معاونت آموزشی و رئیس کتابخانه:

دکتر مهرداد صدیقی شمامی

سطح تحصیلات:

متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی زانو

 

آدرس الکترونیک:P.shojaei@sbmu.ac.ir

شماره تماس :25719-داخلی 230                                                                                      


مسئول کتابخانه: 

راحیل حافظی                               

سطح تحصیلات:

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

آدرس الکترونیک: Email:rahilhafezi68@gmail.com    

شماره تماس :25719-داخلی 230                                                                                                                                      


کتابدار:

علی ترکاشوند

سطح تحصیلات:

کارشناسی ارشد ایمونولوژی

آدرس الکترونیک: 
Email:   torkashvan_55@yahoo.com        

شماره تماس :25719-داخلی 232                                                                                                                    


 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب