ردی‍ف‌ پ‍دی‍د آورن‍ده‌ ع‍ن‍وان‌ س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‌
1 ب‍اب‍ک‌ ص‍دی‍ق‌ ت‍ن‍ک‍اب‍ن‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ع‍ف‍ون‍ت‌ ب‍ا ه‍ل‍ی‍ک‍و ب‍اک‍ت‍ر پ‍ی‍ل‍وری‌ در ۷۶ ن‍ف‍ر از م‍ب‍ت‍لای‍ان‌ ب‍ه‌ دی‍اب‍ت‌ ق‍ن‍دی‌ غ‍ی‍ر واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ان‍س‍ول‍ی‍ن‌ از ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‌۱۳۸۱  ۸۱-۸۲
۲ م‍ح‍م‍د اب‍راه‍ی‍م‌ زاده‌ اردک‍ان‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ دی‍اب‍ت‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ Skin tagم‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ پ‍وس‍ت‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۸۲ و۱۳۸۳  ۸۴
3 ب‍اب‍ک‌ رج‍ب‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ آن‍زی‍م‌ ت‍ی‍م‍ی‍دی‍لات‌ س‍ن‍ت‍از ب‍ا م‍ی‍زان‌ ک‍اه‍ش‌ م‍رح‍ل‍ه‌ ت‍وم‍ور و ن‍ی‍ز ح‍ف‍ظ اس‍ف‍ن‍ک‍ت‍ر آن‍ال‌ ذر ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ک‍ان‍س‍ر رک‍ت‍وم‌ ت‍ح‍ت‌ ک‍م‍ورادی‍اس‍ی‍ون‌ ن‍ئ‍و اج‍ووان‍ت‌ در ب‍خ‍ش‌ رادی‍وت‍راپ‍ی‌ ان‍ک‍ول‍وژی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌) از س‍ال‌۱۳۸۲-۸۳  ۱۳۸۳-۸۴
۴ آم‍ن‍ه‌ ع‍لائ‍ی‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ س‍طح‌ س‍رم‍ی‌ اس‍ی‍د ف‍ول‍ی‍ک‌ و وی‍ت‍ام‍ی‍ن‌ B12ب‍ا وی‍ت‍ی‍ل‍ی‍گ‍و ۱۳۸۵-۸۶
5 ش‍ه‍رام‌ اژدری‌ ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ راب‍طه‌ ت‍ع‍داد م‍ن‍اطق‌ ن‍ق‍ره‌ دوس‍ت‌ ه‍س‍ت‍ک‌ ب‍ا درج‍ه‌ ب‍دخ‍ی‍م‍ی‌ و م‍رح‍ل‍ه‌ ت‍وم‍ور ت‍ران‍زی‍ش‍ن‍ال‌ م‍ث‍ان‍ه‌ ت‍وس‍ط م‍ی‍ک‍روس‍ک‍وپ‌ ن‍وری‌ ۱۳۸۰-۸۱
۶ س‍ی‍م‍ی‍ن‌ خ‍ورس‍ن‍د ص‍ه‍ب‍ائ‍ی‌ ع‍ف‍ون‍ت‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ی‌ اس‍ی‍ن‍ت‍وب‍اک‍ت‍ر در م‍رک‍ز پ‍زش‍ک‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ طی‌ ی‍ک‍س‍ال‌۱۳۷۷-۱۳۷۸ : ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ش‍ی‍وع‌ و م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ی‍ک‍روب‌ ۱۳۸۰-۸۱
7 ش‍ه‍لا ن‍ف‍ی‍س‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ س‍رع‍ت‌ ک‍ش‍ت‌ خ‍ون‌ و ب‍اف‍ی‌ ک‍ت‌ در ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍اک‍ت‍ری‍م‍ی‌ ۱۳۷۱-۷۲
۸ س‍ی‍د ف‍رزاد آذری‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ ف‍راوان‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ ان‍س‍داد م‍ج‍رای‌ آپ‍ان‍دی‍س‌ در م‍وارد ال‍ت‍ه‍اب‌ ح‍اد آپ‍ان‍دی‍س‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ج‍راح‍ی‌ ش‍ده‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ از س‍ال‌۱۳۶۳-۸۳  ۱۳۸۴-۸۵
9 ح‍س‍ی‍ن‌ اح‍م‍دی‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‍ی‌ در م‍ه‍د ک‍ودک‌ ه‍ای‌ ت‍اب‍ع‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۸۲-۸۳ ۸۳-۸۴
۱۰ ژام‍ک‌ م‍درس‍ی‌ اس‍ف‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍ردرم‍ان‌ ن‍گ‍ه‍دارن‍ده‌ ب‍ادوداروی‌ م‍ت‍وف‍روک‍س‍ات‌ و۶م‍رک‍اپ‍ت‍وپ‍وری‍ن‌ درب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لاب‍ه‌ ل‍ن‍ف‍وم‌ غ‍ی‍ره‍وچ‍ک‍ی‍ن‌ ازن‍وع‌...... ۱۳۷۹-۸۰
11 ف‍رح‍ن‍از پ‍اش‍ا ب‍ررس‍ی‌ ف‍راوان‍ی‌ ه‍ی‍پ‍وک‍س‍ی‌ و آل‍ک‍ال‍وز ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ف‍ون‍ک‍س‍ی‍ون‌ ک‍ب‍دی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ س‍ی‍روت‍ی‍ک‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ و آی‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ طال‍ق‍ان‍ی‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۸۰-۸۲  ۱۳۷۹
۱۲ م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ ص‍ف‍اپ‍ور ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ع‍ف‍ون‍ت‌ ه‍ل‍ی‍ک‍وب‍اک‍ت‍رپ‍ی‍ل‍وری‌ ب‍ا ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ک‍رون‍ر ق‍ل‍ب‌ در پ‍ن‍ج‍اه‌ ب‍ی‍م‍ار ب‍س‍ت‍ری‌ در م‍رک‍ز آم‍وزش‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‌۱۳۷۹  ۱۳۷۹-۸۰
13 اف‍ش‍ی‍ن‌ ص‍دی‍ق‍ه‍ا ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ درم‍ان‍ی‌ ل‍ی‍زر RUBYدر ض‍ای‍ع‍ات‌ پ‍ی‍گ‍م‍ان‍ت‍ه‌ خ‍وش‌ خ‍ی‍م‌ پ‍وس‍ت‍ی‌ ش‍ام‍ل‌ Cafe au lait maculeوLentigo solar and simplex ۱۳۸۴
۱۴ ف‍اطم‍ه‌ ح‍ی‍دری‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ب‍ی‍ن‌ ل‍ی‍دوک‍ائ‍ی‍ن‌ و لازی‍ک‍س‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ج‍ری‍ان‌ ادرار و ع‍م‍ل‍ک‍رد ک‍ل‍ی‍ه‌ ب‍ع‍د از پ‍ی‍ون‍د در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۸۲-۸۳
15 ی‍وس‍ف‌ ج‍لال‍ی‌ رودس‍ری‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ ه‍پ‍ات‍ی‍ت‌ Cو ع‍وارض‌ ک‍ب‍دی‌ ن‍اش‍ی‌ از آن‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍زی‌ م‍رک‍ز دی‍ال‍ی‍ز س‍وده‌ در س‍ال‌۱۳۷۶  ۱۳۷۶-۷۷
۱۶ زه‍را ق‍ورچ‍ی‍ان‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر IPLب‍ر Photoaging ۱۳۸۵-۸۶
17 ام‍ی‍ر ح‍اج‍ی‌ م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌ ارب‍اب‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ف‍راوان‍ی‌ آل‍ودگ‍ی‌ ب‍ا وی‍روس‌ HPVدر ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ت‍وم‍ور م‍ث‍ان‍ه‌ (ب‍ه‌ ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌ (grade, stageو گ‍روه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۸۴-۸۵
۱۸ س‍ی‍د س‍ه‍ی‍ل‌ اح‍س‍ان‌ ع‍ل‍وی‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ ک‍ان‍س‍ر س‍روی‍ک‍س‌ و م‍وارد پ‍ی‍ش‌ ب‍دخ‍ی‍م‌ در پ‍اپ‌ اس‍م‍ی‍ره‍ای‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۷۵-۸۴  ۱۳۸۴-۸۵
19 ع‍ل‍ی‍رض‍ا ب‍اق‍ری‍ان‌ ن‍ی‍ا م‍ق‍ای‍س‍ه‌ MRIو م‍ی‍ل‍وگ‍راف‍ی‌ در ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ه‍رن‍ی‍اس‍ی‍ون‌ دی‍س‍ک‌ ب‍ی‍ن‌ م‍ه‍ره‌ ای‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ک‍م‍ری‌ ۱۳۸۰-۸۱
۲۰ س‍ارا ذوال‍ق‍در ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ای‍زوت‍رت‍ی‍ن‍وئ‍ی‍ن‌ ب‍ر ت‍راک‍م‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ و ه‍م‍وس‍ت‍از ک‍ل‍س‍ی‍م‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ آک‍ن‍ه‌ ۱۳۸۳-۸۴
21 ع‍ل‍ی‍رض‍ا ک‍لان‍ت‍ر م‍ع‍ت‍م‍دی‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ت‍ای‍م‍ک‍ت‍وم‍ی‌ در ان‍واع‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍ی‍م‍اری‌ م‍ی‍اس‍ت‍ن‍ی‌ گ‍راو (اک‍ول‍وب‍ول‍ب‍ار، ژن‍رال‍ی‍زه‌، ف‍ول‍م‍ی‍ن‍ان‍ت‌) در ی‍ک‌ ب‍ررس‍ی‌ ۱۳ س‍ال‍ه‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۷۳
۲۲ ک‍ی‍وان‌ ک‍ش‍وری‌ ب‍ررس‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ اپ‍ی‍دم‍ی‍ول‍وژی‍ک‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ل‍ن‍ف‍وم‍ه‍ای‌ اول‍ی‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ م‍رک‍زی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ درف‍اص‍ل‍ه‌ س‍ال‍ه‍ای‌۷۰ ت‍ا۱۳۷۳ ۸۴-۱۳۸۵
23 ام‍ی‍داش‍ت‍ری‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ ع‍وارض‌ ح‍اد ن‍اش‍ی‌ ازت‍زری‍ق‌ ف‍رآورده‌ ه‍ای‌ خ‍ون‍ی‌ درب‍خ‍ش‌ ه‍م‍ات‍ول‍وژی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۸۱-۸۲
۲۴ ی‍ون‍س‌ ح‍م‍ام‍ی‌ لال‍ه‌ زار ش‍ی‍وع‌ زخ‍م‌ پ‍ی‍ت‍ی‍ک‌ درن‍ارس‍ائ‍ی‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ وارت‍ب‍اط آن‌ ب‍اک‍ت‍رپ‍ی‍ل‍وری‌ ۱۳۷۹-۱۳۸۰
25 م‍ه‍ک‍ام‌ ت‍ولای‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ دی‍س‌ م‍ن‍وره‌ (درده‍ای‌ ق‍اع‍دگ‍ی‌ ) وع‍وام‍ل‌ م‍وث‍رب‍رآن‌ دردخ‍ت‍ران‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ی‌ ش‍م‍ال‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ درس‍ال‌۸۲-۸۳  ۱۳۸۲-۸۳
۲۶ ف‍اطم‍ه‌ دارائ‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ ع‍ف‍ون‍ت‌ ه‍ل‍ی‍ک‍وب‍اک‍ت‍رپ‍ی‍ل‍وری‌ درب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ک‍ان‍س‍ر م‍ع‍ده‌ وارت‍ب‍اط ای‍ن‌ ع‍ف‍ون‍ت‌ ب‍ام‍ح‍ل‌ ون‍وع‌ ت‍وم‍وردرب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۷۹-۱۳۸۰
27 زه‍ره‌ م‍ظل‍وم‌ ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ن‍ارس‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ ب‍ان‍وع‌ پ‍ات‍ول‍وژی‌ در۸۰ب‍ی‍م‍ارم‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ گ‍ل‍وم‍رول‍ون‍ف‍ری‍ت‌ م‍راج‍ع‍ه‍ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ی‍ک‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ ازس‍ال‌۷۸-۸۴  ۱۳۸۵-۱۳۸۶
۲۸ رض‍اوق‍ردوس‍ت‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ ک‍ارای‍ی‌ ف‍ی‍س‍ت‍ول‍ه‍ای‌ ش‍ری‍ان‍ی‌ وردی‌ ج‍ه‍ت‌ ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍زک‍ودک‍ان‌ زی‍ر۱۳س‍ال‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ crfدرن‍واح‍ی‌ رادی‍ال‌snuff- bo xب‍اآن‍ت‍ه‌ ک‍وب‍ی‍ت‍ال‌ ۱۳۸۳-۸۴
29 اف‍ش‍ی‍ن‌ ق‍اس‍م‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍رت‍ام‍وک‍س‌ ف‍ن‌ ب‍رروی‌ ت‍س‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ی‍روئ‍ی‍دی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍رطان‌ پ‍س‍ت‍ان‌ درب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ وک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‌ آذر ۱۳۸۲
۳۰ م‍ح‍م‍درض‍ارادپ‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رق‍طر خ‍ارج‍ی‌ ش‍ری‍ان‌ ک‍اروت‍ی‍ر داخ‍ل‍ی‌ پ‍س‌ ازت‍رم‍ی‍م‌ اول‍ی‍ه‌ ش‍ری‍ان‌ درع‍م‍ل‌ ان‍دآرت‍رک‍ت‍وم‍ی‌ درب‍ی‍م‍اران‌ ج‍راح‍ی‌ ش‍ده‌ درب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۸۵-۱۳۸۶
31 خ‍دی‍ج‍ه‌ ص‍ادق‍ی‌ ن‍ژاد ب‍ررس‍ی‌ ی‍ک‍س‍ال‍ه‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ زخ‍م‌ دوازده‌ خ‍ون‍ری‍زی‌ ده‍ن‍ده‌ ازس‍ال‌۱۳۷۶ ت‍اف‍روردی‍ن‌ ۱۳۷۸ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۷۸-۷۹
۳۲ م‍ری‍م‌ ف‍رازن‍ده‌ ب‍ررس‍ی‌ ب‍ی‍وپ‍س‍ی‌ ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‍ی‌ ازس‍ال‌۶۸ ال‍ی‌۸۱درب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ ۱۳۸۲-۱۳۸۳
33 رض‍اه‍اش‍م‍ی‌ ل‍ن‍ف‍وم‌ ش‍ک‍م‍ی‌ ن‍دارد
۳۴ ال‍ه‍ه‌ دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ ع‍لای‍م‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ودرگ‍ی‍ری‍ه‍ای‌ آرگ‍ان‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ درب‍ی‍م‍اران‌ ل‍وپ‍وس‍ی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ل‍ق‍م‍ان‌ ح‍ک‍ی‍م‌ وطال‍ق‍ان‍ی‌ ۱۳۸۱-۱۳۸۲
35 ه‍م‍اح‍س‍ی‍ن‍ی‌ م‍وس‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍اhelicobacter pyloriب‍اlichen planus ۱۳۸۳-۱۳۸۴
۳۶ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍ض‍اه‍رات‌ چ‍ش‍م‍ی‌ ب‍ی‍م‍اری‌ ک‍ری‍وز درک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‌ غ‍دد ۷۷-۷۸
37 ک‍اظم‌ ن‍واری‌ ب‍ررس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ (qol) ب‍ی‍م‍اران‌ ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز (esrd) ب‍ه‌روش‌ (mks) ۱۳۸۰-۱۳۸۱
۳۸ م‍ح‍م‍د اب‍راه‍ی‍م‌ ق‍م‍رچ‍ه‍ره‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز ووض‍ع‍ی‍ت‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ای‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ ازKT/Vوس‍رع‍ت‌ ک‍ات‍اب‍ول‍ی‍س‍م‌ پ‍روت‍ئ‍ی‍ن‌ درب‍ی‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ م‍رک‍زپ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍داول‍ب‍اف‍ی‌ ن‍ژاد ۱۳۷۹-۸۰
39 ع‍ه‍دی‍ه‌ ک‍رم‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ درم‍ان‌ خ‍وراک‍ی‌ پ‍ره‌ ن‍ی‍رون‍ون‌ وپ‍ال‍س‌ ت‍راپ‍ی‌ م‍ت‍ی‍ل‌ پ‍ردن‍ی‍زول‍ون‌ ۱۳۸۴
۴۰ س‍ی‍دم‍ه‍دی‌ ه‍اش‍م‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ع‍وارض‌ آن‍ژی‍وپ‍لاس‍ت‍ی‌ ع‍روق‌ ک‍رون‍رق‍ل‍ب‌ درم‍ب‍ت‍لای‍ان‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ع‍روق‌ ک‍رون‍ری‌ ک‍ه‌ درس‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۷۸-۷۹ ب‍ه‌ م‍رک‍ز ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ی‌ ف‍وق‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ن‍م‍وده‌ ان‍د ن‍دارد
41 رق‍ی‍ه‌ اک‍ب‍ری‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ APS therapyدررف‍ع‌ ع‍لائ‍م‌ س‍ن‍درم‌ روده‌ ت‍ح‍ری‍ک‌ پ‍ذی‍ر  
۴۲ زه‍ره‌ س‍ادات‌ م‍ه‍رن‍وش‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍رام‍پ‍رازول‌ خ‍وراک‍ی‌ ب‍ا-h2رس‍پ‍ت‍وران‍ت‍اگ‍ون‍ی‍س‍ت‌ وری‍دی‌ درک‍اه‍ش‌ ع‍وارض‌ ن‍اش‍ی‌از UPPER GIBغ‍ی‍رواری‍س‍ی‌ در۵۰ب‍ی‍م‍ار درب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۸۳
43 ح‍م‍ی‍د ش‍اف‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ ح‍ام‍ل‍گ‍ی‌ درروش‍ه‍ای‌ اخ‍ذاس‍پ‍رم‌ ازاپ‍ی‍دی‍دی‍م‌ وب‍ی‍ض‍ه‌ درب‍ی‍م‍اران‌ آزواس‍پ‍رم‍ی‌ ۱۳۷۹-۱۳۸۰
۴۴ س‍ال‍وم‍ه‌ پ‍ورع‍ل‍ی‌ زاده‌ ه‍پ‍ات‍ی‍ت‌ Bوه‍پ‍ات‍ی‍ت‌ Cدرب‍ی‍م‍اران‌ ت‍الاس‍م‍ی‌ م‍اژورون‍ت‍ای‍ج‌ درم‍ان‍ی‌ آن‍ه‍ادرب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دادر۱۰س‍ال‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ ۱۳۷۷
45 ام‍رال‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ وع‍ل‍ل‌ وع‍وام‍ل‌ ه‍ی‍پ‍وگ‍ل‍س‍م‍ی‌ درن‍وزادان‌ ب‍س‍ت‍ری‌ درب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دادرس‍ال‌۱۳۷۷ ۱۳۷۸-۱۳۷۹
۴۶ ف‍ره‍اد ح‍ی‍دری‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ش‍ی‍وع‌ وع‍وارض‌ دی‍اب‍ت‌ م‍ادردرن‍وزادان‌ م‍ت‍ول‍د وی‍اب‍س‍ت‍ری‌ درب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ زن‍ان‌ ون‍وزادان‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۸۱-۱۳۸۲
47 م‍ع‍ی‍ن‌ م‍ق‍دم‌ اح‍م‍دی‌ ب‍ررس‍ی‌ ف‍راوان‍ی‌ ت‍وم‍وره‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ اع‍ص‍اب‌ م‍رک‍زی‌ درب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دات‍ج‍ری‍ش‌ طی‌ پ‍ن‍ج‌ س‍ال‌۱۳۷۵-۱۳۷۹  ۱۳۷۹-۱۳۸۰
۴۸ زه‍ره‌ خ‍واص‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ ع‍ف‍ون‍ت‌ اداری‌ درن‍وزادان‌ زرد ب‍س‍ت‍ری‌ درب‍خ‍ش‌ ن‍وزادان‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ طی‌ س‍ال‌ ه‍ای‌۸۱-۸۵  ۱۳۸۵-۸۶
49 ن‍ج‍م‍ه‌ ده‍ش‍ی‍ری‌ زاده‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍واردت‍ث‍ورات‌ داروئ‍ی‌ درب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ درب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ل‍ق‍م‍ان‌ ح‍ک‍ی‍م‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ وش‍ه‍دات‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۸۲-۸۳
۵۰ اک‍رم‌ ه‍اش‍م‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ م‍ص‍رف‌ ش‍ده‌ درک‍ودک‍ان‌۶ م‍اه‌ ت‍ا۲س‍ال‍ه‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ اطف‍ال‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ن‍ی‍م‍ه‌ اول‌ س‍ال‌۸۳  ۸۲-۸۳
51 ن‍س‍ی‍م‌ پ‍ورع‍ل‍ی‌ زاده‌ گ‍زارش‌ ی‍ک‌ م‍ورد ن‍ادره‍م‍زم‍ان‍ی‌ ب‍روزاس‍ت‍ئ‍وس‍ارک‍وم‌ ول‍وک‍م‍ی‌ ل‍ن‍ف‍وپ‍لاس‍ت‍ی‍ک‌ ح‍اد دری‍ک‌ دخ‍ت‍ر ب‍ج‍ه‌۱۳ س‍ال‍ه‌ درب‍خ‍ش‌ اطف‍ال‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۸۵-۸۶
۵۲ ام‍ی‍رح‍اج‍ی‌ م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ ارب‍اب‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ف‍راوان‍ی‌ آل‍ودگ‍ی‌ ب‍اوی‍روس‌ HPVدرب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ت‍وم‍ورم‍ث‍ان‍ه‌ وگ‍روه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ درب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۸۴-۱۳۸۵
53 غ‍لام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ غ‍راب‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ وب‍ررس‍ی‌ ع‍وارض‌ ه‍ب‍ت‌ ش‍ده‌ ت‍وس‍ط روش‌ ROOZب‍اع‍وارض‌ ون‍ت‍ای‍ج‌ ح‍اص‍ل‍ه‌ ائ‍روش‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ ت‍ران‍س‌ آگ‍زی‍لاردی‌ درج‍راح‍ی‌ س‍ن‍درم‌ خ‍روج‍ی‌ ق‍ف‍س‍ه‌ ص‍دری‌T.O.Sدرطی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۸۳-۱۳۷۱  ۱۳۸۴
۵۴ س‍ی‍اوش‌ س‍اع‍ت‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ش‍ی‍وع‌ ف‍ک‍ت‍وره‍ای‌ پ‍ی‍ش‌ آگ‍ه‍ی‌ ده‍ن‍ده‌ س‍رطان‌ پ‍س‍ت‍ان‌ درم‍راج‍ع‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ س‍رطان‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۸۲-۸۳
55 م‍ح‍م‍درض‍ارض‍ازاده‌ ل‍زوم‌ ب‍ررس‍ی‌ ه‍ورم‍ون‍ی‌ ق‍ب‍ل‌ ازب‍ی‍وپ‍س‍ی‌ ب‍ی‍ض‍ه‌ دراف‍راد آزواس‍پ‍رم‌ ب‍اب‍ی‍ض‍ه‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ۱۳۸۰-۱۳۸۱
۵۶ م‍ح‍م‍درض‍ارح‍م‍ان‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍زری‍ق‌ داخ‍ل‌ م‍ث‍ان‍ه‌ ای‌ ی‍ک‌ دوزه‍ی‍ت‍وم‍ای‍س‍ی‍ن‌ Cب‍ص‍ورت‌ ف‍وری‌ پ‍س‌ از رزک‍س‍ی‍ون‌ ت‍ران‍س‌ ی‍ورت‍رال‌ ت‍وم‍ورم‍ث‍ان‍ه‌ ب‍اپ‍لاس‍ی‍و درب‍ی‍م‍اران‌ ب‍اک‍ان‍س‍ر ت‍ران‍زی‍ش‍ن‍ال‌ س‍طح‍ی‌ ۱۳۸۴-۱۳۸۵
57 ن‍وی‍د رض‍اس‍ی‍م‍ای‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍رس‍ی‍پ‍روف‍ل‍وک‍س‍اس‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ ای‍ران‌ ب‍ام‍ش‍اب‍ه‌ خ‍ارج‍ی‌ دردرم‍ان‌ س‍ی‍س‍ت‍ی‍ت‌ ح‍اد غ‍ی‍رک‍م‍پ‍ل‍ی‍ک‍ه‌ زن‍ان‌ ۱۳۸۴-۱۳۸۵
۵۸ س‍ی‍د ح‍م‍ی‍د ن‍ی‍ک‍ن‍ام‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ع‍م‍ل‍ک‍رح‍ن‍س‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ع‍م‍ل‍ه‍ای‌ ج‍راح‍ی‌ پ‍روس‍ت‍ات‍ک‍ت‍وم‍ی‌ س‍وپ‍راپ‍وت‍ی‍ک‌ TURPدرب‍ی‍م‍اران‌ ب‍اه‍ای‍پ‍زپ‍لازی‌ خ‍وش‌ خ‍ی‍م‌ پ‍روس‍ت‍ات‌ BPH ۱۳۸۴-۱۳۸۵
59 پ‍روی‍ن‌ وه‍اب‌ زاده‌ م‍ع‍م‍اری‌ ب‍ررس‍ی‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ پ‍ات‍ول‍وژی‍ک‌ در۱۰۰م‍ورد MRIف‍ق‍رات‌ ل‍وم‍ب‍وس‍اک‍رال‌ ۱۳۷۴-۷۵
۶۰ م‍ت‍ی‍ن‌ ع‍ل‍وی‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍ص‍وی‍رن‍گ‍اری‌ آب‍س‍ه‌ ه‍ای‌ درون‌ ج‍م‍ج‍م‍ه‌ ای‌ ب‍اس‍ی‌ ت‍ی‌ اس‍ک‍ن‌ درس‍ال‍ه‍ای‌۱۳۷۷-۸۱  ۱۳۸۰-۱۳۸۱
61 س‍ام‍ان‌ س‍اع‍دی‌ ب‍ررس‍ی‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ وی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ای‌ CTو MRIدراطف‍ال‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ت‍وم‍وره‍ای‌ س‍وپ‍رات‍ن‍ت‍وری‍ال‌ طی‌ س‍س‍ال‍ه‍ای‌ ۷۸ ت‍ا۸۲ ۱۳۸۳
۶۲ اح‍س‍ان‌ آق‍ائ‍ی‌ م‍ق‍دم‌ ب‍ررس‍ی‌ ارزش‌ س‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ درت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آپ‍ان‍دی‍س‍ی‍ت‌ ح‍اد درب‍ی‍ن‌ س‍ال‍ه‍ای‌۸۱ ت‍ا۸۲درب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ت‍ه‍ران‌ ۱۳۸۱-۱۳۸۲
63 ف‍رش‍ی‍د ح‍ق‌ وردی‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر MONTELUKASTدر خ‍ارش‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍زی‌ ۱۳۸۵-۸۶
۶۴ وح‍ی‍د ق‍دوس‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ EDV,PSVذر ش‍ری‍ان‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ال‌ ک‍اروت‍ی‍د دو طرف‌ در ۶۰ ن‍ف‍ر از م‍راج‍ع‍ی‍ن‌ س‍ال‍م‌ ب‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ س‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۸۳-۸۴  ۱۳۸۳-۸۴
65 م‍ص‍طف‍ی‌ دم‍اون‍دی‌ رع‍ی‍ت‍ی‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ارزش‌ CTاس‍ک‍ن‌ زوده‍ن‍گ‍ام‌ در ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ و پ‍ی‍ش‌ آگ‍ه‍ی‌ پ‍ان‍ک‍رات‍ی‍ت‌ ح‍اد در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ از س‍ال‌ ۱۳۷۵ ل‍غ‍ای‍ت‌۱۳۷۹  ۱۳۸۰
۶۶ م‍ه‍رش‍اد داودی‌ خ‍و ب‍ررس‍ی‌ ت‍وزی‍ع‌ آت‍رواس‍ک‍ل‍روز ش‍ری‍ان‍ه‍ای‌ ان‍دام‌ ت‍ح‍ت‍ان‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ دی‍اب‍ت‍ی‍ک‌ در آن‍ژی‍وگ‍راغ‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دا در س‍ال‌۱۳۸۱  ۱۳۸۳-۸۴
67 ش‍ه‍ب‍از ق‍ن‍ب‍ری‌ ب‍ررس‍ی‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ CTS,MRIت‍وم‍وره‍ای‌ SPINALدر ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ از ت‍اری‍خ‌۱۳۷۹-۸۱  ۱۳۸۲-۸۳
۶۸ ش‍ه‍ب‍از ق‍ن‍ب‍ری‌ ب‍ررس‍ی‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ CTS,MRIت‍وم‍وره‍ای‌ SPINALدر ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ از ت‍اری‍خ‌۱۳۷۹-۸۱  ۱۳۸۲-۸۳
69 س‍ی‍د م‍ح‍م‍د ع‍ص‍ای‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ MR,CTب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ت‍وم‍وره‍ای‌ س‍وپ‍راس‍لار م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ی‍ه‌ م‍رک‍ز ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۸۲-۷۹  ۱۳۸۳
۷۰ ب‍ه‍رام‌ ک‍ی‍ان‍ی‌ ن‍ژاد ب‍ررس‍ی‌ ۱۰ س‍ال‍ه‌ ت‍ای‍م‍ک‍ت‍وم‍ی‌ ه‍ای‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ و ن‍ت‍ای‍ج‌ آن‌ در م‍س‍ی‍ر ب‍ی‍م‍اری‌ م‍ی‍اس‍ت‍ن‍ی‌ گ‍راوی‍س‌ ۱۳۷۰-۷۱
71 ن‍دا م‍غ‍زی‍ان‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ات‍ول‍وژی‍ک‌ ت‍وم‍وره‍ای‌ م‍غ‍زی‌ ک‍ودک‍ان‌ از ل‍ح‍اظ ش‍ی‍وع‌ ج‍ن‍س‍ی‌،س‍ن‍ی‌ و آن‍ات‍وم‍ی‍ک‌ ب‍ه‌ م‍دت‌ پ‍ن‍ج‌ س‍ال‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ (س‍ال‌ ۷۶ ت‍ا۸۰ ) ۱۳۸۱
۷۲ ام‍ی‍د رض‍ائ‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ و ع‍ل‍ل‌ ع‍ف‍ون‍ت‌ ه‍ای‌ ادراری‌ در ک‍ودک‍ان‌ زی‍ر ۵ س‍ال‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍دا،م‍ف‍ی‍د و ای‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ طال‍ق‍ان‍ی‌ ب‍س‍ت‍ری‌ ش‍ده‌ در س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۷۸-۱۳۷۹  ۱۳۸۰
73 ن‍س‍ری‍ن‌ رح‍م‍ان‍ی‌ ج‍و ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ری‍س‍ک‌ ف‍اک‍ت‍وره‍ای‌ ک‍ان‍س‍ر پ‍س‍ت‍ان‌ در ج‍وام‍ع‌ ش‍ه‍ری‌ و روس‍ت‍ائ‍ی‌ ۱۳۸۰-۸۱
۷۴ م‍ه‍رداد ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌ اص‍ل‌ ب‍ررس‍ی‌ اپ‍ی‍دم‍ی‍ول‍وژی‍ک‌ س‍رطان‌ پ‍س‍ت‍ان‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۸۰-۸۲  ۱۳۸۲-۸۳
75 م‍س‍ع‍ود م‍ه‍اج‍ر ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اح‍ت‍م‍ال‌ م‍ت‍اس‍ت‍از و ن‍ق‍ش‌ ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا آن‌ در م‍ب‍ت‍لای‍ان‌ ب‍ه‌ ک‍ان‍س‍ر پ‍س‍ت‍ان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۷۵-۱۳۸۲  ۱۳۸۲
۷۶ م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ خ‍وی‍ن‍ی‍ه‍ا ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ش‍ی‍وع‌ ع‍ف‍ون‍ت‍ه‍ای‌ ب‍اک‍ت‍ری‍ال‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در طول‌ ی‍ک‍س‍ال‌ ۱۳۸۰-۸۱
77 روزب‍ه‌ م‍ن‍ص‍ور ب‍ررس‍ی‌ ف‍راوان‍ی‌ ن‍ئ‍وپ‍لاس‍م‌ ه‍ای‌ پ‍س‍ت‍ان‌ در زن‍ان‌ ج‍وان‌ زی‍ر ۳۰ س‍ال‌ در ان‍س‍ت‍ی‍ت‍وک‍ان‍س‍ر و ب‍خ‍ش‌ پ‍ات‍ول‍وژی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌۱۳۷۵-۱۳۸۰  ۱۳۸۲-۸۳
۷۸ آرش‌ خ‍ض‍ر ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ دی‍اب‍ت‌ در م‍ادران‌ ب‍ا وزن‌ زای‍م‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ش‌ از ۴۰۰۰ گ‍رم‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ال‍ه‍ای‌۷۶-۸۱  ۱۳۸۱-۸۲
79 م‍ی‍ک‍ائ‍ی‍ل‌ رض‍ائ‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ درم‍ان‍ی‌ ان‍ف‍وزی‍ون‌ داخ‍ل‌ وری‍دی‌ داروی‌ ای‍ل‍وپ‍روس‍ت‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍رگ‍ری‌ ۱۳۸۴-۸۵
۸۰ ل‍ی‍ل‍ی‌ ش‍اه‍ق‍ل‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍طاب‍ق‌ MRIو EDXدر س‍روی‍ک‍ال‌ رادی‍ک‍ول‍وپ‍ات‍ی‌ و ع‍ض‍لات‌ ب‍ا ب‍ی‍ش‍ت‍ری‍ن‌ درگ‍ی‍ری‌ در آس‍ی‍ب‌ ه‍ر ری‍ش‍ه‌ در EDX ۸۴-۸۵
81 م‍ح‍م‍د ن‍ع‍ی‍م‌ اح‍راری‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ درم‍ان‍ه‍ای‌ دس‍ت‍ی‌ س‍ت‍ون‌ ف‍ق‍رات‌ و ف‍ی‍زی‍وت‍راپ‍ی‌ در درم‍ان‌ ک‍م‍ردرد م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ ۱۳۸۰-۸۱
۸۲ ن‍رگ‍س‌ دل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ آل‍وپ‍س‍ی‌ آره‌ آت‍ا از ن‍ظر س‍ن‌،ج‍ن‍س‌،وس‍ع‍ت‌ ب‍ی‍م‍اری‌ و طول‌ زم‍ان‌ ب‍ی‍م‍اری‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ پ‍وس‍ت‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دا در س‍ال‌۱۳۸۴  ۱۳۸۵-۸۶
83 زه‍را اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ م‍ن‍ف‍رد ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ی‍زان‌ ش‍ی‍وع‌ ت‍ب‌ پ‍س‌ از س‍زاری‍ن‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ از س‍ال‌۱۳۷۹-۱۳۸۲  ۱۳۷۴-۷۵
۸۴ م‍ح‍م‍د ج‍واد ارب‍اب‍ی‌ ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ ف‍رورف‍ت‍ه‌ ج‍م‍ج‍م‍ه‌ م‍رک‍ز پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌، س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۶۸-۱۳۷۲  ۱۳۷۳
85 اک‍رم‌ اف‍ت‍خ‍اری‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ی‍زان‌ ع‍ود س‍م‍ی‍ن‍وم‌ م‍رح‍ل‍ه‌ ی‍ک‌ ب‍ی‍ض‍ه‌ در م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ پ‍رت‍ودرم‍ان‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۷۰-۱۳۸۱  ۱۳۸۳-۸۴
۸۶ ح‍س‍ی‍ن‌ وف‍ای‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ه‍دای‍ت‍ی‌ ش‍اخ‍ه‌ پ‍ال‍م‍ار ک‍وت‍ان‍ئ‍وس‌ ع‍ص‍ب‌ م‍دی‍ان‌ PCBMNدر اف‍راد س‍ال‍م‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۸۱-۸۲
87 م‍ه‍دی‌ ف‍ری‍دون‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ و ش‍دت‌ س‍ن‍درم‌ ت‍ون‍ل‌ ک‍ارپ‌ (CTS) در زن‍ان‌ ب‍اردار م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ زن‍ان‌ و زای‍م‍ان‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۸۲
۸۸ ت‍ی‍ن‍ا خ‍ان‍ل‍رپ‍ور م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ دو روش‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از وی‍ب‍رات‍ور و ص‍ف‍ح‍ه‌ ت‍ع‍ادل‌ در ب‍ه‍ب‍ود ح‍س‌ ع‍م‍ق‍ی‌ م‍چ‌ پ‍ای‌ اف‍راد س‍ال‍م‌  
89 داری‍وش‌ ال‍ی‍اس‌ پ‍ور م‍ق‍ای‍س‍ه‌ دو روش‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ه‍دای‍ت‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ در ع‍ص‍ب‌ ص‍اف‍ن‍وص‌ اف‍راد س‍ال‍م‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ س‍ال‌۱۳۸۲   
۹۰ ه‍ادی‌ ش‍ج‍اع‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر م‍وض‍ع‍ی‌ ژل‌ پ‍ی‍روک‍س‍ی‍ک‍ام‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ اول‍ت‍راس‍ون‍د در درم‍ان‌ اس‍ت‍ئ‍وآرت‍ری‍ت‌ زان‍و ۱۳۸۰-۸۱
91 م‍ح‍م‍د رض‍ا ب‍رزگ‍ری‌ ب‍اف‍ق‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ ورزش‍ه‍ای‌ NERVE AND TENDON GLIDINGدر درم‍ان‌ ن‍گ‍ه‍دارن‍ده‌ س‍ن‍درم‌ ک‍ارپ‍ال‌ ت‍ون‍ل‌ ۱۳۸۴-۸۵
۹۲ ش‍ه‍ری‍ار ن‍ص‍ی‍رزاده‌ دش‍ت‍گ‍ل‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ال‍ک‍ت‍رودی‍اگ‍ن‍وز ب‍ا ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ MRIدر ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍ا ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‍ی‌ رادی‍ک‍ول‍وپ‍ات‍ی‌ ل‍وم‍ب‍وس‍اک‍رال‌  
93 داود ش‍ف‍ی‍ع‌ خ‍ان‍ی‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ت‍ف‍اوت‌ MOTOR DISTAL LATENCYاع‍ص‍اب‌ اول‍ن‍ار و م‍دی‍ان‌ از ن‍اح‍ی‍ه‌ ت‍ن‍ار در م‍ب‍ت‍لای‍ان‌ ب‍ه‌ س‍ن‍درم‌ ت‍ون‍ل‌ ک‍ارپ‌  
۹۴ م‍ح‍م‍د رض‍ا ن‍ی‍ک‍و ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ آن‍اس‍ت‍وم‍وز م‍ارت‍ی‍ن‌ - گ‍روب‍ر در اف‍راد س‍ال‍م‌ ۱۵-۴۵ س‍ال‍ه‌ ب‍ه‌ روش‌ ال‍ک‍ت‍رودی‍اگ‍ن‍وز در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۸۱-۸۲
95 زه‍را ش‍ری‍ف‍ی‌ ب‍ه‍رام‌ ای‍ج‍اد ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ل‍ی‍ک‍ن‌ پ‍لان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ۱۳۸۵-۸۶
۹۶ ام‍ی‍ن‌ ش‍م‍ی‍م‌ ای‍ج‍اد ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ پ‍م‍ف‍ی‍گ‍وس‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ۱۳۸۵-۸۶
97 م‍ه‍دی‌ اح‍م‍دپ‍ور ق‍ادی‌ ک‍لائ‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط س‍پ‍س‍ی‍س‌ ب‍ا زردی‌ در ن‍وزادان‌ ب‍س‍ت‍ری‌ ش‍ده‌ ب‍ا ش‍ک‍ای‍ت‌ زردی‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۸۱-۸۲  ۱۳۸۵-۸۶
۹۸ ن‍دا ف‍خ‍ار ای‍ج‍اد ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ آل‍وپ‍س‍ی‌ آره‌ آت‍ا م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ۱۳۸۵-۸۶
99 اع‍ظم‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ ف‍ر ای‍ج‍اد ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ پ‍س‍وری‍ازی‍س‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ۱۳۸۵-۸۶
۱۰۰ ف‍ت‍ان‍ه‌ م‍وس‍وی‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ه‍خ‍ص‌ ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‌ آگ‍ه‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ال‍ت‍ی‍پ‍ل‌ اس‍ک‍ل‍روزی‍س‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‌ MSب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ از س‍ال‌ ۱۳۷۸ ل‍غ‍ای‍ت‌۱۳۷۹  ۱۳۸۰
101 ح‍م‍ی‍د ص‍ادق‍ی‌ م‍طال‍ع‍ه‌ در م‍ورد آن‍وم‍ال‍ی‍ه‍ای‌ م‍ادرزادی‌ در ۱۰۰۰ ن‍وزاد م‍ت‍ول‍د ش‍ده‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۸۴-۸۵
۱۰۲ س‍م‍ی‍را رج‍ائ‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ارزش‌ پ‍ی‍ش‌ آگ‍ه‍ی‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ رس‍پ‍ت‍وره‍ای‌ اس‍ت‍روئ‍ی‍دی‌ (اس‍ت‍روژن‌ و پ‍روژس‍ت‍رون‌) در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍رطان‌ پ‍س‍ت‍ان‌ ب‍س‍ت‍ری‌ ش‍ده‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ و م‍رک‍ز ج‍راح‍ی‌ آذر در س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۷۸-۸۰  ۱۳۸۰
103 ک‍ی‍وان‌ م‍ه‍دی‌ ن‍ژاد ب‍ررس‍ی‌ ف‍راوان‍ی‌ ن‍س‍ب‍ی‌ ن‍وری‍ت‌ اپ‍ت‍ی‍ک‌ در اف‍راد م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ م‍ال‍ت‍ی‍پ‍ل‌ اس‍ک‍ل‍روز MSدر ب‍خ‍ش‌ ن‍ورول‍وژی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۷۶-۱۳۸۰  ۱۳۸۲
۱۰۴ ع‍ل‍ی‌ ک‍ل‍ه‍ر م‍ق‍دم‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍وارد ت‍وم‍ور م‍غ‍زی‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ م‍اب‍ی‍ن‌ س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۷۹ ال‍ی‌۱۳۸۱  ۱۳۸۲
105 م‍س‍ع‍ود م‍ح‍م‍دی‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ی‍ل‍ون‍ف‍ری‍ت‌ ح‍ام‍ل‍گ‍ی‌ در س‍ه‌ س‍ال‍ه‌ اخ‍ی‍ر ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دا ۱۳۷۳
۱۰۶ س‍ی‍د ع‍ل‍ی‌ ش‍ری‍ف‍ی‍ان‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍وارد ری‍ک‍ت‍ز م‍ق‍اوم‌ ب‍ه‌ وی‍ت‍ام‍ی‍ن‌ Dدر ک‍ودک‍ان‌ در ۱۰ س‍ال‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ در م‍رک‍ز پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ و ش‍ی‍وه‌ ه‍ای‌ ج‍دی‍د درم‍ان‍ی‌ ۱۳۷۳-۷۴
107 م‍ن‍ص‍وره‌ ف‍خ‍ر زارع‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍ع‍داد م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ب‍ه‌ ات‍اق‌ آن‍دوس‍ک‍وپ‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ب‍ه‌ ع‍ل‍ت‌ زخ‍م‌ پ‍پ‍ت‍ی‍ک‌ در م‍اه‌ م‍ب‍ارک‌ رم‍ض‍ان‌، ی‍ک‌ م‍اه‌ ق‍ب‍ل‌ و ی‍ک‌ م‍اه‌ ب‍ع‍د از آن‌ در ی‍ک‌ دوره‌ پ‍ن‍ج‌ س‍ال‍ه‌ (۱۳۷۵-۷۹) ۱۳۸۰-۸۱
۱۰۸ م‍ه‍ی‍ن‌ ش‍ری‍ف‌ زاده‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ اس‍پ‍ی‍روم‍ت‍ری‌ در ت‍ع‍دادی‌ از ک‍ارگ‍ران‌ واح‍د ری‍س‍ن‍دگ‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ج‍ه‍ان‌  
109 م‍ری‍م‌ ج‍ف‍رودی‌ ل‍ن‍ف‍وم‌ ک‍ودک‍ان‌ و م‍ع‍رف‍ی‌ ی‍ک‌ م‍ورد ل‍ن‍ف‍وم‌ اورب‍ی‍ت‌ ب‍ا گ‍س‍ت‍رش‌ ی‍ه‌ خ‍ل‍ف‌ آن‌ ۱۳۷۰-۷۱
۱۱۰ س‍ی‍ده‌ رزا پ‍ورس‍ی‍د ل‍زرج‍ان‍ی‌ گ‍زارش‌ ی‍ک‌ م‍ورد م‍رگ‌ در اث‍ر م‍ت‍ی‌ م‍ازول‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ و ب‍ررس‍ی‌ س‍واب‍ق‌ م‍وض‍وع‌ ۱۳۷۹-۸۰
111 اب‍راه‍ی‍م‌ ع‍ل‍ی‍زاده‌ آس‍م‌ در اطف‍ال‌ و ب‍ررس‍ی‌ م‍واردی‌ از آس‍م‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‍ه‍ای‌۷۰-۷۵  ۱۳۷۵-۷۶
۱۱۲ م‍ژگ‍ان‌ ش‍ای‍گ‍ان‌ م‍رح‍ل‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ س‍رطان‌ پ‍س‍ت‍ان‌ در ب‍دو ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ب‍ه‌ م‍دت‌ ۶ س‍ال‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۷۵-۷۶
113 ح‍م‍ی‍درض‍ا ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌ گ‍زارش‌ دو م‍ورد س‍ن‍درم‌ چ‍دی‍اک‌ ه‍ی‍گ‍اش‍ی‌ از ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۷۶-۷۷
۱۱۴ آرش‌ ک‍م‍ال‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍م‍اری‌ ل‍ی‍ک‍ن‌ پ‍لان‌ ب‍ا ه‍ل‍ی‍ک‍وب‍اک‍ت‍رپ‍ی‍ل‍وری‌ ۱۳۷۹-۸۰
115 س‍ارا س‍اع‍دی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍س‍ب‍ت‌ PEF/FVCدر ت‍ف‍س‍ی‍ر اس‍پ‍ی‍روم‍ت‍ری‌ ۱۳۸۲-۸۳
۱۱۶ س‍ه‍ام‌ ص‍ف‍ائ‍ی‌ زخ‍م‌ پ‍پ‍ت‍ی‍ک‌ و ب‍ررس‍ی‌ آن‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍وی‍راح‍م‍د ۱۳۶۴-۶۵
117 ش‍ع‍ل‍ه‌ طاه‍رن‍ژاد پ‍س‍ودوت‍وم‍ورس‍رب‍ری‌ PSEUDOTUMOR CEREBRI ۱۳۷۰-۷۱
۱۱۸ پ‍ژم‍ان‌ م‍ولان‍ا گ‍زارش‌ ی‍ک‌ م‍ورد ل‍ش‍م‍ان‍ی‍وز ل‍وپ‍وئ‍ی‍د پ‍وس‍ت‍ی‌ غ‍ی‍ر م‍ع‍م‍ول‌ ۱۳۷۹-۸۰
119 س‍ی‍ام‍ن‍د م‍ول‍وی‌ م‍ع‍رف‍ی‌ ی‍ک‌ م‍ورد م‍لان‍وم‌ ب‍دخ‍ی‍م‌ واژن‌ و م‍روری‌ ب‍ر م‍وارد گ‍زارش‌ ش‍ده‌ از ای‍ن‌ ت‍وم‍ور ن‍ادر ۱۳۷۸
۱۲۰ م‍رج‍ان‌ ق‍اج‍اری‍ه‌ ب‍ن‍ی‌ اع‍م‍ام‌ ارزی‍اب‍ی‌ ف‍رم‍ول‌ ش‍م‍ارش‌،CRP، س‍رع‍ت‌ رس‍وب‌ گ‍ل‍ب‍ول‍ی‌ و ش‍م‍ارش‌ پ‍لاک‍ت‌ در ص‍د م‍ورد م‍ش‍ک‍وک‌ ب‍ه‌ س‍پ‍ت‍ی‌ س‍م‍ی‌ ن‍وزادان‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دا طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۷۹ ت‍ا م‍ه‍ر۱۳۸۲  ۱۳۸۱-۸۲
121 اع‍ظم‌ رم‍ض‍ان‍ی‌ خ‍وزس‍ت‍ان‍ی‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ارزش‌ اول‍ی‍ن‌ CBCدر ک‍ودک‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ALLدر ب‍خ‍ش‌ اطف‍ال‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دا از س‍ال‌ ۱۳۷۱ ت‍ا۱۳۸۱  ۱۳۸۲-۸۳
۱۲۲ ک‍وروش‌ اش‍اف‍ی‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ن‍وزادان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ه‍ای‍پ‍ر ب‍ی‍ل‍ی‌ روب‍ی‍ن‍م‍ی‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ک‍م‍ب‍ود آن‍زی‍م‌ گ‍ل‍وک‍ز ۶ ف‍س‍ف‍ات‌ ده‍ی‍دروژن‍از ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ ن‍وزادان‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ از س‍ال‌ ۱۳۷۹ ت‍ا س‍ال‌۱۳۸۲  ۱۳۸۲-۸۳
123 پ‍وی‍ان‌ ت‍وف‍ی‍ق‍ی‌ ث‍اب‍ت‌ ق‍دم‌ ن‍ق‍ش‌ MRAدر ب‍ررس‍ی‌ ض‍ای‍ع‍ات‌ ع‍روق‍ی‌ م‍غ‍ز و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍وارد MRAو DSAدر ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دا در س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۸۰-۸۱  ۱۳۸۱-۸۲
۱۲۴ پ‍ژه‍ام‌ ق‍رب‍ان‍پ‍ور ن‍ق‍ش‌ MRIدر ب‍ررس‍ی‌ ض‍ای‍ع‍ات‌ ه‍ی‍پ‌ و م‍ع‍رف‍ی‌ چ‍ن‍د م‍ورد آن‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۷۹ و۱۳۸۰  ۱۳۸۰-۸۱
125 م‍ح‍م‍د م‍رادی‌ ه‍م‍ات‍وم‌ س‍اب‌ دورال‌ م‍زم‍ن‌ و ب‍ررس‍ی‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ درم‍ان‍ی‌ آن‌ در ب‍خ‍ش‌ ج‍راح‍ی‌ م‍غ‍ز و اع‍ص‍اب‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌۱۳۶۷-۱۳۷۱  ۱۳۷۲
۱۲۶ ام‍ی‍ر ع‍ب‍اس‌ ک‍ن‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ک‍ان‍س‍ر ک‍ول‍ون‌ از ن‍ظر ش‍ی‍وع‌ م‍ح‍ل‌ آن‍ات‍وم‍ی‍ک‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ه‍ران‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۷۵-۸۰ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا س‍ای‍ر ک‍ش‍وره‍ا ۱۳۸۱
127 س‍ارا ک‍ری‍م‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ات‍ول‍وژی‍ک‌ ت‍وم‍وره‍ای‌ پ‍ان‍ک‍راس‌ ب‍رای‌ م‍دت‌ ۵ س‍ال‌ (۱۳۷۸-۱۳۸۲) در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ و گ‍زارش‌ دو م‍ورد ن‍ادر آن‌ ۱۳۸۲-۸۳
۱۲۸ ک‍اوه‌ ان‍ص‍اری‌ ب‍ررس‍ی‌ ه‍م‍ات‍وم‌ ه‍ای‌ س‍اب‌ دورال‌ م‍زم‍ن‌ م‍رک‍ز پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ از س‍ال‌ ۱۳۷۲ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ س‍ال‌۱۳۸۳  ۱۳۸۴-۸۵
129 م‍ن‍ی‍ره‌ س‍ل‍طان‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ف‍راوان‍ی‌ و خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍ا ت‍وده‌ ه‍ای‌ ژن‍ی‍ک‍ول‍وژی‍ک‌ ل‍گ‍ن‍ی‌ ج‍راح‍ی‌ ش‍ده‌ در خ‍ان‍م‍ه‍ای‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍رک‍ز آم‍وزش‍ی‌،پ‍زش‍ک‍ی‌،درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ از س‍ال‌ ۱۳۷۹ ل‍غ‍ای‍ت‌۱۳۸۵  ۱۳۸۵-۸۶
۱۳۰ م‍ری‍م‌ ت‍م‍ی‍م‍ی‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ش‍ی‍وع‌ ن‍ارس‍ای‍ی‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ دی‍اس‍ت‍ول‍ی‍ک‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ اک‍وک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ پ‍ای‍ی‍ز س‍ال‌۱۳۸۵  ۱۳۸۵-۸۶
131 ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ص‍ار م‍ق‍ای‍س‍ه‌ دو روش‌ ک‍رای‍وت‍راپ‍ی‌ و اول‍ت‍راس‍ون‍د در درم‍ان‌ درده‍ای‌ م‍ی‍وف‍اش‍ی‍ال‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ت‍راپ‍زی‍وس‌ ۱۳۸۴-۸۵
۱۳۲ س‍ع‍ی‍د ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ق‍درت‌ م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ وRapid testدرت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ف‍ارن‍ژی‍ت‌ اس‍ت‍رپ‍ت‍وک‍وک‍ی‌ درپ‍ل‍ی‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ک‌ ق‍دس‌ درس‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۸۲
133 ف‍ری‍ده‌ س‍رب‍ن‍د ب‍ی‍د گ‍ل‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ب‍ی‍م‍اری‌ س‍ل‍ی‍اک‌ درم‍رک‍زطب‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ درس‍ال‍ه‍ای‌۶۴-۷۳  ۱۳۷۶-۱۳۷۵
۱۳۴ روی‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ ه‍پ‍ات‍ی‍ت‌ BوC  
135 رام‍ی‍ن‌ ع‍لاس‍ون‍د ب‍ررس‍ی‌ اث‍رآل‍ف‍اای‍ن‍ت‍رف‍رون‌ دردرم‍ان‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍ت‍ات‍الاس‍م‍ی‍ک‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ه‍پ‍ات‍ی‍ت‌ Cم‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍داازس‍ال‌۷۹-۷۷  ۱۳۷۹-۸۰
۱۳۶ ب‍اب‍ک‌ س‍ل‍طان‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ س‍ن‍درم‌ آس‍پ‍ی‍راس‍ی‍ون‌ م‍ک‍ون‍ی‍وم‌ درن‍وزادان‌ م‍ت‍ول‍د ش‍ده‌ ب‍ام‍ای‍ع‌ آم‍ی‍ن‍وت‍ی‍ک‌ آغ‍ش‍ت‍ه‌ ب‍ه‍م‍ک‍ون‍ی‍وم‌ وع‍وام‍ل‌ خ‍طرزای‌ آن‌ درب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ درطول‌۸۰-۸۱  ۱۳۸۱-۱۳۸۲
137 پ‍ری‍س‍ا ض‍ی‍غ‍م‍ی‌ ارزش‌ CRP ESR CBC.DIFFدرس‍پ‍ت‍ی‌ س‍م‍ی‌ ن‍وزادان‌ ۷۶-۱۳۷۵
۱۳۸ ق‍اس‍م‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ع‍وارض‌ ع‍ف‍ون‍ی‌ اس‍پ‍ل‍ن‍ک‍ت‍وم‍ی‌ درب‍ی‍م‍اران‌ ۱۳۸۱-۸۲
139 آرزوم‍رادی‌ ب‍ررس‍ی‌ دان‍س‍ی‍ت‍ه‌ اس‍ت‍خ‍وان‍ی‌ درم‍ب‍ت‍لای‍ان‌ ب‍ه‌ ت‍الاس‍م‍ی‌ م‍اژور ت‍ح‍ت‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍خ‍ش‌ ه‍م‍ات‍ول‍وژی‌ ۱۳۸۴-۸۵
۱۴۰ ن‍اه‍ی‍د ب‍اب‍اخ‍ان‌ ک‍ن‍دری‌ ب‍ررس‍ی‌ ف‍اک‍ت‍وره‍ای‌ م‍س‍اع‍د ک‍ن‍ن‍ده‌ ع‍ود ب‍ی‍ض‍ه‌ درب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ( ALLدرب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ )ا ۱۳۷۹-۱۳۵۹ ۱۳۸۰
141 ای‍رج‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ پ‍ور ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ت‍الاس‍م‍ی‌ م‍اژورب‍رروی‌ ل‍ی‍پ‍وپ‍روت‍ئ‍ی‍ن‌ پ‍روف‍ی‍ل‌۷۰ ن‍ف‍رب‍ی‍م‍ار ت‍الاس‍م‍ی‍ک‌ ۵-۲۰ س‍ال‍ه‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ درس‍ال‌۱۳۷۸  ۷۹-۸۰
۱۴۲ ژی‍لا ح‍اج‍ی‌ ق‍اس‍م‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍وارد دراب‍دوم‍ی‍وس‍ارک‍وم‌ ک‍ودک‍ان‌ درب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ وم‍ف‍ی‍د۱۳۷۰-۷۶  ۱۳۷۷-۱۳۷۸
143 ح‍م‍ی‍درض‍ا ش‍ف‍ائ‍ی‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ه‍ی‍پ‍رل‍ی‍پ‍ی‍دم‍ی‌ درب‍ی‍م‍اران‌ ب‍ت‍ات‍الاس‍م‍ی‌ م‍اژورت‍ح‍ت‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍خ‍ش‌ ه‍م‍ات‍ول‍وژی‌ ک‍ودک‍ان‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دات‍ج‍ری‍ش‌  
۱۴۴ م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ ف‍اض‍ل‌ ب‍ررس‍ی‌ ح‍وادث‌ ت‍روم‍ب‍وآم‍ب‍ول‍ی‍ک‌ درک‍ودک‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ت‍الاس‍م‍ی‌ درب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دات‍ج‍ری‍ش‌ ازس‍ال‌ ۱۳۷۰ ال‍ی‌۱۳۸۰  ۱۳۸۲-۸۳
145 اف‍س‍ان‍ه‌ ف‍رخ‍ن‍دی‌ س‍رخ‍اب‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ س‍پ‍ت‍ی‌ س‍م‍ی‌ درن‍وزادان‌ م‍ب‍ت‍لاب‍ه‌ پ‍ارگ‍ی‌ زودرس‌ ک‍ی‍س‍ه‌ آب‌ ۱۳۷۲-۱۳۷۳
۱۴۶ ع‍ل‍ی‌ ف‍رج‍ی‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ب‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ن‍رم‍ی‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ دردخ‍ت‍ران‌ س‍ال‍م‌ ۱۲-۱۵ س‍ال‍ه‌ ت‍ه‍ران‍ی‌ ۱۳۸۳-۱۳۸۴
147 م‍ه‍دی‌ ج‍ل‍وه‌ ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍وج‍ک‍ی‍ن‌ وب‍ررس‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ه‍وچ‍ک‍ی‍ن‍ی‌ زی‍ر۱۸س‍ال‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍داازس‍ال‌ ۱۳۵۲ ب‍ه‌ ب‍ع‍د ۱۳۶۲
۱۴۸ ش‍ب‍ن‍م‌ س‍ت‍اری‌ خ‍واص‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ن‍وع‌ زای‍م‍ان‌ ب‍اب‍روزب‍ی‌ اخ‍ت‍ی‍اری‌ اس‍ت‍رس‍ی‌ ادرار ۱۳۷۹-۸۰
149 م‍ه‍ری‌ ث‍لاث‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ان‍داره‌ رح‍م‌ درم‍ع‍ای‍ن‍ه‌ دودس‍ت‍ی‌ ب‍ااب‍ع‍اد رح‍م‌ درس‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ دررح‍م‍ه‍ای‌ ب‍زرگ‌ ش‍ده‌ غ‍ی‍رح‍ام‍ل‍ه‌ ۱۳۸۱-۱۳۸۲
۱۵۰ م‍ری‍م‌ ای‍ازی‌ روزب‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ م‍ک‍ون‍ی‍وم‌ وه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ آن‌ ب‍اآس‍ف‍ی‍ک‍س‍ی‌ درن‍وزادان‌ م‍ت‍ول‍د ش‍ده‌ درب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ درس‍ال‌۸۰-۸۱ ۸۱-۸۲
151 ع‍ل‍ی‌ خ‍طی‍ب‍ی‌ اس‍ف‍ن‍ج‍ان‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ س‍خ‍ت‌ زای‍ی‌ ش‍ان‍ه‌ درن‍وزادان‌ ب‍الای‌۴ ک‍ی‍ل‍وگ‍رم‌ درب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ درس‍ال‍ه‍ای‌۷۶-۸۱  ۸۰-۸۱
۱۵۲ آرم‍ان‌ اص‍ول‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ ک‍ان‍س‍رآن‍دوم‍ت‍ردرن‍م‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ ح‍اص‍ل‌ از Dilation andCurettageدرطی‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۸۰-۸۱-۸۲ درب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ح‍ری‍ش‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ول‍ق‍م‍ان‌  
153 ک‍ت‍ای‍ون‌ آق‍اج‍ان‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ش‍ی‍ه‍وع‌ ع‍ف‍ت‌ ادراری‌ درخ‍ان‍خ‍ای‌ ب‍اردارم‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ ۸۲-۸۳
۱۵۴ اب‍وذرع‍زی‍زی‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ وع‍وارض‌ ح‍ام‍ل‍گ‍ی‌ چ‍ن‍د ق‍ل‍و درب‍ی‍م‍ارس‍ان‌ ش‍ه‍دات‍ج‍ری‍ش‌ ازس‍ال‌۷۹-۸۱  ۸۱-۸۲
155 ن‍س‍ری‍ن‌ م‍ن‍ص‍وری‌ ب‍ررس‍ی‌ ری‍س‍ک‌ ف‍اک‍ن‍وره‍ای‌ م‍ح‍دودی‍ت‌ رش‍د ج‍ن‍ی‍ن‌ درن‍وزادان‌ م‍ت‍ول‍د درب‍خ‍ش‌ زن‍ان‌ وزای‍م‍ان‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ خ‍رداد۸۳-۸۴  ۱۳۸۳-۱۳۸۴
۱۵۶ اک‍رم‌ ص‍ادق‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ن‍ال‍ه‌ درن‍وزادان‌ م‍ت‍ول‍د درب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍داس‍ال‌۸۰-۸۴ ۸۵-۸۶
157 ج‍اس‍م‌ م‍ح‍م‍دی‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ق‍ن‍دخ‍ون‌ در۲۴س‍اع‍ت‌ اول‌ ع‍م‍ر ن‍زد ن‍وزادان‌ ت‍رم‌ ش‍ی‍رم‍ادرخ‍وار درم‍رک‍زپ‌زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍دات‍ج‍ری‍ش‌ ۸۰-۸۱
۱۵۸ دک‍ت‍رب‍اب‍ک‌ رش‍ی‍دی‍ون‌ ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ خ‍طر س‍ازوغ‍رب‍ال‍گ‍ری‌ ع‍ف‍ون‍ت‌ درن‍وزادان‌ م‍ت‍ول‍د ش‍ده‌ ازم‍ادران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ پ‍ارگ‍ی‌ طولان‍ی‌ م‍دت‌ پ‍رده‌ ه‍ای‌ ج‍ن‍ی‍ن‍ی‌ PROMدرب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دات‍ج‍ری‍ش‌۸۱-۸۲  ۱۸۳۸۱-۸۲
159 س‍ی‍م‍ی‍ن‌ ام‍ی‍ری‍ان‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍رم‍ت‍رون‍ی‍دازول‌ واژی‍ن‍ال‌ درپ‍ی‍ش‍ک‍ی‍ری‌ ازع‍وارض‌ ت‍ب‍دارب‍ع‍دازس‍زاری‍ن‌ درب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۸۲-۸۳
۱۶۰ م‍ه‍رن‍ازم‍ج‍ی‍دی‌ ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ Stationس‍رج‍ن‍ی‍ن‌ درش‍روع‌ ف‍ازف‍ع‍ال‌ زای‍م‍ان‌ ب‍اش‍ی‍وع‌ س‍زاری‍ن‌ درزن‍ان‌ ن‍ول‍ی‌ پ‍اردرب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌۸۳-۸۴  ۸۴-۸۵
161 ن‍داب‍ه‍رام‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ وم‍ق‍ای‍س‍ه‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ پ‍اپ‌ اس‍م‍ی‍رق‍ب‍ل‌ وب‍ع‍دازپ‍اک‌ ک‍ردن‌ ده‍ان‍ه‌ رح‍م‌ ب‍اپ‍ن‍ب‍ه‌ اس‍ت‍ری‍ل‌ درم‍راج‍ع‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ ژن‍ی‍ک‍ول‍وژی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۸۳-۸۴
۱۶۲ زه‍رام‍ع‍ص‍وم‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر درم‍ان‌ واژی‍ن‍وزب‍اک‍ت‍ری‍ال‌ ب‍رزای‍م‍ان‌ زود رس‌ ۸۳۰-۸۴
163 رک‍س‍ان‍ا م‍لا ص‍ال‍ح‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍وارد Managementح‍ام‍ل‍گ‍ی‌ ه‍ای‌ طول‌ ک‍ش‍ی‍ده‌ طی‌ ی‍ک‌ م‍طال‍ع‍ه‌ آی‍ن‍ده‌ ن‍گ‍ردرطی‌ ی‍ک‍س‍ال‌ درب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۷۱-۷۲
۱۶۴ س‍ی‍م‍ارازپ‍وش‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍ع‍داد گ‍ل‍ب‍ول‍ه‍ای‌ ق‍رم‍زه‍س‍ت‍ه‌ دارخ‍ون‌ ب‍ن‍د ن‍اف‌ ن‍وزادان‌ ت‍رم‌ ب‍ااح‍ت‍م‍ال‌ آس‍ف‍ک‍س‍ی‌ درب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ درس‍ال‌۷۸-۷۹  ۷۹-۸۰
165 ک‍ی‍ان‍وش‌ س‍ودم‍ن‍د ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ق‍درت‌ پ‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ Bishop scoreودی‍لات‍اس‍ی‍ون‌ ده‍ان‍ه‌ رح‍م‌ درم‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ال‍ق‍ازای‍م‍ان‌ ۷۹-۸۰
۱۶۶ رک‍س‍ان‍ا رح‍م‍ت‍ی‍ان‌ ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ س‍لام‍ت‍ی‌ ن‍وزادان‌ م‍ت‍ول‍د ش‍ده‌ ازم‍ادران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ پ‍ره‌ اک‍لام‍پ‍س‍ی‌ پ‍ره‌ ت‍رم‌ درم‍راج‍ع‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ت‍اب‍ع‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ۷۸-۷۹
167 م‍ه‌ س‍ی‍م‍ا ک‍واری‌ ب‍ررس‍ی‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ زای‍م‍ان‌ درال‍ق‍ای‌ زای‍م‍ان‍ی‌ درب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۷۹-۸۰
۱۶۸ س‍ی‍م‍اگ‍ی‍ت‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ع‍ای‍س‍ه‌ ای‌ م‍ی‍زان‌ آل‍ودگ‍ی‌ ب‍ه‌ ع‍ف‍ون‍ت‍ه‍ای‌ ش‍ای‍ع‌ واژی‍ن‍ال‌ درخ‍ان‍م‍ه‍ای‌ ب‍اردارب‍ازای‍م‍ان‌ ت‍رم‌ وپ‍ره‌ ت‍رم‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌۸۶-۸۴  ۸۵-۸۶
169 ژان‍ت‌ م‍ه‍ج‍وری‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍رب‍ره‍ن‍ه‌ ک‍ردن‌ م‍ام‍ب‍ران‍ه‍ادرت‍رم‌ ب‍رروی‌ پ‍ی‍ام‍د ح‍ام‍ل‍گ‍ی‌ ۸۰-۸۱
۱۷۰ آت‍س‍ا م‍ه‍دوی‌ ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ واژی‍ن‍وزب‍اک‍ت‍ری‍ال‌ ب‍اع‍ف‍ون‍ت‌ ادراری‌ ۸۱-۸۲
171 زه‍ره‌ م‍ح‍ب‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ع‍وارض‌ ج‍ن‍ی‍ن‍ی‌ وout comeن‍وزادان‌ درم‍وارد آل‍ودگ‍ی‌ م‍ای‍ع‌ آم‍ن‍ی‍وت‍ی‍ک‌ ب‍ام‍ک‍ول‍ی‍وم‌ دردوگ‍روه‌ در THINTHICKت‍اث‍ی‍رن‍ح‍وه‌ زای‍م‍ان‌ ب‍رآن‌ م‍راج‍ع‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ۷۸-۷۹
۱۷۲ رک‍س‍ان‍ا داراب‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍ی‌ ح‍س‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ م‍وض‍ع‍ی‌ در ت‍س‍ک‍ی‍ن‌ درد ب‍ع‍د از ع‍م‍ل‌ س‍زاری‍ن‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دا ۷۸-۷۹
173 س‍پ‍ی‍ده‌ اس‍دی‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ب‍ازگ‍ذاش‍ت‍ن‌ پ‍ری‍ت‍وان‌ اح‍ش‍ای‍ی‌ و ج‍داری‌ ب‍ر س‍ی‍ر ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ع‍د از ع‍م‍ل‌ اب‍دوم‍ی‍ن‍ال‌ ه‍ی‍س‍ت‍رک‍ت‍وم‍ی‌ ۸۰-۸۱
۱۷۴ م‍ه‍ری‌ رش‍ی‍دی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ ع‍وارض‌ ت‍ب‍دار ب‍ع‍د از ع‍م‍ل‌ ه‍ی‍س‍ت‍رک‍ت‍وم‍ی‌ اب‍دوم‍ی‍ن‍ال‌ ب‍ا ک‍اف‌ واژن‌ ب‍از و ب‍س‍ت‍ه‌ ۸۲-۸۳
175 ال‍ه‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ دو رژی‍م‌ پ‍روف‍ی‍لاک‍س‍ی‌ س‍ف‍ازول‍ی‍ن‌ و آم‍پ‍ی‌ س‍ی‍ل‍ی‍ن‌ در پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ت‍ب‌ ن‍ف‍اس‍ی‌ ب‍ع‍د از س‍زاری‍ن‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دا در س‍ال‌ ۱۳۸۴ و۱۳۸۵  ۸۴-۸۵
۱۷۶ ک‍ری‍م‌ طاه‍رزاده‌ ب‍روج‍ن‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ج‍راح‍ی‌ س‍اب‌ اک‍س‍ی‍پ‍ی‍ت‍ال‌ رت‍روس‍ی‍گ‍م‍وی‍ی‍د ک‍ران‍ی‍ت‍ک‍ت‍وم‍ی‌ درب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ن‍وری‍ن‍وم‌ اک‍وس‍ت‍ی‍ک‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دات‍ج‍ری‍ش‌۸۴-۷۸ ۱۳۸۱
177 ج‍ع‍ف‍رب‍ای‍رام‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍رم‍ی‍ن‍وک‍س‍ی‍ل‍ی‍ل‌ خ‍وراک‍ی‌ دردرم‍ان‌ ف‍ش‍ارخ‍ون‌ ش‍دی‍د ۱۳۸۰
۱۷۸ م‍ح‍م‍درض‍ال‍ش‍ک‍ری‌ زاده‌ ب‍ررس‍ی‌ ق‍درت‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ FNACدرن‍دول‍ه‍ای‌ ت‍ی‍روئ‍ی‍د ۱۳۷۹-۱۳۸۰
179 م‍ح‍س‍ن‌ ص‍ادق‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ چ‍ه‍ارده‌ س‍ال‍ه‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ض‍ای‍ع‍ات‌ س‍اق‍ه‌ م‍غ‍زازس‍ال‌۱۳۶۸ ت‍ا ۱۳۸۱ک‍ه‌ درب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ م‍ورد ب‍ی‍وپ‍س‍ی‌ اس‍ت‍ری‍وت‍اک‍س‍ی‌ ق‍رارگ‍رف‍ت‍ه‌ ان‍د ۱۳۸۲-۱۳۸۳
۱۸۰ م‍ح‍م‍درض‍اآخ‍ون‍دی‌ ن‍س‍ب‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ت‍روم‍ب‍ک‍ت‍وم‍ی‌ درب‍ی‍م‍اران‌ ت‍روم‍ب‍وزح‍ادوری‍دای‍ل‍ی‍وف‍م‍ورال‌ ۱۳۷۶-۱۳۷۷
181 س‍ی‍ده‌ ف‍رخ‍ن‍ده‌ م‍ی‍روه‍اب‌ ث‍اب‍ت‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ روش‌ دوخ‍ت‍ن‌ زی‍رج‍ل‍دوج‍ل‍د پ‍س‌ از ب‍رداش‍ت‍ن‌ ک‍ام‍ل‌ ت‍وده‌ پ‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۹-۸۰
۱۸۲ ام‍ی‍ردرخ‍ش‍ان‌ ف‍ر ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ دوروش‌ گ‍اس‍ت‍روپ‍لاس‍ت‍ی‌ ع‍م‍ودی‌ وب‍ای‌ پ‍س‌ م‍ع‍ده‌ ه‍م‍راه‌ ب‍اب‍اق‍ی‌ گ‍ذاش‍ت‍ن‌ ک‍ی‍س‍ه‌ ک‍وچ‍ک‌ دردرم‍ان‌ چ‍اق‍ی‌ م‍ف‍رط ۱۳۷۷-۱۳۸۸
183 م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ ن‍ج‍ف‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍رف‍ش‍ارخ‍ون‌ ب‍رب‍ازم‍ان‍دن‌ ف‍ی‍س‍ت‍ول‍ه‍ای‌ ش‍ری‍ان‍ی‌ وری‍دی‌ درب‍ی‍م‍اران‌ دی‍ال‍ی‍زی‌ ۱۳۷۷-۱۳۸۸
۱۸۴ اق‍دس‌ پ‍ن‍ج‍ه‌ ب‍اش‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍رت‍ام‍وک‍س‍ی‍ف‍ن‌ درپ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ ازای‍ج‍اداس‍ک‍اره‍ی‍پ‍وت‍روق‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ ازب‍ه‍ب‍ودزخ‍م‌ ج‍راح‍ی‌ درب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ه‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ ج‍راح‍ی‌ م‍راک‍زآم‍وزش‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ وطال‍ق‍ان‍ی‌ ۸۰-۸۱
185 ع‍ل‍ی‌ م‍رت‍ض‍ی‌ زاده‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ پ‍ری‍م‍دی‍ک‍اس‍ی‍ون‌ درک‍اه‍ش‌ اض‍طراب‌ ۱۳۷۷-۷۸
۱۸۶ م‍ح‍م‍داک‍ب‍رش‍اه‌ ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ م‍ی‍زان‌ ق‍ن‍د خ‍ون‌ وت‍ش‍ن‍ج‌ ن‍اش‍ی‌ ازت‍ب‌ درب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ درب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ درس‍ال‍ه‍ای‌۷۶-۷۸  ۱۳۷۸-۷۹
187 ع‍ل‍ی‌ اح‍م‍دی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ ک‍ارائ‍ی‌ ف‍ی‍س‍ت‍ول‌ ه‍ای‌ ش‍ری‍ان‍ی‌ وری‍دی‌ ازن‍وع‌ Side to Sideو End to Sideدرب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ن‍ارس‍ائ‍ی‌ م‍زم‍ن‌ ک‍ل‍ی‍وی‌ ج‍ه‍ت‌ ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز ۱۳۷۹-۱۳۸۰
۱۸۸ آرش‌ م‍ح‍م‍دی‌ ت‍وف‍ی‍ق‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ف‍ی‍س‍ت‍ول‌ گ‍ذاری‌ ب‍روش‌ ل‍وپ‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ ازوری‍د ص‍اف‍ن‌ واس‍ت‍ف‍اده‌ ازک‍ورت‍ک‍س‌ درران‌ ب‍رای‌ ان‍ج‍ام‌ ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍زم‍زم‍ن‌ ۱۳۸۲
189 ف‍رن‍وش‌ ک‍اش‍ان‍ی‍ان‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ع‍ود ب‍واخ‍ت‍ی‍اری‌ اس‍ت‍رس‍ی‌ ادرار درب‍ی‍م‍اران‌ ج‍راح‍ی‌ ش‍ده‌ درس‍ال‍ه‍ای‌۷۹-۸۱ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ ازروش‌ ک‍ول‍پ‍وراف‍ی‌ ق‍دام‍ی‌ ۱۳۸۴-۸۵
۱۹۰ ح‍م‍ی‍درض‍ا طاه‍ری‌ ب‍ررس‍ی‌ آم‍ب‍ول‍ک‍ت‍وم‍ی‌ ان‍دام‌ ت‍ح‍ت‍ان‍ی‌ درب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۷۳-۷۴
191 م‍ژگ‍ان‌ ح‍س‍ن‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ارآی‍ی‌ FNAدرت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍اه‍ی‍ت‌ ت‍وده‌ پ‍س‍ت‍ان‍ی‌ درم‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍اب‍ی‍وپ‍س‍ی‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ ت‍وده‌ ۱۳۷۹-۱۳۸۰
۱۹۲ دک‍ت‍رق‍اس‍م‌ ع‍ل‍ی‌ خ‍راس‍ان‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ون‍ت‍ای‍ج‌ درم‍ان‌ آس‍ی‍ب‌ ح‍اد ش‍ری‍ان‍ی‌ ان‍دام‌ ت‍ح‍ت‍ان‍ی‌ درب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ -
193 ح‍م‍ی‍درض‍اوف‍ای‍ی‌ ت‍اث‍ی‍رلاواژت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ ص‍ف‍ات‍ی‌ درن‍ح‍وه‌ درم‍ان‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍ات‍روم‍ای‌ ن‍اف‍ذ ش‍ک‍م‌ ک‍ه‌ طی‌ ف‍روردی‍ن‌۸۳ ل‍غ‍ای‍ت‌ دی‌ ۸۴ ب‍ه‌ اوزژان‍س‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۸۴-۸۵
۱۹۴ ب‍ه‍ار اش‍ج‍ع‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ درم‍ان‍ی‌ ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ م‍دی‍ف‍ای‍ده‍وم‍ان‌ (ت‍ع‍دی‍ل‌ ش‍ده‌ ) دردرم‍ان‌ ل‍ن‍ف‌ ادم‌ اول‍ی‍ه‌ ان‍دام‌ ت‍ح‍ت‍ان‍ی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دات‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۷۹-۸۰
195 ع‍ل‍ی‍رض‍اف‍دای‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ل‍ی‍گ‍ات‍ورش‍ری‍ان‌ ران‍ی‌ درب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لاب‍ه‌ آن‍وری‍س‍م‌ گ‍اذب‌ ش‍ری‍ان‌ ران‍ی‌ درب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۸۲-۱۳۸۳
۱۹۶ ف‍ری‍د آق‍ائ‍ی‌ م‍ی‍ب‍دی‌ م‍ع‍رف‍ی‌ ل‍ول‍ه‌ س‍ی‍ن‍ه‌ ک‍ان‍ت‍رداروم‍ق‍ای‍س‍ه‌ ک‍ارآئ‍ی‌ وع‍وارض‌ آن‌ ب‍ال‍ول‍ه‌ س‍ی‍ن‍ه‌ م‍ع‍م‍ول‍ی‌ ۸۳-۸۴
197 ف‍رش‍ت‍ه‌ ج‍لال‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ت‍ب‌ ح‍ی‍ن‌ وب‍ع‍داززای‍م‍ان‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ ازک‍ات‍ت‍رف‍ول‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ آم‍اده‌ س‍ازی‌ س‍روی‍ک‍س‌ ق‍ب‍ل‌ از ال‍ق‍ای‌ زای‍م‍ان‌ درب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۸۵-۸۶
۱۹۸ ه‍وم‍ن‌ خ‍واج‍وئ‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ درت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ل‍ی‍ک‍ات‍وروری‍دی‌ وت‍رم‍ی‍م‌ ع‍روق‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍س‍ت‍ن‌ ف‍ی‍س‍ت‍ول‌ ه‍ای‌ ش‍ری‍ان‍ی‌ وری‍دی‌ درب‍ی‍م‍اران‌ ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز م‍زم‍ن‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۸۵-۱۳۸۶
199 پ‍ژم‍ان‌ خ‍وارزم‌ پ‍ی‍گ‍ی‍ری‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ح‍اص‍ل‌ ازت‍ای‍م‍ک‍ت‍وم‍ی‌ ب‍ه‌ دن‍ب‍ال‌ پ‍لاس‍م‍اف‍رزدرب‍ی‍م‍اران‌ م‍ی‍اس‍ت‍ن‍ی‌ گ‍راوی‍س‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ا.ت‍اری‍خ‌۱۳۷۵-۱۳۸۰ ۱۳۸۴-۸۵
۲۰۰ س‍ی‍ده‌ م‍طه‍ره‌ ع‍ب‍د ال‍ه‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ب‍اط پ‍س‍ه‍ای‌ ای‍ن‍ف‍راای‍ن‍گ‍وی‍ن‍ال‌ درب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دات‍ج‍ری‍ش‌ درت‍اری‍خ‌ ف‍روردی‍ن‌ -۱۳۷۹اس‍ف‍ن‍دم‍اه‌۱۳۸۳  ۱۳۸۴-۱۳۸۵
201 ک‍اوه‌ س‍ل‍طان‍زاده‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ طولان‍ی‌ م‍دت‌ درت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ BUCCA -MUCOSA GRAFTو PENILE SKIN FLAPدرت‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ای‌ م‍ن‍ت‍ش‍روم‍چ‍رای‌ ق‍دام‍ی‌ ۱۳۸۱-۱۳۸۲
۲۰۲ ف‍اطم‍ه‌ م‍ل‍ک‌ پ‍ورق‍رب‍ان‍ی‌ ب‌ررس‍ی‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ آم‍ب‍ول‍ک‍ت‍وم‍ی‌ ه‍ای‌ ان‍دام‌ ت‍ح‍ت‍ان‍ی‌ درب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دات‍ج‍ری‍ش‌ درس‍ال‍ه‍ای‌۱۳۸۰-۸۳ ۱۳۸۸-۱۳۸۳
203 م‍ح‍م‍درض‍اب‍س‍ی‍م‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ک‍ارا وع‍وارض‌ ان‍واع‌ گ‍راف‍ت‍ه‍ای‌ ع‍روق‍ی‌ درب‍ی‍م‍اران‌ دی‍ال‍ی‍زی‌ درب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دا ۱۳۸۲
۲۰۴ م‍ه‍رداد ب‍ه‍ل‍ول‍ی‌ اث‍ر اک‍س‍ی‍ژن‌ ه‍ای‍پ‍رب‍اری‍ک‌ ب‍روی‌ رژن‍راس‍ی‍ب‍ون‌ ک‍ب‍دی‌ پ‍س‌ ازرزک‍س‍ی‍ون‌ ک‍ب‍دی‌ درم‍وش‍ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ۱۳۸۲
205 م‍ح‍م‍ود ن‍اص‍ری‌ ب‍ررس‍ی‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ت‍وم‍ورم‍ارک‍ره‍ای‌CA15-3و CEAب‍اSTAGINGوف‍اک‍ت‍وره‍ای‌ پ‍ی‍ش‌ آگ‍ه‍ی‌ ک‍ان‍س‍رپ‍س‍ت‍ان‌ درب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دات‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۸۱-۸۲
۲۰۶ ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌ م‍ن‍ص‍وری‌ ب‍ررس‍ی‌ دق‍ت‌ س‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ درت‍خ‍م‍ی‍ن‌ وزن‌ ج‍ن‍ی‍ن‌ ق‍ب‍ل‌ ازت‍ول‍د -۱۳۸۵۶۸
207 م‍خ‍م‍د م‍ه‍دی‌ ن‍رگ‍س‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ان‍س‍داد روده‌ درب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ات‍اب‍ل‍و ان‍س‍داد روده‌ درب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دات‍ج‍ری‍ش‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۷۵-۷۹  ۱۳۸۰-۱۳۸۱
۲۰۸ ع‍ل‍ی‌ س‍ت‍ای‍ش‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ت‍ای‍ج‌۸۰۱ م‍ورد ک‍ل‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍ک‍ت‍وم‍ی‌ لاپ‍اراس‍ک‍وپ‍ی‍ک‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ درب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ آراد ت‍ه‍ران‌۱۳۷۰-۱۳۷۷ ۱۳۷۸-۷۹
209 م‍رت‍ض‍ی‌ ن‍وروزخ‍ان‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ س‍م‍پ‍ات‍ک‍ت‍وم‍ی‌ ک‍م‍ری‌ درپ‍ای‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍رگ‍ری‌ درب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍داب‍ی‍ن‌ س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۷۱-۷۵  ۱۳۷۶-۱۳۷۷
۲۱۰ م‍ح‍م‍د ش‍ه‍س‍واری‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ف‍راوان‍ی‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ت‍ی‍روی‍ی‍د طب‍ق‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ درب‍ی‍م‍اران‌ ت‍ی‍روی‍ی‍د ک‍ت‍وم‍ی‌ ش‍ده‌ درب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ درطی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۷۸-۱۳۶۵  ۱۳۷۸-۱۳۷۹
211 ع‍ل‍ی‌ م‍غ‍ذوری‌ ب‍ررس‍ی‌ س‍ون‍وگ‍راف‍ی‍ک‌ ض‍ای‍ع‍ات‌ ک‍ی‍س‍ت‍ی‍ک‌ ک‍ل‍ی‍وی‌ ازن‍ظرش‍ی‍وع‌ وان‍داره‌ درف‍اص‍ل‍ه‌ س‍ال‍ه‍ای‌۸۰ ت‍ا۸۲ ۸۱-۸۸۸۲
۲۱۲ م‍ن‍ص‍وره‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ای‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ارزش‌ اس‍ک‍ن‌ ت‍ی‍روئ‍ی‍د درب‍ی‍م‍اری‌ گ‍ری‍وزب‍دون‌ وج‍ود ن‍دول‌ درس‍ال‌۱۳۸۱ ۱۳۷۴
213 پ‍وی‍اپ‍اک‍اری‍ان‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر DBSب‍رپ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ NCSدرب‍ی‍م‍اران‌ پ‍ارک‍ی‍ن‍س‍ون‍ی‌ ۱۳۸۲
۲۱۴ م‍ح‍م‍د ک‍ارگ‍رک‍ش‍ک‍وئ‍ی‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍وارد ب‍ی‍م‍اری‌ ن‍روب‍لاس‍ت‍وم‌ در۱۰س‍ال‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ ۱۳۶۷-۷۷ درب‍خ‍ش‌ اطف‍ال‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دات‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۷۷-۷۸
215 م‍ح‍م‍دج‍واد ق‍اس‍م‌ زاده‌ ب‍ررس‍ی‌ ارزش‌ آزم‍ای‍ش‍ات‌ روت‍ی‍ن‌ درک‍ودک‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ت‍ب‌ وت‍ش‍ن‍ج‌ ی‍ی‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۷۴-۷۶ درب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ل‍ق‍م‍ان‌ ح‍ک‍ی‍م‌ ش‍ه‍داوام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌) ۱۳۷۶-۷۷
۲۱۶ آزاده‌رئ‍ی‍س‍ی‌ رودش‍ت‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ان‍واع‌ روش‍ه‍ای‌ درم‍ان‍ی‌ ون‍ت‍ای‍ج‌ آن‌ درم‍ب‍ت‍لای‍ان‌ ب‍ه‌ پ‍م‍ف‍ی‍گ‍وس‌ ول‍گ‍اری‍س‌ درب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ درب‍خ‍ش‌ پ‍وس‍ت‌ م‍رک‍زل‍ق‍م‍ان‌ ازس‍ال‌ ۱۳۷۷ ال‍ی‌ م‍ه‍ر۱۳۸۴ ۱۳۸۴-۸۵
217 ح‍س‍ی‍ن‌ ص‍وف‍ی‍ان‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ درم‍ان‍ی‌ ج‍راح‍ی‌ ب‍ه‌ روش‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ دی‍س‍ک‍ه‍ای‌ دورس‍ال‌ درم‍رک‍ز پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌  
۲۱۸ ع‍ل‍ی‌ رض‍ا ک‍ی‍ا ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ح‍ج‍م‌ ب‍اق‍ی‍م‍اده‌ ادراری‌ ب‍اح‍ج‍م‌ پ‍روس‍ت‍ات‌ درم‍ردان‌ س‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ی‍ن‌ ۴۰-۷۹ س‍ال‌ ازطری‍ق‌ س‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ ت‍ران‍س‌ اب‍دوم‍ی‍ن‍ال‌ ۱۳۸۰-۱۳۸۱
219 ح‍م‍ی‍د م‍ن‍ص‍وری‌ ف‍ر ب‌ررس‍ی‌ ش‍ای‍ع‍ت‍ری‍ن‌ ع‍ل‍ل‌ ب‍س‍ت‍ری‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍الاس‍م‍ی‌ م‍اژوردرب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دادرطی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۸۰ ت‍ی‍ر- ۱۳۷۵ ت‍ی‍ر ۱۳۸۰-۱۳۸۱
۲۲۰ ح‍س‍ی‍ن‌ پ‍ن‍اه‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ج‍ه‍ی‍ن‍ی‌ درن‍وزادان‌ ب‍اوزن‌ ب‍ی‍ش‌ از۴۰۰۰گ‍رم‌ درزای‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۸۱-۱۳۸۲
221 ب‍ردی‍ات‍ق‍وی‌ ب‍ی‍ات‌ ب‍ررس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ آپ‍ان‍دک‍ت‍وم‍ی‌ ارس‍ال‍ی‌ ب‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍داء ازن‍ظر وج‍ودواک‍ن‍ش‌ آم‍اس‍ی‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۷۸-۸۰  ۱۳۷۵
۲۲۲ رح‍ی‍م‌ م‍ح‍م‍ودل‍و ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ ان‍دازه‌ ت‍وم‍ورودرج‍ه‌(GRADE) ت‍وم‍ورب‍ادرگ‍ی‍ری‌ گ‍ره‌ ه‍ای‌ ل‍ن‍ف‍اوی‌ زی‍رب‍غ‍ل‌ درس‍رطان‌ پ‍س‍ت‍ان‌ درب‍ی‍م‍اران‍ی‍ک‍ه‌ درم‍دت‌ س‍ه‌ س‍ال‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ ج‍راح‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دات‍ج‍ری‍ش‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍رده‌ ان‍د ۱۳۸۰-۸۱
223 ک‍ت‍ای‍ون‌ ش‍رف‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‍ی‌ اطف‍ال‌ درم‍راج‍ع‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ پ‍وس‍ت‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ل‍ف‍م‍ان‌ ال‍دول‍ه‌ ازف‍روردی‍ن‌۸۰ ت‍اف‍روردی‍ن‌۸۱  ۱۳۸۱-۱۳۸۲
۲۲۴ ش‍ه‍رزاد ش‍ی‍خ‌ ح‍س‍ن‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ م‍رگ‌ وم‍ی‍رک‍ودگ‍ان‌ زی‍ر۵س‍ال‌ درب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ م‍ف‍ی‍د آی‍ت‌ ال‍ه‌ طال‍ق‍ان‍ی‌ درس‍ال‍ه‍ای‌۱۳۷۸-۱۳۷۹  ۱۳۷۴
225 م‍ه‍دی‍ه‌ ام‍ام‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اول‍ی‍گ‍وه‍ی‍درآم‍ن‍ی‍وس‌ درزن‍ان‌ ب‍اردار ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ درس‍ال‍ه‍ای‌۱۳۷۵-۱۳۸۳  ۱۳۸۵
۲۲۶ م‍وس‍ی‌ ح‍لال‌ خ‍ور ب‍ررس‍ی‌ وزن‌ ن‍وزادان‌ ت‍رم‌ س‍ال‍م‌ دخ‍ت‍ر و پ‍س‍ر در خ‍ان‍م‍ه‍ای‌ ح‍ام‍ل‍ه‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۷۵-۱۳۷۸  ۱۳۷۸-۷۹
227 ام‍ی‍ر ب‍ه‍ت‍اش‌ ام‍ی‍ری‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ س‍ن‍ی‌ و ج‍ن‍س‍ی‌ ت‍وم‍وره‍ای‌ س‍ل‍ول‌ اپ‍ان‍دی‍م‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ (س‍ال‌ ۱۳۷۵ ت‍ا۱۳۷۹ ) ۱۳۸۰-۸۱
۲۲۸ م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ ق‍دی‍ان‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ان‍واع‌ پ‍ات‍ول‍وژی‍ک‌ ت‍وم‍وره‍ای‌ ب‍دخ‍ی‍م‌ ت‍ی‍روئ‍ی‍د و پ‍راک‍ن‍دگ‍ی‌ س‍ن‍ی‌ آن‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ طی‌ ده‌ س‍ال‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ (۱۳۶۲-۱۳۷۱) ۱۳۷۱-۷۲
229 ودود اح‍راری‌ رودی‌ ب‍ررس‍ی‌ ع‍لائ‍م‌، ن‍ش‍ان‍ه‌ ه‍ا و س‍ی‍ر درم‍ان‍ی‌ ه‍م‍ات‍وم‌ س‍اب‌ دورال‌ م‍زم‍ن‌ م‍غ‍زی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ی‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ از اب‍ت‍دای‌ س‍ال‌ ۱۳۷۰ ت‍ا ان‍ت‍ه‍ای‌ ن‍ی‍م‍ه‌ اول‌ س‍ال‌۱۳۸۰  ۱۳۸۰-۸۱
۲۳۰ ح‍س‍ی‍ن‌ ح‍ی‍دری‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍وارد ب‍ی‍وپ‍س‍ی‌ ک‍ب‍دی‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ از س‍ال‌ ۱۳۷۱-۷۴ در ب‍خ‍ش‌ ک‍ودک‍ان‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۷۵-۷۶
231 ح‍س‍ی‍ن‌ ش‍ای‍ان‌ م‍ق‍دم‌ ب‍ررس‍ی‌ گ‍اس‍ت‍روان‍ت‍ری‍ت‌ از ن‍ظر ات‍ی‍ول‍وژی‌، ن‍وع‌ درم‍ان‌، م‍دت‌ ب‍س‍ت‍ری‌ و ن‍ت‍ای‍ج‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ک‍ودک‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ از ف‍روردی‍ن‌ ۷۹ ت‍ا ف‍روردی‍ن‌۸۰  ۱۳۸۰-۸۱
۲۳۲ ح‍ج‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ ج‍ل‍دی‌ ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ دی‍س‍ت‍رس‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ ن‍وزادان‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ طی‌ س‍ال‌۱۳۷۷  ۱۳۷۸-۷۹
233 ن‍س‍ری‍ن‌ ی‍زدان‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ آی‍ن‍ده‌ ن‍گ‍ر ع‍وارض‌ ح‍اد ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز در ای‍ران‌ در م‍راک‍ز ش‍ه‍دا، آی‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ طال‍ق‍ان‍ی‌ و ل‍ب‍اف‍ی‌ ن‍ژاد از م‍ه‍ر ۱۳۷۶ ت‍ا خ‍رداد۱۳۷۷  ۱۳۷۶-۷۷
۲۳۴ م‍ح‍ب‍وب‍ه‌ رش‍ی‍دی‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ چ‍اق‍ی‌ ب‍ر ف‍ش‍ار راه‍ه‍ای‌ ه‍وای‍ی‌ و ف‍ش‍ار دی‌ اک‍س‍ی‍د ک‍رب‍ن‌ ش‍ری‍ان‍ی‌ در وض‍ع‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ج‍راح‍ی‌ ۱۳۷۸-۷۹
235 ک‍اوه‌ ک‍ی‌ ن‍م‍ا ب‍ررس‍ی‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ش‍ی‍وع‌ اس‍ت‍ئ‍وپ‍ن‍ی‌ و اس‍ت‍ئ‍وپ‍وروز در ب‍ی‍م‍اران‌ ارج‍اع‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ی‍ک‌ م‍رک‍ز خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ن‍ج‍ش‌ ت‍راک‍م‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ۱۳۸۲
۲۳۶ م‍س‍ع‍ود ق‍رب‍ان‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ وق‍وع‌ ع‍وارض‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ ب‍ع‍د از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ گ‍راف‍ت‌ ع‍روق‌ ک‍رون‍ر ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ری‍ان‌ ت‍وراس‍ی‍ک‌ داخ‍ل‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ع‍وارض‌ در گ‍راف‍ت‌ ی‍ک‌ طرف‍ه‌ و دو طرف‍ه‌ ش‍ری‍ان‌ ت‍وراس‍ی‍ک‌ داخ‍ل‍ی‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ م‍رک‍زی‌ ش‍رک‍ت‌ ن‍ف‍ت‌ در س‍ال‍ه‍ای‌۷۵-۷۹  ۱۳۷۸-۷۹
237 آن‍اه‍ی‍ت‍ا ه‍ی‍رب‍د م‍ب‍ارک‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍وارد ان‍س‍ف‍ال‍وپ‍ات‍ی‌ ک‍ب‍دی‌ از ن‍ظر ب‍ی‍م‍اری‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ ای‌، ع‍ل‍ل‌ م‍س‍اع‍د ک‍ن‍ن‍ده‌ و پ‍ی‍ش‌ آگ‍ه‍ی‌ آن‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‌۱۳۷۹  ۱۳۸۰-۸۱
۲۳۸ ع‍ل‍ی‍رض‍ا ک‍روری‍ان‌ ب‍ررس‍ی‌ ارزش‌ ت‍س‍ت‍ه‍ای‌ Screeningو ع‍لائ‍م‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ در Sepsisن‍وزادی‌ در ب‍خ‍ش‌ ن‍وزادان‌ م‍رک‍ز آم‍وزش‍ی‌-درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ از س‍ال‌ ۱۳۷۴ ال‍ی‌۱۳۷۸  ۱۳۷۸-۷۹
239 ع‍ل‍ی‌ ف‍رن‍ق‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ اخ‍ت‍لالات‌ ن‍وش‍ت‍اری‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ زب‍ان‌ پ‍ری‍ش‌ ف‍ارس‍ی‌ زب‍ان‌ ۱۳۷۸-۷۹
۲۴۰ ع‍ل‍ی‍رض‍ا ب‍اری‌ ب‍ررس‍ی‌ اپ‍ی‍دم‍ی‍ول‍وژی‍ک‌ ک‍ان‍س‍ر م‍ری‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۷۰-۷۹ در ب‍خ‍ش‌ رادی‍وت‍راپ‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۷۹-۸۰
241 ک‍ب‍ری‌ ک‍ی‍ان‍ی‌ پ‍ور ب‍ررس‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ن‍وروب‍لاس‍ت‍وم‍ا در ۱۰ س‍ال‌ اخ‍ی‍ر (۱۳۷۰-۱۳۸۰) در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۸۱-۸۲
۲۴۲ غ‍لام‍رض‍ا ع‍زی‍زی‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍م‍ای‌ آن‍ژی‍وگ‍راف‍ی‍ک‌ ان‍دام‌ ت‍ح‍ت‍ان‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍اری‌ ب‍ورگ‍ر (ت‍روم‍ب‍و آن‍ژئ‍ی‍ت‌ اوب‍ل‍ی‍ت‍ران‍س‌) در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‌۱۳۸۱-۸۲  ۱۳۸۱-۸۲
243 م‍ری‍م‌ ع‍ل‍ی‍زاده‌ ب‍ررس‍ی‌ ان‍واع‌ ق‍ارچ‍ه‍ای‌ س‍طح‍ی‌ درم‍ات‍وف‍ی‍ت‌ ه‍ا در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ پ‍وس‍ت‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ طی‌۱۳۸۱-۸۲  ۸۲-۸۳
۲۴۴ س‍ی‍د س‍ع‍ی‍د رض‍وی‌ ف‍رد ب‍ررس‍ی‌ م‍وارد ب‍ث‍ورات‌ داروئ‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ پ‍وس‍ت‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ل‍ق‍م‍ان‌ ح‍ک‍ی‍م‌ در س‍ال‍ه‍ای‌۷۷-۷۹  ۱۳۷۹-۸۰
245 ف‍رش‍ی‍د ح‍ق‌ وردی‌ ب‍ررس‍ی‌ س‍طح‌ آن‍زی‍م‌ ه‍ای‌ ک‍ب‍دی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ دی‍اب‍ت‍ی‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ از ت‍اری‍خ‌ ۱۳۷۹/۱۰/۱ ال‍ی‌۱۳۸۰/۳/۳۱  ۱۳۷۹-۸۰
۲۴۶ ن‍دا ه‍اش‍م‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ س‍ن‌ ش‍روع‌ ق‍اع‍دگ‍ی‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا آن‌ در دخ‍ت‍ران‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ی‌ ش‍م‍ال‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۸۲  ۱۳۸۲-۸۳
247 س‍ع‍ی‍د ک‍وک‍ل‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ اع‍م‍ال‌ ه‍م‍راه‌ و پ‍س‌ از ع‍م‍ل‌ در ۴۰ م‍ورد درم‍ول‍ی‍پ‍ک‍ت‍وم‍ی‌ ۱۳۷۵-۷۶
۲۴۸ وح‍ی‍د ن‍ی‍ک‌ زاد ب‍ررس‍ی‌ آپ‍گ‍ار ن‍وزاد و دف‍ع‌ م‍ک‍ون‍ی‍وم‌ در خ‍ان‍م‍ه‍ای‌ ح‍ام‍ل‍ه‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۷۵-۱۳۸۰  ۱۳۸۰-۸۱
249 ب‍ه‍رام‌ ب‍ه‍رام‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ح‍ام‍ل‍گ‍ی‌ دو ق‍ل‍وی‍ی‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۷۱ ل‍غ‍ای‍ت‌۱۳۷۵  ۱۳۷۶-۷۷
۲۵۰ پ‍ی‍ام‌ ع‍ن‍دل‍ی‍ب‌ ب‍ررس‍ی‌ ض‍ای‍ع‍ات‌ ن‍ئ‍وپ‍لاس‍ت‍ی‍ک‌ آپ‍ان‍دی‍س‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌۱۳۶۴-۱۳۷۴  ۱۳۷۵-۷۶
251 ف‍ض‍ل‌ ال‍ل‍ه‌ ق‍ب‍ادی‌ ب‍ررس‍ی‌ ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ ت‍وب‍رک‍ول‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ا ک‍م‍ک‌ آزم‍ون‌ PPDدر ن‍زد ک‍ودک‍ان‌ ۴-۶ س‍ال‍ه‌ م‍ت‍ع‍اق‍ب‌ واک‍س‍ی‍ن‍اس‍ی‍ون‌ BCGدر م‍ن‍طق‍ه‌ دودان‍گ‍ه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ س‍اری‌ ۱۳۷۴-۷۵
۲۵۲ ح‍م‍ی‍درض‍ا غ‍لام‍رض‍ائ‍ی‌ - م‍ح‍م‍د ک‍اف‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ان‍دی‍ک‍اس‍ی‍ون‌ و ع‍وارض‌ زای‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ا ف‍ورس‍پ‍س‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۶۷-۶۸-۶۹ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دا ۱۳۶۹-۷۰
253 م‍ح‍م‍د رض‍ا پ‍ورراس‍ت‍گ‍و ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ی‍م‍اری‌ ل‍ی‍ک‍ن‌ پ‍لان‌ و ب‍ررس‍ی‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ش‍ی‍وع‌ ض‍ای‍ع‍ات‌ م‍خ‍اطی‌ و ن‍اخ‍ن‍ی‌ و پ‍وس‍ت‌ س‍ر و گ‍رف‍ت‍اری‌ م‍و و ارت‍ب‍اط ای‍ن‌ ب‍ی‍م‍اری‌ ب‍ا ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ات‍وای‍م‍ی‍ون‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ل‍ق‍م‍ان‌ ح‍ک‍ی‍م‌ (از س‍ال‌ ۱۳۶۹ ت‍ا س‍ال‌۱۳۷۴ ) ۱۳۷۴-۷۵
۲۵۴ م‍ه‍ران‌ اح‍س‍ان‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ س‍ن‍ی‌ و ف‍راوان‍ی‌ ان‍واع‌ ت‍وم‍وره‍ای‌ خ‍وش‌ خ‍ی‍م‌ پ‍س‍ت‍ان‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۷۴-۷۵
255 ش‍ادی‌ ف‍ق‍ی‍ه‍ی‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍وارد آدن‍وم‍ه‍ای‌ ه‍ی‍پ‍وف‍ی‍ز در م‍دت‌ ۵ س‍ال‌ (۱۳۷۳-۱۳۷۷) در م‍رک‍ز پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۷۸-۷۹
۲۵۶ ع‍ل‍ی‍رض‍ا غ‍ف‍اری‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ م‍ک‍ان‍ی‌ CAVه‍م‍وراژی‍ک‌ در ن‍م‍ای‌ س‍ی‌ ت‍ی‌ اس‍ک‍ن‌ در ن‍ی‍م‌ س‍ال‌ اول‌ ۱۳۷۶ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۶۹-۷۰
257 م‍س‍ع‍ود رض‍ارش‍ی‍دی‌ ن‍ژاد ب‍ررس‍ی‌ م‍ب‍ت‍لای‍ان‌ ب‍ه‌ م‍دول‍وب‍لاس‍ت‍وم‍ا در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ از س‍ال‌۱۳۷۵-۱۳۶۵  ۱۳۷۹-۸۰
۲۵۸ ق‍ادر ه‍ارون‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍ش‍ن‍ج‌ ه‍ای‌ م‍ت‍ع‍اق‍ب‌ س‍ک‍ت‍ه‌ م‍غ‍زی‌ POST INFRACTION SEIZURES ۱۳۸۰-۸۱
259 س‍م‍ی‍ه‌ م‍ه‍رپ‍ور م‍ح‍م‍د آب‍ادی‌ ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط م‍رح‍ل‍ه‌ و پ‍ات‍ول‍وژی‌ ک‍ان‍س‍ر رک‍ت‍وم‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ع‍م‍ل‌ ش‍ده‌ ب‍ص‍ورت‌ اب‍دوم‍ی‍ن‍وپ‍ری‍ن‍ئ‍ال‌ (ARP) از س‍ال‌ ۱۳۸۵-۱۳۷۵ ب‍ا س‍روی‍وال‌ در م‍رک‍ز پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۸۶-۸۷
۲۶۰ م‍ری‍م‌ ع‍ج‍م‍ی‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ س‍ن‌ اس‍ت‍خ‍وان‍ی‌ م‍ب‍ت‍لای‍ان‌ ب‍ه‌ ت‍الاس‍م‍ی‌ م‍اژور در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‌۱۳۸۴  ۱۳۸۵-۸۶
261 م‍ه‍رزاد ش‍ری‍ف‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ف‍ی‍ش‍رک‍ت‍وم‍ی‌ و ل‍ت‍رال‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ال‌ اس‍ف‍ن‍گ‍ت‍روت‍وم‍ی‌ در درم‍ان‌ ج‍راح‍ی‌ ف‍ی‍ش‍ر آن‍ال‌ ۱۳۸۴-۸۵
۲۶۲ اص‍غ‍ر ع‍ل‍ی‍زاده‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ی‍زان‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ و ع‍وارض‌ دو روش‌ PNLو لاپ‍اراس‍ک‍وپ‍ی‍ک‌ ی‍ورت‍رول‍ی‍ت‍وت‍وم‍ی‌ در درم‍ان‌ س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ب‍زرگ‍ت‍ر از 1 cmح‍ال‍ب‌ ف‍وق‍ان‍ی‌ ۱۳۸۵-۸۶
263 راش‍ی‍ن‌ ع‍ن‍دل‍ی‍ب‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ق‍درت‌ MRIب‍ه‌ ت‍ن‍ه‍ای‍ی‌ و ه‍م‍راه‌ ب‍ا X-rayدر ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ف‍ض‍ای‌ گ‍رف‍ت‍ار در م‍ب‍ت‍لای‍ان‌ ب‍ه‌ ف‍ت‍ق‌ دی‍س‍ک‌ ک‍م‍ر ۱۳۸۴-۸۵
۲۶۴ س‍ع‍ی‍د ارق‍ن‍د ب‍ررس‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ اپ‍ی‍دم‍ی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ م‍ال‍ت‍ی‍پ‍ل‌ اس‍ک‍ل‍روزی‍س‌ (MS) ث‍ب‍ت‌ ش‍ده‌ در م‍رک‍ز MSای‍ران‌ س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۷۸-۱۳۸۳  ۱۳۸۴-۸۵
265 ام‍ی‍ر ه‍وش‍ن‍گ‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ش‍م‍ش‍ی‍رس‍از ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ش‍ی‍وع‌ و اپ‍ی‍دم‍ی‍ول‍وژی‌ ان‍واع‌ ت‍وم‍وره‍ای‌ م‍غ‍زی‌ در ی‍ک‌ دوره‌ ۲۳ س‍ال‍ه‌ در طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۵۸ ال‍ی‌ ۱۳۸۱ در ۶۰ ه‍زار ب‍ی‍م‍ار م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‌ ج‍راح‍ی‌ م‍غ‍ز و اع‍ص‍اب‌ ۱۳۸۲-۸۳
۲۶۶ ع‍ل‍ی‍رض‍ا م‍ح‍م‍د م‍ح‍م‍دی‌ ب‍ررس‍ی‌ س‍از و ک‍ار ت‍ح‍ری‍ک‌ ع‍م‍ق‍ی‌ م‍غ‍ز (DBS) در ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍ا اخ‍ت‍لالات‌ ح‍رک‍ت‍ی‌ ج‍راح‍ی‌ ش‍ده‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۸۵-۸۶
267 اف‍س‍ون‌ ص‍دی‍ق‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ت‍ح‍ری‍ک‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ ت‍الام‍وس‌ در درم‍ان‌ ب‍ی‍م‍اری‌ پ‍ارک‍ی‍ن‍س‍ون‌ ۱۳۸۱-۸۲
۲۶۸ س‍ی‍د م‍ح‍م‍درض‍ا ع‍ل‍ی‍ن‍ق‍ی‌ م‍داح‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ درم‍ان‍ی‌ ف‍س‍ف‍ر پ‍رت‍وزا در ت‍وم‍وره‍ای‌ ک‍ی‍س‍ت‍ی‍ک‌ م‍غ‍زی‌ ۱۳۸۱-۸۲
269 ن‍ی‍ک‍ف‍ر ن‍ی‍ک‍زاد ب‍ررس‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ ه‍ی‍س‍ت‍وپ‍ات‍ول‍وژی‍ک‌ و طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ م‍ن‍ن‍ژی‍وم‌ ه‍ا در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ از س‍ال‌۱۳۸۴-۱۳۷۵  ۱۳۸۵-۸۶
۲۷۰ پ‍روان‍ه‌ ن‍ص‍ری‌ رودس‍ری‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ آن‍زی‍م‌ ه‍ای‌ ک‍ب‍دی‌ در اع‍م‍ال‌ ج‍راح‍ی‌ ب‍ا ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ و رژی‍ون‍ال‌ آن‍س‍ت‍زی‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۷۶-۷۷  ۱۳۷۷
271 ف‍رزان‍ه‌ ق‍ره‌ ب‍اغ‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر روش‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ رژی‍ون‍ال‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ خ‍ون‍ری‍زی‌ ح‍ی‍ن‌ TURPدر ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دا س‍ال‌۱۳۷۸  ۱۳۷۸-۷۹
۲۷۲ رض‍ا ف‍رح‍زادی‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ اف‍زودن‌ اپ‍ی‌ ن‍ف‍ری‍ن‌ ب‍ر روی‌ اث‍رات‌ آن‍ال‍ژزی‍ک‌ ت‍رک‍ی‍ب‌ داروئ‍ی‌ ب‍وپ‍ی‍واک‍ائ‍ی‍ن‌ و س‍وف‍ن‍ت‍ان‍ی‍ل‌ ای‍ن‍ت‍رات‍ک‍ال‌ در آن‍ال‍ژزی‌ ج‍ه‍ت‌ زای‍م‍ان‌ ۱۳۸۲-۸۳
273 رام‍ی‌ ن‍ی‍ک‍دل‌ آج‍ی‌ ب‍ی‍ش‍ه‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ف‍راوان‍ی‌ ن‍س‍ب‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ه‍ی‍پ‍وک‍س‍ی‌ در ری‍ک‍اوری‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ ال‍ک‍ت‍ی‍و در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ت‍اب‍ع‍ه‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ۱۳۷۷-۷۸
۲۷۴ ک‍وروش‌ اح‍م‍دی‌ اب‍داع‌ روش‍ی‌ ج‍دی‍د ج‍ه‍ت‌ ب‍ی‍ح‍س‍ی‌ ع‍ص‍ب‌ ح‍ن‍ج‍ره‌ ای‌ ف‍وق‍ان‍ی‌ ب‍رای‌ م‍وارد ل‍ول‍ه‌ گ‍ذاری‌ ب‍ی‍دار و ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارای‍ی‌ آن‌ ۱۳۷۷-۷۸
275 ن‍وی‍د ن‍ورای‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍رات‌ س‍ول‍ف‍ات‌ م‍ن‍ی‍زی‍وم‌ وری‍دی‌ و ل‍ی‍دوک‍ائ‍ی‍ن‌ وری‍د ق‍ب‍ل‌ از ان‍ت‍وب‍اس‍ی‍ون‌ ب‍ر م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ ه‍م‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ب‍ه‌ دن‍ب‍ال‌ لارن‍گ‍وس‍ک‍وپ‍ی‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ و ان‍ت‍وب‍اس‍ی‍ون‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ک‍ان‍دی‍د ج‍راح‍ی‌ ال‍ک‍ت‍ی‍و ۱۳۸۳-۸۴
۲۷۶ ن‍س‍ی‍م‌ ج‍ودک‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ م‍رگ‌ و م‍ی‍ر ن‍وزادان‌ ن‍ارس‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌۱۳۸۳-۸۶  ۱۳۸۵-۸۶
277 ش‍اه‍رخ‌ م‍رادی‌ ت‍اث‍ی‍ر ت‍ای‍م‍ک‍ت‍وم‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ی‍اس‍ت‍ن‍ی‌ گ‍راوی‍س‌ ۱۳۸۲-۸۳
۲۷۸ ب‍اب‍ک‌ اح‍م‍دی‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ ک‍ان‍س‍ر ان‍دوم‍ت‍ر در ب‍ی‍ن‌ D& Cه‍ای‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در ب‍ی‍ن‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۸۰ ت‍ا۸۵ ۱۳۸۵-۸۶
279 ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍ری‍م‍ی‌ ی‍ارن‍دی‌ ب‍ررس‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ دم‍وگ‍راف‍ی‍ک‌ ت‍وده‌ ه‍ای‌ ت‍خ‍م‍دان‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ س‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ و پ‍ات‍ول‍وژی‌ ای‍ن‌ ت‍وده‌ ه‍ا در ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌) در س‍ال‍ه‍ای‌۸۲-۷۹  ۱۳۸۱-۸۲
۲۸۰ ال‍ه‍ام‌ دان‍ش‌ طل‍ب‌ ب‍ررس‍ی‌ ف‍راوان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رودی‍اگ‍ن‍وزت‍ی‍ک‌ ع‍ص‍ب‌ accessory peronealدر م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ و ه‍م‍راه‍ان‌ آن‍ه‍ا ب‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ طب‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‌۱۳۸۴-۸۵  ۱۳۸۴-۸۵
281 اطم‍ی‍ن‍ان‌ ق‍وچ‍ان‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ م‍رح‍ل‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ک‍ان‍س‍ر ت‍خ‍م‍دان‌ در خ‍ان‍م‍ه‍ا در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در ب‍ی‍ن‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۸۰ ت‍ا۱۳۸۵  ۱۳۸۵-۸۶
۲۸۲ زه‍را ق‍دی‍ری‌ ده‍ک‍ردی‌ م‍روری‌ ب‍ر ت‍اث‍ی‍ر روی‌ در رون‍د ب‍ه‍ب‍ود زخ‍م‌ در پ‍وس‍ت‌ ۱۳۸۵-۸۶
283 ش‍ه‍رزاد آش‍ن‍ا ب‍ررس‍ی‌ م‍دت‌ و ع‍ل‍ل‌ ت‍اخ‍ی‍ر در م‍راج‍ع‍ه‌ و ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍رطان‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ۱۳۸۵-۸۶
۲۸۴ ام‍ی‍ر ب‍رخ‍داری‌ ب‍ررس‍ی‌ ف‍راوان‍ی‌ ان‍واع‌ س‍ی‍گ‍ار و م‍دت‌ م‍ص‍رف‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍اری‌ ب‍رگ‍ر ب‍س‍ت‍ری‌ ش‍ده‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۸۴-۸۶  ۱۳۸۵-۸۶
285 م‍ح‍م‍د رض‍ا ش‍روی‍ن‌ راد ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ درم‍ات‍ی‍ت‌ ه‍رپ‍ت‍ی‍ف‍ورم‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ی‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ۱۳۸۵-۸۶
۲۸۶ ه‍دی‍ه‌ زم‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ی‍ه‌ اس‍ت‍ئ‍وس‍ارک‍وم‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در ۱۰ س‍ال‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ (۱۳۷۵-۸۵) ۱۳۸۵-۸۶
287 ام‍ی‍ر س‍ه‍ی‍ل‌ طال‍ب‍ی‍ان‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍م‍ای‌ رادی‍ل‍وژی‍ک‌ ض‍ای‍ع‍ات‌ ع‍ف‍ون‍ی‌ م‍غ‍ز طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۷۰-۸۴ در ب‍خ‍ش‌ اس‍ت‍ری‍وت‍اک‍س‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۸۵-۸۶
۲۸۸ رک‍س‍ان‍ا خ‍ش‍ن‍ودی‌ اث‍ر ک‍رم‌ ن‍لادپ‍ی‍ل‌ روی‌ م‍وه‍ای‌ زائ‍د ص‍ورت‌ ۱۳۸۵-۸۶
289 م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ ج‍م‍ش‍ی‍دی‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ل‍وودوپ‍ا ب‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍ر پ‍ذی‍ری‌ ض‍رب‍ان‌ ق‍ل‍ب‌ در ب‍ی‍م‍اری‌ پ‍ارک‍ی‍ن‍س‍ون‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ و دی‍گ‍ر ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۸۵  ۱۳۸۵-۸۶
۲۹۰ ت‍ی‍ن‍ا ع‍م‍ادی‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر درج‍ه‌ ح‍رارت‌ م‍رک‍زی‌ در ب‍ی‍م‍اران‍ی‌ ک‍ه‌ دچ‍ار ل‍رز پ‍س‌ از ع‍م‍ل‌ م‍ی‌ ش‍ون‍د ب‍دون‌ درم‍ان‌ و پ‍س‌ از درم‍ان‌ ب‍ا پ‍ت‍ی‍دی‍ن‌ ۱۳۷۸-۷۹
291 ژول‍ی‍ان‍ا م‍ان‍وک‍ی‍ان‍س‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر اف‍دری‍ن‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ در ج‍ل‍وگ‍ی‍ری‌ از اف‍ت‌ ف‍ش‍ار خ‍ون‌ ب‍ع‍د از ب‍ی‌ ح‍س‍ی‌ اس‍پ‍ای‍ن‍ال‌ در ع‍م‍ل‌ س‍زاری‍ن‌ ۱۳۷۳-۷۴
۲۹۲ س‍ع‍ی‍د ف‍ت‍ح‍ی‌ زاده‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ف‍ش‍ار ک‍ری‍ک‍وئ‍ی‍د ب‍ر م‍ی‍زان‌ دی‍د لارن‍گ‍وس‍ک‍وپ‍ی‌ در ش‍روع‌ ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ در وض‍ع‍ی‍ت‌ ح‍م‍ای‍ت‌ گ‍ردن‍ی‌ و ب‍دون‌ آن‌ ۱۳۷۸-۷۹
293 ی‍ل‍دا ام‍ی‍ن‌ ک‍اش‍ان‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ت‍ع‍داد ت‍ن‍ف‍س‌ ب‍ر PACO2در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ ب‍زرگ‍س‍الان‌ SEMICIRCULAR CLOSED ABSORBTION ۱۳۷۷-۷۸
۲۹۴ م‍ه‍ی‍ن‌ ی‍زدان‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ ت‍زری‍ق‌ اف‍دری‍ن‌ ب‍ا ت‍زری‍ق‌ س‍رم‌ ن‍م‍ک‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ج‍ل‍وگ‍ی‍ری‌ از ک‍اه‍ش‌ ف‍ش‍ار خ‍ون‌ ن‍اش‍ی‌ از ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ اس‍پ‍ای‍ن‍ال‌ ۱۳۷۵-۷۶
295 م‍ح‍م‍ود پ‍وی‍ان‍ی‌ راد ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ارت‍ب‍اط خ‍رخ‍رک‍ردن‌ در م‍وق‍ع‌ خ‍واب‌ ب‍ا ل‍ول‍ه‌ گ‍ذاری‌ م‍ش‍ک‍ل‌ (ب‍ا ک‍م‍ک‌ م‍الام‍پ‍ات‍ی‌ و ک‍ورم‍اک‌) ۱۳۸۱-۸۲
۲۹۶ ب‍اب‍ک‌ ف‍رزاد م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ب‍ی‌ ح‍س‍ی‌ ح‍ن‍ج‍ره‌ ب‍ه‍م‍راه‌ س‍دی‍ش‍ن‌ ه‍وش‍ی‍ار ت‍وس‍ط دو داروی‌ پ‍روپ‍وف‍ول‌ و ی‍ام‍ی‍دازولام‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍م‍ل‌ لارن‍گ‍وس‍ک‍وپ‍ی‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ ۱۳۸۱-۸۲
297 م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌ م‍ه‍دوی‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ اث‍رات‌ ج‍ل‍وگ‍ی‍ری‌ از س‍ق‍وط ف‍ش‍ار خ‍ون‌ در ب‍ی‌ ح‍س‍ی‌ ن‍خ‍اع‍ی‌ ب‍ا دو روش‌ ت‍ج‍وی‍ز ک‍ری‍س‍ت‍ال‍وئ‍ی‍د ری‍ن‍گ‍ر دک‍س‍ت‍روز ۰/۵ و ک‍ل‍رور س‍دی‍م‌ ۰/۳ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دا ۱۳۷۷-۷۸
۲۹۸ م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر طه‍ران‍ی‌ ق‍دی‍م‌ ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ خ‍طر ب‍روز ن‍ارس‍ای‍ی‌ ح‍اد ک‍ل‍ی‍ه‌ در ج‍راح‍ی‌ آن‍وری‍س‍م‌ آئ‍ورت‌ ش‍ک‍م‍ی‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ از س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۷۵-۸۱  ۱۳۸۱-۸۲
299 م‍ه‍ت‍اب‌ پ‍ورزم‍ان‍ی‌ ن‍ج‍ات‌ ک‍رم‍ان‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ف‍ش‍ار خ‍ون‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ پ‍ره‌ اک‍لام‍پ‍ت‍ی‍ک‌ در ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ و رژی‍ون‍ال‌ ۱۳۷۹-۸۰
۳۰۰ س‍ی‍ده‌ آس‍ی‍ه‌ ذک‍ی‌ پ‍ور م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍ر لارن‍گ‍وس‍ک‍وپ‍ی‌ ب‍دون‌ ل‍ول‍ه‌ گ‍ذاری‌ و ب‍ا ل‍ول‍ه‌ گ‍ذاری‌ ب‍ر روی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ ع‍روق‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ک‍ان‍دی‍د ج‍راح‍ی‌ ه‍ای‌ ان‍ت‍خ‍اب‍ی‌ ۱۳۷۷-۷۸
301 س‍ی‍اوش‌ ع‍س‍گ‍ری‌ ب‍ررس‍ی‌ گ‍ری‍ده‍ای‌ لارن‍گ‍وس‍ک‍وپ‍ی‌ در م‍ل‍م‌ پ‍ت‍ی‌ ص‍ف‍ر (در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌) ۱۳۸۰-۸۱
۳۰۲ ح‍م‍ی‍را ی‍زدی‌ ن‍ژاد ب‍ررس‍ی‌ ف‍راوان‍ی‌ ن‍س‍ب‍ی‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ در پ‍رس‍ت‍اران‌ ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ (ICU& CCU) و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ادی‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ و خ‍ص‍وص‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ -۱۳۸۳  ۱۳۸۳-۸۴
303 ال‍ل‍ه‍ی‍ار ش‍ادم‍ه‍ری‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ق‍ن‍د خ‍ون‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ ب‍ا ت‍ج‍وی‍ز س‍رم‌ ق‍ن‍دی‌ و غ‍ی‍ر ق‍ن‍دی‌ ۱۳۷۸-۷۹
۳۰۴ غ‍زال‍ه‌ وح‍ی‍د ب‍ررس‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ق‍ن‍د خ‍ون‌ در طی‌ ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ غ‍ی‍ر اورژان‍س‌ و ب‍دون‌ س‍اب‍ق‍ه‌ دی‍اب‍ت‌ ۱۳۷۵-۷۶
305 ش‍ی‍ری‍ن‌ م‍ع‍ت‍م‍دی‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ب‍ی‌ ح‍س‍ی‌ اپ‍ی‍دورال‌ ب‍ر م‍دت‌ زم‍ان‌ ف‍از دوم‌ از م‍رح‍ل‍ه‌ اول‌ ل‍ی‍ب‍ر در زن‍ان‌ ب‍اردار  
۳۰۶ ن‍اص‍ر ع‍ظی‍م‌ زاده‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ س‍دی‍م‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ک‍ان‍دی‍د ع‍م‍ل‌ TURPدر ح‍ی‍ن‌ ع‍م‍ل‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دا در س‍ال‌۱۳۷۶  ۱۳۷۶-۷۷
307 م‍ح‍م‍د رض‍ا ع‍س‍ک‍ری‌ ن‍ی‍اس‍ر ب‍ررس‍ی‌ م‍ال‍م‍پ‍ات‍ی‌ در ۵۰۰۰ ن‍ف‍ر از پ‍رس‍ن‍ل‌ و م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۷۷
۳۰۸ راش‍ی‍ن‌ ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ری‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر پ‍ال‍س‌ ت‍راپ‍ی‌ ب‍ر ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ پ‍م‍ف‍ی‍گ‍وس‌ ول‍گ‍اری‍س‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ از س‍ال‌ ۷۸ ت‍ا۸۲  ۱۳۸۴
309 ج‍واد ام‍ی‍دواری‍ان‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍وارد ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍رطان‌ م‍ع‍ده‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۸۰ ل‍غ‍ای‍ت‌۸۱  ۱۳۸۳-۸۴
۳۱۰ ل‍ی‍لا س‍ادات‌ داداش‌ زاده‌ ب‍ررس‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ه‍ی‍رش‍پ‍رون‍ژ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ م‍ف‍ی‍د از ن‍ظر ع‍لائ‍م‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ در طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۷۴-۸۰  ۱۳۸۰-۸۱
311 داود ب‍اب‍اب‍ی‍گ‍ل‍و ب‍ررس‍ی‌ ی‍ک‌ م‍ورد ن‍ادر ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ی‍س‍ت‍ی‍وس‍ی‍ت‍وز س‍ل‍ول‌ لان‍گ‍ره‍ان‍س‌ ۱۳۸۱
۳۱۲ طی‍ب‍ه‌ اس‍ف‍ی‍دان‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍دت‌ ب‍ق‍ای‌ ب‍ی‍م‍اران‌ پ‍ی‍ون‍دی‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد ک‍ل‍ی‍ه‌ پ‍ی‍ون‍دی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ پ‍ی‍ون‍دی‌ ب‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۷۴-۸۴  ۱۳۸۵-۸۶
313 ع‍ب‍دال‍رض‍ا ه‍م‍ای‍ون‌ زاده‌ ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ خ‍ون‍ری‍زی‌ ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ ف‍وق‍ان‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در م‍رک‍ز پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‌ ۱۳۶۱ ال‍ی‌۱۳۶۴  ۱۳۶۴-۶۵
۳۱۴ ک‍اوه‌ ت‍راب‍ی‌ زاده‌ ش‍وش‍ت‍ری‌ ب‍ررس‍ی‌ NEGLECT-DENY SYNDROMEدر ب‍ی‍م‍اران‌ CVAب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۷۸ ال‍ی‌۱۳۸۱  ۱۳۸۱-۸۲
315 ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍اب‍ک‍ان‌ ب‍ررس‍ی‌ اپ‍ی‍دم‍ی‍ول‍وژی‍ک‌ ع‍ف‍ون‍ت‍ه‍ای‌ ق‍ارچ‍ی‌ س‍طح‍ی‌ و ج‍ل‍دی‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ش‍ای‍ع‍ت‍ری‍ن‌ گ‍ون‍ه‌ ق‍ارچ‌ غ‍ال‍ب‌ در ن‍ق‍اط م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ پ‍وس‍ت‌ در م‍راج‍ع‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ی‍ک‍ی‌ از آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ ق‍ارچ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ طی‌ دو س‍ال‌ ۱۳۷۶-۷۷
۳۱۶ م‍ح‍م‍درض‍ا طی‍ب‌ ق‍اس‍م‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ س‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ ب‍ا ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ح‍ی‍ن‌ ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ک‍ول‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍ی‍ت‌ ح‍اد در س‍ال‍ه‍ای‌ ۸۰-۸۲ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۸۱-۸۲
317 ن‍رگ‍س‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍وم‍وره‍ای‌ خ‍وش‌ خ‍ی‍م‌ و ب‍د خ‍ی‍م‌ پ‍وس‍ت‍ی‌ از س‍ال‌ ۱۳۷۴ ت‍ا ۱۳۸۱ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۸۱-۸۲
۳۱۸ ع‍ذرا دان‍ش‍ی‌ ت‍ق‍ی‌ آب‍ادی‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ات‍ول‍وژی‌ ان‍واع‌ س‍رطان‌ ه‍ای‌ م‍ت‍اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ طی‌ ده‌ س‍ال‌ (۱۳۷۰-۸۰) ۱۳۸۲-۸۳
319 ح‍م‍ی‍د ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ژاد ن‍دائ‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ن‍ج‌ س‍ال‍ه‌ م‍وارد ل‍ی‍ش‍م‍ان‍ی‍ازی‍س‌ اح‍ش‍ای‍ی‌ در ب‍خ‍ش‌ اطف‍ال‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ (از م‍ه‍ر م‍اه‌ ۷۸ ت‍ا م‍ه‍ر م‍اه‌۸۳ ) ۱۳۸۳-۸۴
۳۲۰ ب‍اق‍ر ب‍رادران‌ ص‍ف‍ا ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ و ع‍ل‍ل‌ ع‍ود دی‍س‍ک‌ ک‍م‍ری‌ پ‍س‌ از ع‍م‍ل‌ اول‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۶۰-۶۹  ۱۳۷۰-۷۱
321 رض‍ا ع‍طای‍ی‌ روزب‍ه‍ان‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ ع‍ل‍ل‌ ب‍اک‍ت‍ری‍ال‌ گ‍اس‍ت‍روان‍ت‍ری‍ت‌ ح‍اد در ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ اطف‍ال‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ از م‍ه‍ر ۷۵ ت‍ا م‍ه‍ر۸۰  ۱۳۸۰-۸۱
۳۲۲ ی‍ل‍دا ص‍داق‍ت‌ ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ات‍ی‍ول‍وژی‍ک‌ آن‍م‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ خ‍ون‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ از ت‍اری‍خ‌ اس‍ف‍ن‍د ۱۳۷۴ ت‍ا اس‍ف‍ن‍د۱۳۷۶  ۱۳۷۶-۷۷
323 ن‍رگ‍س‌ پ‍ای‍ان‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ک‍ان‍س‍ر ه‍ای‌ ک‍ول‍ورک‍ت‍ال‌ از ت‍اری‍خ‌ ۷۴/۱/۱ ل‍غ‍ای‍ت‌ ۸۰/۶/۳۱ در ب‍خ‍ش‌ ج‍راح‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دا ۱۳۸۱-۸۲
۳۲۴ ع‍ل‍ی‌ داودی‌ ب‍ررس‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ آن‍دوک‍اردی‍ت‌ ع‍ف‍ون‍ی‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ و آی‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ طال‍ق‍ان‍ی‌ در طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۶۵-۷۴  ۱۳۷۵-۷۶
325 م‍ح‍م‍د ک‍ری‍م‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ۲۲ س‍ال‍ه‌ آب‍س‍ه‌ ری‍ه‌ در ک‍ودک‍ان‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ م‍رک‍ز طب‍ی‌ ۱۳۷۹-۸۰
۳۲۶ ی‍ل‍دا پ‍ی‍ش‍وا ب‍ررس‍ی‌ ۵ س‍ال‍ه‌ ت‍وم‍وره‍ای‌ م‍ت‍اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌ CNSاز ن‍ظر ش‍ی‍وع‌ س‍ن‍ی‌ و ج‍ن‍س‍ی‌ و ان‍واع‌ پ‍ات‍ول‍وژی‍ک‌ از آب‍ان‌ م‍اه‌ ۱۳۷۵ ت‍ا آب‍ان‌ م‍اه‌ ۱۳۸۰ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۸۰-۸۱
327 ع‍ل‍ی‍رض‍ا م‍ح‍م‍دی‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍وم‍وره‍ای‌ خ‍وش‌ خ‍ی‍م‌ پ‍وس‍ت‍ی‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۷۵-۷۶
۳۲۸ آرش‌ ن‍ی‍ک‌ م‍ن‍ش‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ک‍ل‍س‍ی‍م‌ س‍رم‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ پ‍س‍وری‍ازی‍س‌ پ‍وس‍چ‍ولار ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ پ‍وس‍ت‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ل‍ق‍م‍ان‌ (۱۳۷۸-۱۳۷۵) ۱۳۷۸-۷۹
329 ع‍ب‍اس‌ ح‍اج‍ی‌ ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ م‍رگ‌ و م‍ی‍ر ب‍ع‍ل‍ت‌ آن‍وری‍س‍م‌ آئ‍ورت‌ ش‍ک‍م‍ی‌ پ‍اره‌ ش‍ده‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌، آی‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ طال‍ق‍ان‍ی‌، ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ و س‍ی‍ن‍ا طی‌ ۵ س‍ال‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ (۱۳۷۵-۱۳۸۰) ۱۳۸۰
۳۳۰ ام‍ی‍د ی‍وس‍ف‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ع‍وارض‌ ک‍ب‍دی‌ ب‍ی‍م‍اری‌ ک‍ی‍س‍ت‍ی‍ک‌ ف‍ی‍ب‍روزی‍س‌ در ۴۰ م‍ورد ب‍ی‍م‍ار م‍ب‍ت‍لا طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۶۰-۱۳۷۶ در م‍راک‍ز آم‍وزش‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍دا و م‍رک‍ز طب‍ی‌ اطف‍ال‌ ۱۳۷۶-۷۷
331 ان‍وش‍ی‍روان‌ ام‍ی‍ن‍ی‌ ح‍اج‍ی‌ ب‍اش‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ل‍ن‍ف‍وم‌ غ‍ی‍ر ه‍وچ‍ک‍ی‍ن‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ ان‍ک‍ول‍وژی‌ اطف‍ال‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۷۵-۱۳۸۱ ۱۳۸۱-۸۲
۳۳۲ ام‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ س‍لام‍ت‌ ب‍ررس‍ی‌ ی‍ک‌ م‍ورد ب‍س‍ی‍ار ن‍ادر ه‍م‍راه‍ی‌ ب‍ی‍م‍اری‌ درم‍ات‍ی‍ک‌ ه‍رپ‍ت‍ی‌ ف‍رم‌ و ل‍ی‍ک‍ن‌ پ‍لان‌ پ‍ای‍لاری‍س‌ ۱۳۷۸-۷۹
333 ی‍اس‍ر ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ی‍ک‌ م‍ورد ن‍ادر ل‍ن‍ف‍وم‌ ه‍وچ‍ک‍ی‍ن‌ اول‍ی‍ه‌ در ری‍ه‌ در ی‍ک‌ دخ‍ت‍ر ۱۲ س‍ال‍ه‌ ۱۳۸۰-۸۱
۳۳۴ ل‍ی‍ل‍ی‌ پ‍ورزن‍د ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ات‍ی‍ول‍وژی‍ک‌ آن‍م‍ی‌ ه‍م‍ول‍ی‍ت‍ی‍ک‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ ه‍م‍ات‍ول‍وژی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دا از ش‍ه‍ری‍ور م‍اه‌ ۷۶ ل‍غ‍ای‍ت‌ اس‍ف‍ن‍د م‍اه‌۷۸  ۱۳۷۹-۸۰
335 ک‍ات‍ری‍ن‌ ب‍ه‍زاد ب‍ررس‍ی‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ دراز م‍دت‌ ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ اب‍دوم‍ی‍ن‍وپ‍لاس‍ت‍ی‌ در ب‍خ‍ش‌ ج‍راح‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در ی‍ک‌ دوره‌ ش‍ش‌ س‍ال‍ه‌ ۱۳۷۹-۸۰
۳۳۶ ث‍ری‍ا ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ع‍ف‍ون‍ت‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ادراری‌ در طی‌ ی‍ک‌ م‍اه‌ اول‌ ب‍ع‍د از پ‍ی‍ون‍د ک‍ل‍ی‍ه‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ پ‍ی‍ون‍دی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۷۴-۱۳۸۴  ۱۳۸۵-۸۶
337 س‍ارا دروی‍ش‍ی‌ اب‍ی‍ان‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ف‍راوان‍ی‌ ان‍واع‌ پ‍رزان‍ت‍اس‍ی‍ون‌ ج‍ن‍ی‍ن‌ در ف‍از ل‍ی‍ب‍ر م‍ادران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ از س‍ال‌ ۸۲ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ س‍ال‌۸۴  ۱۳۸۴-۸۵
۳۳۸ ش‍ق‍ای‍ق‌ م‍رع‍ش‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارب‍رد آزم‍ای‍ش‍ات‌ ب‍ا ج‍واب‌ س‍ری‍ع‌ (PLT count, CRP, ESR, CBC, diff) در س‍پ‍ت‍ی‌ س‍م‍ی‌ ن‍وزادان‌ ۱۳۸۳-۸۴
339 م‍ح‍م‍دده‍ق‍ان‌ م‍ن‍گ‍اب‍ادی‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍وم‍وره‍ای‌ ب‍دخ‍ی‍م‌ پ‍وس‍ت‍ی‌ در س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۷۴ و ۱۳۷۳ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۷۵-۷۶
۳۴۰ ف‍ی‍روزه‌ ه‍اش‍م‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍ر زای‍م‍ان‍ی‌ (م‍ن‍ح‍ن‍ی‌ ف‍ری‍دم‍ن‌) در زن‍ان‌ زائ‍وی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‌۱۳۸۲-۸۳  ۱۳۸۳-۸۴
341 ش‍ی‍وا پ‍ورب‍اق‍ر ب‍ررس‍ی‌ ع‍ق‍ی‍ده‌ م‍ب‍ت‍لای‍ان‌ ب‍ه‌ آک‍ن‍ه‌ درب‍اره‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍واد غ‍ذای‍ی‌ در ت‍ش‍دی‍د ی‍ا ب‍ه‍ب‍ود آن‌ در ی‍ک‍ی‌ از آم‍وزش‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ زب‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ در ت‍اب‍س‍ت‍ان‌۸۳  ۱۳۸۳
۳۴۲ پ‍رس‍ت‍و ه‍م‍ت‌ گ‍ش‍ای‌ م‍ن‍ف‍رد ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ش‍ی‍وع‌ ، ع‍وام‍ل‌ و ع‍وارض‌ وزن‌ ک‍م‌ ه‍ن‍گ‍ام‌ ت‍ول‍د در ن‍وزادان‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ از س‍ال‌۱۳۷۸-۸۱  ۱۳۸۲-۸۳
343 ه‍ان‍ی‌ ح‍ج‍ت‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ک‍وت‍اه‌ م‍دت‌ ت‍رت‍ی‍ن‍وی‍ی‍ن‌ ب‍ر ت‍رم‍ی‍م‌ زخ‍م‌ خ‍وک‍چ‍ه‌ ه‍ن‍دی‌ ۱۳۸۳-۸۴
۳۴۴ س‍ی‍د ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌ م‍رت‍ض‍وی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍وزی‍ع‌ آن‍ات‍وم‍ی‍ک‌ ب‍دخ‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍ده‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ از اب‍ت‍دای‌ س‍ال‌ ۱۳۷۱ ل‍غ‍ای‍ت‌ پ‍ای‍ان‌۱۳۷۵  ۱۳۷۵-۷۶
345 ب‍اب‍ک‌ ه‍وش‍م‍ن‍د ش‍ی‍وع‌ وع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا ح‍ام‍ل‍گ‍ی‌ POST TERMدر ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ از س‍ال‌ ۱۳۷۸ ل‍غ‍ای‍ت‌ س‍ال‌۱۳۸۲  ۱۳۸۲-۸۳
۳۴۶ ع‍ل‍ی‍رض‍ا م‍ه‍رن‍ی‍ا ب‍ررس‍ی‌ م‍وارد ای‍ن‍داک‍ش‍ن‌ در ح‍ام‍ل‍گ‍ی‌ ه‍ای‌ POST TERMدر ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دا۷۸-۸۲  ۱۳۸۳-۸۴
347 ح‍س‍ی‍ن‌ س‍ب‍ح‍ان‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ اپ‍ی‍دم‍ی‍ول‍وژی‌ اع‍ت‍ی‍اد در ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍خ‍ش‌ ج‍راح‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ م‍ه‍ر و آب‍ان‌۱۳۷۷  ۱۳۷۷-۷۸
۳۴۸ ه‍دی‌ خ‍ان‍ب‍ان‍ه‍ا ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ و ع‍ل‍ل‌ LBWدر ن‍وزادان‌ م‍ت‍ول‍د ش‍ده‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ م‍ه‍دی‍ه‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۸۲ و۱۳۸۱  ۱۳۸۲-۸۳
349 م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌ دان‍ش‌ پ‍ژوه‌ ب‍ررس‍ی‌ ی‍ک‍ص‍د م‍ورد ب‍ی‍م‍ار م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ب‍ورگ‍ر در م‍رک‍ز پ‍زش‍ک‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍دا ۱۳۶۸-۶۹
۳۵۰ ف‍رزان‍ه‌ ف‍ت‍اح‍ی‌ م‍س‍رور ب‍ررس‍ی‌ م‍دی‍اس‍ت‍ن‌ ق‍دام‍ی‌ و ت‍وده‌ ه‍ای‌ آن‌ در س‍ی‌ ت‍ی‌ اس‍ک‍ن‌ ۱۳۷۳-۷۴
351 م‍ح‍م‍د رض‍ا م‍ح‍راب‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍روم‍اه‍ای‌ ان‍دام‌ ف‍وق‍ان‍ی‌ در م‍دت‌ ۲ س‍ال‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۷۷-۷۸
۳۵۲ ل‍ی‍لا طی‍ب‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ اطف‍ال‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ه‍وچ‍ک‍ی‍ن‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در ۱۰ س‍ال‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ (۱۳۷۳-۸۲) ۱۳۸۲-۸۳
353 ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ی‍گ‍ی‌ - ع‍ل‍ی‌ دان‍ش‌ ن‍ژاد ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ش‍ی‍وع‌ ان‍زال‌ زودرس‌ در م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ت‍اب‍ع‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ و م‍ردان‌ ع‍ق‍ی‍م‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍وس‍س‍ه‌ روی‍ان‌ در س‍ال‌۱۳۷۹  ۱۳۷۹-۸۰
۳۵۴ ش‍روی‍ن‌ س‍پ‍ن‍ج‌ ب‍ررس‍ی‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ آن‍ژی‍وگ‍راف‍ی‌ چ‍ه‍ار رگ‌ م‍غ‍زی‌ در ۵۵ ب‍ی‍م‍ار ک‍ان‍دی‍د آن‍ژی‍وگ‍راف‍ی‌ در ب‍خ‍ش‌ DSAب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‌۱۳۸۱-۸۲  ۱۳۸۲
355 م‍س‍ع‍ود دادخ‍واه‌ چ‍ی‍م‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط پ‍ات‍ول‍وژی‌ س‍ن‍درم‌ ن‍ق‍روت‍ی‍ک‌ و م‍ی‍زان‌ پ‍روت‍ئ‍ی‍ن‍وری‌ آن‌ ب‍ا ش‍دت‌ ه‍ی‍پ‍رل‍ی‍پ‍ی‍دی‍م‍ی‌ و ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ل‍ی‍پ‍ی‍د پ‍روف‍ی‍ل‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ س‍ال‌۸۱-۸۳  ۱۳۸۲-۸۳
۳۵۶ ف‍روغ‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ م‍وس‍وی‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ ت‍ی‌ ن‍ه‌ آپ‍دی‍س‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ش‍ای‍ع‍ت‍ری‍ن‌ گ‍ون‍ه‌ ق‍ارچ‍ی‌ غ‍ال‍ب‌ در م‍راج‍ع‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ی‍ک‍ی‌ از آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ م‍رج‍ع‌ ق‍ارچ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ از س‍ال‌۸۴-۸۲  ۱۳۸۳-۸۴
357 ه‍ل‍ن‍ا ع‍ظی‍م‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ BUNو CREATININدر ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍ا آن‍وری‍س‍م‌ آئ‍ورت‌ ش‍ک‍م‍ی‌ ع‍م‍ل‌ ش‍ده‌ در م‍رک‍ز پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در م‍دت‌ ۲۰ س‍ال‌ از س‍ال‌۱۳۶۴-۸۴  ۱۳۸۴-۸۵
۳۵۸ ح‍م‍ی‍د خ‍ردم‍ن‍د م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ دو روش‌ ج‍راح‍ی‌ پ‍ی‍چ‌ پ‍دی‍ک‍ل‌ در س‍ه‌ س‍طح‌ و چ‍ه‍ار س‍طح‌ در alighmentس‍ت‍ون‌ ف‍ق‍رات‌ در ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ Burstن‍اح‍ی‍ه‌ ت‍وراک‍ول‍وم‍ب‍ار ب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ و ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌) ۱۳۸۵-۸۶
359 ام‍ی‍د زائ‍ری‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ش‍ی‍وع‌ س‍زاری‍ن‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ دی‍اب‍ت‍ی‍ک‌ ب‍اردار طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۷۹-۸۶ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۸۶-۸۷
۳۶۰ ع‍ب‍اس‌ آری‍ان‍م‍ه‍ر ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر درم‍ان‍ی‌ اول‍ت‍راس‍ون‍د در پ‍لان‍ت‍ار ف‍اس‍ئ‍ی‍ت‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۸۵-۸۶  ۱۳۸۵-۸۶
361 م‍ح‍م‍د ف‍ت‍ح‍ی‌ ک‍ل‍ه‍رودی‌ ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ ان‍دک‍س‌ ت‍وده‌ ب‍دن‍ی‌ و اب‍ع‍اد م‍ب‍د ب‍ه‌ روش‌ س‍ون‍وگ‍راف‍ی‍ک‌ در ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۶-۸۷
۳۶۲ م‍ری‍م‌ ق‍دس‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ ت‍س‍ت‌ پ‍روک‍ل‍س‍ی‍ت‍ون‍ی‍ن‌ در ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ س‍پ‍س‍ی‍س‌ ن‍وزادان‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‌۱۳۸۶  ۱۳۸۷
363 م‍ح‍س‍ن‌ طال‍ب‍ی‍ان‌ ف‍ر ب‍ررس‍ی‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ک‍وت‍اه‌ م‍دت‌ وب‍ل‍ن‍د م‍دت‌ درم‍ان‍ی‌ ض‍د ان‍ع‍ق‍اد س‍ی‍س‍ت‍م‍ی‍ک‌ و ت‍روم‍ب‍ک‍ت‍وم‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ت‍روم‍ب‍وز وری‍دی‌ ح‍اد ان‍دام‌ ت‍ح‍ت‍ان‍ی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۷۹-۸۲  ۱۳۸۶-۸۷
۳۶۴ م‍ح‍م‍د زی‍ن‍ل‌ زاده‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ب‍روز پ‍ن‍وم‍وپ‍ری‍ت‍وئ‍ن‌ پ‍س‌ از ع‍م‍ل‍ه‍ای‌ ج‍راح‍ی‌ ش‍ک‍م‍ی‌ و م‍دت‌ زم‍ان‌ ب‍از ج‍ذب‌ آن‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ع‍م‍ل‌ ش‍ده‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‌۱۳۸۵  ۱۳۸۵
365 س‍ی‍د س‍ع‍ی‍د س‍ی‍دی‍ان‌ ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ خ‍طر م‍ت‍اب‍ول‍ی‍ک‌ م‍وج‍ود در ن‍م‍ون‍ه‌ ادرار ص‍ب‍ح‍گ‍اه‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ س‍ن‍گ‌ س‍از راج‍ع‍ه‌ ک‍ل‍س‍ی‍م‍ی‌ و اف‍راد غ‍ی‍ر س‍ن‍گ‌ س‍از ۱۳۸۶-۸۷
۳۶۶ ح‍م‍ی‍د ن‍ص‍ری‌ ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ل‍ی‍پ‍وپ‍روت‍ئ‍ی‍ن‌ ]LIPOPROTEIN A] Aب‍ا ن‍ف‍روپ‍ات‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ دی‍اب‍ت‍ی‌ ۱۳۸۴-۸۵
367 آزاده‌ خ‍ردم‍ن‍د ب‍ررس‍ی‌ ش‍وع‌ و ت‍ظاه‍رات‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‍ی‌ اطف‍ال‌ در م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ پ‍وس‍ت‌ ش‍ه‍دا در س‍ال‍ه‍ای‌۸۵ و۱۳۸۶ ۱۳۸۶-۸۷
۳۶۸ س‍ی‍د ن‍ص‍رال‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ اول‍ی‍ن‌ CBCت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ در ک‍ودک‍ان‌ ۱ م‍اه‍ه‌ ال‍ی‌ ۱۴ س‍ال‍ه‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ALLدر ب‍خ‍ش‌ ک‍ودک‍ان‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ از س‍ال‌ ۱۳۶۰ ال‍ی‌۱۳۸۶  ۱۳۸۶-۸۷
369 ت‍ق‍ی‌ رن‍ج‍ب‍ری‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍م‍ای‌ آن‍ژی‍وگ‍راف‍ی‍ک‌ آت‍رواس‍ک‍ل‍روز ش‍ری‍ان‍ه‍ای‌ ان‍دام‌ ت‍ح‍ت‍ان‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ آن‍ژی‍وگ‍راف‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‌۱۳۸۴  ۱۳۸۶-۸۷
۳۷۰ م‍رض‍ی‍ه‌ ت‍وک‍ل‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ اع‍م‍ال‌ ج‍راح‍ی‌ زودرس‌، م‍ی‍ان‍ه‌ و ت‍اخ‍ی‍ری‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ خ‍ون‍ری‍زی‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍ک‍ب‍وت‍ی‍ه‌ (SAH) ن‍اش‍ی‌ از آن‍وری‍س‍م‌ ه‍ای‌ س‍ی‍رک‍ولاس‍ی‍ون‌ ق‍دام‍ی‌ ۱۳۸۷
371 غ‍اده‌ ق‍ص‍ی‍ر م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍ر ت‍وام‌ ل‍ی‍زر اگ‍زای‍م‍ر ب‍ا ک‍ل‍س‍ی‌ پ‍ت‍ری‍ول‌ م‍وض‍ع‍ی‌ و ل‍ی‍زر اگ‍زای‍م‍ر ب‍ر وی‍ت‍ل‍ی‍گ‍و  
۳۷۲ ع‍ل‍ی‌ ک‍اوی‍ان‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ ک‍ارای‍ی‌ و ع‍وارض‌ گ‍راف‍ت‌ ه‍ای‌ ع‍روق‍ی‌ پ‍ل‍ی‌ ی‍ورت‍ان‌ e-PTFEدر ب‍ی‍م‍اران‌ ن‍ی‍ازم‍ن‍د ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز م‍زم‍ن‌ ۱۳۸۶-۸۷
373 م‍ه‍ن‍از م‍ع‍ص‍وم‍ی‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا ف‍از ن‍ه‍ف‍ت‍ه‌ طولان‍ی‌ زای‍م‍ان‌ و ع‍وارض‌ م‍ادری‌ و ج‍ن‍ی‍ن‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از آن‌ در م‍ادران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ زن‍ان‌ و زای‍م‍ان‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۸۶-۸۷
۳۷۴ م‍ون‍ا م‍ظف‍ری‌ والا ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ آگ‍اه‍ی‌، ن‍گ‍رش‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد زن‍ان‌ ب‍الای‌ ب‍ی‍س‍ت‌ س‍ال‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ BREAST SELF EXAMINATIONو ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر آن‌ در م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‍ک‍ون‍ی‌ پ‍ردی‍س‍ان‌ - ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌۱۳۸۵  ۱۳۸۷
375 س‍ح‍ر ب‍ه‍ن‍ام‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ و ت‍ظاه‍رات‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ وی‍روس‍ی‌ پ‍وس‍ت‌ در م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ پ‍وس‍ت‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دا در س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۸۵-۸۶  ۱۳۸۶-۸۷
۳۷۶ س‍ارا ن‍ع‍م‍ت‍ی‌ ای‍ج‍اد ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ م‍لان‍وم‍ا م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ۱۳۸۶-۸۷
377 ت‍اب‍ان‌ ره‍ج‍و ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ م‍ی‍زان‌ دی‍س‍پ‍لازی‌ در پ‍اپ‌ اس‍م‍ی‍ر س‍روی‍ک‍س‌ ه‍م‍س‍ران‌ م‍ردان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ HPVم‍ث‍ان‍ه‌ ب‍ه‌ ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌ وج‍ود ی‍ا ع‍دم‌ وج‍ود Transitional cell carcinomaب‍ه‌ م‍ث‍ان‍ه‌ در ن‍م‍ون‍ه‌ ت‍وم‍ور ۱۳۸۷
۳۷۸ م‍ح‍م‍د ج‍ب‍اری‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ END-TO-END ANASTOMOTIC URETHROPLASTYدر ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۸۷ و۱۳۸۶  ۱۳۸۶-۸۷
379 م‍ه‍ن‍از ه‍دای‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ع‍لای‍م‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍ی‍ن‍وزی‍ت‌ م‍زم‍ن‌ ب‍ا ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ س‍ی‌ ت‍ی‌ اس‍ک‍ن‌ در م‍راج‍ع‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ب‍خ‍س‌ گ‍وش‌ و ح‍ل‍ق‌ و ب‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ل‍ق‍م‍ان‌ ح‍ک‍ی‍م‌ ۱۳۸۶-۸۷
۳۸۰ ت‍اب‍ان‌ ره‍ج‍و ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ م‍ی‍زان‌ دی‍س‍پ‍لازی‌ در پ‍اپ‌ اس‍م‍ی‍ر س‍روی‍ک‍س‌ ه‍م‍س‍ران‌ م‍ردان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ HPVم‍ث‍ان‍ه‌ ب‍ه‌ ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌ وج‍ود ی‍ا ع‍دم‌ وج‍ود Transitional cell carcinomaب‍ه‌ م‍ث‍ان‍ه‌ در ن‍م‍ون‍ه‌ ت‍وم‍ور ۱۳۸۷
381 ع‍ل‍ی‍رض‍ا ص‍اب‍ری‌ ق‍وچ‍ان‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ روش‌ ای‍ن‍ت‍رال‍وم‍ی‍ن‍ال‌ ج‍ه‍ت‌ گ‍رف‍ت‍ن‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ پ‍روک‍س‍ی‍م‍ال‌ آئ‍ورت‌ در م‍وارد پ‍ارگ‍ی‌ آن‍وری‍س‍م‌ آئ‍ورت‌ ش‍ک‍م‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ از س‍ال‌ ۱۳۷۵ ت‍ا۱۳۸۶  ۱۳۸۶
۳۸۲ ص‍ف‍ی‍ه‌ م‍ول‍وی‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ LEAKدر ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ LOW ANTERIOR RESECTIONدر م‍ب‍ت‍لای‍ان‌ ب‍ه‌ ک‍ن‍س‍ر رک‍ت‍وس‍ی‍گ‍م‍وئ‍ی‍د ب‍ا و ب‍دون‌ ک‍ل‍س‍ت‍وم‍ی‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ از س‍ال‌ ۸۰ ت‍ا۸۵  ۱۳۸۶-۸۷
383 م‍خ‍ت‍ار رش‍ی‍دی‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‌ آگ‍ه‍ی‌ اپ‍ی‍دم‍ی‍ول‍وژی‍ک‌ ب‍ی‍م‍اری‌ م‍ال‍ت‍ی‍پ‍ل‌ اس‍ک‍ل‍روزی‍س‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‌ MSدر ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ و ل‍ق‍م‍ان‌ از س‍ال‌ ۱۳۸۴ ت‍ا۱۳۸۵  ۱۳۸۶-۸۷
۳۸۴ ع‍ب‍اس‌ دول‍ت‌ پ‍ن‍اه‌ ب‍ررس‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ت‍وم‍وره‍ای‌ ن‍خ‍اع‍ی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ از س‍ال‌ ۱۳۷۶ ت‍ا۱۳۸۵ ۱۳۸۵-۸۶
385 م‍ص‍طف‍ی‌ ش‍اه‍ی‍ن‌ ف‍ر ب‍ررس‍ی‌ ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‍پ‍رت‍ان‍س‍ی‍و و HELLPدر زن‍ان‌ ب‍اردار م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۷۷ ت‍ا۱۳۸۶  ۱۳۸۵-۸۶
۳۸۶ م‍ه‍ی‍ار م‍ح‍م‍ودی‌ ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ت‍ش‍ن‍ج‌ در ن‍وزادان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ ۸۴ و۸۵  ۱۳۸۵-۸۶
387 م‍ن‍ص‍ورم‍رادل‍و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍ر Peelingم‍وض‍ع‍ی‌ ب‍ا TCA 25ول‍ی‍زر Nd:YAGدر درم‍ان‌ ک‍ک‌ و م‍ک‌ و Lentigo ۱۳۸۶
۳۸۸ م‍ری‍م‌ خ‍وش‍ن‍وی‍س‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ک‍ل‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍ک‍ت‍وم‍ی‌ لاپ‍اراس‍ک‍وپ‍ی‍ک‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۷۵-۸۵  ۱۳۸۵-۸۶
389 ش‍ادی‌ گ‍رف‍ن‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ ت‍ب‌، وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ا، ع‍ل‍ل‌ و پ‍ی‍ش‌ آگ‍ه‍ی‌ زن‍ان‌ ب‍ا ت‍ب‌ ب‍ع‍د از س‍زاری‍ن‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ از س‍ال‌۱۳۸۳-۸۵  ۱۳۸۶-۸۷
۳۹۰ س‍ح‍ر ف‍ولادی‌ ای‍ج‍اد ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ب‍ول‍وس‌ پ‍م‍ف‍ی‍گ‍وئ‍ی‍د م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ۱۳۸۶-۸۷
391 ن‍ی‍ل‍وف‍ر زم‍ان‍ی‌ ف‍روش‍ان‍ی‌ ای‍ج‍اد ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ه‍ی‍رس‍وت‍ی‍س‍م‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ۱۳۸۵-۸۶
۳۹۲ م‍ژگ‍ان‌ ت‍ن‍ه‍ای‍ی‌ ای‍ج‍اد ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ل‍ی‍ش‍م‍ان‍ی‍ا م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ۱۳۸۶-۸۷
393 ف‍ه‍ی‍م‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ الاس‍لام‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ ای‍ج‍اد ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ آک‍ن‍ه‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ۱۳۸۶-۸۷
۳۹۴ ق‍اس‍م‌ ش‍وم‍ان‌ ای‍ج‍اد ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ درم‍ات‍ی‍ت‌ س‍ب‍ورئ‍ی‍ک‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ۱۳۸۵-۸۶
395 س‍ح‍ر اس‍دی‌ ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ خ‍طر در ای‍ج‍اد ل‍ن‍ف‍ادم‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍رطان‌ پ‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۸۶-۸۷
۳۹۶ م‍ری‍م‌ اس‍دی‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ژل‌ واژی‍ن‍ال‌ م‍ت‍رون‍ی‍دازول‌ ب‍ر پ‍ی‍ش‌ گ‍ی‍ری‌ از ت‍ب‌ پ‍س‌ از س‍زاری‍ن‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دا ۱۳۸۵-۸۶
397 ن‍ی‍م‍ا رح‍م‍ان‌ ام‍ل‍ش‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ه‍م‍ان‍ژی‍وب‍لاس‍ت‍وم‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ص‍ب‌ م‍رک‍زی‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ در س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۷۲-۸۵  ۱۳۸۶-۸۷
۳۹۸ آرزو آزادی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ ت‍ح‍ری‍ک‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ ب‍ا ورزش‍ه‍ای‌ ای‍زوم‍ت‍ری‍ک‌ در ب‍ه‍ب‍ود درد و ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ان‍وان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍ن‍درم‌ درد پ‍ات‍ل‍و ف‍م‍ورال‌ در س‍ه‌ ب‍اش‍گ‍اه‌ ورزش‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ ۱۳۸۳-۸۴
399 ب‍اب‍ک‌ آزادن‍ی‍ا م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ س‍ه‌ داروی‌ AVONEX, REBIF, BETAFERONب‍ر روی‌ ن‍ات‍وان‍ی‌ ح‍رک‍ت‍ی‌ (EDSS) ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ م‍ال‍ت‍ی‍پ‍ل‌ اس‍ک‍ل‍روزی‍س‌ (MS) ۱۳۸۶-۸۷
۴۰۰ م‍ج‍ی‍ب‌ ب‍ی‍رج‍ن‍دی‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍طاب‍ق‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ magnetic resonance imaging (MRI) ب‍ا Transcranial magnetic stimulation (TMS) و somatosensory evoked potential (SSEP) در ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ی‍ل‍وپ‍ات‍ی‌ اس‍پ‍ون‍دی‍ل‍وت‍ی‍ک‌ گ‍ردن‍ی‌ ۱۳۸۶-۸۷
401 ن‍دا اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ ف‍ر ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ در ی‍ک‌ ف‍اک‍ت‍وره‍ا و ع‍لائ‍م‌ ع‍ف‍ون‍ت‌ ادراری‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ اطف‍ال‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۸۴-۸۶  ۱۳۸۵-۸۶
۴۰۲ س‍ی‍درض‍ا خ‍ان‍دوزی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ پ‍اس‍خ‌ درم‍ان‍ی‌ و ع‍وارض‌ ک‍م‍ورادی‍اس‍ی‍ون‌ ب‍ا س‍ی‍س‌ پ‍لات‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ت‍ن‍ه‍ای‍ی‌ و ه‍م‍راه‌ ب‍ا ج‍م‍س‍ی‍ت‍اب‍ی‍ن‌ در م‍ب‍ت‍لای‍ان‌ ب‍ه‌ ک‍ان‍س‍ر س‍روی‍ک‍س‌ ۱۳۸۷
403 ع‍اطف‍ه‌ ح‍ج‍ت‍ی‌ ل‍م‍راس‍ک‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ه‍م‍راه‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍ول‍وز پ‍م‍ف‍ی‍گ‍وئ‍ی‍د ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ و ل‍ق‍م‍ان‌ ح‍ک‍ی‍م‌ از س‍ال‌۱۳۷۸-۸۶  ۱۳۸۶-۸۷
۴۰۴ ه‍دای‍ت‌ ح‍ی‍دری‌ زاده‌ ب‍ررس‍ی‌ ان‍واع‌ ت‍وم‍وره‍ای‌ م‍غ‍ز در ک‍ودک‍ان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۸۰-۸۵  ۱۳۸۶-۸۷
405 آرش‌ ن‍ج‍ف‌ ب‍ی‍گ‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ج‍م‍وع‌ ب‍ی‍وم‍ارک‍ره‍ای‌ ER, PR, HER-2ب‍ا س‍وروای‍وال‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍رطان‌ پ‍س‍ت‍ان‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍رطان‌ پ‍س‍ت‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ۱۳۸۷
۴۰۶ ن‍ی‍م‍ا م‍ش‍ف‍ق‌ ب‍ررس‍ی‌ ف‍راوان‍ی‌ ج‍ن‍س‍ی‍ت‌ ج‍ن‍ی‍ن‌ و س‍ای‍ر ع‍وام‍ل‌ ه‍م‍راه‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ پ‍ره‌اک‍لام‍پ‍س‍ی‌ در م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ از س‍ال‌۷۹-۸۷  ۱۳۸۷-۸۸
407 ش‍روی‍ن‌ پ‍ژه‍ان‌ ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍روز EGFRو HER-2ب‍ا ب‍ق‍ا و ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ و آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ آدن‍وک‍ارس‍ی‍ن‍وم‌ ک‍ول‍ورک‍ت‍ال‌ ۱۳۸۷-۸۸
۴۰۸ م‍ص‍طف‍ی‌ س‍م‍ی‍ع‌ زاده‌ ب‍ررس‍ی‌ وج‍ود ب‍ی‍م‍اری‌ ع‍روق‌ ک‍رون‍ر ب‍ه‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ آن‍ژی‍وگ‍راف‍ی‌ ت‍ه‍اج‍م‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ن‍ارس‍ای‍ی‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ ک‍ان‍دی‍د پ‍ی‍ون‍د ک‍ل‍ی‍ه‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ طال‍ق‍ان‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۸۷  ۱۳۸۷-۸۸
409 س‍ی‍ام‍ک‌ ب‍اب‍ا اح‍م‍دی‌ ارزی‍اب‍ی‌ اه‍م‍ی‍ت‌ روش‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ HRECGب‍ا ک‍م‍ک‌ ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ آم‍پ‍ل‍ی‌ ت‍ود - زم‍ان‍ی‌ دن‍دان‍ه‌ Pدر ب‍ی‍م‍اران‌ IHDب‍ا PAF ۱۳۸۷-۸۸
۴۱۰ م‍ه‍ن‍از م‍ل‍ت‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ک‍م‍ب‍ود ه‍ورم‍ون‌ رش‍د در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ک‍وت‍اه‍ی‌ ق‍د م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ی‍ک‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ در ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۷۴ ال‍ی‌۱۳۸۳  ۱۳۸۷-۸۸
411 ب‍ه‍رام‌ ب‍دوح‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ ن‍وع‌ س‍ی‍گ‍ار م‍ص‍رف‍ی‌ و زم‍ان‌ ش‍روع‌ ب‍ی‍م‍اری‌ ب‍رگ‍ر در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ب‍رگ‍ر در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ (طال‍ق‍ان‍ی‌، ش‍ه‍دا) از ش‍ه‍ری‍ور ۸۶ ت‍ا ش‍ه‍ری‍ور۸۷  ۱۳۸۷-۸۸
۴۱۲ گ‍ل‌ ن‍از ام‍ام‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍ادری‌ و ج‍ن‍ی‍ن‍ی‌ در ح‍ام‍ل‍گ‍ی‌ خ‍ان‍م‍ه‍ای‌ دی‍اب‍ت‍ی‍ک‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ش‍ه‍دا و طال‍ق‍ان‍ی‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۷۹-۸۶  ۱۳۸۷-۸۸
413 زه‍را س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر م‍ی‍زوپ‍روس‍ت‍ول‌ زی‍رزب‍ان‍ب‌ در م‍ی‍زان‌ خ‍ون‍ری‍زی‌ در س‍زاری‍ن‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ زن‍ان‌ و زای‍م‍ان‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‌۱۳۸۷  ۱۳۸۷-۸۸
۴۱۴ م‍ه‍رن‍از ک‍اظم‌ خ‍ان‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ OUTCOMEدو روش‌ ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ ب‍رای‌ درم‍ان‌ س‍رطان‌ م‍ری‌ (ت‍ران‍س‌ ت‍وراس‍ی‍ک‌ ازوف‍اژک‍ت‍وم‍ی‌ و ت‍ران‍س‌ ه‍ی‍ات‍ال‌ ازوف‍اژک‍ت‍وم‍ی‌) در م‍رک‍ز پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۷۹-۸۷  ۱۳۸۷-۸۸
415 ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌ ت‍اج‌ ب‍خ‍ش‌ ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ف‍ازه‍ای‌ س‍ی‍ک‍ل‌ ق‍اع‍دگ‍ی‌ و ف‍راوان‍ی‌ ع‍ف‍ون‍ت‌ پ‍س‌ از اع‍م‍ال‌ ج‍راح‍ی‌ ال‍ک‍ت‍ی‍و زن‍ان‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۸۰-۸۷  ۱۳۸۷-۸۸
۴۱۶ م‍ح‍م‍د رض‍ا رح‍م‍ان‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اب‍ل‍وی‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‍وپ‍ات‍ول‍وژی‌ ک‍ران‍ی‍وف‍ارن‍ژی‍وم‍ا در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌۱۳۷۰-۸۵  ۱۳۸۷-۸۸
417 ک‍ی‍ان‍ا ک‍ی‍ا ب‍ررس‍ی‌ ری‍س‍ک‌ ف‍اک‍ت‍وره‍ا و ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ در ک‍ودک‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ت‍ب‌ و ت‍ش‍ن‍ج‌ ش‍ده‌ در م‍رک‍ز ش‍ه‍دا در س‍ه‌ س‍ال‌ اخ‍ی‍ر (۸۷-۸۶-۸۵) ۱۳۸۸
۴۱۸ زه‍را داودی‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر درم‍ان‌ ع‍ف‍ون‍ت‌ ه‍ل‍ی‍ک‍وب‍اک‍ت‍ر پ‍ی‍ل‍وری‌ در ک‍ن‍ت‍رل‌ ق‍ن‍د خ‍ون‌ ب‍ی‍م‍اران‌ دی‍اب‍ت‍ی‌ ۱۳۸۷-۸۸
419 م‍ح‍م‍د ن‍اظم‍ی‌ ای‍ج‍اد ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ( Vitiligoوی‍ت‍ی‍ل‍ی‍گ‍و) م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ۱۳۸۶-۸۷
۴۲۰ ح‍م‍ی‍درض‍ا ق‍دی‍م‍ی‌ پ‍ور ب‍ررس‍ی‌ ت‍اب‍ل‍وی‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‍وپ‍ات‍ول‍وژی‌ آس‍ت‍روس‍ی‍ت‍وم‍ه‍ای‌ گ‍ری‍دی‍ک‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌۱۳۷۰-۸۵  ۱۳۸۷-۸۸
421 ج‍واد زی‍ن‍ال‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر OMEGA-3در خ‍ارش‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز ۱۳۸۷-۸۸
۴۲۲ م‍ح‍م‍د ام‍ی‍ن‌ س‍رش‍ت‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ ب‍ه‌ س‍رم‍ا و ت‍وزی‍ع‌ ف‍ص‍ل‍ی‌ م‍راج‍ع‍ات‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍اری‌ ب‍رگ‍ر م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ت‍ه‍ران‌ از ت‍اری‍خ‌ ۸۰/۷/۱ ل‍غ‍ای‍ت‌۸۶/۷/۱  ۱۳۸۷-۸۸
423 س‍م‍ان‍ه‌ ث‍ق‍ف‍ی‍ان‌ لاری‍ج‍ان‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ م‍ن‍ن‍ژی‍ت‌ در ن‍وزادان‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در NICUم‍رک‍ز ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ از اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ۱۳۸۶ ل‍غ‍ای‍ت‌ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌۱۳۸۷  ۱۳۸۷-۸۸
۴۲۴ اک‍ب‍ر م‍وس‍ی‌ زاده‌ ح‍ل‍ی‍م‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آزی‍ت‍روم‍ای‍س‍ی‍ن‌ ب‍ا داک‍س‍ی‌ س‍ی‍ک‍ل‍ی‍ن‌ در درم‍ان‌ آک‍ن‍ه‌ ول‍گ‍اری‍س‌ ۱۳۸۶
425 م‍ری‍م‌ س‍وری‌ گ‍زارش‌ ی‍ک‌ م‍ورد ب‍ن‍د ب‍ارور TAENIA SAGINATAدر آب‍س‍ه‌ ت‍وب‍واواری‍ن‌ پ‍اره‌ ش‍ده‌ در ی‍ک‌ خ‍ان‍م‌ پ‍ره‌ م‍ن‍وپ‍وز در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‌۱۳۸۳  ۱۳۸۶-۸۷
۴۲۶ س‍ی‍د م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ ق‍اض‍ی‌ م‍ی‍ر س‍ع‍ی‍د ب‍ررس‍ی‌ ت‍وم‍وره‍ای‌ ت‍خ‍م‍دان‌ در ب‍خ‍ش‌ زن‍ان‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ ۸۴ و۸۵  ۱۳۸۶-۸۷
427 م‍ری‍م‌ آق‍ای‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ CTو MRIدر ت‍وم‍وره‍ای‌ گ‍ل‍ی‍ال‌ م‍غ‍ز در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ل‍ق‍م‍ان‌ ح‍ک‍ی‍م‌ ۱۳۸۶
۴۲۸ ف‍رش‍اد ن‍وری‌ ب‍ررس‍ی‌ روش‌ Interpolationدر ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ س‍ن‍درم‌ ت‍ون‍ل‌ ک‍ارپ‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا روش‌ midpalm antidromic sensory ۱۳۸۵-۸۶
429 س‍ی‍م‍ا ک‍اون‍د م‍ق‍ای‍س‍ه‌ س‍طح‌ س‍رم‍ی‌ ان‍س‍ول‍ی‍ن‌ در م‍ردان‌ م‍ب‍ت‍لا آل‍وپ‍س‍ی‌ آن‍دروژن‍ی‍ک‌ زودرس‌ و گ‍روه‌ ش‍اه‍د ۱۳۸۸
۴۳۰ ب‍ی‍ت‍ا س‍روری‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اب‍ل‍وی‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‍ال‌ پ‍ات‍ول‍وژی‌ م‍دول‍وب‍لاس‍ت‍وم‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌۱۳۷۰-۱۳۸۵  ۱۳۸۷-۱۳۸۸
431 س‍لال‍ه‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ف‍راوان‍ی‌ ت‍لان‍ژک‍ت‍ازی‌ در خ‍ان‍م‌ ه‍ای‌ ش‍اغ‍ل‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ و ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌) و ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا آن‌ در س‍ال‌۱۳۸۵-۱۳۸۶  ۱۳۸۷-۸۸
۴۳۲ س‍ه‍ی‍لا م‍رادی‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ ت‍ی‍روئ‍ی‍دی‌ ت‍اخ‍ی‍ری‌ در ن‍وزادان‌ ب‍ا وزن‌ ک‍م‍ت‍ر از ۲۵۰۰ گ‍رم‌ ب‍س‍ت‍ری‌ ش‍ده‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‌۱۳۸۶-۱۳۸۷  ۱۳۸۵
433 ات‍وس‍ا ک‍ری‍م‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍ر ف‍س‍ف‍وم‍ای‍س‍ی‍ن‌ ت‍روم‍ت‍ام‍ول‌ و س‍ف‍ال‍ک‍س‍ی‍ن‌ در درم‍ان‌ ع‍ف‍ون‍ت‍ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ادراری‌ ت‍ح‍ت‍ان‍ی‌ در زن‍ان‌ ب‍اردار م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دا ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۸۷-۱۳۸۸
۴۳۴ دک‍ت‍رس‍پ‍ی‍ده‌ رب‍ی‍ع‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍رم‍ی‍زوپ‍روس‍ت‍ول‌ ن‍وع‌ زی‍رزب‍ان‍ی‌ ب‍اواژی‍ن‍ال‌ ب‍رای‌ خ‍ت‍م‌ ح‍ام‍ل‍گ‍ی‌ س‍ه‌ م‍اه‍ه‌ دوم‌ درم‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ب‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ زن‍ان‌ وزای‍م‍ان‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ درس‍ال‍ه‍ا-۱۳۸۶ ۱۳۸۷-۸۸
435 دک‍ت‍راح‍س‍ان‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ال‍ک‍ت‍روودی‍اگ‍ن‍وس‍ت‍ی‍ک‌ ب‍ان‍ت‍ای‍ج‌ درم‍ان‌ ج‍راح‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ رادی‍گ‍ول‍وپ‍ات‍ی‌ ل‍وم‍ب‍وس‍اک‍رال‌ درب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۸۷-۱۳۸۸
۴۳۶ دک‍ت‍رف‍اطم‍ه‌ ن‍اج‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍ردرم‍ان‍ی‌ MLDوIPCدردرم‍ان‌ ل‍ن‍ف‍ادم‌ ن‍اش‍ی‌ ازس‍رطان‌ پ‍س‍ن‍ان‌ درب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۸۷-۸۸
437 س‍ان‍از ش‍ی‍ش‍وان‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍اس‍خ‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ پ‍س‍وری‍ازی‍س‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍داء ت‍ج‍ری‍ش‌ از س‍ال‌ ۱۳۸۵-۱۳۸۷ ب‍ه‌ اش‍ع‍ه‌ ف‍را ب‍ن‍ف‍ش‌ ب‍ا طول‌ م‍وج‌ ۳۱۱ ن‍ان‍وم‍ت‍ر(NBUVB) ۱۳۸۷-۱۳۸۸۸
۴۳۸ ه‍ال‍ه‌ اف‍ش‍ار ای‍ج‍اد ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ زوس‍ت‍ر م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‍ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ۱۳۸۷-۱۳۸۸
439 ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌ ش‍ج‍اع‍ی‍ان‌ ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ب‍ازال‌ س‍ل‌ ک‍ارس‍ی‍ن‍وم‍ا م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ۱۳۸۷-۱۳۸۸
۴۴۰ م‍ح‍م‍د رض‍ا م‍خ‍ت‍اری‌ راد ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ اث‍ر ل‍ی‍زر ک‍م‌ ت‍وان‌ ن‍وع‌ (MLS) و اول‍ت‍راس‍ون‍ددرم‍ان‍ی‌ (US) در درم‍ان‌ س‍ن‍درم‌ درد ع‍ض‍لان‍ی‌ -ف‍اش‍ی‍ای‍ی‌ ۱۳۸۷-۱۳۸۸
441 س‍ی‍د ام‍ی‍ن‌ ح‍ج‍ت‌ ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ OFF-PUMPروی‌ ک‍ری‍ات‍ری‍ای‌ RIFLEدر ب‍ی‍م‍اران‌ CABGب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ م‍درس‌ س‍ال‌۸۶  ۱۳۸۷-۸۸
۴۴۲ ن‍ی‍م‍ا ص‍راف‍ی‌ راد ب‍ررس‍ی‌ ف‍راوان‍ی‌ ن‍اق‍ل‍ی‍ن‌ اس‍ت‍اف‍ی‍ل‍وک‍وک‌ اورئ‍وس‌ در م‍ب‍ت‍لای‍ان‌ ب‍ه‌ پ‍س‍وری‍ازی‍س‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌۱۳۸۴-۸۶  ۱۳۸۷-۸۸
443 ع‍ل‍ی‌ ک‍اوی‍ان‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر س‍ون‍داژ م‍ت‍ن‍اوب‌ ت‍وس‍ط ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍ا و ب‍دون‌ پ‍م‍اد ت‍ری‍ام‍س‍ی‍ن‍ول‍ون‌ ب‍ع‍د از ان‍ج‍ام‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ال‌ ی‍ورت‍روت‍وم‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍خ‍ش‌ اورول‍وژی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۸۳-۸۴
۴۴۴ س‍م‍ی‍ه‌ زارع‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ض‍خ‍ام‍ت‌ ای‍ن‍ت‍ی‍م‍ا- م‍دی‍ا ک‍م‍پ‍ل‍ک‍ی‌ در ش‍ری‍ان‌ ک‍اروت‍ی‍د در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ آت‍رواس‍ک‍ل‍روز م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ۱۳۸۷-۸۸
445 س‍ی‍ده‌ خ‍دی‍ج‍ه‌ ع‍اب‍دی‌ ول‍و ک‍لائ‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ ب‍ی‍م‍اری‌ ک‍اروت‍ی‍د در ب‍ی‍م‍اران‌ ک‍ان‍دی‍د ب‍ای‌ پ‍س‌ ع‍روق‌ ک‍رون‍ری‌(CABG) در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ا ش‍ه‍دا ت‍ج‍ری‍ش‌ و ق‍ل‍ب‌ ج‍م‍اران‌ در س‍ال‍ه‍ا۱۳۸۷  ۱۳۸۷-۸۸
۴۴۶ م‍ح‍م‍د ق‍اس‍م‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ رگ‍ورژی‍ت‍اس‍ی‍ون‌ و آس‍پ‍ی‍راس‍ی‍ون‌ خ‍ام‍وش‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ ج‍راح‍ی‌ ف‍وق‍ان‍ی‌ ش‍ک‍م‌ در س‍ال‌ ۸۷ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ت‍اب‍ع‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ۱۳۸-۸۹
447 ب‍ه‍زاد ن‍وح‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ف‍س‍ف‍ر رادی‍و اک‍ت‍ی‍و ب‍ر روی‌ ک‍ی‍س‍ت‌ ه‍ای‌ ت‍وم‍ور ک‍ران‍ی‍و ف‍ارن‍ژی‍وم‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌۱۳۷۷-۸۷  ۱۳۸۷-۸۸
۴۴۸ ال‍ه‍ام‌ م‍ح‍دث‌ راد ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ان‍دازه‌ دور س‍ی‍ن‍ه‌ و وزن‌ ت‍ول‍د ب‍ر ح‍س‍ب‌ س‍ن‌ ج‍ن‍ی‍ن‍ی‌ ب‍رای‌ ش‍ن‍اس‍ائ‍ی‌ ن‍وزادان‌ ک‍م‌ وزن‌ و م‍اک‍روز در ی‍ک‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۸۷  ۱۳۸۸-۸۹
449 ح‍س‍ن‌ ع‍ف‍ی‍ف‌ ع‍ب‍دا... ب‍ررس‍ی‌ ف‍راوان‍ی‌ ن‍دول‍ه‍ای‌ ت‍ی‍روئ‍ی‍دی‌ ات‍ف‍اق‍ی‌ در م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ س‍و ن‍وگ‍راف‍ی‌ ک‍اروت‍ی‍د و ی‍ا س‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ ب‍دون‌ ب‍روز م‍ش‍ک‍لات‌ ت‍ی‍روئ‍ی‍دی‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌  
۴۵۰ پ‍ژم‍ان‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍وم‍وره‍ای‌ م‍ن‍ن‍ژی‍وم‌ س‍وپ‍ر ات‍ن‍ت‍وری‍ال‌ از ن‍ظرب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ,س‍ای‍ز,م‍ح‍ل‌ ت‍وم‍ور ۱۳۸۸-۸۹
451 ه‍دی‌ رح‍ی‍م‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر طولان‍ی‌ م‍دت‌ ف‍ت‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ت‍راپ‍ی‌ ب‍ر ب‍ازال‌ س‍ل‌ ک‍ارس‍ی‍ن‍وم‍ا و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ درم‍ان‌ ۱۳۸۸
۴۵۲ م‍ح‍م‍د ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍طاب‍ق‍ت‌ گ‍زارش‍ات‌ م‍ام‍وگ‍راف‍ی‌ و س‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ ب‍ا گ‍زارش‌ پ‍ات‍ول‍و]ی‌ در ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ب‍د خ‍ی‍م‌ و خ‍وش‌ خ‍ی‍م‌ پ‍س‍ت‍ان‌ ۸۹
453 م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌ ری‍اح‍ی‌ ارزی‍اب‍ی‌ ارت‍ب‍اط ه‍ی‍س‍ت‍وپ‍ات‍ول‍وژی‍ک‌ م‍ن‍ن‍ژی‍وم‌ ه‍ای‌ داخ‍ل‌ ن‍خ‍اع‍ب‍ا پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ ن‍ورول‍وژی‍ک‌ ب‍ع‍داز ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ ۸۸-۸۹
۴۵۴ م‍ژگ‍ان‌ ق‍ه‍اری‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ ض‍ای‍ع‍ات‌ ع‍روق‍ی‌ avmدر س‍ر درد م‍ی‍گ‍رن‍ی‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا آئ‍ورادر م‍راج‍ع‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ ن‍ورول‍وژی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ل‍ق‍م‍ان‌ و ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ و ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ وی‍ک‌ م‍رک‍ز خ‍ص‍وص‍ی‌ ه‍م‍ک‍ار در س‍ال‌۱۳۸۸ ۱۳۸۸-۸۹
455 ال‍ه‍ام‌ دب‍اغ‍ی‍ان‌ ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ stageک‍ارس‍ی‍ن‍وم‌ ک‍ول‍ورک‍ت‍ال‌ ب‍ر اس‍اس‌ گ‍زارش‌ پ‍ات‍ول‍وژی‌ ک‍ول‍ک‍ت‍وم‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‌۱۳۸۵-۱۳۸۷  ۱۳۸۸-۸۹
۴۵۶ ع‍ل‍ی‌ ب‍ی‍ات‌ ب‍ررس‍ی‌ ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و وی‍ژگ‍ی‌ س‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ در ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آپ‍ان‍دی‍س‍ی‍ت‌ ح‍اد در م‍رک‍ز ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۸۸-۸۹
457 گ‍ل‍ف‍ام‌ م‍ه‍ر پ‍رور ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و دق‍ت‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد در ف‍ش‍ار س‍ن‍ج‌ ه‍ای‌ م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ش‍ه‍دا و آی‍ت‌ ا... طال‍ق‍ان‍ی‌ ۱۳۸۸-۸۹
۴۵۸ ف‍اطم‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍رب‍ا ن‍ور ق‍رم‍ز ج‍وان‍س‍ازس‌ پ‍وس‍ت‌ ۱۳۸۸-۸۹
459 ش‍ی‍م‍ا م‍ص‍ل‍ی‌ ن‍ژاد ب‍ررس‍ی‌ ع‍وارض‌ ن‍اش‍ی‌ از ت‍زری‍ق‌ خ‍ون‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍خ‍ش‌ زن‍ان‌ و زای‍م‍ان‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍داو م‍ه‍دی‍ه‌ در س‍ال‌۱۳۸۴-۸۶  ۱۳۸۱
۴۶۰ ح‍ج‍ت‌ م‍ولائ‍ی‌ گ‍ورچ‍ی‍ن‌ ق‍ل‍ع‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ک‍ارگ‍ذاری‌ ه‍م‍وواک‌ ب‍ر ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍وت‍اه‌ م‍دت‌ ع‍م‍ل‌ ه‍رن‍ی‍وراف‍ی‌ ب‍ه‌ روش‌ ل‍ی‍خ‍ت‍ن‌ اش‍ت‍ای‍ن‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ج‍راح‍ی‌ ش‍ده‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‌۱۳۸۶-۸۸ ۱۳۸۸-۸۹
461 روح‌ ان‍گ‍ی‍ز گ‍رج‍ی‌ زاده‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍اث‍ی‍رش‍س‍ت‍ش‍وی‌ زی‍ر ج‍ل‍دی‌ در ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ س‍زاری‍ن‌ ب‍ر روی‌ ع‍ف‍ون‍ت‌ ج‍دار پ‍س‌ از ع‍م‍ل‌ در م‍راج‍ع‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‌۱۳۸۸  ۱۳۸۸-۸۹
۴۶۲ م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ م‍ع‍ل‍م‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ص‍ح‍ت‌ ف‍ش‍ار خ‍ون‌ ه‍ای‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ده‌ در ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‌ ج‍راح‍ی‌ و داخ‍ل‍ی‌ و ن‍ف‍رول‍وژی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دا ۱۳۸۱
463 م‍ائ‍ده‌ گ‍ودرزی‍ان‌ ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍س‍ت‍ع‍د ک‍ن‍ن‍ده‌ و ع‍لائ‍م‌ ع‍ف‍ون‍ت‌ ه‍ای‌ ادراری‌ و ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ در ب‍چ‍ه‌ ه‍ای‌ زی‍ر۵ س‍ال‌ در ب‍خ‍ش‌ اطف‍ال‌ ش‍ه‍دا در۵ س‍ال‌ اخ‍ی‍ر ۱۳۸۸
۴۶۴ گ‍ی‍ت‍ی‌ طاه‍ری‌ ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط آل‍وپ‍س‍ی‌ آن‍دروژن‍ت‍ی‍ک‌ ب‍ا س‍طح‌ ل‍ی‍پ‍ی‍ده‍ای‌ خ‍ون‌ در زن‍ان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ ت‍اب‍ع‍ه‌ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ پ‍وس‍ت‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۸۴ ۱۳۸۷-۸۸
465 زه‍را خ‍واج‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ روش‌ ج‍داش‍دن‌ ج‍ف‍ت‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ خ‍ون‍ری‍زی‌ ح‍ی‍ن‌ س‍زاری‍ن‌ در زن‍ان‌ م‍راج‍ع‍ه‍ئ‍ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۸۷-۸۸  ۱۳۸۷-۸۸
۴۶۶ ال‍ه‍ام‌ ذب‍ی‍ح‍ی‌ س‍ل‍طان‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ اخ‍ت‍لال‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ک‍ب‍دی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍الاس‍م‍ی‌ م‍اژور در ای‍ن‍ت‍ر م‍دی‍ای‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ ه‍م‍ات‍ول‍وژی‌ اطف‍ال‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‌۸۸ ۱۳۸۸-۸۹
467 م‍ژگ‍ان‌ ب‍اق‍ری‌ ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ل‍ی‍پ‍و پ‍روت‍ئ‍ی‍ن‌ Aو آن‍زی‍م‌ پ‍اراک‍س‍و ن‍از ب‍ا ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ طال‍ق‍ان‍ی‌ ۱۳۸۸-۸۹
۴۶۸ رن‍ا م‍ح‍م‍د ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ خ‍ون‍ری‍زی‌ در ن‍وزادان‌ ب‍س‍ت‍ری‌ ش‍ده‌ در NICUم‍رک‍ز ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌ آذر۸۴ ت‍ا اذر۸۷  ۱۳۸۸-۸۹
469 م‍ح‍م‍د رض‍ا ص‍ب‍ح‍ی‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ ک‍ش‍ت‌ م‍ح‍ت‍وی‍ات‌ ک‍ی‍س‍ه‌ ص‍ف‍را و ک‍ش‍ت‌ nidusس‍ن‍گ‌ ص‍ف‍را در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ج‍ه‍ت‌ ان‍ج‍ام‌ ک‍ل‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍ک‍ت‍وم‍ی‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دا ت‍ج‍ری‍ش‌ در ی‍ک‌ دوره‌ ۲ س‍ال‍ه‌ ۱۳۸۸-۸۹
۴۷۰ ف‍ائ‍زه‌ ده‍ق‍ان‍ی‌ ت‍ف‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ت‌ ه‍م‍زم‍ان‌ ک‍رات‍ی‍ن‍و س‍ای‍ت‍وف‍ی‍ب‍روب‍لاس‍ت‌ روی‌ دارب‍س‍ت‌ ک‍لا]ن‍ی‌ و ک‍اش‍ت‌ آن‌ در زخ‍م‌ پ‍وس‍ت‌ م‍وش‌ ص‍ح‍رای‍ی‌ ۱۳۸۸-۸۹
471 ام‍ی‍ر ح‍س‍ی‍ن‌ ج‍لال‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ patencyف‍ی‍س‍ت‍ول‌ پ‍ل‍ی‌ ش‍ری‍ان‍ی‌ وری‍دی‌ ک‍ورت‍ک‍س‌ ح‍ل‍ق‍وی‌ ب‍ا ف‍ی‍س‍ت‍ول‌ پ‍ل‍ی‌ ش‍ری‍ان‍ی‌ وری‍دی‌ ک‍ورت‍ک‍س‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ در ان‍دام‌ ف‍وق‍ان‍ی‌ (ب‍ازو) در ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‍ه‍ا ۱۳۸۳ ال‍ی‌۱۳۸۹  ۱۳۸۸-۸۹
۴۷۲ اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ه‍اش‍م‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌م‍ی‍زان‌ ف‍ش‍ار ده‍ل‍ی‍ز راس‍ت‌ از طری‍ق‌ اک‍و ک‍اردی‍و گ‍راف‍ی‌ و ک‍ات‍ت‍ری‍س‍م‌ ق‍ل‍ب‌ راس‍ت‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ طال‍ق‍ان‍ی‌۱۳۸۸-۸۹  ۱۳۸۸-۸۹
473 ی‍ل‍دا ص‍ن‍ی‍ع‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌۱۰۰ م‍ورد mrcpو م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا ن‍ت‍ای‍ج‌ س‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ ۱۳۸۸-۸۹
۴۷۴ اح‍س‍ان‌ ش‍م‍س‌ ک‍وش‍ک‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط اخ‍ت‍لالات‌ ان‍دک‍س‌ ه‍ای‌ ازم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ و ان‍دک‍س‌ ه‍ای‌ اک‍و ک‍اردی‍و گ‍راف‍ی‍ک‌ ب‍ا ش‍اخ‍ص‌ ک‍ف‍ای‍ت‌ دی‍ال‍ی‍ز در ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز م‍زم‍ن‌ در م‍رک‍ز درم‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌) در س‍ال‌۱۳۸۸ ۱۳۸۸-۸۹
475 ش‍ی‍ری‍ن‌ ق‍ان‍ع‌ ف‍رد ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ش‍ی‍وع‌ ت‍روم‍ب‍وف‍ل‍ب‍ی‍ت‌ ع‍م‍ق‍ی‌ وری‍دی‌ در ان‍دام‍ه‍ای‌ ت‍ح‍ت‍ان‍ی‌ راس‍ت‌ و چ‍پ‌ در س‍ال‌۸۸در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ طال‍ق‍ان‍ی‌ و م‍س‍ی‍ح‌ دان‍ش‍وری‌ ۱۳۸۸-۸۹
۴۷۶ ع‍رف‍ان‌ ق‍رب‍ان‍ی‌ م‍ق‍دم‌ ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ خ‍طر س‍از وازو اس‍پ‍اس‍م‌ ب‍ع‍داز خ‍ون‍ری‍زی‌ س‍اب‌ آراک‌ئ‍وئ‍ی‍د آن‍ورس‍م‍ال‌ ب‍ا ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ س‍رع‍ت‌ ج‍ری‍ان‌ خ‍ون‌ در ش‍ری‍ان‌ م‍غ‍زی‌ م‍ی‍ان‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ اول‍ت‍راس‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ داپ‍ل‍ر ت‍ران‍س‌ ک‍ران‍ی‍ال‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‌۸۸ ۱۳۸۸-۸۹
477 اف‍س‍ان‍ه‌ م‍ع‍رف‍ت‌ ب‍ررس‍ی‌ س‍طح‌ س‍رم‍ی‌ p-selectin,E-selectin,VWF,TNF-alphaدر ب‍ی‍م‍اران‌ پ‍س‍وری‍ازی‍س‍ی‌ و گ‍روه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ۱۳۸۹
۴۷۸ م‍ج‍ی‍د ج‍ع‍ف‍ری‌ ب‍ررس‍ی‌ ق‍درت‌ پ‍روک‍ل‍س‍ی‌ ت‍ون‍ی‍ن‌ س‍رم‌ در ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ پ‍ی‍ل‍و ن‍ف‍ری‍ت‌ ح‍اد ک‍ودک‍ان‌ در م‍راج‍ع‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ش‍ه‍دا و م‍ف‍ی‍د ۱۳۸۸-۸۹
479 ک‍س‍ری‌ ام‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌ ارزی‍اب‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‌ و ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ م‍ای‍ع‌ م‍غ‍زی‌ -ن‍خ‍اع‍ی‌ در ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ن‍ن‍ژی‍ت‌ ب‍اک‍ت‍ری‍ال‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍ا ج‍راح‍ی‌ م‍غ‍زی‌ اخ‍ی‍ر ۱۳۸۸-۸۹
۴۸۰ م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ ب‍ه‍ن‍ی‍ا ب‍ررس‍ی‌ ف‍راوان‍ی‌ ت‍ن‍گ‍ی‌ ش‍ری‍ان‌ ک‍ل‍ی‍وی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ف‍ش‍ار خ‍ون‌ ک‍ان‍دی‍د آن‍ژی‍و گ‍راف‍ی‌ ک‍رون‍ر در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ طال‍ق‍ان‍ی‌ در س‍ال‌۸۷-۸۸  ۱۳۸۸-۸۹
481 م‍ه‍دی‌ ک‍ی‍ان‍ی‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ف‍راوان‍ی‌ CTاس‍ک‍ن‌ غ‍ی‍ر طب‍ی‍ع‍ی‌ و ع‍وام‍ل‌ ه‍م‍راه‌ در م‍ب‍ت‍لای‍ان‌ ب‍ه‌ ت‍روم‍ای‌ خ‍ف‍ی‍ف‌ س‍ر م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ل‍ق‍م‍ان‌ در ن‍ی‍م‍ه‌ دوم‌ س‍ال‌۸۵  ۱۳۸۸-۸۹
۴۸۲ ای‍رج‌ رض‍ای‍ی‍ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ clinical stagingک‍ان‍س‍ر م‍ث‍ان‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ک‍ن‍ت‍راس‍ت‌ م‍ن‍ف‍ی‌ در ct - scan ۱۳۸۸-۸۹
483 ع‍ل‍ی‍رض‍ا گ‍ل‍ش‍ن‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍س‍ت‌ nmp22و س‍ی‍ت‍ول‍وژی‌ ادرار در ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ع‍ود ک‍ان‍س‍ر م‍ث‍ان‍ه‌ ۱۳۸۸-۸۹
۴۸۴ ف‍اطم‍ه‌ م‍ی‍ری‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍خ‌ م‍ن‍وک‍ری‍ل‌ و ن‍ای‍ل‍ون‌ در ت‍رم‍ی‍م‌ پ‍وس‍ت‌ در ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ س‍زاری‍ن‌ ب‍اب‍رش‌ ف‍ان‌ اش‍ت‍ی‍ل‌ در زن‍ان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‌۱۳۸۸  ۱۳۸۹-۹۰
485 ح‍م‍ی‍ده‌ رئ‍ی‍س‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ س‍ی‌ ت‍ی‌ آن‍ژی‍و گ‍راف‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍ت‍را ل‍وژی‌ ف‍ال‍وت‌ ارج‍اع‌ داده‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ی‍ک‍ی‌ از م‍راک‍ز ت‍ص‍وی‍ر ب‍رداری‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۸۶-۸۷  ۱۳۸۸-۸۹
۴۸۶ م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ ب‍ی‍ات‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍ر dry needlingب‍ا ف‍ی‍زی‍وت‍راپ‍ی‌ م‍ع‍م‍ول‌ در درم‍ان‌ درده‍ای‌ م‍ی‍وف‍اس‍ی‍ال‌ ع‍ض‍ل‍ه‌ ت‍راپ‍زی‍وس‌ ف‍وق‍ان‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ا ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‌ طب‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍رش‌ در س‍ال‌۸۸  ۱۳۸۸-۸۹
487 ع‍ل‍ی‌ ام‍ی‍ن‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍وان‍ای‍ی‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ گ‍راف‍ی‌ س‍اده‌ ش‍ک‍م‌ و س‍ی‌ ت‍ی‌ اس‍ک‍ن‌ ب‍دون‌ ک‍ن‍ت‍راس‍ت‌ در ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ک‍ی‍س‍ه‌ ه‍ای‌ م‍واد م‍خ‍در در س‍ی‍س‍ت‍م‌ گ‍وارش‍ی‌ ۱۳۸۸-۸۹
۴۸۸ ش‍ب‍ن‍م‌ م‍ع‍رف‍ت‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ درد در طول‌ م‍دت‌ زای‍م‍ان‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ۱۳۸۸-۸۹
489 ع‍ل‍ی‌ ف‍رن‍ق‍ی‌ ارزی‍اب‍ی‌ م‍ی‍زان‌ آن‍ت‍ی‌ ب‍ادی‌ ه‍ای‌ آن‍ت‍ی‌ ف‍س‍ف‍ول‍ی‍پ‍ی‍دو ه‍م‍وس‍ی‍س‍ت‍ئ‍ی‍ن‌ در ب‍ی‍م‍ارام‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ پ‍م‍ف‍ی‍گ‍وس‌ و ول‍گ‍اری‍س‌ ۱۳۸۹
۴۹۰ ع‍ل‍رض‍ا وزی‍ر ن‍ی‍ا م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ctآن‍ژی‍و گ‍راف‍ی‌ ب‍ا آن‍ژی‍و گ‍راف‍ی‌ م‍رس‍وم‌ در ارزی‍اب‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ده‍ن‍ده‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ ق‍ب‍ل‌ از پ‍ی‍ون‍د ۱۳۸۸-۸۹
491 م‍ان‍ا ک‍ل‍ب‍اس‍ی‌ ان‍ارک‍ی‌ multi director ct demonstration of peritoneal invoment in gastric colon and ovarian cancers ۱۳۸۹
۴۹۲ رض‍ا ج‍ع‍ف‍ری‌ ف‍ش‍ارک‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ ه‍رپ‍س‌ وی‍روش‍س‌ ش‍م‍اره‌ ۸ ان‍س‍ان‍ی‌ ( HHV8)در م‍ای‍ک‍وزی‍س‌ ف‍ون‍گ‍وئ‍ی‍دس‌ (mf)و پ‍اراپ‍س‍وری‍ازی‍س‌ پ‍لاک‌ ب‍زرگ‌Large plaque parapspriasis ۱۳۸۸-۸۹
493 ال‍ه‍ه‌ پ‍ی‍رای‍ش‌ س‍ب‍زوار ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ و ع‍وارض‌ ت‍ج‍وی‍ز پ‍رت‍وداری‌186Re- HEDPدر ت‍س‍ک‍ی‍ن‌ درد ن‍اش‍ی‌ از م‍ت‍اس‍ت‍ازه‍ای‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر اس‍ت‍خ‍وان‍ی‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۸۸-۸۹
۴۹۴ دک‍ت‍رل‍ی‍لاخ‍رازی‌ م‍طال‍ع‍ه‌ اث‍رات‌ ف‍ت‍وت‍راپ‍ی‌ ب‍ان‍وره‍ای‌ آب‍ی‌ (ب‍اطول‌ م‍وج‌ ۴۱۵ن‍ان‍وم‍ت‍ر)وق‍رم‍ز(ب‍اطول‌۶۳۳ ن‍ان‍وم‍ت‍ر)درم‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ان‍ورآب‍ی‌ دردرم‍ان‌ آک‍ن‍ه‌ ول‍گ‍اری‍س‌ ۱۳۸۹
495 دک‍ت‍رس‍ارال‍طف‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ل‍ی‍ک‍ن‌ پ‍لان‌ ب‍اس‍طح‌ س‍رم‍ی‌ آن‍ت‍ی‌ اک‍س‍ی‍دان‍ه‍ا ۱۳۸۹
۴۹۶ دک‍ت‍رس‍ی‍ده‌ ه‍ان‍اح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‍ی‌ دراف‍راد م‍س‍ن‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ پ‍وس‍ت‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ درس‍ال‍ه‍ای‌۸۵-۸۶  ۱۳۸۹-۱۳۹۰
497 دک‍ت‍رام‍ی‍ن‌ اظه‍ری‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍رپ‍م‍اد ل‍ی‍دوک‍ائ‍ی‍ن‌ اچ‌ درم‍ی‍زان‌ ک‍اه‍ش‌ درد ن‍اش‍ی‌ ازس‍وزن‌ EMG ۱۳۸۸-۱۳۸۹
۴۹۸ ن‍وش‍ی‍ن‌ دل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌۱۰ س‍ال‍ه‌ ان‍واع‌ ت‍ظاه‍رات‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‍ی‌، رادی‍ول‍وژی‍ک‌ و ع‍وارض‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ آرت‍ری‍ت‌ ت‍اک‍ای‍اس‍و در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ل‍ق‍م‍ان‌ ،طال‍ق‍ان‍ی‌،و ش‍ه‍ی‍د رج‍ائ‍ی‌ ۱۳۸۹-۹۰
499 ل‍ع‍ی‍ا س‍ت‍ار ت‍ب‍ار ب‍ررس‍ی‌ اژی‍دم‍ی‍ول‍وژی‍ک‌ ع‍ف‍ون‍ت‌ س‍ل‍ی‌ در اطف‍ال‌ ک‍م‍ت‍ر از۴ س‍ال‌ س‍ن‌ در م‍رک‍ز م‍س‍ی‍ح‌ دان‍ش‍وری‌ طی‌۱۳۸۸  ۱۳۸۹-۹۰
۵۰۰ م‍ح‍م‍د ش‍ه‍اب‌ ال‍دی‍ن‌ ش‍ف‍ا ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ GESTATIONALن‍وزاد ب‍ا م‍ش‍ک‍لات‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ در ن‍وزادان‌ م‍ت‍ول‍د ش‍ده‌ در س‍ال‌۱۳۸۸  ۱۳۸۹-۹۰
501 م‍رج‍ان‌ س‍ع‍ی‍دی‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍م‍اد ت‍ری‌ ی‍دوت‍ی‍رون‍ی‍ن‌ م‍وض‍ع‍ی‌ در درم‍ان‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ آل‍وپ‍س‍ی‌ آره‌ آت‍ا ۱۳۸۹
۵۰۲ م‍ری‍م‌ ک‍رم‍ع‍ل‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ وی‍ژگ‍ی‌ زای‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ال‍ق‍ا ش‍ده‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ی‍زوپ‍رس‍روس‍ت‍ول‌ ب‍ا زای‍م‍ان‍ه‍ای‌ ال‍ق‍ا ش‍ده‌ ب‍ا اک‍س‍ی‌ ت‍وس‍ی‍ن‌ ۱۳۸۹-۹۰
503 ن‍رگ‍س‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ س‍رطان‌ ژوس‍ت‌ غ‍ی‍ر م‍لان‍وم‍ائ‍ی‌ ۱۳۸۹-۹۰
۵۰۴ ف‍واد ع‍ل‍ی‍زادگ‍ان‌ ع‍وارض‌ ج‍ان‍ب‍ی‌ ب‍ت‍ا - ای‍ن‍ت‍ر ف‍رون‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ول‍ت‍ی‍ژل‌ اس‍ک‍ل‍روزی‍س‌ ۱۳۸۹-۹۰
505 ف‍اطم‍ه‌ ن‍م‍ازی‌ ای‍ج‍اد ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ sscم‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‍ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ۱۳۸۷-۸۸
۵۰۶ م‍ج‍ی‍د ص‍م‍ص‍ام‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آس‍ژی‍ن‌ ب‍ر ک‍ارک‍رد ژرم‍اک‍ت‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ دی‍ال‍ی‍زی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۸۵ ت‍اا۸۹ ۸۹-۹۰
507 ل‍ی‍لا ن‍ظری‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر گ‍اب‍ا پ‍ن‍ت‍ی‍ن‌ در ک‍اه‍ش‌ درد پ‍س‌ از ه‍ی‍س‍ت‍رک‍ت‍وم‍ی‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دا ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۸۹-۹۰
۵۰۸ ن‍دا م‍ی‍ر ج‍ان‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ پ‍س‍وری‍ازی‍س‌ پ‍س‍ت‍ولار در ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ ش‍ده‌ در ب‍خ‍ش‌ پ‍وس‍ت‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ل‍ق‍م‍ان‌ ح‍ک‍ی‍م‌ در س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۷۷-۱۳۸۷  ۱۳۸۹-۹۰
509 ب‍ه‍ن‍ام‌ غ‍ی‍اث‍ون‍د م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ش‍ی‍وع‌ واری‍اس‍ون‍ه‍ای‌ ن‍رم‍ال‌ - ان‍وم‍ال‍ی‌ و س‍ای‍ر پ‍ات‍ول‍وژی‍ه‍ای‌ ع‍روق‍ی‌ و غ‍ی‍ر ع‍روق‍ی‌ در اف‍راد ده‍ن‍ده‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ پ‍ی‍ون‍دی‌ د رrenal ct - angiographyگ‍روه‌ رادی‍ول‍وژی‌ ۱۳۸۹
۵۱۰ م‍س‍ع‍ود اک‍ب‍ری‌ ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ح‍اش‍ی‍ه‌ ج‍راح‍ی‌ ب‍ا طول‌ ع‍م‍ر و دوره‌ ب‍دون‌ ب‍ی‍م‍اری‌ پ‍س‌ از ج‍راح‍ی‌ ح‍ف‍ظ پ‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۸۹-۹۰
511 م‍ح‍دث‍ه‌ چ‍راغ‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ npiدر س‍رطان‍ه‍ای‌ پ‍س‍ت‍ان‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ داده‌ ش‍ده‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‍ه‍ای‌۵۷-۶۷-۷۷-۸۷ ۱۳۸۸-۸۹
۵۱۲ ح‍م‍ی‍درض‍ا س‍م‍ی‍ع‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍رک‍ی‍ب‌ دگ‍زام‍ت‍ازون‌ و م‍ت‍وک‍ل‍وپ‍رام‍ی‍د ب‍اان‍دان‍س‍ت‍رون‌ ب‍ر روی‌ ت‍ه‍وع‌ و اس‍ت‍ف‍راغ‌ ن‍اش‍ی‌ از ال‍ق‍ای‌ ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ ب‍ا ات‍وم‍ی‍دی‍ت‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ک‍ان‍دی‍د ج‍راح‍ی‌ ع‍روق‌ ب‍الای‌ ای‍ن‍گ‍وی‍ن‍ال‌ ۱۳۸۹-۹۰
513 اح‍س‍ان‌ خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌ پ‍ور ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ م‍ش‍ک‍لات‌ خ‍واب‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ص‍روع‌ ۸۹-۹۰
۵۱۴ ام‍ی‍ر پ‍ور اس‍دی‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ت‍روم‍ب‍ول‍ی‍ت‍ی‍ک‌ ت‍راپ‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ AMIب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ CCUب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ طال‍ق‍ان‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۸۸  ۱۳۸۹-۹۰
515 پ‍درام‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ائ‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ل‍ی‍ک‍ن‌ پ‍لان‌ ب‍اه‍رپ‍س‌ وی‍روس‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ت‍ی‍پ‌ ۷ ب‍ه‌ روش‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌ ۱۳۸۹-۹۰
۵۱۶ ب‍ه‍اره‌ ح‍اج‍ی‌ ب‍رات‍ع‍ل‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ای‍ن‍ت‍رک‍ول‍ی‍ن‌ ۱۷ و ف‍اک‍ت‍ور ن‍ک‍روز ت‍وم‍ور آل‍ف‍ا در ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ع‍روق‌ ک‍رون‍ر و ارت‍ب‍اط ای‍ن‌ ف‍اک‍ت‍وره‍ا ب‍ا ش‍دت‌ ض‍ای‍ع‍ه‌ آن‍ژی‍و گ‍راف‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ ش‍ده‌ در CCUو ب‍خ‍ش‌ ق‍ل‍ب‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ طال‍ق‍ان‍ی‌ طی‌ س‍ال‌۱۳۸۹  ۱۳۸۹-۹۰
517 دک‍ت‍رم‍ری‍م‌ اف‍ت‍خ‍ار ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ س‍پ‍س‍ی‍س‌ زودرس‌ ن‍وزادی‌ درن‍وزادان‌ ب‍دون‌ ع‍لام‍ت‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ازم‍ادران‌ ب‍اپ‍ارگ‍ی‌ طولان‍ی‌ ک‍ی‍س‍ه‌ آب‌ درم‍رک‍زآم‍وزش‍ی‌ ودرم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ درطی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۸۴-۸۹  ۱۳۸۹-۱۳۹۰
۵۱۸ دک‍ت‍ره‍وم‍ن‌ م‍خ‍ت‍ارپ‍ور ب‍ررس‍ی‌ وم‍ق‍ای‍س‍ه‌ ک‍ارای‌ دوروش‌ ل‍ی‍زر diodeو turpدرب‍ی‍م‍اران‌ م‍ت‍لا ب‍ه‌ BPHم‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍رک‍زپ‍زش‍ک‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ ودرم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍دات‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۸۹-۱۳۹۰
519 دک‍ت‍رف‍اطم‍ه‌ ن‍ب‍وی‌ ث‍ال‍ث‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍دت‌ ب‍روز گ‍ی‍رن‍ده‌ ب‍ت‍ای‌ اس‍ت‍روژن‌ درس‍ل‍ول‍ه‍ای‌ م‍لان‍وس‍ی‍ت‍ی‍ک‌ درخ‍ال‌ دی‍س‍پ‍لاس‍ت‍ی‍ک‌ وم‍لان‍وم‌ پ‍وس‍ت‍ی‌ ب‍ه‌ روش‌ رن‍گ‌ آم‍ی‍زی‌ اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌ ه‍ی‍س‍ت‍وک‍م‍ی‍گ‍ال‌ ۱۳۹۰
۵۲۰ دک‍ت‍رح‍س‍ن‌ ق‍اس‍م‌ ن‍ی‍ا اث‍DAIVONEXب‍ران‍دازه‌ س‍ب‍ورئ‍ی‍ک‌ ک‍رات‍وز ۱۳۸۹-۱۳۹۰
521 دک‍ت‍رب‍اب‍ک‌ ج‍وان‍م‍رد ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط آل‍ودگ‍ی‌ ب‍اوی‍روس‌ HPVدرادرار ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ت‍وم‍ورم‍ث‍ان‍ه‌ ب‍اآل‍ودگ‍ی‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ب‍اف‍ت‍ی‌ ت‍وم‍وروم‍راح‍ل‌ آن‌ درب‍ی‍م‍اران‌ ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‌ اورول‍وژی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ت‍اب‍ع‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ۱۳۹۰
۵۲۲ دک‍ت‍رع‍ب‍دال‍ه‌ رازی‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ روش‌ س‍ن‍گ‌ ش‍ک‍ن‍ی‌ ب‍اه‍ول‍م‍ی‍وم‌ ل‍ی‍زروروش‌ س‍ن‍گ‌ ش‍ک‍ن‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ت‍وک‍لاس‍ت‌ پ‍ن‍وم‍ات‍ی‍ک‌ درب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍ن‍گ‌ ح‍ال‍ب‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍رک‍ز آم‍وزش‍ی‌ درم‍ان‌ ش‍ه‍دات‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۸۹-۱۳۹۰
523 دک‍ت‍رم‍ان‍دان‍ااص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارآی‍ی‌ وای‍م‍ن‍ی‌ INTENSE PULSED LIGHT (IPL) دردرم‍ان‌ م‍ن‍اف‍ذ پ‍وس‍ت‍ی‌ ب‍زرگ‌ ۱۳۸۹-۱۳۹۰
۵۲۴ دک‍ت‍رن‍ی‍ک‍ی‌ ت‍دی‍ن‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ روش‌ ج‍راح‍ی‌ آزاد س‍ازی‌ ت‍ون‍ل‌ ک‍ارپ‌ ب‍ان‍ورول‍ی‍زوب‍دون‌ ان‍ج‍ام‌ ن‍ورول‍ی‍زدردرم‍ان‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍ن‍درم‌ ت‍ون‍ل‌ ک‍ارپ‌ م‍ت‍وس‍ط ت‍اش‍دی‍د ۱۳۸۹-۱۳۹۰
525 دک‍ت‍رم‍ری‍م‌ ام‍ی‍د ق‍ائ‍م‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍رن‍ب‍ت‍ط ب‍ی‍م‌ س‍طح‌ س‍رم‍ی‌ ف‍ری‍ت‍ی‍ن‌ ب‍ادرگ‍ی‍ری‌ ق‍ل‍ب‌ در mir-T2واک‍وک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌ درب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ت‍الاس‍م‍ی‌ م‍اژور م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ ه‍م‍ات‍ول‍وژی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۸۹-۱۳۹۰
۵۲۶ دک‍ت‍رال‍ه‍ام‌ ک‍ش‍اورز ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط م‍ی‍ان‌ ک‍م‍ردرد ب‍اان‍ف‍ی‍ل‍ت‍راس‍ی‍ون‌ چ‍رب‍ی‌ (ارزی‍اب‍ی‌ ش‍ده‌ ب‍(MIR ۱۳۸۹-۱۳۹۰
527 دک‍ت‍رم‍ص‍طف‍ی‌ ش‍ف‍ی‍ع‌ ت‍ب‍ارس‍م‍اک‍وش‌(دس‍ت‍ی‍ارطب‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ وت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ ) ب‍ررس‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ LLLT)ل‍ی‍زرک‍م‌ ت‍وان‌) ب‍رروی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍ن‍درم‌ ت‍ون‍ل‌ ک‍ارپ‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دات‍ج‍ری‍ش‌۱۳۸۸-۱۳۸۹  ۱۳۸۹-۱۳۹۰
۵۲۸ دک‍ت‍رم‍ری‍م‌ س‍ف‍ار ب‍ررس‍ی‌ طح‍ال‌ ف‍رع‍ی‌ درس‍ی‌ ت‍ی‌ اس‍ک‍ن‌ ش‍ک‍م‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ی‍ک‌ م‍رک‍ز س‍ی‌ ت‍ی‌ اس‍ک‍ن‌ ش‍ه‍رت‍ه‍ران‌ درس‍ال‌۸۷-۸۹  ۱۳۸۹-۱۳۹۰
529 دک‍ت‍رح‍س‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ طال‍ش‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ اوزژان‍س‌ وع‍وام‍ل‌ م‍وث‍رب‍رآن‌ درب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ت‍اب‍ع‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ درس‍ال‌۱۳۹۰  ۱۳۹۰-۱۳۹۱
۵۳۰ دک‍ت‍رم‍ری‍م‌ خ‍س‍روم‍ه‍ر م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر ت‍ج‍وی‍زس‍ف‍ازول‍ی‍ن‌ پ‍روف‍ی‍لاک‍ت‍ی‍ک‌ ق‍ب‍ل‌ ازب‍رش‌ پ‍وس‍ت‌ ی‍ا ب‍ع‍دازک‍لام‍پ‌ ۱۳۹۰
531 ع‍ل‍ی‌ ک‍ی‍اس‍ت‌ ب‍ررس‍ی‌ ارزش‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ اس‍ک‍ن‌ 99m-tc-edda/hynic octreotateدر ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ت‍وم‍وره‍ای‌ ن‍وروان‍دوک‍ری‍ن‌ ارج‍اع‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ س‍ال‌ ۸۹ و ن‍ی‍م‍ه‌ اول‌ س‍ال‌۹۰  ۱۳۸۹۰-۹۰
۵۳۲ م‍ه‍دی‌ س‍ع‍ی‍دی‌ اث‍رات‌ درم‍ان‍ی‌ ل‍ی‍زر ک‍م‌ ت‍وان‌ در اس‍ت‍ئ‍و آرت‍ری‍ت‌ زان‍و و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا اول‍ت‍را س‍ون‍د در م‍ان‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍داء ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‌۱۳۸۹  ۱۳۸۹-۹۰
533 م‍ج‍ی‍د ری‍اح‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ م‍ص‍رف‌ اژی‍وم‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ دارای‌ cut offدر ش‍ری‍ان‌آئ‍ورت‌ ش‍ک‍م‍ی‌ و ع‍روق‌ ن‍رم‍ال‌ دی‍س‍ت‍ال‌ ب‍ه‌ آن‌ در ب‍خ‍ش‌ ج‍راح‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۸۶ ت‍ا۸۹ ۱۳۸۹-۹۰
۵۳۴ س‍پ‍ی‍ده‌ ف‍خ‍اری‍ان‌ م‍ق‍اس‍ی‍ه‌ م‍ی‍زان‌ ب‍روز آت‍ون‍ی‌ درد وروش‌ ت‍رم‍ی‍م‌ داخ‍ل‌ ش‍ک‍م‍ی‌ و خ‍ارج‌ ش‍ک‍م‍ی‌ ان‍س‍ی‍زی‍ون‌ رح‍م‌ در ج‍راح‍ی‌ س‍زاری‍ن‌ در م‍راج‍ع‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‌۸۹  ۱۳۸۹-۹۰
535 ن‍ی‍ل‍وف‍ر ی‍ح‍ی‍ی‌ پ‍ور ج‍لال‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ درم‍ان‌ م‍لاس‍م‍ا ژال‍ی‍زر ف‍رک‍ش‍ن‍ال‌ go2ب‍ا ف‍ل‍وران‍س‌ ژای‍ی‍ن‌ ژال‍ی‍زرq-switched1T,064nd:yagدر ب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‍ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ا ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‌ ل‍ی‍زر ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ طی‌ س‍ال‌۱۳۹۰  
۵۳۶ ن‍دا ول‍ی‌ زاده‌ اث‍ر ل‍ی‍رز دی‍ود ۸۰۰ nmدر درم‍ان‌ اول‍ی‍ه‌ ب‍ی‍م‍اری‌ س‍ی‍ن‍وس‌ ژی‍ل‍ون‍ی‍دال‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۸۹-۹۰
537 س‍م‍ان‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌ ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارای‍ی‌ 99m tc- ciprofloxacinو 99m tc ubiquicidinدر ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ع‍ف‍ون‍ت‍ه‍ای‌ ارت‍وپ‍دی‍ک‌ ۱۳۸۹-۹۰
۵۳۸ م‍ه‍ن‍از خ‍واج‍ه‌ پ‍ور ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ ت‍ح‍ری‍ک‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌ م‍ک‍رر (rms) در درم‍ان‌ درده‍ای‌ م‍ی‍و ف‍اس‍ی‍ال‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ طب‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‌۱۳۸۹  ۱۳۸۹-۹۰
539 ح‍س‍ی‍ن‌ س‍ن‍ج‍ری‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ح‍اص‍ل‌ از ارزی‍اب‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍ص‍وی‍ر ب‍رداری‌ (mri) در ب‍ی‍ن‌ م‍راج‍ع‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ م‍راک‍ز آم‍وزش‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ آس‍ی‍ب‌ ه‍ای‌ زان‍و ب‍ی‍ن‌ س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۸۶ ت‍ا۱۳۸۹ ۱۳۸۹-۹۰
۵۴۰ م‍ح‍م‍ود رض‍ا ع‍ب‍اس‌ زاده‌ ک‍ار آزم‍ای‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر اری‍ت‍روپ‍وئ‍ت‍ی‍ن‌ ت‍زری‍ق‍ی‌ ب‍ر ب‍ه‍ب‍ود م‍ک‍ان‍ی‍س‍م‌ خ‍ود ت‍ن‍ظی‍م‍ی‌ م‍غ‍زی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ دچ‍ار ض‍رب‍ه‌ م‍غ‍زی‌ ش‍دی‍د ۱۳۸۹-۹۰
541 ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ج‍د س‍پ‍اس‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر گ‍ذاش‍ت‍ن‌ درن‌ از ن‍وع‌ ب‍س‍ت‍ه‌ (closed suction drain) پ‍س‌ از اع‍م‍ال‌ ج‍راج‍ی‌ ت‍ی‍روئ‍ی‍د در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ در ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ از س‍ال‌ ۸۶ال‍ی‌۸۹  ۱۳۸۹-۹۰
۵۴۲ م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ح‍ذف‌ ب‍ت‍ادی‍ن‌ ق‍ه‍وه‌ ای‌ در آم‍اده‌ س‍ازی‌ پ‍وس‍ت‌ ق‍ب‍ل‌ از ج‍راح‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ک‍اه‍ش‌ ع‍ف‍ون‍ت‌ زخ‍م‌ پ‍س‌ از ع‍م‍ل‌ در ج‍راح‍ی‌ ه‍ای‌ : cleanم‍طال‍ع‍ه‌ ی‌ ک‍ار آزم‍ای‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ۱۳۹۰-۹۱
543 م‍ح‍م‍د س‍ع‍ی‍دی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍ر درم‍ان‌ red light photorejuvenationو ل‍ی‍زر iplدر rejuvenationص‍ورت‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ وس‍ت‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‌۸۹-۹۰  ۸۹-۹۰
۵۴۴ ن‍رج‍س‌ ن‍ع‍ی‍م‍ی‌ پ‍ور ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ پ‍ن‍وم‍ون‍ی‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ون‍ت‍ی‍لات‍ور در nicuب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ از دی‍م‍اه‌۸۸ ت‍ا دی‍م‍اه‌۱۳۸۹  ۱۳۸۹-۹۰
545 م‍ه‍رن‍وش‌ ج‍ه‍ان‌ ب‍ی‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ غ‍رب‍ال‍گ‍ری‌ زردی‌ ب‍ه‌ روش‌ پ‍وس‍ت‍ی‌ در ن‍وزادان‌ س‍ال‍م‌ پ‍ی‍ش‌ از ت‍رخ‍ی‍ص‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ م‍ه‍دی‍ه‌ ت‍ه‍ران‌ در ف‍ص‍ل‌ زم‍س‍ت‍ان‌۱۳۸۹  ۱۳۸۹-۹۰
۵۴۶ اح‍م‍د رض‍ا رج‍ب‍ی‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ و رادی‍ول‍وزی‍ک‌ ج‍راح‍ی‌ دی‍س‍ک‌ گ‍ردن‌ ب‍ه‌ روش‌ ق‍دام‍ی‌ در طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۸۹-۸۶  ۸۹-۹۰
547 ح‍م‍ی‍د روش‍ن‍دل‌ ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ دس‍ت‍ی‍اران‌ طب‌ اورزان‍س‌ ۱۳۹۰-۹۱
۵۴۸ پ‍وی‍ا طوس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ MMSEو CDTدر ب‍ی‍م‍اران‌ پ‍ارک‍ی‍ن‍س‍ون‌ ۹۰-۹۱
549 ل‍ی‍لا ص‍دی‍ق‍ی‌ پ‍ور ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر اف‍زودن‌ درم‍ان‌ ب‍ی‍و ف‍ی‍دب‍ک‌ و ن‍وروف‍ی‍دب‍ک‌ ب‍ه‌ ک‍اردرم‍ان‍ی‌ م‍ع‍م‍ول‌ در ب‍ه‍ب‍ود ع‍م‍ل‍ک‍رد دس‍ت‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ دچ‍ار س‍ک‍ت‍ه‌ م‍غ‍زی‌ ۹۱
۵۵۰ م‍ح‍م‍د ام‍ی‍ن‌ ص‍ام‍ت‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ دوزه‍ای‌ ./4mg/kgو./3 mg/kgاز داروی‌ س‍ی‍س‌ آت‍را ک‍وری‍وم‌ ب‍رای‌ س‍ه‍ول‍ت‌ ای‍ن‍ت‍وب‍اس‍ی‍ون‌ س‍ری‍ع‌ ح‍ی‍ن‌ ال‍ق‍ای‌ ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ال‍ک‍ت‍ی‍و ۹۰-۹۱
551 وح‍ی‍ده‌ ال‍س‍ادات‌ ازه‍ری‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ت‍ی‍لاس‍ی‍ون‌ پ‍روم‍وت‍رژ MGMT(METHYL GUANINE METHYL TRANSFERASE) ب‌ه‌ روش‌ PCRدر م‍ن‍ن‍ژی‍وم‌ ه‍ای‌ گ‍ری‍د IوIIو III ۹۱
۵۵۲ ع‍ل‍ی‌ ره‍ب‍ری‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ت‍ی‍لا س‍ی‍ون‌ پ‍روم‍وت‍رژن‌ MGMT(O6_METHY GUANINE METHYLTRANSFERASE) ب‍ه‌ روش‌ MS_OCRدر م‍ن‍ن‍ژی‍وم‍ه‍ای‌ گ‍ری‍د IوIIوIII ۹۱-۹۲
553 ک‍ل‍ث‍وم‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ل‍ی‍دو ک‍ائ‍ی‍ن‌ داخ‍ل‌ ص‍ف‍اق‍ی‌ ب‍ر درد ح‍اد ژس‌ از س‍زاری‍ن‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‌ .۹ ۱۳۹۰-۹۱
۵۵۴ م‍رت‍ض‍ی‌ ب‍اب‍ائ‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ات‍دازه‌ دور ش‍ک‍م‌ و ض‍خ‍ام‍ت‌ چ‍رب‍ی‌ اح‍ش‍ائ‍ی‌ در م‍راج‍ع‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۹۰-۹۱
555 ع‍طی‍ه‌ ع‍ب‍ادی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ ت‍اث‍ی‍ر درم‍ان‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ ژی‍ون‍د ه‍م‍زم‍ان‌ ک‍رات‍ی‍ن‍وس‍ی‍ت‌ و م‍لان‍وس‍ی‍ت‌ ک‍ش‍ت‌ داده‌ ن‍ش‍د Non cultural MKTو ل‍ی‍زر اگ‍زای‍م‍ر۳۰۸ ن‍ان‍وم‍ت‍ر ب‍ه‌ ت‍ن‍ه‍ای‍ی‌ و ژچ‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ وی‍ت‍ی‍ل‍ی‍گ‍و ث‍اب‍ت‌ ش‍ده‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‌ ژوس‍ت‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ل‍ق‍م‍ان‌ و ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۸۹-۹۰  ۱۳۹۱
۵۵۶ س‍ارا خ‍ل‍ی‍ل‌ آذر م‍ق‍ای‍س‍ه‌ س‍طح‌ پ‍رو لاک‍ت‍ی‍ن‌ س‍رم‌ ، ک‍ورت‍ی‍زول‌ و ه‍ورم‍ون‍ه‍ای‌ ت‍ی‍روئ‍ی‍دی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍اری‌ پ‍س‍وری‍ازی‍س‌ ق‍ب‍ل‌ و ب‍ع‍د از درم‍ان‌ و گ‍روه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ س‍ال‍م‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ پ‍وس‍ت‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ و ل‍ق‍م‍ان‌ ح‍ک‍ی‍م‌ در س‍ال‌۱۳۹۰ ۱۳۹۰-۱۳۹۱
557 م‍ه‍دی‌ ب‍ن‍ائ‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ اف‍ک‍ار واق‍دام‌ ب‍ه‌ خ‍ودک‍ش‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ص‍روع‌ ۱۳۹۰-۱۳۹۱
۵۵۸ م‍ه‍دی‌ چ‍اوش‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ش‍ی‍وع‌ س‍ر درد ه‍ای‌ م‍ی‍گ‍رن‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ص‍روع‌ ۱۳۹۰-۱۳۹۱
559 پ‍رت‍و ث‍اب‍ت‌ راس‍خ‌ ب‍ررس‍ی‌ س‍م‍ی‍ت‌ ت‍ج‍وی‍ز پ‍روت‍ک‍ل‌ ش‍ی‍م‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ Dose Denseش‍ام‍ل‌ اپ‍ی‌ روب‍ی‍س‍ی‍ن‌ ،س‍ی‍ک‍ل‍و ف‍س‍ف‍ام‍ی‍د Docet Axel ۱۳۹۰-۱۳۹۱
۵۶۰ رض‍ا ول‍ی‌ پ‍ور ب‍ررس‍ی‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ی‍ورو دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ در م‍ردان‌ زی‍ر ۴۰ س‍ال‌ ب‍ا ع‍لای‍م‌ ت‍ح‍ری‍ک‍ی‌ و ان‍س‍دادی‌ ادراری‌ م‍زم‍ن‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‌۱۳۸۸-۱۳۸۹  ۱۳۹۰-۱۳۹۱
561 ف‍ره‍اد ن‍ی‍اق‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍ص‍وی‍ر ب‍رداری‌ MRIب‍ا درج‍ه‌ پ‍ات‍ول‍وژی‍ک‌ ب‍د خ‍ی‍م‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اری‌ گ‍ل‍ی‍وم‍ا س‍اق‍ه‌ م‍غ‍ز در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۹۰-۱۳۹۱
۵۶۲ م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ظل‍وم‌ ف‍رد م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ارت‍ب‍اط پ‍ل‍ی‌ م‍ورف‍ی‍س‍م‌ ۱۷۳ GCف‍اک‍ت‍ور م‍ه‍ار ک‍ن‍ن‍ده‌ م‍ه‍اج‍رت‌ م‍اک‍روف‍اژ MIFب‍ا س‍رطان‌ پ‍روس‍ت‍ات‌ ۱۳۹۰-۱۳۹۱
563 رض‍ا م‍ح‍م‍دی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ن‍ف‍رول‍ی‍ت‍وت‍وم‍ی‌ پ‍رک‍وت‍ان‍ئ‍وس‌(PCNL) در وض‍ع‍ی‍ت‌ پ‍رون‌ و س‍وپ‍ای‍ن‌ ب‍ا گ‍ای‍د ف‍ل‍ورس‍ک‍وپ‍ی‌ ودر وض‍ع‍ی‍ت‌ ل‍ت‍رال‌ ب‍ا گ‍ای‍د س‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ ۱۳۹۱
۵۶۴ س‍ی‍د ع‍ل‍ی‍رض‍ا ق‍وام‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ت‍اب‍ش‌ ان‍واع‌ ل‍ی‍زر روی‌ رش‍د ق‍ارچ‌ ه‍ای‌ اپ‍ی‍درم‍وف‍ی‍ت‍ون‌ ف‍ل‍وک‍وزوم‌ ، ت‍ری‍ک‍وف‍ی‍ت‍ون‌ م‍ن‍ت‍اگ‍روف‍ی‍ت‌، و س‍پ‍وروم‌ ک‍ان‍ی‍س‌ و ت‍ری‍ک‍وف‍ی‍ت‍ون‌ روب‍روم‌ در س‍ال‌۸۹-۹۰  ۱۳۹۰-۱۳۹۱
565 رک‍س‍ان‍ا ک‍ارگ‍ر م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍ر ک‍رم‌ ل‍ی‍دوک‍ائ‍ی‍ن‌ پ‍ری‍ل‍و ک‍ای‍ی‍ن‌ ( EMLA)و ت‍زری‍ق‌ ل‍ی‍دوک‍ای‍ی‍ن‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ درد پ‍ری‍ن‍ئ‍ال‌ ح‍ی‍ن‌ ت‍رم‍ی‍م‌ پ‍ری‍ن‍ه‌ در زای‍م‍ان‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ۱۳۹۰
۵۶۶ س‍پ‍ی‍ده‌ ق‍ره‌ ش‍ی‍خ‍ل‍و م‍طال‍ع‍ه‌ ای‌ ب‍ر ت‍اث‍ی‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از ج‍وی‍دن‌ آدام‍س‌ در پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ای‍ل‍ئ‍وس‌ پ‍س‌ از س‍زاری‍ن‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دات‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۹۰-۱۳۹۱
567 زه‍را ع‍ف‍راوی‌ ک‍ارب‍رد س‍ک‍ان‍س‌ T2 GRADIENT ECHOدر ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ض‍ای‍ع‍ات‌ ان‍دوم‍ت‍ری‍وز و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا روش‌ لاپ‍اراس‍ک‍وپ‍ی‌ و س‍ک‍ان‍س‌ ه‍ای‌ م‍ع‍م‍ول‌MRI ۱۳۹۱
۵۶۸ آوی‍د رک‍ن‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ت‍ح‍ری‍ک‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌ م‍ک‍رر ج‍م‍ج‍م‍ه‌(r TMS) روی‌ ک‍ورت‍ک‍س‌ ح‍رک‍ت‍ی‌ اول‍ی‍ه‌ در س‍م‍ت‌ ض‍ای‍ع‍ه‌ وب‍ا ف‍رک‍ان‍س‌ ب‍الا ( ۵ه‍رت‍ز) ب‍رب‍ه‍ب‍ود وض‍ع‍ی‍ت‌ ح‍رک‍ت‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍ک‍ت‍ه‌ م‍غ‍زی‌ س‍اب‌ ک‍ورت‍ی‍ک‍ال‌ در م‍ح‍دوده‌ ش‍ری‍ان‌ م‍غ‍زی‌ م‍ی‍ان‍ی‌ ۱۳۹۰-۱۳۹۱
569 لال‍ه‌ ای‍زدی‌ گ‍ارم‍اس‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ب‍ی‍وپ‍س‍ی‌ اس‍ت‍ری‍و ت‍اک‍س‍ی‌ و ج‍راح‍ی‌ ب‍از در ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍ا ت‍وم‍وره‍ای‌ ب‍ا م‍ت‍اس‍ت‍از ب‍ه‌ م‍غ‍ز م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ال‍ه‍ای‌۷۶-۹۰  ۱۳۹۰-۹۱
۵۷۰ ام‍ی‍ر ن‍ام‍ی‌ م‍ق‍دم‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در ع‍ود م‍وض‍ع‍ی‌ ب‍ه‌ دن‍ب‍ال‌ ج‍راح‍ی‌ ح‍ف‍ظ پ‍س‍ت‍ان‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ک‍ان‍س‍ر پ‍س‍ت‍ان‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۸۰ ت‍ا۸۷  ۹۰-۹۱
571 س‍م‍ی‍را ش‍اه‌ ح‍م‍زه‌ ای‌ ب‍ررس‍ی‌ ارزش‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ س‍ک‍ان‍س‌ ه‍ای‌ CHEMICAL SHIFT (SIGNAL INTENSITY RATIO) وDIFFUSION-WEIGHTEDدر ت‍ص‍وی‍رب‍رداری‌ رزون‍ان‍س‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ اف‍ت‍راق‌ ض‍ای‍ع‍ات‌ خ‍وش‌ خ‍ی‍م‌ و ب‍دخ‍ی‍م‌ م‍ه‍ره‌ ای‌ ۹۰-۹۱
۵۷۲ رض‍ا ج‍ل‍ی‍ل‍ی‌ خ‍وش‍ن‍ود ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ م‍ی‍زان‌ آن‍وری‍س‍م‌ م‍غ‍زی‌ DE NOVOدر پ‍ی‍گ‍ی‍ری‌ طولان‍ی‌ م‍دت‌ ب‍ی‍م‍اران‌ پ‍س‌ از درم‍ان‌ آن‍وری‍س‍م‌ م‍غ‍زی‌ ب‍ا ک‍ل‍ی‍پ‍س‌ ۹۰-۹۱
573 م‍رض‍ی‍ه‌ ن‍ظری‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ال‍ک‍ت‍روان‍س‍ف‍ال‍وگ‍راف‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ م‍ی‍گ‍رن‌ ب‍ا و ب‍دون‌ اورا در ح‍ی‍ن‌ ح‍م‍ل‍ه‌ و ب‍ی‍ن‌ ح‍م‍ل‍ه‌ در اف‍راد ب‍ا س‍ن‌ ۱۷ ت‍ا ۴۰ س‍ال‌ در س‍ال‍ه‍ای‌۸۹-۹۰  ۹۰-۹۱
۵۷۴ س‍ارا ف‍راه‍ان‍چ‍ی‌ ب‍رادران‌ ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ و پ‍ات‍ول‍وژی‍ک‌ ک‍ران‍ی‍وف‍ارن‍ژی‍وم‌ ب‍ا م‍ارک‍ره‍ای‌ HER2/NEU P53,KI67,PR,ERب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ری‍ز آرای‍ه‌ ب‍اف‍ت‍ی‌ ۹۰-۹۱
575 ام‍ی‍ر ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ج‍دب‍اب‍ای‍ی‌ م‍ق‍دم‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ م‍اس‍ت‍ک‍ت‍وم‍ی‌ ب‍ا ح‍ف‍ظ ن‍ی‍پ‍ل‌ و آرئ‍ول‌ و ب‍ازس‍ازی‌ ه‍م‍زم‍ان‌ ب‍ا پ‍روت‍ز در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍رطان‌ پ‍س‍ت‍ان‌ ۹۰-۹۱
۵۷۶ ام‍ی‍ر درخ‍ش‍ان‌ ف‍ر ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر پ‍روس‍ت‍اوازی‍ن‌ در درم‍ان‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ای‍س‍ک‍م‍ی‌ ان‍دام‌ ک‍ه‌ ک‍ان‍دی‍د ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ ن‍ی‍س‍ت‍ن‍د ۹۰-۹۱
577 زه‍را ص‍ف‍اری‍ان‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ س‍طح‌ س‍رم‍ی‌ وی‍ت‍ام‍ی‍ن‌ Dدر ب‍ی‍م‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ آل‍وپ‍س‍ی‌ آره‌ آت‍ا در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا گ‍روه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ س‍ال‍م‌ ۹۰-۹۱
۵۷۸ م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ ش‍ه‍اب‌ ال‍دی‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارای‍ی‌ م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ Wellsب‍ا و ب‍دون‌ ت‍س‍ت‌ دی‌ دای‍م‍ر در رد ی‍ا ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ت‍روم‍ب‍وز وری‍د ع‍م‍ق‍ی‌ در ان‍دام‌ ت‍ح‍ت‍ان‍ی‌ ۹۰-۹۱
579 ام‍ی‍ر ح‍س‍ی‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ق‍درت‌ پ‍روک‍ل‍س‍ی‍ت‍ون‍ی‍ن‌ س‍رم‌ در ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ رف‍لاک‍س‌ وزی‍ک‍وپ‍ورت‍رال‌ در ک‍ودک‍ان‌ م‍ی‍ت‍لا ب‍ه‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ پ‍ی‍ل‍ون‍ف‍ری‍ت‌ ۹۰-۹۱
۵۸۰ ام‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ خ‍دای‍اری‌ ن‍م‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط م‍ی‍ان‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ آن‍ژی‍وگ‍راف‍ی‍ک‌ و ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍اری‌ ع‍روق‍ی‌ م‍ح‍ی‍طی‌ (ش‍ری‍ان‍ی‌) م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ رادی‍ول‍وژی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۸۷-۸۹  ۱۳۹۰-۹۱
581 پ‍وری‍ا اس‍لام‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ق‍درت‌ ش‍اخ‍ص‌ پ‍ارام‍ت‍ری‌ ان‍ت‍روپ‍ی‌ EEGو ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ آن‌ ب‍ا CSIدر س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دا در س‍ال‌۱۳۹۰  ۹۰-۹۱
۵۸۲ س‍م‍ی‍ه‌ ح‍ج‍ازی‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ م‍ص‍رف‌ م‍وض‍ع‍ی‌ پ‍م‍اد ( NIGELLAع‍ص‍اره‌ روغ‍ن‍ی‌ دان‍ه‌ س‍ی‍اه‍دان‍ه‌) در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا م‍ص‍رف‌ م‍وض‍ع‍ی‌ پ‍م‍اد ب‍ت‍ام‍ت‍ازون‌ ۰/۱ درص‍د و اوس‍ری‍ن‌ ب‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ و ش‍دت‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اگ‍زم‍ای‌ م‍زم‍ن‌ دس‍ت‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‌ پ‍وس‍ت‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ل‍ق‍م‍ان‌ و ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‍ه‍ای‌۸۸-۹۰  ۱۳۹۰-۹۱
583 ن‍س‍ت‍رن‌ ن‍م‍ازی‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ س‍طح‌ س‍رم‍ی‌ ع‍ن‍اص‍ر ک‍م‍ی‍اب‌ و پ‍روت‍ئ‍ی‍ن‍ه‍ای‌ م‍ت‍ص‍ل‌ ش‍ون‍ده‌ ب‍ه‌ ف‍ل‍زات‌ در اف‍راد م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ پ‍س‍وری‍ازی‍س‌ خ‍ف‍ی‍ف‌ و ش‍دی‍د و گ‍روه‌ س‍ال‍م‌ ۱۳۹۱
۵۸۴ آذی‍ن‌ آی‍ت‌ ال‍ه‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ س‍طح‌ ACEدر ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ پ‍م‍ف‍ی‍گ‍وس‌ ول‍گ‍اری‍س‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‌ پ‍وس‍ت‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ش‍ه‍دا و ل‍ق‍م‍ان‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ ۸۹-۹۱ ب‍ا گ‍روه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ۱۳۹۰-۹۱
585 م‍ح‍س‍ن‌ آری‍ن‌ ن‍ی‍ک‌ ارت‍ب‍اطات‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ خ‍طرپ‍ذی‍ری‌ در اف‍راد س‍ال‍م‌ ۱۳۹۱-۹۲
۵۸۶ اب‍راه‍ی‍م‌ ع‍ل‍ی‍خ‍ان‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ع‍م‍ل‍ک‍ردی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍ک‍ت‍ه‌ م‍غ‍زی‌ ک‍ام‍ل‌ ب‍ه‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ اب‍زار FIMدر زم‍ان‌ پ‍ذی‍رش‌ و زم‍ان‌ ت‍رخ‍ی‍ص‌ و ۶ م‍اه‌ ب‍ع‍د از ب‍روز ح‍ادث‍ه‌ ۱۳۹۱
587 ص‍ف‍ورا ش‍ک‍وی‍ی‌ ن‍ژاد ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر درم‍ان‍ی‌ پ‍ی‍ون‍د م‍لان‍وس‍ی‍ت‌ ات‍ول‍وگ‌ ک‍ش‍ت‌ داده‌ ن‍ش‍ده‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ BULGEو OUTER ROOT SHEETو DERMAL PAPILLAدر پ‍لاک‍ه‍ای‌ پ‍ای‍دار وی‍ت‍ی‍ل‍ی‍گ‍و ۱۳۹۰-۹۱
۵۸۸ پ‍ول‍ی‍ن‌ ه‍اروطول‍ی‍ان‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ م‍ص‍رف‌ ق‍رص‌ ه‍ای‌ ض‍دب‍ارداری‌ و ب‍روز پ‍دی‍ده‌ ه‍ای‌ ت‍روم‍ب‍وآم‍ب‍ول‍ی‍ک‌ ح‍اد ۱۳۹۱-۹۲
589 ف‍راز زن‍دی‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ارزش‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ س‍ی‌ ت‍ی‌ اس‍ک‍ن‌ ب‍ا ک‍ن‍ت‍راس‍ت‌ ش‍ک‍م‌ و ل‍گ‍ن‌ در ه‍م‍اچ‍وری‌ ن‍اش‍ی‌ از ت‍روم‍ای‌ ب‍لان‍ت‌ ش‍ک‍م‌ ۱۳۹۱-۹۲
۵۹۰ م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ ش‍ی‍روی‌ خ‍وزان‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ و پ‍ات‍ول‍وژی‍ک‌ م‍ن‍ن‍ژی‍وم‌ ب‍ا م‍ارک‍ره‍ای‌ ER،PR،KI67،P53و HER2/NEUب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ری‍زآرای‍ه‌ ب‍اف‍ت‍ی‌ ۱۳۹۱-۹۲
591 ن‍س‍ی‍ب‍ه‌ خ‍ال‍ق‌ ن‍ژاد طب‍ری‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ پ‍دی‍ن‍گ‌ زی‍رب‍غ‍ل‌ و درن‍اژ س‍اک‍ش‍ن‌ ب‍س‍ت‍ه‌ در زخ‍م‌ آگ‍زی‍لا پ‍س‌ از ل‍ن‍ف‍ادن‍ک‍ت‍وم‍ی‌ در س‍رطان‌ پ‍س‍ت‍ان‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ و ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‌ آذر در س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۸۸ ت‍ا۱۳۹۰  ۱۳۹۱
۵۹۲ م‍ه‍رن‍وش‌ ام‍ی‍ری‌ س‍ی‍اوش‍ان‍ی‌ ن‍ع‍ی‍ی‍ن‌ اث‍ر ت‍غ‍ذی‍ه‌ زودرس‌ ژس‌ از س‍زاری‍ن‌ در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا ت‍غ‍ذی‍ه‌ روت‍ی‍ن‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد گ‍وارش‍ی‌ زن‍ان‌ ب‍اردار م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‌۹۰-۹۱  ۹۱-۹۲
593 ف‍ائ‍زه‌ خ‍ادم‍ی‌ ارزی‍اب‍ی‌ اث‍ر پ‍لاس‍م‍ای‌ غ‍ن‍ی‌ ش‍ده‌ از پ‍لاک‍ت‌ (platelet rich plasma) در درم‍ان‌ آل‍وپ‍س‍ی‌ آره‌ ت‍ا ۹۱-۹۲
۵۹۴ پ‍ی‍ام‌ اس‍دی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ س‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ داپ‍ل‍ر و س‍ی‌ ت‍ی‌ اس‍ک‍ن‌ آن‍ژی‍وگ‍راف‍ی‌ در ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ت‍ن‍گ‍ی‍ه‍ای‌ ش‍ری‍ان‌ ک‍اروت‍ی‍د م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ب‍ه‌ م‍رک‍ز ت‍ص‍وی‍ر ب‍رداری‌ ت‍وس‍ک‍ا از س‍ال‌۱۳۸۸ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ س‍ال‌۱۳۹۰  ۱۳۹۱-۹۲
595 آی‍دا م‍ع‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ض‍خ‍ام‍ت‌ ج‍ف‍ت‌ در س‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ س‍ه‌ م‍اه‍ه‌ دوم‌ و س‍وم‌ و رش‍د ان‌ ب‍ا وزن‌ ن‍وزاد م‍ت‍ول‍د ش‍ده‌ در م‍ادران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ زن‍ان‌ وزای‍م‍ان‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ از م‍رداد س‍ال‌۹۰ ت‍ا ت‍ا م‍رداد۹۱  ۱۳۹۱-۹۲
۵۹۶ م‍ج‍ی‍د ال‍ب‍رزی‌ ب‍ررس‍ی‌ ارزش‌ پ‍ی‍ش‌ گ‌وی‍ی‌ س‍و ن‍وگ‍راف‍ی‌ در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا CT scanدر ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آس‍ی‍ب‌ ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍وی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ت‍روم‍ای‌ HIGH ENERGYب‍ا ه‍م‍اچ‍وری‌ م‍ی‍ک‍روس‍ک‍وپ‍ی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ اورژان‍س‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌  
597 م‍ح‍م‍د رض‍ا رادپ‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ ب‍از م‍ان‍دن‌ و ک‍ار آم‍د ب‍ودن‌ گ‍راف‍ت‌ ه‍ای‌ ح‍ل‍ق‍ه‌ دار و ب‍دون‌ ح‍ل‍ق‍ه‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍س‍ی‍ر دس‍ت‍رس‍ی‌ وری‍دی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ م‍راح‍ل‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ ن‍ارس‍ای‍ی‌ ک‍ل‍ی‍وی‌ ۹۱-۹۲
۵۹۸ ه‍ات‍ف‌ زی‍رک‌ زاده‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ و ع‍وارض‌ روش‍ه‍ای‌ ب‍اس‍ی‍ن‍ی‌ ، ل‍ی‍خ‍ت‍ن‌ اش‍ت‍ای‍ن‌ ،وب‍اس‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ت‍ع‍ب‍ی‍ه‌ م‍ش‌ در ت‍رم‍ی‍م‌ ف‍ت‍ق‌ ای‍ن‍گ‍وی‍ن‍ال‌ ۱۳۹۱-۹۲
599 ع‍ل‍ی‍رض‍ا م‍ل‍ک‍ی‌ راس‍ت‍ه‌ ک‍ن‍اری‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ پ‍ی‍ام‍د ک‍وت‍اه‌ م‍دت‌ ب‍ی‍م‍اران‌ س‍ال‍م‍ن‍د و غ‍ی‍ر س‍ال‍م‍ن‍د م‍رخ‍ص‌ ش‍ده‌ از ب‍خ‍ش‌ اورژان‍س‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۹۰و۹۱ ۹۱-۹۲
۶۰۰ ف‍ری‍ده‌ اده‍م‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ک‍م‍ورادی‍وت‍راپ‍ی‌ پ‍ی‍ش‌ از ج‍راح‍ی‌ در م‍ی‍زان‌ ح‍ف‍ظ اس‍ف‍ن‍ک‍ت‍ر آن‍ال‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ک‍ان‍س‍ر رک‍ت‍وم‌ ۱۳۹۱-۹۲
601 ع‍ل‍ی‍رض‍ا ب‍اق‍ر ت‍ب‍ری‍زی‌ ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ک‍ارای‍ی‌ دو روش‌ ل‍ی‍زر KTPب‍ا دس‍ت‍گ‍اه‌ س‍اخ‍ت‌ ای‍ران‌ و TURPدر ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ BPHم‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ک‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍رک‍ز پ‍زش‍ک‍ی‌ ، آم‍وزش‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۹۱-۹۲
۶۰۲ روزب‍ه‌ م‍طی‍ع‍ی‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ و پ‍ی‍ام‍د ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ ب‍از در ب‍راب‍ر ب‍ی‍وپ‍س‍ی‌ اس‍ت‍ری‍وت‍اک‍ت‍ی‍ک‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ درم‍ان‌ ادج‍وان‍ت‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ت‍وم‍ور پ‍ی‍ن‍ه‌ آل‌ ع‍م‍ل‌ ش‍ده‌ در ب‍خ‍ش‌ ج‍راح‍ی‌ م‍غ‍ز واع‍ص‍اب‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ از س‍ال‌ -۱۳۷۶ت‍ا۱۳۸۹ ۱۳۸۷-۱۳۹۲
603 م‍ح‍م‍ود ب‍ارده‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ی‍ام‍د ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍ادرد ش‍ک‍م‍ی‌ غ‍ی‍ر اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌ ت‍رخ‍ی‍ص‌ ش‍ده‌ از اورژان‍س‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ۱۳۹۱-۹۲
۶۰۴ خ‍س‍رو طاه‍ری‌ ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ ک‍ب‍د چ‍رب‌ در س‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ و س‍طح‌ ت‍ران‍س‌ آم‍ی‍ن‍ازه‍ای‌ ک‍ب‍دی‌ ۱۳۹۱-۱۳۹۲
605 اش‍رف‌ ال‍س‍ادات‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ س‍ی‌ ت‍ی‌ اس‍ک‍ن‌ در آن‍وری‍س‍م‌ آئ‍ورت‌ ش‍ک‍م‍ی‌ ۱۳۹۱-۹۲
۶۰۶ م‍ن‍ی‍ژه‌ اس‍لام‍ی‌ ام‍ی‍ر آب‍ادی‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ اخ‍ت‍لال‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز م‍زم‍ن‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا آن‌ در س‍ال‌ ۱۳۹۱ در م‍راک‍ز دی‍ال‍ی‍ز م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ۱۳۹۱-۹۲
607 ن‍ی‍ل‍وف‍ر رح‍ی‍م‍ی‌ راد ارزی‍اب‍ی‌ ش‍اخ‍ص‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍ردی‌ ب‍خ‍ش‌ اورژان‍س‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‌۱۳۹۱  ۱۳۹۱-۹۲
۶۰۸ ه‍ادی‌ م‍ه‍دوی‌ راد ب‍ررس‍ی‌ آن‍وم‍ال‍ی‌ ه‍ای‌ وری‍دی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ی‍ک‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا آل‍رژی‌ ۱۳۹۱-۹۲
609 ح‍س‍ی‍ن‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ار ب‍ررس‍ی‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ CTب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ آن‍وم‍ال‍ی‌ ه‍ای‌ ق‍وس‌ آئ‍ورت‌ در م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ب‍ه‌ ی‍ک‌ م‍رک‍ز ت‍ص‍وی‍ر ب‍رداری‌ درت‍ه‍ران‌ در س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۸۷-۱۳۹۰  ۱۳۹۱-۱۳۹۲
۶۱۰ ع‍ل‍ی‌ ک‍چ‍وی‍ی‌ خ‍ال‍دی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ و ع‍وارض‌ ج‍ان‍ب‍ی‌ درم‍ان‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ ل‍ی‍زر ف‍راک‍ش‍ن‍ال‌ CO2ک‍م‌ ت‍وان‌ ( (1mjو ک‍رم‌ ه‍ی‍دروک‍ی‍ن‍ون‌ ۴ ب‍ا ک‍رم‌ ه‍ی‍درو ک‍ی‍ن‍ون‌ ۴ ب‍ه‌ ت‍ن‍ه‍ای‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ م‍لاس‍م‍ا ۱۳۹۱-۹۲
611 راض‍ی‍ه‌ ام‍رای‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ دق‍ت‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ روش‌ ک‍رای‍و اس‍ت‍ات‌ در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ار وش‌ اس‍ت‍ان‍دارد طلای‍ی‌ در ت‍وم‍وره‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ۱۳۹۱-۹۲
۶۱۲ س‍ی‍دم‍ح‍س‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ارزی‍اب‍ی‌ پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ درم‍ان‌ ب‍راک‍ی‌ ت‍راپ‍ی‌ داخ‍ل‌ ح‍ف‍ره‌ ای‌ ب‍ا آه‍ن‍گ‌ دز ب‍الا ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ COBALT- 60 AFTER LOADINGدر م‍ب‍ت‍لای‍ان‌ ب‍ه‌ س‍رطان‌ س‍روی‍ک‍س‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۸۷-۹۰  ۱۳۹۱-۹۲
613 ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ پ‍ور ک‍اک‍رودی‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ع‍ود ب‍ی‍و ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ک‍ان‍س‍ر پ‍روس‍ت‍ات‌ ب‍ا م‍ارژی‍ن‌ م‍ث‍ب‍ت‌ ۱۳۹۱-۹۲
۶۱۴ آزاده‌ ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ت‍ج‍وی‍ز اک‍س‍ی‍ژن‌ م‍ک‍م‍ل‌ ح‍ی‍ن‌ س‍زاری‍ن‌ و ۲ س‍اع‍ت‌ پ‍س‌ از ع‍م‍ل‌ در ک‍اه‍ش‌ م‍ی‍زان‌ ع‍ف‍ون‍ت‌ پ‍س‌ از ع‍م‍ل‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۹۰-۱۳۹۲  ۱۳۹۱-۹۲
615 پ‍درام‌ ی‍وس‍ف‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ف‍اک‍ت‍وره‍ای‌ م‍س‍ت‍ع‍د ک‍ن‍ن‍ده‌ در ای‍ج‍اد ب‍ث‍ورات‌ ش‍ب‍ه‌ اگ‍زم‍ای‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ع‍اری‌ از پ‍س‍وری‍ازی‍س‌ پ‍وس‍ت‍ی‌ دری‍اف‍ت‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ Infliximab، ی‍ک‌ م‍طال‍ع‍ه‌ Cohortدر ۹۲ ب‍ی‍م‍ار ۹۱-۹۲
۶۱۶ ب‍ه‍زاد ل‍طف‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍وی‌ در CTاس‍ک‍ن‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍ا ت‍روم‍اه‍ای‌ م‍ت‍ع‍دد م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ اورژان‍س‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ از م‍ه‍ر ۱۳۸۷ ت‍ا م‍ه‍ر۱۳۹۱  ۱۳۹۲
617 ج‍م‍ی‍ل‍ه‌ اف‍س‍ر ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ دی‍اب‍ت‌ ب‍ارداری‌ در ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ زن‍ان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ت‍اب‍ع‍ه‌ ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍ع‍ی‍ار ج‍دی‍د IADPSGدر س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۹۰-۹۱  ۱۳۹۱-۹۲
۶۱۸ س‍ت‍اره‌ رض‍ا س‍ل‍طان‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ واری‍اس‍ی‍ون‍ه‍ای‌ Anomalous Pulmonary venous Connectionدر ۴۵۰ ب‍ی‍م‍ار م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍اری‌ م‍ادرزادی‌ ق‍ل‍ب‌ ت‍وس‍ط س‍ی‌ ت‍ی‌ آن‍ژی‍وگ‍راف‍ی‌ در ت‍ع‍دادی‌ از م‍راک‍ز درم‍ان‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۸۹-۱۳۹۱  ۱۳۹۲
619 م‍ری‍م‌ ص‍ادق‍ی‌ ق‍ه‍اره‌ ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ ک‍م‍ردرد ب‍ا ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ پ‍ات‍ول‍وژی‍ک‌ م‍ش‍اه‍ده‌ ش‍ده‌ در MRIل‍وم‍ب‍وس‍اک‍رال‌ ۱۳۹۲
۶۲۰ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ک‍لان‍ت‍ر م‍ع‍ت‍م‍دی‌ م‍ع‍رف‍ی‌ ژژن‍ودئ‍ودن‍وس‍ت‍وم‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ان‍ف‍ج‍ار اس‍ت‍ام‍پ‌ دئ‍ودن‍وم‌ ۱۳۹۲
621 پ‍ی‍ام‌ س‍ام‍ع‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از اس‍ت‍ام‍ی‍ن‍وف‍ن‌ و ای‍ب‍وپ‍روف‍ن‌ در ک‍ن‍ت‍رل‌ ت‍ب‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ع‍ود ت‍ش‍ن‍ج‌ ن‍اش‍ی‌ از ت‍ب‌ در ک‍ودک‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ FCم‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۹۱
۶۲۲ م‍ح‍م‍درض‍ا ص‍ب‍ح‍ی‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ PCRع‍ف‍ون‍ت‍ه‍ای‌ ب‍اک‍ت‍ری‍ال‌ غ‍ی‍ر ت‍ه‍اج‍م‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ اورژان‍س‌ و ال‍ک‍ت‍ی‍و آن‍وری‍س‍م‌ آئ‍ورت‌ ش‍ک‍م‍ی‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۹۲
623 م‍رض‍ی‍ه‌ آذری‌ ن‍ی‍ا راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ل‍وب‌ ف‍رون‍ت‍ال‌ و ن‍ام‍ی‍دن‌ ت‍ص‍اوی‍ر در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ پ‍ارک‍ی‍ن‍س‍ون‌ ۹۲-۹۳
۶۲۴ ف‍ری‍ب‍ا ام‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارای‍ی‌ م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ غ‍ی‍رت‍ه‍اج‍م‍ی‌ در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ت‍ه‍اج‍م‍ی‌ در ارزی‍اب‍ی‌ ش‍وک‌ ه‍ای‍پ‍وول‍م‍ی‍ک‌ ۹۲-۹۳
625 م‍س‍ع‍ود پ‍رت‍وی‌ ک‍ی‍ا ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ س‍طوح‌ س‍رم‍ی‌ ل‍پ‍ت‍ی‍ن‌ و رزی‍س‍ت‍ی‍ن‌ ب‍ا س‍اب‌-ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‍ال‌ آت‍رواس‍ک‍ل‍روزی‍س‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ پ‍س‍وری‍ازی‍س‌ و اف‍راد س‍ال‍م‌ ۱۳۹۳
۶۲۶ ف‍ره‍اد ص‍ول‍ت‌ پ‍ور م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ ب‍روز آس‍ی‍ب‌ ه‍ای‌ ع‍لام‍ت‌ دار گ‍ل‍و در دو روش‌ ال‍ق‍اء س‍ری‍ع‌ ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از دوز ب‍الای‌ س‍ی‍س‌ آت‍راک‍وری‍وم‌ و س‍اک‍س‍ی‍ن‍ی‍ل‌ ک‍ول‍ی‍ن‌ ۹۲-۹۳
627 پ‍روی‍ن‌ ج‍ن‍ت‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ پ‍اس‍خ‌ درم‍ان‍ی‌ ک‍ل‍وی‍ی‍د ب‍ه‌ ک‍رای‍وت‍راپ‍ی‌ ه‍م‍راه‌ ت‍زری‍ق‌ داخ‍ل‌ ض‍ای‍ع‍ه‌ ای‌ ت‍ری‍ام‍س‍ی‍ن‍ول‍ون‌ و ک‍رای‍وت‍راپ‍ی‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ت‍زری‍ق‌ داخ‍ل‌ ض‍ای‍ع‍ه‌ ای‌ وراپ‍ام‍ی‍ل‌ ۱۳۹۳
۶۲۸ ع‍ل‍ی‍رض‍ا م‍ح‍ب‍وب‍ی‍ان‌ ف‍ر ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ل‍ی‍زر ف‍راک‍ش‍ن‍ال‌ دی‌ اک‍س‍ی‍د ک‍رب‍ن‌ nm ۱۰۶۰۰ در درم‍ان‌ ض‍ای‍ع‍ات‌ اس‍ت‍ری‍ا ال‍ب‍ا در س‍ال‌۱۳۹۰-۱۳۹۲  ۱۳۹۲-۹۳
629 ارم‍غ‍ان‌ ک‍اظم‍ی‌ ن‍ژاد ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ س‍طح‌ س‍رم‍ی‌ ل‍پ‍ت‍ی‍ن‌ و ه‍ورم‍ون‍ه‍ای‌ ج‍ن‍س‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ پ‍س‍وری‍ازی‍س‌ در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا گ‍روه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ س‍ال‍م‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ و ل‍ق‍م‍ان‌ ح‍ک‍ی‍م‌ در س‍ال‌ ه‍ای‌۱۳۹۱-۹۲  ۱۳۹۲-۹۳
۶۳۰ ن‍ی‍ک‍و م‍ظف‍ری‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ س‍طح‌ س‍رم‍ی‌ وی‍ت‍ام‍ی‍ن‌ Dدر ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍ازه‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ داده‌ ش‍ده‌ پ‍م‍ف‍ی‍گ‍وس‌ و گ‍روه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ س‍ال‍م‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍داء ت‍ج‍ری‍ش‌ و ل‍ق‍م‍ان‌ ح‍ک‍ی‍م‌ در س‍ال‌ ه‍ای‌۱۳۹۰-۹۱  ۱۳۹۲-۹۳
631 م‍ح‍م‍ود ج‍ع‍ف‍ری‌ ول‍وج‍ای‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ س‍طح‌ TNF-aو INF-Yدر ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ آل‍وپ‍س‍ی‌ آره‌ آت‍ا و اف‍راد س‍ال‍م‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ و ل‍ق‍م‍ان‌ ح‍ک‍ی‍م‌ در س‍ال‌ ه‍ای‌۱۳۹۱-۹۲  ۹۱-۹۲
۶۳۲ ف‍ه‍ی‍م‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ه‍ی‌ م‍ج‍د ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ س‍طح‌ س‍رم‍ی‌ ف‍اک‍ت‍ور رش‍د ان‍دوت‍ل‍ی‍وم‍ی‌ ع‍روق‌ (VEGF) ب‍ا س‍اب‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‍ال‌ آت‍رواس‍ک‍ل‍روزی‍س‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ پ‍س‍وری‍ازی‍س‌ و اف‍راد س‍ال‍م‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ پ‍وس‍ت‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ و ل‍ق‍م‍ان‌ ح‍ک‍ی‍م‌ در س‍ال‌ ه‍ای‌۱۳۹۰-۹۲  ۱۳۹۲
633 س‍ج‍اد ن‍ظری‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ب‍ا Narrow band UVBب‍ر س‍طح‌ س‍رم‍ی‌ ف‍ولات‌ و وی‍ت‍ام‍ی‍ن‌ Dدر ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ وی‍ت‍ی‍ل‍ی‍گ‍و م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ و ل‍ق‍م‍ان‌ ح‍ک‍ی‍م‌ در س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۹۰-۱۳۹۲  ۱۳۹۲
۶۳۴ آزاده‌ ع‍ب‍دی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ و ع‍وارض‌ ک‍وت‍اه‌ م‍دت‌ ت‍زری‍ق‌ دو داروی‌ اس‍ک‍ل‍روت‍راپ‍ی‌ Trombovarو Polidecanolدر خ‍ان‍م‌ ه‍ای‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ت‍لان‍ژک‍ت‍ازی‌ و رت‍ی‍ک‍ولار Veinب‍دون‌ ن‍ارس‍ای‍ی‌ ص‍اف‍ن‍وف‍م‍ورال‌ ج‍ان‍ک‍ش‍ن‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ طی‌ س‍ال‌ ه‍ای‌ ۱۳۸۹ ت‍ا۱۳۹۱  ۱۳۹۲
635 ف‍اطم‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ زادگ‍ان‌ ش‍ی‍رازی‌ ارزی‍اب‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ت‍زری‍ق‌ ه‍پ‍اری‍ن‌ وری‍دی‌ ح‍ی‍ن‌ ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ ب‍ر روی‌ ک‍ارای‍ی‌ ف‍ی‍س‍ت‍ول‌ ه‍ای‌ ش‍ری‍ان‍ی‌ وری‍دی‌ در ۲۴ س‍اع‍ت‌ ن‍خ‍س‍ت‌ پ‍س‌ از ع‍م‍ل‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ دی‍ال‍ی‍زی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ از ف‍روردی‍ن‌ ۱۳۹۰ ت‍ا ش‍ه‍ری‍ور۱۳۹۱  ۱۳۹۲
۶۳۶ م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ ع‍ب‍اس‌ ن‍ژاد ب‍ررس‍ی‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ت‍رم‍ی‍م‌ آس‍ی‍ب‌ اع‍ص‍اب‌ م‍دی‍ان‌، اول‍ن‍ار و رادی‍ال‌ در م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در ف‍اص‍ل‍ه‌ س‍ال‌ ه‍ای‌۱۳۸۹-۹۱  ۱۳۹۲-۹۳
637 خ‍ش‍ای‍ار ات‍ق‍ی‍ای‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ع‍وارض‌ و اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ درم‍ان‌ ن‍ارس‍ای‍ی‌ وری‍دی‌ ان‍دام‌ ت‍ح‍ت‍ان‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ل‍ی‍ز داخ‍ل‌ ع‍روق‍ی‌ در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا روش‍ه‍ای‌ م‍رس‍وم‌ در ی‍ک‌ ک‍ارآزم‍ای‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌ ۱۳۹۲
۶۳۸ م‍ح‍س‍ن‌ خ‍ال‍ق‍ی‍ان‌ ت‍زری‍ق‌ در م‍س‍ی‍ر ع‍روق‌ ل‍ن‍ف‍اوی‌ ای‍ن‍گ‍وی‍ن‍ال‌ س‍ل‍ول‍ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ ت‍ک‌ ه‍س‍ت‍ه‌ ای‌ م‍ش‍ت‍ق‌ از م‍غ‍ز اس‍ت‍خ‍وان‌ خ‍ودی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ادم‌ ل‍ن‍ف‍اوی‌ ای‍دی‍وپ‍ات‍ی‍ک‌ ۱۳۹۲
639 م‍ه‍ن‍از اک‍ب‍ری‌ ب‍ررس‍ی‌ ب‍ق‍اء ک‍ل‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ک‍ان‍س‍ر پ‍س‍ت‍ان‌ ب‍ا ت‍وم‍وره‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ و ارت‍ب‍اط آن‌ ب‍ا ق‍وم‍ی‍ت‌، ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ س‍ک‍ون‍ت‌ و ع‍وام‍ل‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‍ی‌ و ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ و پ‍ات‍ول‍وژی‍ک‌ در ف‍اص‍ل‍ه‌ س‍ال‌ ه‍ای‌ ۱۳۸۲ ت‍ا۱۳۹۲  ۱۳۹۲-۹۳
۶۴۰ م‍ه‍ت‍اب‌ ف‍لاح‌ زواره‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ م‍ی‍زان‌ ب‍ق‍اء ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍رطان‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ م‍وض‍ع‍ی‌ پ‍س‍ت‍ان‌ در دو روش‌ ج‍راح‍ی‌ ح‍ف‍ظ پ‍س‍ت‍ان‌ و م‍اس‍ت‍ک‍ت‍وم‍ی‌ رادی‍ک‍ال‌ م‍دی‍ف‍ی‍ه‌ ۱۳۹۲-۹۳
641 ع‍ل‍ی‌ رب‍وی‍ی‍ت‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ س‍طوح‌ س‍رم‍ی‌ س‍دی‍م‌ و پ‍ت‍اس‍ی‍م‌ و ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‍ک‌ در م‍س‍م‍وم‍ی‍ن‌ ب‍ا ت‍رام‍ادول‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ اورژان‍س‌ م‍س‍م‍وم‍ی‍ن‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ل‍ق‍م‍ان‌ ح‍ک‍ی‍م‌ در س‍ال‌۱۳۹۲-۱۳۹۱  ۱۳۹۲-۱۳۹۳
۶۴۲ اف‍ش‍ی‍ن‌ ج‍لال‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ آس‍ی‍ب‌ ه‍ای‌ ب‍دن‍ی‌ ح‍اص‍ل‌ از س‍ق‍وط در ب‍ی‍م‍اران‌ پ‍ذی‍رش‌ ش‍ده‌ در ب‍خ‍ش‌ اورژان‍س‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ه‍ف‍ت‌ ت‍ی‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۹۱  [۱۳۹۲]
643 م‍ح‍م‍د رئ‍ی‍س‌ زاده‌ م‍ع‍رف‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ اص‍لاح‌ ش‍ده‌ Roosدر درم‍ان‌ ن‍ش‍ان‍گ‍ان‌ خ‍روج‍ی‌ ق‍ف‍س‍ه‌ س‍ی‍ن‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ آن‌ در ۱۲۳۳ ب‍ی‍م‍ار ع‍م‍ل‌ ش‍ده‌ از س‍ال‌ ۱۳۶۳ ت‍ا۱۳۹۱  ۱۳۹۲-۱۳۹۳
۶۴۴ م‍ل‍ی‍ک‍ا م‍ح‍ق‍ق‌ ب‍ررس‍ی‌ اپ‍ی‍دم‍ی‍ول‍وژی‍ک‌ ب‍ر روی‌ ۴۸۳ ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ پ‍اپ‌ اس‍م‍ی‍ر در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۹۲-۹۳
645 س‍ی‍ده‌ ن‍ج‍م‍ه‌ ق‍اس‍م‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ س‍طح‌ آگ‍اه‍ی‌، ن‍گ‍رش‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ی‍م‍اران‌ دی‍اب‍ت‍ی‌ و پ‍زش‍ک‍ان‌ درب‍اره‌ ب‍ی‍م‍اری‌ دی‍اب‍ت‌ و ع‍وارض‌ آن‌ ۱۳۹۲-۹۳
۶۴۶ ع‍ل‍ی‌ ظه‍ی‍ری‌ ب‍ررس‍ی‌ ص‍ح‍ت‌ MRIدر ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍وارد ع‍ود س‍رطان‌ س‍ی‍ن‍ه‌ ۱۳۹۳
647 زه‍را ن‍ص‍ی‍ری‌ ارزی‍اب‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ت‍س‍ت‌ FABو UPDRSدر م‍راح‍ل‌ اول‍ی‍ه‌ اب‍ت‍لا ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍اری‌ پ‍ارک‍ی‍ن‍س‍ون‌ ۱۳۹۲-۹۳
۶۴۸ ه‍دای‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ ن‍وروزی‌ ب‍ررس‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ آن‍وری‍س‍م‌ ه‍ای‌ م‍ت‍ع‍دد ای‍ن‍ت‍راک‍ران‍ی‍ال‌ در س‍ی‌ ت‍ی‌ آن‍ژی‍وگ‍راف‍ی‌ ۱۳۹۲-۹۳
649 س‍ی‍ام‍ک‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌ رادور ب‍ررس‍ی‌ س‍طح‌ س‍رم‍ی‌ پ‍رولاک‍ت‍ی‍ن‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ وی‍ت‍ی‍ل‍ی‍گ‍و م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ی‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ و ل‍ق‍م‍ان‌ ح‍ک‍ی‍م‌ در س‍ال‌ ه‍ای‌ ۱۳۹۱-۱۳۹۲ در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا گ‍روه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ س‍ال‍م‌ و ارت‍ب‍اط آن‌ ب‍ا ش‍دت‌ وی‍ت‍ی‍ل‍ی‍گ‍و ۱۳۹۲-۹۳
۶۵۰ م‍ری‍م‌ ن‍ی‍از آذری‌ ل‍زوم‌ ان‍ج‍ام‌ گ‍راف‍ی‌ ق‍ف‍س‍ه‌ ص‍دری‌ در ارزی‍اب‍ی‌ اول‍ی‍ه‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ول‍ت‍ی‍پ‍ل‌ ت‍روم‍ا ۱۳۹۲-۹۳
651 م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ ن‍اص‍ح‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍ر پ‍ی‍ون‍د ف‍ی‍ب‍روب‍لاس‍ت‌ ه‍ای‌ آل‍وژن‍ی‍ک‌ ک‍ش‍ت‌ داده‌ ش‍ده‌ روی‌ ژرده‌ آم‍ن‍ی‍ون‌ ب‍ا ت‍زری‍ق‌ ف‍ی‍ب‍روب‍لاس‍ت‌ ه‍ای‌ آل‍وژن‍ی‍ک‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د ک‍لاژن‌ ت‍ی‍پ‌ VIIدر ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اپ‍ی‍درم‍ولای‍زی‍س‌ ب‍ول‍وزای‌ دی‍س‍ت‍روف‍ی‍ک‌ ۱۳۹۲-۹۳
۶۵۲ م‍ری‍م‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ و ش‍دت‌ اض‍طراب‌ ق‍ب‍ل‌ از اول‍ی‍ن‌ اپ‍ی‍زود ح‍م‍ل‍ه‌ م‍ال‍ت‍ی‍پ‍ل‌ اس‍ک‍ل‍روزی‍س‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا آن‌ در م‍راج‍ع‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ از م‍ه‍ر ۱۳۹۱ ال‍ی‌ م‍ه‍ر۱۳۹۲  ۱۳۹۲-۹۳
653 م‍ح‍ب‍وب‍ه‌ پ‍ارس‍ا ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط س‍طح‌ س‍رم‍ی‌ اس‍ی‍د اوری‍ک‌ در م‍ب‍ت‍لای‍ان‌ ب‍ه‌ م‍ال‍ت‍ی‍پ‍ل‌ اس‍ک‍ل‍روزی‍س‌ ب‍ا م‍ی‍زان‌ ن‍ات‍وان‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‍ه‍ای‌۹۲-۹۱  ۱۳۹۲-۹۳
۶۵۴ م‍ح‍م‍د ت‍ف‍رش‍ی‍ان‌ ب‍ررس‍ی‌ س‍طح‌ ۲۵ ه‍ی‍دروک‍س‍ی‌ وی‍ت‍ام‍ی‍ن‌ Dو س‍طح‌ ن‍ات‍وان‍ی‌ ح‍رک‍ت‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍اری‌ پ‍ارک‍ی‍ن‍س‍ون‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۹۲-۱۳۹۳
655 ش‍ه‍رام‌ ص‍ادق‍ی‌ ی‍ام‍چ‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‍ب‍ود ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ه‍رن‍ی‌ دی‍س‍ک‌ ب‍ی‍ن‌ م‍ه‍ره‌ای‌ ل‍وم‍ب‍وس‍اک‍رال‌ ب‍ع‍د از درم‍ان‌ ج‍راح‍ی‌ ۱۳۹۲-۹۳
۶۵۶ زه‍را ش‍ی‍خ‌ وی‍س‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍وارد ارج‍اع‍ی‌ از ن‍ظر ت‍ح‍م‍ل‌ ی‍ا ع‍دم‌ ت‍ح‍م‍ل‌ ک‍ی‍ف‍ر در م‍راج‍ع‍ی‍ن‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۹۱  ۱۳۹۳
657 س‍م‍ی‍را م‍ظاه‍ری‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ p53و ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ت‍ک‍ث‍ی‍ر س‍ل‍ول‍ی‌ ki-67و ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ م‍ی‍ت‍وزی‌ در پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ رف‍ت‍ار م‍ه‍اج‍م‌ آدن‍وم‌ ه‍ی‍پ‍وف‍ی‍ز در ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍داء ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۹۲-۹۳
۶۵۸ م‍ح‍م‍د اع‍راب‍ی‌ م‍ق‍دم‌ ب‍ررس‍ی‌ س‍ه‌ س‍ال‍ه‌ ت‍وم‍وره‍ای‌ س‍طح‍ی‌ م‍ث‍ان‍ه‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ای‍ران‍ی‌ و س‍وری‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ درم‍ان‌ آن‍ه‍ا ۱۳۹۲-۹۳
659 ب‍ه‍زاد ق‍اس‍م‍ی‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ی‍زان‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ طول‌ اس‍ک‍اپ‍ولا ب‍ا س‍ای‍ر ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ س‍ون‍وگ‍راف‍ی‍ک‌ ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ س‍ن‌ ح‍ام‍ل‍گ‍ی‌ ۱۳۹۲-۹۳
۶۶۰ م‍ح‍م‍درض‍ا ش‍اه‌ م‍ح‍م‍دی‌ ب‍ررس‍ی‌ ق‍درت‌ پ‍ی‍ش‍گ‍وی‍ی‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ی‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍وار ع‍ص‍ب‌ ع‍ض‍ل‍ه‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ ی‍ورودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍ن‍درم‌ ک‍ودا اک‍وی‍ن‍ا (س‍ن‍درم‌ دم‌ اس‍ب‌) ۱۳۹۲-۹۳
661 ن‍وی‍د رح‍ی‍م‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ H-reflexو Ankle reflexدر ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ رادی‍ک‍ول‍وپ‍ات‍ی‌ S1ی‍ک‌ طرف‍ه‌ ۱۳۹۲
۶۶۲ ال‍ه‍ام‌ ک‍ارگ‍زار ب‍ررس‍ی‌ ارزش‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ س‍ون‍وگ‍راف‍ی‌ در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا ال‍ک‍ت‍رودی‍اگ‍ن‍وز در ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ س‍ن‍درم‌ ت‍ون‍ل‌ ک‍ارپ‍ال‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‌ ال‍ک‍ت‍رودی‍اگ‍ن‍وز م‍رک‍ز پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۹۲-۱۳۹۳
663 ان‍س‍ی‍ه‌ ام‍ی‍ری‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ و ع‍ل‍ل‌ اس‍ت‍ئ‍وپ‍روز در ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍الاس‍م‍ی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ از۹۲-۸۵  ۱۳۹۳
۶۶۴ رام‍ی‍ن‌ ان‍ع‍ام‌ زاده‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ س‍طح‌ س‍رم‍ی‌ وی‍ت‍ام‍ی‍ن‌ Dدر ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ آک‍ن‍ه‌ ول‍گ‍اری‍س‌ و گ‍روه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ س‍ال‍م‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ پ‍وس‍ت‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۹۳
665 م‍ح‍م‍د گ‍وران‌ س‍وادک‍وه‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ دوره‌ ع‍اری‌ از ع‍ود در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ک‍ان‍س‍ر ن‍ازوف‍ارن‍ک‍س‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۸۹-۱۳۸۰  ۱۳۹۲-۹۳
۶۶۶ ن‍ازل‍ی‌ ص‍ادق‍ی‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ اف‍ت‍راق‍ی‌ گ‍ل‍ی‍وز و گ‍ل‍ی‍وم‍ا ب‍ه‌ روش‌ ای‍م‍ن‍وه‍ی‍س‍ت‍وش‍ی‍م‍ی‌ ب‍رای‌ م‍ارک‍ر P53 ۱۳۹۲-۹۳
667 آی‍ن‍از ص‍ورت‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ه‍ورم‍ون‍ی‌ و دوز رس‍ی‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍ض‍ه‌ در رادی‍وت‍راپ‍ی‌ ک‍ان‍س‍ر رک‍ت‍وم‌ ۱۳۹۳
۶۶۸ س‍ی‍ده‌ ش‍ه‍رزاد ع‍زی‍زال‍دی‍ن‍ی‌ طراح‍ی‌ ن‍رم‌ اف‍زاری‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ گ‍ل‍ی‍وم‍ای‌ م‍غ‍زی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ت‍ص‍اوی‍ر MRIو ارزی‍اب‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ت‍ص‍وی‍رب‍رداری‌ ب‍ع‍د از درم‍ان‌ آن‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ رادی‍ول‍وژی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۹۲-۹۳
669 ن‍ک‍ی‍س‍ا دروی‍ش‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ش‍ی‍وع‌ دی‍اب‍ت‌ و پ‍ی‍ش‌ دی‍اب‍ت‌ و ری‍س‍ک‌ ف‍اک‍ت‍وره‍ای‌ م‍رب‍وطه‌ در ب‍ال‍غ‍ی‍ن‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در طی‌ ۱۰ س‍ال‌ (ف‍از ۱ و ۴ م‍طال‍ع‍ه‌ ق‍ن‍د و ل‍ی‍پ‍ی‍د ت‍ه‍ران‌) ۹۲-۹۳
۶۷۰ م‍ه‍رش‍اد راب‍ط ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارآی‍ی‌ درم‍ان‌ ک‍وت‍اه‌ م‍دت‌ ب‍ا آس‍ی‍ک‍ل‍وور م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر زم‍ان‌ در درم‍ان‌ درد ع‍ص‍ب‍ی‌ ب‍ع‍د از ت‍اول‌ (درد پ‍س‍ت‌ ه‍رپ‍ت‍ی‍ک‌) ۹۲-۹۳
671 ل‍ی‍لا ع‍زی‍زی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍ر م‍ت‍رون‍ی‍دازول‌ ب‍ا ت‍رک‍ی‍ب‌ م‍ت‍رون‍ی‍دازول‌ و ش‍ی‍اف‌ واژی‍ن‍ال‌ پ‍روب‍ی‍وت‍ی‍ک‌ در درم‍ان‌ واژی‍ن‍وز ب‍اک‍ت‍ری‍ال‌ در م‍راج‍ع‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ زن‍ان‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دا ت‍ج‍ری‍ش‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ س‍ال‌۹۱-۹۳  ۹۲-۹۳
۶۷۲ م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ ق‍م‍ری‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ م‍ی‍زان‌ ع‍ود در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ پ‍م‍ف‍گ‍ی‍وس‌ ت‍ح‍ت‌ درم‍ان‌ ب‍ا پ‍روت‍ک‍ل‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ پ‍ال‍س‌ ت‍راپ‍ی‌؛ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ پ‍وس‍ت‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دا ت‍ج‍ری‍ش‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۸۵ ت‍ا۱۳۸۹  ۱۳۹۳
673 م‍ری‍م‌ ح‍ات‍م‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍ر اک‍س‍ی‌ ت‍وس‍ی‍ن‌ ب‍ا دوز ب‍الا و اک‍س‍ی‌ ت‍وس‍ی‍ن‌ ب‍ا دوز پ‍ای‍ی‍ن‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ خ‍ون‍ری‍زی‌ پ‍س‌ از زای‍م‍ان‌ س‍زاری‍ن‌ در م‍ادران‌ ک‍ان‍دی‍د س‍زاری‍ن‌ ب‍خ‍ش‌ ج‍راح‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‌۱۳۹۲  ۱۳۹۲-۹۳
۶۷۴ زه‍را س‍ادات‌ ح‍ام‍دی‌ ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در ب‍روز ت‍روم‍ب‍وز س‍ی‍ن‍وس‌ م‍غ‍زی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ اورژان‍س‌ م‍رک‍ز ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۹۲-۹۳
675 م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ج‍راح‍ی‌ ه‍دای‍ت‌ ش‍ده‌ ت‍وس‍ط رادی‍ون‍وک‍ل‍ئ‍ی‍د در م‍ی‍زان‌ رزک‍س‍ی‍ون‌ گ‍ل‍ی‍وم‌ ه‍ای‌ م‍غ‍زی‌ ۱۳۹۲-۹۳
۶۷۶ ع‍ل‍ی‍رض‍ا ف‍ره‍ب‍د م‍ق‍ای‍س‍ه‌ غ‍رغ‍ره‌ دو داروی‌ ک‍ن‍ام‍ی‍ن‌ و م‍ن‍ی‍زی‍م‌ س‍ول‍ف‍ات‌ ب‍ر گ‍ل‍ودرد ۲۴ س‍اع‌ پ‍س‌ از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ آپ‍ان‍دی‍س‍ت‌ اورژان‍س‌ ۱۳۹۲-۹۳
677 س‍ارا ارژن‍گ‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ات‍وژن‍ز و درم‍ان‌ ن‍ک‍رول‍ی‍ز اپ‍ی‍درم‍ی‌ ت‍وک‍س‍ی‍ک‌ (TEN) ۱۳۹۲-۹۳
۶۷۸ ن‍وی‍د ای‍ران‌ ن‍ژاد ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر م‍ک‍م‍ل‌ وی‍ت‍ام‍ی‍ن‌ Dب‍ر ک‍اه‍ش‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ ب‍ه‌ ان‍س‍ول‍ی‍ن‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از اب‍ت‍لاء ب‍ه‌ دی‍اب‍ت‌ ت‍ی‍پ‌ ۲ در ب‍ی‍م‍اران‌ پ‍ی‍ش‌ دی‍اب‍ت‍ی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ غ‍دد ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دا ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۹۲-۹۳
679 ش‍ادی‌ ش‍ه‍رآی‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ت‍زری‍ق‌ م‍وض‍ع‍ی‌ پ‍روژس‍ت‍رون‌ و ک‍ورت‍ی‍ک‍واس‍ت‍روئ‍ی‍د در درم‍ان‌ س‍ن‍درم‌ ت‍ون‍ل‌ ک‍ارپ‍ال‌ خ‍ف‍ی‍ف‌ و م‍ت‍وس‍ط ۱۳۹۲-۹۳
۶۸۰ ن‍اه‍ی‍د م‍ح‍م‍دی‌ ب‍ررس‍ی‌ اخ‍ت‍لالات‌ ک‍ل‍ی‍وی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ پ‍س‍وری‍ازی‍س‌ در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا گ‍روه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ س‍ال‍م‌ و ارت‍ب‍اط آن‌ ب‍ا ش‍دت‌ پ‍س‍وری‍ازی‍س‌ ۱۳۹۳
681 ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ ت‍رم‍س‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر پ‍ون‍ی‍ک‌ (ع‍س‍ل‌ و ژل‌ روی‍ال‌ ف‍راوری‌ ش‍ده‌) ب‍ر روی‌ خ‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ س‍رطان‍ی‌ (ک‍ارآزم‍ای‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ف‍از(III ۱۳۹۲-۹۳
۶۸۲ ف‍اطم‍ه‌ ح‍ج‍ت‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ اطلاع‍ات‌ دم‍وگ‍راف‍ی‍ک‌ در م‍ب‍ت‍لای‍ان‌ ب‍ه‌ دی‍س‍ت‍روف‍ی‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ ان‍ج‍م‍ن‌ دی‍س‍ت‍روف‍ی‌ ای‍ران‌ در آب‍ان‌ م‍اه‌۱۳۹۲  ۱۳۹۳-۹۴
683 آذر ب‍ه‍رام‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ک‍ن‍ت‍رل‌ ض‍ع‍ی‍ف‌ گ‍ل‍ی‍س‍م‍ی‍ک‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ دی‍اب‍ت‌ ت‍ی‍پ‌ ۲ ۱۳۹۲
۶۸۴ ح‍م‍ی‍درض‍ا م‍ح‍م‍دی‌ ه‍ام‍ان‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ رون‍د ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ی‍ون‌ پ‍ت‍اس‍ی‍م‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍ن‍درم‌ ک‍راش‌ ت‍روم‍ات‍ی‍ک‌ در زل‍زل‍ه‌ ب‍م‌ ۱۳۹۴-۱۳۹۵
685 ف‍رزان‍ه‌ ع‍رب‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ش‍ی‍اف‌ ای‍ن‍دوم‍ت‍اس‍ی‍ن‌ و پ‍ت‍ی‍دی‍ن‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ در ک‍ن‍ت‍رل‌ درد ب‍ع‍د از س‍زاری‍ن‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۸۴-۸۵
۶۸۶ س‍اران‌ ل‍طف‌ ال‍ل‍ه‌ زاده‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍س‍ت‌ پ‍ل‍ه‌ ب‍ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‌ ت‍س‍ت‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ع‍وارض‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ - ری‍وی‌ پ‍س‌ از لاپ‍ارات‍وم‍ی‌ ۱۳۹۳-۹۴
687 ح‍س‍ی‍ن‌ غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ پ‍ور ب‍ررس‍ی‌ ف‍راوان‍ی‌ و ع‍ل‍ل‌ ش‍ک‍ای‍ات‌ م‍راج‍ع‍ی‍ن‌ اورژان‍س‌ م‍رک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در ش‍ش‌ م‍اه‍ه‌ اول‌ س‍ال‌۱۳۹۳  ۱۳۹۳-۹۴
۶۸۸ س‍م‍ی‍را خ‍ال‍دی‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ پ‍وش‍ش‌ غ‍دد ل‍ن‍ف‍اوی‌ ل‍گ‍ن‍ی‌ س‍ی‌ ت‍ی‌ اس‍ک‍ن‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌ و روش‌ رادی‍وت‍راپ‍ی‌ م‍ع‍م‍ول‌ و م‍رس‍وم‌ ب‍ر اس‍اس‌ ل‍ن‍دم‍ارک‍ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍وان‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ک‍ان‍س‍ر پ‍روس‍ت‍ات‌ ک‍ان‍دی‍د رادی‍وت‍راپ‍ی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۹۲-۹۳
689 م‍رض‍ی‍ه‌ ب‍اب‍ای‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ه‍ب‍ود ع‍م‍ل‍ک‍رد و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اس‍ت‍ئ‍وآرت‍ری‍ت‌ زان‍و در دو گ‍روه‌ دری‍اف‍ت‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ PRPو گ‍روه‌ دری‍اف‍ت‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ (RCT).exercise ۱۳۹۳
۶۹۰ زی‍ن‌ ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌ چ‍اب‍ک‍س‍وار ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ م‍ورف‍ی‍ن‌ - ک‍ت‍ام‍ی‍ن‌ و م‍ورف‍ی‍ن‌ ت‍زری‍ق‍ی‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ درد ح‍اد ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ ان‍دام‌ در م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ب‍ه‌ اورژان‍س‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ه‍ف‍ت‍م‌ ت‍ی‍ر ۱۳۹۳
691 ف‍رزان‍ه‌ ک‍رم‍ی‌ زرن‍دی‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ JUMPدر درم‍ان‌ ف‍ی‍س‍ت‍ول‌ پ‍ری‌ آن‍ال‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۹۳-۹۴
۶۹۲ م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ ش‍ک‍روی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ک‍م‍ای‌ چ‍ه‍ار ام‍ت‍ی‍ازی‌ و گ‍لاس‍ک‍و در پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ پ‍ی‍ام‍د ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍روم‍ای‍ی‌ ۱۳۹۳-۹۴
693 س‍ی‍ده‌ ن‍گ‍ار رای‍گ‍ان‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ان‍ت‍روپ‍وم‍ت‍ری‍ک‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍ن‍درم‌ ت‍ون‍ل‌ ک‍ارپ‌ در م‍راج‍ع‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‌ ال‍ک‍ت‍رودی‍اگ‍ن‍وز ب‍خ‍ش‌ طب‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۹۴-۹۵
۶۹۴ م‍ائ‍ده‌ اش‍راف‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍وزی‍ع‌ ف‍راوان‍ی‌ م‍ول‌ ه‍ی‍دات‍ی‍ف‍رم‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا آن‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ زن‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۸۷ ت‍ا۱۳۹۲  ۱۳۹۴
695 پ‍ری‍ا پ‍وری‍ان‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر داروی‌ اری‍ت‍روپ‍وی‍ت‍ی‍ن‌ ب‍ر س‍ی‍ر ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ن‍ارس‍ای‍ی‌ ح‍اد ک‍ل‍ی‍وی‌ ب‍ه‌ روش‌ ک‍ارآزم‍ای‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ۱۳۹۳-۹۴
۶۹۶ م‍ه‍رن‍وش‌ اف‍ش‍اری‌ پ‍ور ت‍اث‍ی‍ر پ‍ال‍س‌ م‍ت‍ی‍ل‌ پ‍ردن‍ی‍زول‍ون‌ در ۵۰ ن‍ف‍ر از ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ آل‍وپ‍س‍ی‌ آرات‍ا ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۹۳-۹۴
697 م‍ه‍ن‍از ف‍رج‌ ال‍ل‍ه‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ س‍طح‌ س‍رم‍ی‌ آه‍ن‌ در ب‍ی‍م‍اران‍ی‌ ک‍ه‌ ه‍م‍زم‍ان‌ م‍ی‍گ‍رن‌ و س‍ن‍درم‌ پ‍ای‌ ب‍ی‌ ق‍رار دارن‍د ۱۳۹۳-۹۴
۶۹۸ رض‍ا س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ح‍ج‍م‌ غ‍ض‍روف‌ زان‍و ق‍ب‍ل‌ و ب‍ع‍د از درم‍ان‌ ب‍ا Platelet Rich Plasmaب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍رم‌ اف‍زار 3DSlicerدر ب‍ی‍م‍اران‌ اس‍ت‍ئ‍وآرت‍ری‍ت‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ طب‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۹۴
699 س‍م‍ان‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ س‍ل‍ک‍ی‌ س‍ری‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر گ‍راف‍ی‌ ق‍ف‍س‍ه‌ س‍ی‍ن‍ه‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍روم‍ات‍ی‍ک‌ ب‍ی‍ن‌ م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ان‌ طب‌ اورژان‍س‌ و م‍ت‍خ‍ص‍ص‌ رادی‍ول‍وژی‌ ۱۳۹۳-۹۴
۷۰۰ م‍ح‍م‍د ف‍واد م‍لا ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اع‍م‍ال‌ ه‍رن‍ی‌ ای‍ن‍گ‍وی‍ن‍ال‌ ب‍ه‌ روش‌ McVayب‍ا روش‌ McVayب‍ا م‍ش‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۹۰ ت‍ا۹۲  ۱۳۹۳
701 م‍ژگ‍ان‌ رن‍گ‍ی‍ان‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ش‍ی‍اف‌ ای‍ن‍دوم‍ت‍اس‍ی‍ن‌ ب‍ع‍د از ع‍م‍ل‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ م‍ص‍رف‌ م‍خ‍در در زن‍ان‌ ت‍ح‍ت‌ س‍زاری‍ن‌ و ب‍ی‌ ح‍س‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ زن‍ان‌ و زای‍م‍ان‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۹۳
۷۰۲ آرزو س‍ب‍طی‌ ب‍ررس‍ی‌ اخ‍ت‍لالات‌ ت‍ی‍روئ‍ی‍د در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ل‍ی‍ک‍ن‌ پ‍لان‍وپ‍ی‍لاری‍س‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‌ ۱۳۹۳ در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا گ‍روه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ س‍ال‍م‌ ۱۳۹۴
703 م‍ردم‍ک‌ راوری‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر پ‍روپ‍ران‍ول‍ول‌ در ت‍س‍ری‍ع‌ س‍ی‍ر ل‍ی‍ب‍ر در زن‍ان‌ ب‍ا پ‍ارگ‍ی‌ ک‍ی‍س‍ه‌ آب‌ ۱۳۹۳-۹۴
۷۰۴ س‍ول‍م‍از ع‍ل‍وی‌ م‍ی‍لان‍ی‌ ارت‍ب‍اط ل‍ی‍پ‍ی‍د پ‍روف‍ای‍ل‌ ب‍ا preterm laborدر م‍ادران‌ ح‍ام‍ل‍ه‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ زن‍ان‌ و زای‍م‍ان‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‌ ۹۲ ت‍ا۹۳  ۱۳۹۳-۹۴
705 م‍ج‍ی‍د ع‍ل‍ی‍م‍ردان‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ف‍راوان‍ی‌ اس‍م‍ی‍ر ب‍اف‍ی‌ ک‍وت‌ م‍ث‍ب‍ت‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ش‍ک‍وک‌ ب‍ه‌ س‍پ‍س‍ی‍س‌ ۹۳-۹۴
۷۰۶ ک‍وث‍ر ص‍ادق‍ی‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ اپ‍ی‍دم‍ی‍ول‍وژی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍ح‍ی‍طی‌ م‍وث‍ر ب‍ر پ‍روگ‍ن‍وز Secondary Progressive MSو Relapsing Remitting MSدر ش‍ه‍ر س‍م‍ن‍ان‌ در س‍ال‌۱۳۹۳  ۹۳-۹۴
707 لادن‌ م‍ی‍ر م‍ح‍س‍ن‍ی‌ ن‍م‍ی‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ه‍م‍زم‍ان‌ ف‍اک‍ت‍وره‍ای‌ م‍طرح‌ در روش‍ه‍ای‌ ارزش‍ی‍اب‍ی‌ خ‍طر م‍وج‍ود در پ‍ی‍ش‌ آگ‍ه‍ی‌ س‍ن‍ک‍وپ‌ ۹۳-۹۴
۷۰۸ م‍ه‍دی‌ اس‍ح‍اق‌ زاده‌ ف‍راوان‍ی‌ اخ‍ت‍لالات‌ ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از س‍ن‍درم‌ ک‍راش‌ ت‍روم‍ات‍ی‍ک‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ زل‍زل‍ه‌ ب‍م‌ ۱۳۹۳-۹۴
709 م‍ح‍م‍د ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ دو روش‌ درم‍ان‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ش‍ک‍ن‍ی‌ ب‍ا ل‍ی‍زر ه‍ول‍م‍ی‍وم‌ از راه‌ م‍ج‍رای‌ ادراری‌ و س‍ی‍س‍ت‍ول‍ی‍ت‍وت‍ری‍پ‍س‍ی‌ پ‍رک‍وت‍ان‍ئ‍وس‌ ب‍ه‌ روش‌ پ‍ن‍وم‍ات‍ی‍ک‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ب‍زرگ‌ ت‍ر از ۲ س‍ان‍ت‍ی‍م‍ت‍ری‌ م‍ث‍ان‍ه‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۹۳
۷۱۰ آزاده‌ ش‍ری‍ف‍ی‍ان‌ ارزی‍اب‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ت‍ج‍وی‍ز م‍س‍ک‍ن‌ اپ‍ی‍وئ‍ی‍دی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ اش‍ب‍اع‌ اک‍س‍ی‍ژن‌ خ‍ون‌ ش‍ری‍ان‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍روم‍ای‍ی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ اورژان‍س‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ س‍ال‌۱۳۹۲  ۱۳۹۳-۹۴
711 ن‍ازن‍ی‍ن‌ ب‍ه‍ن‍از ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارای‍ی‌ ت‍زری‍ق‌ وری‍دی‌ ک‍اف‍ئ‍ی‍ن‌ در ک‍ن‍ت‍رل‌ س‍ردرده‍ای‌ ح‍اد م‍ی‍گ‍رن‍ی‌ ب‍دون‌ اورا ۹۳-۹۴
۷۱۲ ف‍اطم‍ه‌ ک‍اغ‍ذچ‍ی‌ م‍م‍ی‍زی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ اع‍ت‍ب‍ار ب‍خ‍ش‍ی‌ واح‍د اورژان‍س‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ب‍ر اس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ JCI ۱۳۹۳-۹۴
713 س‍م‍ان‍ه‌ ح‍اج‍ی‌ م‍لا رب‍ی‍ع‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر ت‍زری‍ق‌ وری‍دی‌ م‍ن‍ی‍زی‍م‌ و ک‍ت‍ورولاک‌ در ک‍ن‍ت‍رل‌ س‍ردرد ح‍اد م‍ی‍گ‍رن‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ اورژان‍س‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‌۹۴-۹۳  ۱۳۹۳-۹۴
۷۱۴ ح‍س‍ی‍ن‌ ظه‍وری‌ درم‍ان‌ ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ی‍دات‍ی‍د ک‍ب‍د ب‍ه‌ روش‌ ت‍خ‍ل‍ی‍ه‌ ب‍از ک‍ی‍س‍ت‌ و درن‍اژ ب‍س‍ت‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ ع‍وارض‌ و ع‍ود آن‌ ۱۳۹۴
715 ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ج‍د س‍پ‍اس‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ج‍راح‍ی‌ م‍ی‍ک‍رواس‍ک‍ولاری‍زاس‍ی‍ون‌ ع‍روق‌ پ‍ن‍ی‍س‌ در ب‍ه‍ب‍ود اخ‍ت‍لال‌ ن‍ع‍وظ ع‍روق‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍ا ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ ل‍گ‍ن‌ ۱۳۹۳-۹۴
۷۱۶ آن‍ی‍ا ج‍ع‍ف‍ری‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ی‍زان‌ دوز رس‍ی‍ده‌ ب‍ه‌ ری‍ه‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ب‍دخ‍ی‍م‍ی‌ پ‍س‍ت‍ان‌ ۹۳-۹۴
717 م‍ح‍م‍د ب‍ش‍ی‍ر خ‍داپ‍رس‍ت‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ درم‍ان‍ی‌ گ‍راف‍ت‌ پ‍وس‍ت‍ی‌ ب‍ا ف‍لاپ‌ در درم‍ان‌ ه‍ی‍درآدن‍ی‍ت‌ چ‍رک‍ی‌ آگ‍زی‍لاری‌ در ف‍اص‍ل‍ه‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۸۹-۱۳۹۴ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۹۳-۹۴
۷۱۸ رض‍ا ن‍ق‍ش‍ی‍ن‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ رادی‍وس‍ی‍ن‍ووک‍ت‍وم‍ی‌ ب‍ا ک‍ل‍وی‍ی‍ده‍ای‌ Re-186و P-32در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ آرت‍ری‍ت‌ م‍زم‍ن‌ ه‍م‍وف‍ی‍ل‍ی‌ ۱۳۹۳-۹۴
719 س‍ک‍ی‍ن‍ه‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌ ورک‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ض‍خ‍ام‍ت‌ س‍وپ‍راک‍لاو و BMIدر ان‍ت‍خ‍اب‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ م‍ن‍اس‍ب‌ درم‍ان‌ غ‍دد ل‍ن‍ف‍اوی‌ س‍وپ‍راک‍لاوی‍ک‍ولار و آگ‍زی‍لاری‌ ب‍رای‌ ب‍ه‍ب‍ودی‌ ی‍ک‍ن‍واخ‍ت‍ی‌ دوز از م‍ی‍ان‌ س‍ه‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ درم‍ان‍ی‌ س‍وپ‍راک‍لاو در ب‍ی‍م‍اران‌ س‍رطان‌ پ‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۹۳-۹۴
۷۲۰ س‍ارا ع‍رب‌ ب‍اف‍ران‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ک‍ارای‍ی‌ ت‍زری‍ق‌ وری‍دی‌ ک‍اف‍ئ‍ی‍ن‌ و ک‍ت‍ورولاک‌ در ک‍ن‍ت‍رل‌ س‍ردرده‍ای‌ ح‍اد م‍ی‍گ‍رن‍ی‌ ب‍دون‌ اورا ۹۳
721 س‍ون‍ی‍ا ع‍ب‍دال‍ه‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ ل‍رز پ‍س‌ از اع‍م‍ال‌ ج‍راح‍ی‌ ک‍ران‍ی‍وت‍وم‍ی‌ ۹۳-۹۴
۷۲۲ م‍ح‍م‍درض‍ا طرخ‍وران‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‍م‍ن‍دی‌ م‍راج‍ع‍ی‍ن‌ اورژان‍س‌ م‍رک‍ز ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ق‍ب‍ل‌ و ب‍ع‍د از اس‍ت‍ق‍رار طرح‌ ت‍ح‍ول‌ ن‍ظام‌ س‍لام‍ت‌ ۱۳۹۳-۹۴
723 اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ دارآف‍ری‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ چ‍ن‍د م‍رک‍زی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ت‍زری‍ق‌ وری‍دی‌ دو دوز م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ه‍ال‍وپ‍ری‍دول‌ در ک‍ن‍ت‍رل‌ س‍ردرده‍ای‌ ح‍اد م‍ی‍گ‍رن‍ی‌ ۱۳۹۳-۹۴
۷۲۴ ف‍اطم‍ه‌ ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ف‍راوان‍ی‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ و رادی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ل‍ن‍ف‍وم‌ اول‍ی‍ه‌ م‍غ‍ز ۱۳۶۹-۱۳۹۳ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۹۳-۹۴
725 پ‍ری‍س‍ا ب‍اق‍ری‌ اث‍رات‌ ان‍دان‍س‍ت‍رون‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ل‍رز پ‍س‌ از ک‍ران‍ی‍وت‍وم‍ی‌ ۱۳۹۳-۹۴
۷۲۶ م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ طه‍م‍اس‍ب‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍رج‍ی‍ح‌ ب‍ی‍م‍اران‌ و خ‍ان‍واده‌ ش‍ان‌ در ب‍خ‍ش‌ اورژان‍س‌ از ن‍ح‍وه‌ آگ‍اه‍ی‌ ب‍ی‍م‍اری‌ خ‍ود (خ‍ب‍ر ب‍د) در ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍ا ح‍وادث‌ ح‍اد ع‍روق‌ ک‍رون‍ر ۱۳۹۳
727 ه‍دی‌ ع‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ اول‍ی‍ه‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ ب‍ی‍وف‍ی‍زی‍ک‍ال‌ پ‍وس‍ت‍ی‌ ش‍ام‍ل‌ الاس‍ت‍ی‍س‍ی‍ت‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ک‍رات‍وک‍ون‍وس‌ و اف‍راد س‍ال‍م‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍ی‍د ل‍ب‍اف‍ی‌ ن‍ژاد در س‍ال‍ه‍ای‌۹۱-۹۳  ۱۳۹۴
۷۲۸ م‍ج‍ی‍د طب‍ق‍چ‍ی‌ ع‍زت‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ع‍ل‍ت‌ ف‍وت‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ش‍ده‌ پ‍س‌ از ان‍ج‍ام‌ ک‍ال‍ب‍د ش‍ک‍اف‍ی‌ ارج‍اع‍ی‌ ب‍ه‌ س‍ازم‍ان‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍ا ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ت‌ ف‍وت‌ ت‍وس‍ط م‍راک‍ز درم‍ان‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۹۱  ۱۳۹۳
729 لادن‌ ح‍س‍ن‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ اول‍ی‍ه‌ م‍ی‍زان‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ و ع‍وارض‌ ج‍ان‍ب‍ی‌ ل‍ی‍زر ک‍م‌ ت‍وان‌ در ت‍رم‍ی‍م‌ زخ‍م‍ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ پ‍م‍ف‍ی‍گ‍وس‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۹۱-۹۳  ۱۳۹۴
۷۳۰ زه‍را ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌ ب‍ررس‍ی‌ س‍طح‌ پ‍لاس‍م‍ای‍ی‌ ه‍م‍وس‍ی‍س‍ت‍ئ‍ی‍ن‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ وی‍ت‍ی‍ل‍ی‍گ‍و م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ و ل‍ق‍م‍ان‌ ح‍ک‍ی‍م‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۹۱-۱۳۹۳ در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا گ‍روه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ س‍ال‍م‌ و ارت‍ب‍اط آن‌ ب‍ا ش‍دت‌ وی‍ت‍ی‍ل‍ی‍گ‍و ۱۳۹۴
731 ع‍اطف‍ه‌ گ‍ل‌ ف‍ش‍ان‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ م‍ی‍زان‌ ف‍راوان‍ی‌ ان‍واع‌ ف‍ن‍وت‍ی‍پ‌ ل‍وئ‍ی‍س‌ در ب‍ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ پ‍م‍ف‍ی‍گ‍وس‌ ول‍گ‍اری‍س‌ و گ‍روه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ س‍ال‍م‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ و ل‍ق‍م‍ان‌ ح‍ک‍ی‍م‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۹۱-۹۲  ۱۳۹۳
۷۳۲ ف‍ران‍ک‌ ن‍ی‍ک‌ ن‍ف‍س‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ی‍ان‌ CD4/CD8و درص‍د ب‍ی‍ان‌ م‍ارک‍ره‍ای‌ CD7،CD26و CD27در خ‍ون‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اری‍ت‍رودرم‍ی‌ و ارت‍ب‍اط آن‌ ب‍ا ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ پ‍ات‍ول‍وژی‍ک‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ و ل‍ق‍م‍ان‌ ح‍ک‍ی‍م‌ در طی‌ س‍ال‌ ه‍ای‌۹۱-۹۲  ۱۳۹۴
733 م‍ل‍ی‍ح‍ه‌ س‍ل‍طان‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ام‍ت‍ی‍از ده‍ی‌ Mallampatiو ف‍اک‍ت‍وره‍ای‌ آن‍ت‍روپ‍وم‍ت‍ری‍ک‌ ب‍دن‌ در اف‍راد م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ۱۳۹۳-۹۴
۷۳۴ رض‍ا آل‌ رض‍ا ام‍ی‍ری‌ ارزی‍اب‍ی‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ اق‍دام‍ات‌ م‍داخ‍ل‍ه‌ ای‌ در م‍ال‍ف‍وم‍اس‍ی‍ون‌ ه‍ای‌ ش‍ری‍ان‍ی‌ وری‍دی‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ع‍وارض‌ و پ‍ی‍ش‌ آگ‍ه‍ی‌ آن‌ ه‍ا در ب‍ی‍م‍اران‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ و درم‍ان‌ ش‍ده‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ت‍ه‍ران‌ از س‍ال‌ ۸۹ ل‍غ‍ای‍ت‌۹۳  ۱۳۹۴
735 زه‍را ف‍ره‍ن‍گ‍ی‍ان‌ ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ه‍ی‍پ‍ووی‍ت‍ام‍ی‍ن‍وز Dب‍ا وض‍ع‍ی‍ت‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ق‍ن‍د خ‍ون‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ دی‍اب‍ت‍ی‌ ن‍وع‌ ۲ ۱۳۹۴-۹۵
۷۳۶ ف‍رزاد ع‍زی‍ز آه‍اری‌ ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍ر ت‍ج‍وی‍ز ت‍رک‍ی‍ب‌ دی‍ازپ‍ام‌ و ای‍ب‍وپ‍روف‍ن‌ ب‍ا ت‍رک‍ی‍ب‌ دی‍ازپ‍ام‌ و اس‍ت‍ام‍ی‍ن‍وف‍ن‌ در پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ت‍ک‍رار ت‍ب‌ و ت‍ش‍ن‍ج‌ در ک‍ودک‍ان‌ زی‍ر چ‍ه‍ار س‍ال‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ذه‌ ب‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ اطف‍ال‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در ن‍ی‍م‍ه‌ دوم‌ س‍ال‌ ۱۳۹۲ و ن‍ی‍م‍ه‌ اول‌ س‍ال‌۱۳۹۳  ۱۳۹۳-۹۴
737 م‍ری‍م‌ ب‍اب‍ای‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ت‍طاب‍ق‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ MRIو ه‍ی‍س‍ت‍وپ‍ات‍ول‍وژی‌ در م‍ن‍ن‍ژی‍وم‌ ه‍ای‌ ای‍ن‍ت‍راک‍ران‍ی‍ال‌ ۱۳۹۳-۹۴
۷۳۸ ن‍ی‍ک‍ی‌ ت‍دی‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ع‍م‍ل‌ ک‍اروت‍ی‍د ب‍ادی‌ ت‍وم‍ور ب‍ه‌ روش‌ س‍اب‌ ک‍پ‍س‍ولار در م‍رک‍ز آم‍وزش‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۹۳-۹۴
739 ش‍ه‍رام‌ آری‍ائ‍ی‌ ن‍ژاد ب‍ررس‍ی‌ P-wave dispresionدر ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ pemphigus vulgarisب‍دون‌ س‍اب‍ق‍ه‌ ب‍ی‍م‍اری‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ ۱۳۹۴
۷۴۰ م‍ری‍م‌ ه‍لال‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ P-wave Dispresionدر ب‍ی‍م‍اران‌ پ‍س‍وری‍ازی‍س‌ ب‍دون‌ ب‍ی‍م‍اری‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ م‍ش‍خ‍ص‌ ۱۳۹۴
741 اب‍راه‍ی‍م‌ ع‍اش‍ق‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ت‍ج‍وی‍ز پ‍روف‍ی‍لات‍ی‍ک‌ ت‍ران‍ک‍س‍ام‍ی‍ک‌ اس‍ی‍د در ک‍اه‍ش‌ خ‍ون‍ری‍زی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ ج‍راح‍ی‌ م‍اژور س‍ت‍ون‌ ف‍ق‍رات‌ ۱۳۹۳-۱۳۹۴
۷۴۲ م‍ری‍م‌ م‍ع‍م‍ارزاده‌ زواره‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ اث‍ر م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ در ک‍اه‍ش‌ درد زای‍م‍ان‌ در زن‍ان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ زای‍م‍ان‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۹۳-۹۴
743 م‍ه‍ن‍از ام‍ان‍ت‌ ی‍زدی‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ دق‍ت‌ م‍دل‌ CRASHدر ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ پ‍ی‍ش‌ آگ‍ه‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍روم‍ات‍ی‍ک‌ م‍غ‍زی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ اورژان‍س‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ و ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ ۱۳۹۳-۹۴
۷۴۴ م‍ری‍م‌ ع‍اب‍د ن‍ظری‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ م‍اده‌ س‍ف‍ی‍د و خ‍اک‍س‍ت‍ری‌ م‍غ‍ز در ت‍ص‍وی‍رب‍رداری‌ MRIدر ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ف‍رم‌ RRب‍ی‍م‍اری‌ م‍ول‍ت‍ی‍پ‍ل‌ اس‍ک‍ل‍روزی‍س‌ و اخ‍ت‍لالات‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍ت‍ده‌ از آزم‍ون‌ ارزی‍اب‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ م‍ون‍ت‍رال‌ ۱۳۹۳-۹۴
745 س‍م‍ی‍ه‌ س‍ال‍ک‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ک‍رم‌ واژی‍ن‍ال‌ ک‍ل‍وت‍ری‍م‍ازول‌ ب‍ا ت‍رک‍ی‍ب‌ ک‍رم‌ ک‍ل‍وت‍ری‍م‍ازول‌ و ش‍ی‍اف‌ واژی‍ن‍ال‌ پ‍روب‍ی‍وت‍ی‍ک‌ در درم‍ان‌ ک‍ان‍دی‍دی‍از ول‍وواژی‍ن‍ال‌ در م‍راج‍ع‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ زن‍ان‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‌ ه‍ای‌۱۳۹۲-۹۳  ۱۳۹۳-۹۴
۷۴۶ ام‍ی‍ن‌ ح‍س‍ن‌ زاده‌ ح‍داد م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍ر ت‍ادالاف‍ی‍ل‌ و ت‍ام‍س‍ول‍وس‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ت‍ن‍ه‍ای‍ی‌ و درم‍ان‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ آن‍ه‍ا ب‍ر ع‍لائ‍م‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ادراری‌ ت‍ح‍ت‍ان‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ه‍ی‍پ‍رپ‍لازی‌ خ‍وش‌ خ‍ی‍م‌ پ‍روس‍ت‍ات‌ ۱۳۹۳-۹۴
747 ش‍ی‍ری‍ن‌ ق‍ان‍ع‌ ف‍رد ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ وی‍ت‍ام‍ی‍ن‌ د و ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ اک‍وک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍الاس‍م‍ی‌ م‍اژور م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۹۲-۹۳  ۱۳۹۳-۹۴
۷۴۸ ن‍رگ‍س‌ اس‍دی‌ ن‍ژاد ب‍ررس‍ی‌ ان‍واع‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ب‍اف‍ت‍ی‌ و ع‍وام‍ل‌ ه‍م‍راه‌ آن‌ در م‍رگ‌ ن‍اش‍ی‌ از م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ ب‍ا ت‍رام‍ادول‌ در اج‍س‍اد ارس‍ال‍ی‌ ب‍ه‌ س‍ازم‍ان‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ (۱۳۸۷-۱۳۹۲) ۱۳۹۳-۹۴
749 م‍ح‍م‍د ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ س‍طح‌ س‍رم‍ی‌ آن‍ت‍ی‌ ژن‌ اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌ پ‍روس‍ت‍ات‌ ق‍ب‍ل‌ و ب‍ع‍د از ج‍راح‍ی‌ open prostatectomyو TURPدر ب‍زرگ‍ی‌ خ‍وش‌ خ‍ی‍م‌ پ‍روس‍ت‍ات‌ ۱۳۹۴-۹۵
۷۵۰ س‍م‍ی‍را ب‍ره‍ان‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ی‍ش‌ آگ‍ه‍ی‌ ن‍وزادان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ه‍رن‍ی‌ دی‍اف‍راگ‍م‍ات‍ی‍ک‌ م‍ادرزادی‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ف‍ی‍د در س‍ال‌۹۳-۸۶  ۱۳۹۳-۹۴
751 ق‍اس‍م‌ ی‍زدان‌ پ‍ن‍اه‌ ج‍داس‍ازی‌ س‍ل‍ول‌ ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‌ س‍از چ‍رب‍ی‌ از ب‍ی‍وپ‍س‍ی‌ چ‍رب‍ی‌ زی‍ر ج‍ل‍دی‌ ۱۳۹۴
۷۵۲ ع‍اطف‍ه‌ ت‍وت‍ون‍چ‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ان‍ت‍روپ‍وم‍ت‍ری‍ک‌ ب‍ی‍م‍اران‌ زن‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ک‍م‍ردرد م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ال‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ طب‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ در ت‍اب‍س‍ت‍ان‌۱۳۹۴  ۱۳۹۳-۹۴
753 ب‍رم‍ک‌ ق‍ل‍ی‌ زاده‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ گ‍اس‍ت‍ری‍ک‌ پ‍ارت‍ی‍ش‍ن‌ ب‍ه‍م‍راه‌ ب‍ای‌ پ‍س‌ Roux en yدر ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ چ‍اق‍ی‌ م‍ف‍رط پ‍س‌ از ح‍داق‍ل‌ ۱۲ م‍اه‌ پ‍ی‍گ‍ی‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ (در ۳۰ب‍ی‍م‍ار) ۱۳۹۳-۹۴
۷۵۴ زه‍ره‌ ق‍ل‍ی‌ زاده‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ روای‍ی‌ و پ‍ای‍ای‍ی‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ ت‍س‍ت‌ FABدر ب‍ی‍م‍اران‌ ف‍ارس‍ی‌ زب‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ پ‍ارک‍ی‍ن‍س‍ون‌ ۱۳۹۴-۹۵
755 آن‍اه‍ی‍ت‍ا ان‍ص‍اری‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ درم‍ان‌ و ع‍وارض‌ دو روش‌ س‍ن‍گ‌ ش‍ک‍ن‍ی‌ ب‍رون‌ ان‍دام‍ی‌ و ی‍ورت‍رورن‍وس‍ک‍وپ‍ی‌ م‍ن‍ع‍طف‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ل‍ی‍زر ه‍ول‍م‍ی‍وم‌ در درم‍ان‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ ب‍ا ان‍دازه‌ ۵ ت‍ا ۲۰ م‍ی‍ل‍ی‌ م‍ت‍ر ۱۳۹۳-۹۴فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب