مخاطرات شغلی و ایمنی و بهداشت حرفه ای  واحد  رختشویخانه
 
خطرات موجود در رختشويخانه بيمارستان ها:
1.       البسه آلوده
3.       سوختگی
4.       مواد شیمیایی
6.       سروصدا
7.       گرما– رطوبت  
9.       ارگونومیکی ( جابجائی دستی بار)
 
 
موارد ايمني كه پرسنل رختشویخانه بايد رعايت كنند :
1.       استفاده از ماسك هاي تهويه دار در هنگام جابه جا كردن البسه آلوده براي جلوگيري از پخش عفونتها
2.       استفاده از كرم هاي مخصوص پيشگيري از سوختگي و همچنين دستكش هاي مناسب
3.       استفاده از گوش گير براي صداهاي بالاتر از 90 dBو همچنين بكارگيري عايق هاي صوتي در محيط كار
4.       قرار دادن دستگاه هاي تنظيم دما و رطوبت در محيط كار
5.       استفاده از لباس هاي مناسب و سبك و وسايل حفاظت شخصي (p.p.e)
6.       استراحت هاي كوتاه بعد از انجام وظايف ومسئوليت هايشان.
7.       همه ي اين افراد در زمان هاي تعيين شده حتماً بايد معاينات دوره اي را داشته باشند
8.       استفاده از لباس و كفش هاي مناسب جهت جلوگيري از ليز خوردن و افتادن
9.       گذراندن دوره هاي آموزشي جهت يادگيري اين افراد براي زمان هايي كه با وسايل برنده و تيز برخورد داشته باشند.
10.   رعايت پوسچرهاي استاندارد ( طرز قرارگيري اندام هاي بدن) در حين انجام وظايف
11.   گذراندن دروه هاي آموزشي براي چگونگي استفاده از مواد شيميايي و آشنايي با خطرات و موارد ايمني آن ها
12.   از ورود كاركنان خانم باردار به اين بخش جلوگيري شود به دليل وجود داشتن مواد شيميايي، واين مسئله  را جدي و با اهميت در نظر بگيرند.
 
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب