍ل‍س‍ون‌۲۰۱۶  ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۹۴
۲۹۳   ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ روم‍ات‍ول‍وژی‌ ن‍ل‍س‍ون‌۲۰۱۶  ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۹۴
147   ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ غ‍دد ن‍ل‍س‍ون‌۲۰۱۶  ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۹۴
۲۹۴   ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌/آب‌ و ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌/اورول‍وژی‌ ن‍ل‍س‍ون‌۲۰۱۶  ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۹۴
۲۹۵   ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ای‍م‍ون‍ول‍وژی‌ و آل‍رژی‌ ن‍ل‍س‍ون‌۲۰۱۶  ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۹۴
148   ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ گ‍وارش‌، ک‍ب‍د و پ‍ان‍ک‍راس‌ ن‍ل‍س‍ون‌۲۰۱۶  ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۹۴
۲۹۶   ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ اع‍ص‍اب‌ و اخ‍ت‍لالات‌ ن‍وروم‍اس‍ک‍ولار ن‍ل‍س‍ون‌۲۰۱۶ ... ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۹۴
۲۹۷   ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ع‍ف‍ون‍ی‌ ن‍ل‍س‍ون‌۲۰۱۶  ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۹۵
149 ه‍اری‍س‍ون‌ ، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ان‍ک‍ول‍وژی‌ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۹۵
۲۹۸   ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ خ‍ون‌ ن‍ل‍س‍ون‌۲۰۱۶  ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۹۵
۲۹۹   ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ری‍ه‌ ن‍ل‍س‍ون‌۲۰۱۶  ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۹۵
150   ک‍ودک‌ ب‍دح‍ال‌ ن‍ل‍س‍ون‌۲۰۱۶  ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۹۵
۳۰۰   آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ای‍ه‌ راب‍ی‍ن‍ز (اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌)۲۰۱۳  م‍ی‍رم‍اه‌ ۱۳۹۲
۳۰۱   آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ای‍ه‌ راب‍ی‍ن‍ز (ع‍م‍وم‍ی‌)۲۰۱۳  م‍ی‍رم‍اه‌ ۱۳۹۱
151   اص‍ول‌ ج‍راح‍ی‌ ش‍وارت‍ز۲۰۱۵  اش‍راق‍ی‍ه‌: ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۹۶
۳۰۲   ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ن‍وزادان‌ ن‍ل‍س‍ون‌۲۰۱۶  ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۹۴
۳۰۳   ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ چ‍ش‍م‌ و گ‍وش‌ ن‍ل‍س‍ون‌۲۰۱۶  ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۹۵
152   ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ان‍ک‍ول‍وژی‌ ن‍ل‍س‍ون‌۲۰۱۶  ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۹۵
۳۰۴   ت‍غ‍ذی‍ه‌ ن‍ل‍س‍ون‌۲۰۱۶  ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۹۶
۳۰۵   رش‍د، ت‍ک‍ام‍ل‌ و رف‍ت‍ار ن‍ل‍س‍ون‌۲۰۱۶  ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۹۵
153   ژن‍ت‍ی‍ک‌ ن‍ل‍س‍ون‌۲۰۱۶  ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۹۶
۳۰۶   ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ و آس‍ی‍ب‌ه‍ای‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ن‍ل‍س‍ون‌ ۲۰۱۶  ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۹۶
۳۰۷   ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ع‍ف‍ون‍ی‌ ( وی‍روس‌، ق‍ارچ‌، ان‍گ‍ل‌) ۲ ن‍ل‍س‍ون‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۹۵-
154   دارودرم‍ان‍ی‌ در اطف‍ال‌ ن‍ل‍س‍ون‌۲۰۱۶  ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۹۵
۳۰۸ ک‍ل‍ی‍گ‍م‍ن‌، راب‍رت‌ ام‌. روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ و اخ‍ت‍لالات‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ن‍ل‍س‍ون‌۲۰۱۶  ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌ ۱۳۹۶
۳۰۹ ام‍ی‍ن‍وف‌، م‍ای‍ک‍ل‌ ج‍ف‍ری‌ ن‍ورول‍وژی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ام‍ی‍ن‍ف‌۲۰۱۵ (دو ه‍زارو پ‍ان‍زده‌) ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د ؛ ارج‍م‍ن‍د ۱۳۹۵

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب