مخاطرات شغلی و ایمنی و بهداشت حرفه ای کارکنان  اتاق عمل
 
خطرات موجود براي كاركنان اتاق عمل:
 
1.       پ اتوژن های خونی ( هپاتیت – ایدز و...)
2.       گازهای بیهوشی
3.       خطر سیلندرهای محتوی گاز
4.       آلرژی به لاتکس
5.       ارگونومیکی ( نوبت کاری- پوسچرهای بدنی در حین کارجابجائی دستی بیمار)
6.       خطر اشعه لیزر  
7.       مواد شیمیایی
8.       خطرات تجهیزات و دستگاهها
9.       خطرneedle stick - و سایر لوازم تیز و برنده
10.   افتادن لیزخوردن- سقوط اشیاء
11.   تماس با اشعه(رادیوگرافی)
 
 
 
 
رعایت این موارد ایمنی در اتاق عمل الزامی است:
1.       حتما در اتاق هاي عمل تهويه مناسب براي جذب گازهاي بيهوشي تعبيه و قرار داده شود.
2.       كاركنان اتاق عمل از لباس هاي مناسب براي جذب نكردن پرتوها و اشعه هاي ليزر و عينك هاي ضد اشعه استفاده كنند.
3.       گذراندن دروه هاي آموزشي براي چگونگي استفاده از وسايل الكتريكي و موارد ايمني آن ها
4.       رعايت پوسچرهاي استاندارد ( طرز قرارگيري اندام هاي بدن)  در حين انجام وظايف
5.       گذراندن دوره هاي آموزشي جهت يادگيري اين افراد براي زمان هايي كه با وسايل برنده و تيز برخورد داشته باشند.
6.       استفاده از لباس و كفش هاي مناسب جهت جلوگيري از ليز خوردن و افتادن.
7.       همه ي اين افراد در زمان هاي تعيين شده حتماً بايد معاينات دور ه اي داشته باشند.
8.       استراحت هاي كوتاه بعد از انجام وظايف و مسئوليت هايشان.
9.       حتما از وسايل حفاظت شخصي ( ماسك- دستكش- روپوش مناسب و ...)p.p.e  استفاده كنند.
10.   از ورود كاركنان خانم باردار به اين بخش جلوگيري شود به دليل وجود داشتن مواد شيميايي، و اين مسئله  را جدي و با اهميت در نظر بگيرند.
 
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب