شرح وظایف معاون درمان
1.      برنامه ریزی و ارائه طرح برای ارتقاء کیفی و کمی امور درمانی در سطح بیمارستان
2.      پیگیری مسائل و مشکلات تشخیصی و درمانی موجود در بیمارستان و بررسی و ارائه راه حل های مناسب جهت رفع آنها
3.      برنامه ریزی طرح های کوتاه مدت و دراز مدت و فعالیتهای مراکز کلینیکی و پاراکلینیکی باتوجه به امکانات هریک از آنها به منظور ایجاد سهولت پذیرش بیماران و رضایتمندی ارباب رجوع
4.      بررسی ضرورت گسترش واحدهای تشخیصی درمانی در بیمارستان ،کلینیکها و پاراکلینیکها
5.      نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات تشخیصی درمانی در بیمارستانها،کلینیکها و پاراکلینیکها
6.      پیگیری و نظارت و تامین خدمات مربوط به امور بیماران خاص در بیمارستان اعم از بیماران دیالیزی ،دیابتی و....
7.      بررسی نحوه تامین و توزیع نیروی انسانی در بخش های درمانی بیمارستان و ارئه گزارش جهت تامین نیرو به ریاست بیمارستان
8.      بررسی و ارائه گزارش جهت تامین تجهیزات پزشکی و انجام امور کارشناسی مربوطه با توجه به نظر کاربران
9.      برقراری نظام آماری و اطلاعات کامل و مکفی در مورد کلیه امور تشخیصی درمانی بیمارستان و بکارگیری نرم افزارهای روز
10. ایجاد هماهنگی های های درون بخشی و بین بخشی جهت ارتقاء سطح کیفی امور در بیمارستان
11. انجام هماهنگی های لازم جهت اجرای دستورالعمل و مقررات ابلاغی بهداشتی درمانی از وزارتخانه و یا دانشگاه علوم پزشکی
12. شناسایی پزشکان واجد شرایط و ارائه گزارش به ریاست بیمارستان جهت گزینش و مشارکت در فرایند جذب و بکارگیری آنها
13. توضیح و توجیه مسائل مربوط به تعرفه های پزشکی و رسیدگی به تخلفات و شکایات و در این زمینه وهماهنگی تعرفه ها یا سایر ادارات بیمه
14. مشارکت جدی در کمیته های بیمارستانی در جهت تحقق اهداف منظور شده برای کمیته های ذیربط
15. بررسی،تجزیه و تحلیل شاخص های درمانی و برنامه ریزی ئر جهت ارتقای مستمر شاخص های ارزشیابی
16. هدایت گروههای درمانی و روسای بخش بستری از طریق جلسات و کمیته های بیمارستانی
17. نظارت بر ناظرین بخش های درمانی ،پاراکلینیکی و کلینیکی درحوزه های واگذارشده به مراکر خصوصی
18. سرپرستی گروه های بهداشت و کنترل عفونت و مشارکت در استقرار استانداردهای مدیریت و زیست محیطی در سطح بیمارستان
19. تهیه شناسنامه تجهیزات پزشکی و نظارت برکارکرد
20. نظارت برآزمایشگاه و داروخانه و بخش های پاراکلینیکی
21. بررسی شکایات مراجعین
22. نظارت بر امور درمان پزشکان-دستیاران و انترن ها
23. نظارت بر برگزاری کمیته ها
24. حضوروعضویت در شورای عالی کارانه
25. R&D زیرنظرمعاون درمان می باشد.
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب