اعضای محترم گروه رادیولوژی

دکترمرتضی صانعی طاهری

متخصص رادیولوژی
رئیس بخش

رزومه

دکترحمیدرضا  حقیقت خواه

متخصص رادیولوژی

معاون آموزش بخش

رزومه

دکترآرش خامنه باقری

متخصص رادیولوژی

رزومه

دکترسید محمد هادی خرازی

متخصص رادیولوژی

رزومه

دکترزهرا محبوبی فولادی

متخصص رادیولوژی

رزومه


 
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب