اهداف و برنامه ها
 
به منـظور افزایش توانـمندی ، بهـبود کیفیـت و عمـلکرد پژوهـشهای بالینی و هـدایت تحقیقات به سوی اولویت های پژوهشهای بالینی بیمارستان این واحد با اهداف زیر فعالیت‌های خود را دنبال می کند:
  •  ایجاد فضایی مناسب  با دسترسی به اینترنت جهت استفاده افراد پژوهشگر
  •  ترغیـب و تشـویق محقـقیـن
  •  برگزاری کارگاه های روش تحقیق جهت اعضاء هیئت علمی
  •  همکاری علمی و پژوهشی با مراکز پژوهشی داخل و خارج سازمانی
  •  ارائه خدمات متدولوژی و آمار به اعضای هیئت علمی و فراگیران
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب