مخاطرات شغلی و ایمنی و بهداشت حرفه ای واحد تصویربرداری پزشکی
 
خطرات ذيل كاركنان واحد تصویربرداری پزشکی را تهديد مي كند :
 
2.           تماس با اشعه
8.           سل
9.           خطرات اولتراسوند
 
موارد ايمني كه اين افراد بايد رعايت كنند :
 
1.       استفاده از وسايلي كه نسبت به الكتريسيته عايق باشند.
2.       استفاده از لباس هاي مناسب كه هم پرتوها را جذب نكنند و هم نسبت به الكتريسيته عايق باشند.
 
3.       استفاده از عينك هاي ضد اشعه
4.       گذراندن دروه هاي آموزشي براي چگونگي استفاده از وسايل الكتريكي و موارد ايمني آن ها
5.       رعايت پوسچرهاي استاندارد ( طرز قرارگيري اندام هاي بدن) در حين انجام وظايف
6.       استفاده از لباس و كفش هاي مناسب جهت جلوگيري از ليز خوردن و افتادن.
7.       همه ي اين افراد در زمان هاي تعيين شده حتماً بايد معاينات دوره اي را داشته باشند.
8.       استراحت هاي كوتاه بعد از انجام وظايف و مسئوليت هايشان.
9.       حتما از وسايل حفاظت شخصي ( ماسك- دستكش- روپوش مناسب و ...)  p.p.eاستفاده كنند در هنگام رويارويي با عفونت ها
10.   از ورود كاركنان خانم باردار به اين بخش جلوگيري شود به دليل وجود داشتن پرتوها و مواد شيميايي، و اين مسئله  را جدي و با اهميت در نظر بگيرند.
 
 
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب