مخاطرات شغلی و ایمنی و بهداشت حرفه ای کارکنان اورژانس
 
خطراتي كه كاركنان اورژانس را تحديد مي كند :
1.       خون  
5.       مواد شیمیایی
7.         سل
8.       استرس شغلی
 
 
 
رعایت این موارد الزامی می باشد :          
1.        تعيين شيفت هاي كاري مناسب براي كاركنان به طوري كه داراي زمان هاي كوتاه و مناسب براي استراحت كردن در ميان مشغله هاي سنگين كاري باشد.
2.        مشاوره هاي دوره اي براي اين افراد قرار داده شود تا ميزان استرس شغلي به حداقل برسد.
3.        همه ي اين افراد در زمان هاي تعيين شده حتماً بايد معاينات دوره اي داشته باشند.
4.        رعايت پروسیجرهاي استاندارد ( طرز قرارگيري اندام هاي بدن) در حين انجام وظايف
5.        گذراندن دوره هاي آموزشي جهت يادگيري اين افراد براي زمان هايي كه با وسايل برنده وتيز برخورد داشته باشند.
6.        استفاده از لباس و كفش هاي مناسب جهت جلوگيري از ليز خوردن و افتادن
7.        حتما از وسايل حفاظت شخصي ( ماسك- دستكش- روپوش مناسب و ...) p.p.eاستفاده كنند.
8.        گذراندن دروه هاي آموزشي براي چگونگي استفاده از وسايل الكتريكي و موارد ايمني آن ها
9.        از ورود كاركنان خانم باردار به اين بخش جلوگيري شود به دليل وجود داشتن مواد شيميايي، واين مسئله  را جدي و با اهمييت در نظر بگيرند.
10.     امكانات رفاهي براي اين افراد بايد فراهم گردد تا از استرس شغلي آن ها كاسته شود.
11.     در برخورد با بيماران عفوني بسيار بايد احتياط كرد و از وسايل حفاظت شخصي استفاده نمود.
 
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب