مخاطرات شغلی و ایمنی و بهداشت حرفه ای کارکنان CSR
 
خطراتي كه كاركنان بخش CSRرا تحديد مي كند:
 
1.       تماس با گاز اتیلن اکساید
2.           تماس با جیوه
3.           تماس با گلوتار آلدئید
4.            تماس با سایر مواد شیمیایی
5.            لوازم تیز و برنده
6.            سوختگی
8.            ارگونومیکی (کار نشستهو ایستاده- جابجائی دستی بار، و...)
10.        آلرژی به لاتکس
 
 
 
 
 
موارد ايمني كه اين افراد بايد رعايت كنند :
 
1.       اين افراد در هنگام استفاده از مواد ضد عفوني كننده و مواد شيميايي حتما از وسايل حفاظت شخصي ( ماسك- دستكش-روپوش مناسب و ...)p.p.e استفاده كنند.
2.       استفاده از لباس و كفش هاي مناسب جهت جلوگيري از ليز خوردن و افتادن.
3.       گذراندن دروه هاي آموزشي براي چگونگي استفاده از مواد ضد عفوني كننده و مواد شيميايي و آشنايي با خطرات و موارد ايمني آن ها
4.       گذراندن دوره هاي آموزشي جهت يادگيري اين افراد براي زمان هايي كه با وسايل برنده و تيز برخورد داشته باشند.
5.       رعايت پروسیجرهاي استاندارد ( طرز قرارگيري اندام هاي بدن) در حين انجام وظايف
6.        استراحت هاي كوتاه بعد از انجام وظايف و مسئوليت هايشان بر اساس استاندارد هاي جهاني
7.       همه ي اين افراد در زمان هاي تعيين شده حتماً بايد معاينات دور ه اي را داشته باشند.
8.       از ورود كاركنان خانم باردار به اين بخش جلوگيري شود به دليل وجود داشتن مواد شيميايي، و اين مسئله را جدي و با اهمييت در نظر بگيرند.
 
 
 
 
                     
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب