مخاطرات شغلی و ایمنی و بهداشت حرفه ای کارکنان  آشپزخانه
 
خطرات موجودبراي كاركنان آشپزخانه بيمارستانها:
 
1.       ارگونوميكي ( کارایستاده- جابجائی دستی بار، و..)
2.           تجهيزات و لوازم كار ( لوازم تیز و برندهدستگاه های چرخ و برش گوشت و...)
3.          مواد شیمیایی
4.           سوختگی
 
موارد ایمنی که افراد باید رعایت کنند:
1.       رعايت پروسیجرهاي استاندارد ( طرز قرارگيري اندام هاي بدن) در حين انجام وظايف
2.       گذراندن دوره هاي آموزشي جهت يادگيري اين افراد براي زمان هايي كه با وسايل برنده و تيز برخورد داشته باشند.
3.       استفاده از لباس و كفش هاي مناسب جهت جلوگيري از ليز خوردن و افتادن.
4.       حتماً از وسايل حفاظت شخصي ( ماسك- دستكش- روپوش مناسب و ...) p.p.eاستفاده كنند.   
5.       گذراندن دروه هاي آموزشي براي چگونگي استفاده از وسايل الكتريكي و موارد ايمني آن ها
6.       استراحت هاي كوتاه بعد از انجام وظايف و مسئوليت هايشان.
7.       همه ي اين افراد در زمان هاي تعيين شده حتماً بايد معاينات دور ه اي را داشته  باشند
8.       دوره هاي آموزشي مربوط به نحوه ي برخورد با وسايل گاز سوز و اتش گير و موارد ايمني آن ها
9.       از ورود كاركنان خانم باردار به اين بخش جلوگيري شود به دليل وجود داشتن مواد شيميايي، و اين مسئله  را جدي و با اهميت در نظر بگيرند.
 
 
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب