مخاطرات شغلی و ایمنی و بهداشت حرفه ای بخش های بستری
 
در بخش هاي بستري اين خطرات وجود دارد :
4.            سل
6.            آلرژی به لاتکس
8.            گلوتارآلدئید
9.            مواد شیمیایی
10.        خطرneedle stick - و سایر لوازم تیز و برنده
11.        آتش سوزی
13.        سر و صدا
14.        تماس با جیوه
16.        استرس شغلی
 
كاركنان بخش هاي بستري اين موارد را بايد رعايت كنند :
1.       قرار دادن عايق هاي صوتي در بين اتاق هاي بيماران و همچنين اتاق استراحت پرسنل و كاركنان براي جلوگيري از پخش سرو صدا.
2.       پايين آوردن خشونت در محيط كار توسط آشنايي با خطرات محيط كار.
3.       امكانات رفاهي براي اين افراد بايد فراهم گردد تا از استرس شغلي آن ها كاسته شود.
4.       در برخورد با بيماران عفوني بسيار بايد احتياط كرد واز وسايل حفاظت شخصيp.p.e  استفاده نمود و حتماً مكان اين بيماران از ديگر بيماران جدا شود.
5.       گذراندن دروه هاي اموزشي براي چگونگي استفاده از وسايل الكتريكي و موارد ايمني آن ها
6.       حتما از وسايل حفاظت شخصي ( ماسك- دستكش- روپوش مناسب و ...) استفاده كنند.
7.       استفاده از لباس و كفش هاي مناسب جهت جلوگيري از ليز خوردن و افتادن
8.       گذراندن دوره هاي آموزشي جهت يادگيري اين افراد براي زمان هايي كه با وسايل برنده و تيز برخورد داشته باشند
9.       رعايت پوسچرهاي استاندارد ( طرز قرارگيري اندام هاي بدن) در حين انجام وظايف
10.   همه ي اين افراد در زمان هاي تعيين شده حتماً بايد معاينات دوره اي را داشته باشند.
11.   تعيين شيفت هاي كاري مناسب براي كاركنان به طوري كه داراي زمان هاي كوتاه و مناسب براي استراحت كردن در ميان مشغله هاي سنگين كاري باشد.
12.   از ورود كاركنان خانم باردار به اين بخش جلوگيري شود به دليل وجود داشتن مواد شيمياي و جيوه و اين مسئله  را جدي و با اهميت در نظر بگيرند.
13.   گذراندن دوره هاي آموزشي براي چگونگي استفاده از مواد ضد عفوني كننده و مواد شيميايي و آشنايي با خطرات و موارد ايمني آن ها
 
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب