گزارش عملکرد سالیانه کتابخانه بیمارستان شهدای تجریش (( سال 1397))

·         خرید 49 جلد کتاب از نمایشگاه کتاب سال 97

·         ارائه خدمات سالن مطالعه ( 9000 مراجعه کننده)

·         ارائه خدمات سایت وجستجو اینترنتی به مراجعین

·         ارائه خدمات  واحد امانت( 200 مراجعه کننده)

·         ثبت اطلاعات پایان نامه ها در نرم افزار

·         برگزاری کارگاه های آموزشی در اتاق کارگاه کتابخانه به شرح زیر:

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ

1

Pubmed, Mesh

97/02/19

2

Up To Date, Springer

97/3/20

3

Proqest, Science Direct

97/3/6

4

Clinical Key

97/4/11

5

Scopus, ISI

97/4/20

6

EndNote

97/4/24

7

Mendeley

97/5/3

8

آشنایی با شاخص های علم سنجی/ Google Scolar

97/5/21

 

گزارش عملکرد سالیانه کتابخانه بیمارستان شهدای تجریش(( سال 1398))

 ·خرید 15جلد کتاب از نمایشگاه کتاب سال 98 

·ارائه خدمات سالن مطالعه)  5000 مراجعه کننده(

·ارائه خدمات سایت وجستجو اینترنتی به مراجعین

·ارائه خدمات واحد امانت150) مراجعه کننده(

·ثبت اطلاعات پایان نامه ها در نرم افزار جامع کتابخانه

·برگزاری کارگاه های آموزشی در اتاق کارگاه کتابخانه به شرح زیر:

 

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ

مدرس

1

Scopus/ISI

98/5/10

خانم جعفری

2

END NOTE

17/5/98

خانم جعفری

 

گزارش عملکرد سالیانه کتابخانه بیمارستان شهدای تجریش (( سال 1399))

·         ارائه خدمات سالن مطالعه ( 2000 مراجعه کننده)

·         ارائه خدمات سایت وجستجو اینترنتی به مراجعین

·         ارائه خدمات  واحد امانت( 100 مراجعه کننده)

·         ثبت اطلاعات پایان نامه ها در نرم افزار جامع کتابخانه

 

گزارش عملکرد سالیانه کتابخانه بیمارستان شهدای تجریش (( سال 1400))

·        ارائه خدمات سالن مطالعه ( 2000 مراجعه کننده)

·         ارائه خدمات سایت وجستجو اینترنتی به مراجعین

·         ارائه خدمات  واحد امانت( 100 مراجعه کننده)

·         ثبت اطلاعات پایان نامه ها در نرم افزار جامع کتابخانه

.       خریداری 17 عنوان کتاب جدید جهت گروههای : زنان، پزشکی هسنه ای ، داخلی، ارولوژی ، پوست و بیهوشی

.          کارگاه های توانمندسازی اساتید به شرح زیر:

ردیف

عنوان کارگاه

 

تاریخ

مدرس

1

کارگاه طراحی سوالات MCQ

1400/03/03

خانم دکتر پرستو حاجیان

2

کارگاه طراحی سوالات OSCE

1400/07/08

آقای دکتر محمد علی قدسی راد

3 کارگاه تفکر نقادانه 13/10/1400 آقای دکتر اکبر سلطانی
 

 

گزارش عملکرد سالیانه کتابخانه بیمارستان شهدای تجریش (( سال 1401  ))

•        ارائه خدمات سالن مطالعه ( 2000 مراجعه کننده)

•         ارائه خدمات سایت وجستجو اینترنتی به مراجعین

•         ارائه خدمات  واحد امانت( 100 مراجعه کننده)

•         ثبت اطلاعات پایان نامه ها در نرم افزار جامع کتابخانه

.       خریداری 14 عنوان کتاب جدید جهت گروههای : زنان، ارتوپدی ، داخلی، جراحی عمومی و جراحی عروق ، پاتولوژی و کودکان

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب