مخاطرات شغلی و ایمنی و بهداشت حرفه ای کارکنان توانبخشی
 
خطرات موجود در واحد توانبخشی بيمارستان ها :
1.            ارگونومیکی ( جابجائی دستی بیمار- کارنشسته- کار با کامپیوترو....)
4.            مواد شیمیایی
8.             سایر بیماری های عفونی
 
موارد ايمني كه كاركنان توانبخشی بايد رعايت كنند :          
1.       از رعايت پوسچرهاي استاندارد ( طرز قرارگيري اندام هاي بدن) در حين انجام وظايف
2.       همه ي اين افراد در زمان هاي تعيين شده حتماً بايد معاينات دور ه اي داشته باشند.
3.       استفاده از لباس و كفش هاي مناسب  جهت جلوگيري از ليز خوردن و افتادن
4.       حتما از وسايل حفاظت شخصي ( ماسك- دستكش- روپوش مناسب و ...) استفاده كنند.
5.       در برخورد با بيماران عفوني بسيار بايد احتياط كرد واز وسايل حفاظت شخصي  p.p.eاستفاده نمود.
6.       گذراندن دوره های آموزشي براي چگونگي استفاده از مواد شيميايي و آشنايي با خطرات و موارد ايمني آن ها
7.       از ورود كاركنان خانم باردار به اين بخش جلوگيري شود به دليل وجود داشتن مواد شيميايي، واين مسئله  را جدي  و با اهمييت در نظر بگيرند.
8.       گذراندن دروه هاي آموزشي براي چگونگي استفاده از وسايل الكتريكي و موارد ايمني آن ها
 
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب