وظایف و اهداف کتابخانه

 پشتیبانی از برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه

شناسایینیازهایجامعهدانشگاهیوفراهمکردنامکانات و تامیننیازها

اطلاع رسانی منظم و بررسی نیازسنجی های صورت گرفته از بخش های مختلف بیمارستان جهت تهیه منابع جدید

مجموعه سازی، سازماندهی و اشاعه اطلاعات در راستای اهداف و فعالیت‌های دانشگاه

سازماندهی مؤثر مجموعه به منظور افزایش میزان دسترسی به آن

فراهم کردن امکانات و تسهیلات فیزیکی کافی و مناسب برای استفاده از منابع چاپی و دیجیتالی

 تهیه محتوا و روزآمد نگهداشتن پرتال کتابخانه

ارائهخدماتگوناگونازجملهخدماتآموزشسواداطلاعاتی،مدیرتاطلاعات،مهارت‌هایاطلاعیابیوانتشاراتبهمنظورتوانمندساختناعضایهیأتعلمیودانشجویاندربرآوردننیازهایعلمی،آموزشیوپژوهشیخودوتولیدعلم

گسترش سایت کتابخانه جهت دسترسی به منابع آنلاین و خدمات مرجع مجازی

تدارک خدمات مرجع  و امانت

تدوین و اجرای برنامه های آموزش کاربران در استفاده از منابع و نرم افزارکتابخانه به صورت انفرادی و گروهی

تدوین و اجرای برنامه های آموزش کاربران در استفاده از منابع دیجیتالی و پایگاه‌های اطلاعاتی به صورت انفرادی و گروهی

کامپیوتری کردن هرچه بیشتر خدمات کتابخانه و استفاده از بانک های اطلاعاتی موجود

گردآوری کتاب های الکترونیکی جهت استفاده مراجعین

گردآوری و تجزیه و تحلیل آمار فعالیت های کتابخانه و گزارشات در صورت درخواست

تهیه مطالب و روزآمدسازی وب سایت کتابخانه

وجین های دوره ای منابع کتابخانه و روزآمد سازی آن ها

بکارگیری نیروهای ماهر و متخصص و تلاش برای رشد و ارتقای سطح علمی آنان

شرکت در دوره های باز آموزی کتابداری

تلاش در جهت کسب اطلاع از آخرین تحولات و دستاوردهای علمی حوزه کتابداری و پزشکی

تجهیز هرچه بیشتر کتابخانه به نرم افزارها و سخت افزارهای تخصصی خاص کتابخانه های بزرگ و استاندارد

تامین و تجهیز فضای مناسب جهت نگهداری منابع و تجهیزات و نیز بهره گیری بیشتر اعضا از کتابخانه ها

 برگزاری کارگاه‌های آموزشی به منظور استفاده بهینه اعضای هیات علمی، پژوهشگران و دانشجویان از منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه دیجیتال

وظایف مسئول کتابخانه

 پیگیری و انجام اموری که از طرف مقام مافوق ابلاغ گردیده است.

نظارت و انجام فعالیت های مختلف مربوط به تهیه کتب و منابع جدید و مورد نیاز (نیازسنجی و اطلاع رسانی منظم جهت خرید کتب)

نظارت بر روند و صحیح بودن ورود اطلاعات کتاب، پایان نامه و سایر منابع در نرم افزار کتابخانه ای

نظارت بر مجموعه سازی و سازماندهی منابع کتابخانه و اختصاص رده‌های بازیابی به آن‌ها

تعامل و همکاری در طول سال با کتابخانه مرکزی

پیگیری و رفع مشکلات کتابخانه

درخواست مواد مصرفی و پیگیری تهیه آن ها

پیگیری امور مربوط به کتب وجینی جهت خروج از کتابخانه

نظارت بر امکان استفاده از سالن مطالعه

نظارت بر نحوه کار کتابخانه و همکاران

 

وظایف کتابدار

اداره میز امانت (تحویل دادن کتب به مراجعین و پس گرفتن آن و تهیه فهرست کتب امانتی که مسترد نگردیده است)

پاسخگویی به سوالات مراجعین

راهنمایی مراجعین جهت یافتن مطالب مورد نیاز

فهرست نویسی، رده بندی، آماده سازی فهرست برگه و فهرست رایانه ای

کمک به مراجعین جهت یافتن اطلاعات از طریق اینترنت و دستیابی به منابع الکترونیکی

راهنمایی کاربران اینترنت

شرکت در کنفرانس ها و سمینارهای مربوط

انجام سایر اموری که درحدود وظایف اداری از طرف سرپرست مربوطه ارجاع می‌گردد

 

 


 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب