مخاطرات شغلی و ایمنی و بهداشت حرفه ای کارکنان  اداری
 
خطراتي كه براي كاركنان اداري وجود دارد :
1.       ارگونومیکی (کارنشسته- کار با کامپیوتر)
2.       استرس شغلی
3.       خشونت در محیط کار
4.       عفونت های بیمارستانی
5.       سایر بیماریهای عفونی
 
موارد ايمني كه اين افراد بايد رعايت كنند :
1.       استفاده از صندلي هاي ارگونوميكي در هنگام كار با رايانه
2.       استفاده از زير پايي در هنگام كار با رايانه براي تنظيم ارتفاع مناسب و آويزان نبودن پاها
3.       استفاده از ميز ارگونوميكي در هنگام كار با رايانه
4.       رعايت فاصله مناسب يا رايانه براي آسيب نرسيدن به چشم ها
5.       بعد از هر يك ساعت كار با رايانه، دقيقه استراحت كردن
6.       چيدمان صحيح اتاق كار و در دسترس بودن وسايل ضروري
7.       همه ي اين افراد در زمان هاي تعيين شده حتماً بايد معاينات دوره اي را داشته باشند
8.       رعايت پوسچرهاي استاندارد ( طرز قرارگيري اندام هاي بدن) در حين انجام وظايف
9.       امكانات رفاهي براي اين افراد بايد فراهم گردد تا از استرس شغلي آن ها كاسته شود
10.   پايين آوردن خشونت در محيط كار توسط آشنايي با خطرات محيط كار
11.   قرار دادن تهويه مناسب در اتاق كار براي جلوگيري از پخش عفونت در هوا
12.   گذراندن دوره هاي آموزشي جهت آشنايي با عفونت هاي بيمارستاني و رعايت موارد ايمني آن ها و چگونگي برخورد با آن ها
 
                     
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب