شرح وظایف معاون آموزشی
وظایف و اختیارات معاونین آموزشی و پژوهشی بیمارستانها
مکاتبه مستقیم با مسئولین دانشگاه در امور آموزشی و پژوهشی
تقسیم فراگیران در بخشها با هماهنگی مسئولین بخشهای ذیربط ، طبق ضوابط و دستورالعملهای دانشکده پزشکی
ریاست شورای آموزشی و پژوهشی مرکز
تشخیص هزینه کردن بودجه آموزش و پژوهشی مرکز با هماهنگی ریاست و طبق ضوابط اعلام شده دانشگاه
نظارت بر حضور کمی و کیفی اعضاء هیئت علمی مرکز ( طبق دستورالعمل طرح کارانه امضای معاون آموزشی درپرداختهای اعضاء هیئت علمی الزامی است )
بخش اول
وظایف معاونین آموزشی بیمارستانها در رابطه با هیات علمی شاغل در بیمارستانها :
نظارت دربرنامه ریزی سالیانه فعالیتهای آموزشی بخشها
نظارت بر حضور و فعالیت اعضای هیات علمی در بخشهای آموزشی
نظارت بر ارائه گزارش کار و فعالیت آموزشی و درمانی اعضای هیات علمی در بخشهای مختلف
فعالیتهای آموزشی بخش بالینی شامل موارد زیر است :
1-3 راند بخش
2-3 گزارش صبحگاهی
3-3 تشکیل کلاس در بخش جهت دانشجویان ، کارورزان ، دستیاران
4-3 برگزاری ژورنال کلاب جهت استادان و فلوها
5-3 آموزش سرپایی در درمانگاهها ، اتاق عمل و ...
6-3 ارزشیابی دانشجویان و کارورزان از نظر علمی و عملی و رفتاری
7-3 طرح سئوالات و حضور در جلسات امتحانی
4- نظارت و تنظیم زمانبندی نحوه شرکت در کارگاههای آموزشی
5- نظارت بر حسن اجرای موازین اسلامی توسط اعضای هیات علمی
6- نظارت بر نحوه شرکت در کنفرانسهال علمی
7- نظارت بر ارزشیابی فعالیتهای بخش و اعضای هیات علمی ( بخشی از آن توسط دانشجو ، و کارورز بصورت محرمانه انجام میگیرد )
8- ارائه خدمات کمک آوزشی از قبیل تایپ مقالات – تهیه اسلاید – آنالیز آماری طرحهای تحقیقاتی و مشاوره جهت تدوین طرح های تحقیقاتی با استفاده از برنامه های کامیپوتری
بخش دوم ارتباطات
وظایف معاونین آموزشی بیمارستانها در رابطه با روسای بخش شامل :
1- تشکیل کمیته های آموزشی و پژوهشی ( کمیته نظارت بر آموزش و پژوهش )
2-شرکت در جلسات معاونین آموزشی بیمارستانهای دانشگاه و جهت هماهنگی در امر آموزش
3- ارتباط و هماهنگی با سایر قسمتهای بیمارستان از قبیل دفتر پرستاری ، آزمایشگاه و
4- تنظیم فعالیت آموزشی بیمارستان و تهیه گزارش برای مراجع بالاتر
بخش سوم : تجهیزات آموزشی
1-تشکیل کمیته مدارک پزشکی و نظارت بر کیفیت نگهداری مدارک
2-تنظیم طرحهای مربوط به تکنولوژی آموزشی و درخواست بودجه آنها
3-نظارت بر تجهیز و اداره کتابخانه های بیمارستان
4-نظارت بر تنظیم برنامه های استفاده از فضاهای آموزشی ( سالن کنفرانس ، آمفی تاتر و کلاس های درس )
5-تجهیز واحد سمعی و بصری جهت بکارگیری از روش ها و تکنولوژی جدید و تهیه وسایل کمک آموزشی جهت سالن کنفرانس و کلاسهای درس
6-تجهیز پاویون های دستیاران و دانشجویان و نظارت بر امکانات رفاهی و غذایی
بخش چهارم
وظایف معاونین آموزشی بیمارستانها در رابطه با آموزش گیرندگان شامل :
فلو دستیار- کارورز دانشجو
1-کنترل و نظارت بر معرفی نامه ها
2-هماهنگی درنحوه تقسیم آموزش گیرندگان با معاونت آموزشی بالینی دانشکده پزشکی و مدیران گروههای آموزشی بر اساس ظرفیت بخشهای آموزشی بیمارستان
3-معرفی آموزش گیرندگان به بخشهای آموزشی بیمارستان
4-نظارت بر برنامه ریزی و کیفیت آموزش در بخشهای آموزش بصورت تئوری و عملی
5-نظارت و هماهنگی بر نحوه ارزشیابی و امتحان پایان دوره آموزش گیرندگان و اعلام نمرات ارزشیابی کارآموزان و کارورزان و اعلام شروع بکار و گواهی کارکرد فلوها و دستیاران به دانشکده پزشکی
6-نظارت بر اجرای انجام برنامه و مقررات آموزشی
7-نظارت بر اجرای موازین اسلامی و اخلاق پزشکی در بخش ها
8-نظارت بر ارائه امور رفاهی آموزش گیرندگان در بیمارستانها  
نحوه انتخاب معاونین آموزشی بیمارستان
معاون آموزشی بیمارستان با پیشنهاد ریاست بیمارستان و ابلاغ معاونت آموزشی دانشگاه منصوب می شود .
نحوه انتخاب معاونین آموزشی بخش ها
معاون آموزشی بخش ها با پیشنهاد رئیس بخش و ابلاغ معاون آموزشی بیمارستان منصوب می شود.
 
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب