مخاطرات شغلی و ایمنی و بهداشت حرفه ای  داروخانه
 
خطرات موجود در داروخانه بیمارستان ها
 
1.       تماس با داروهای دست ساز
2.       تماس با داروهای مخدر
5.       داروهای تاریخ مصرف گذشته
6.       امحاء داروهای فاسد
 
رعایت این موارد ایمنی الزامی است:
 
1.       گذراندن دوره هاي آموزشي جهت آشنايي با خطرات گازهاي متصاعد از دارو ها
2.       استفاده از وسايل حفاظت شخصي  p.p.eدر هنگام ساختن داروها
3.       قرار دادن تهويه ي مناسب در مكاني كه داروها ساخته مي شوند.
4.       پايين آوردن خشونت در محيط كار توسط آشنايي با خطرات محيط كار
5.       رعايت پوسچرهاي استاندارد ( طرز قرارگيري اندام هاي بدن) در حين انجام وظايف
6.       همه ي اين افراد در زمان هاي تعيين شده حتماً بايد معاينات دور ه اي را داشته باشند.
7.       استراحت هاي كوتاه بعد از انجام وظايف و مسئوليت هايشان
 
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب